God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn

God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn

God wil nu een groep mensen winnen – zij zijn degenen die ernaar streven om met Hem samen te werken, die Zijn werk kunnen gehoorzamen, die geloven dat de woorden die God spreekt waar zijn en die Gods vereisten in daden kunnen omzetten. Zij hebben waarlijk begrip in hun hart. Zij kunnen volmaakt worden en zullen uiteindelijk het pad van volmaaktheid bewandelen. Zij die geen duidelijk beeld van Gods werk hebben, die Gods woorden niet eten en drinken, die geen aandacht aan Zijn woorden schenken en die in hun hart geen greintje liefde voor God hebben − dergelijke mensen kunnen niet volmaakt worden. Zij die aan God in het vlees twijfelen, die onzeker over Hem blijven, die Zijn woorden nooit serieus nemen en die Hem altijd bedriegen, zij weerstaan God en zijn van Satan − dergelijke mensen kunnen geenszins volmaakt worden.

Wil je volmaakt worden, dan moet je eerst door God worden bevoorrecht. Hij maakt immers volmaakt wie Hij prefereert en wie naar Zijn hart zijn. Wil je naar Gods hart zijn, dan moet je een hart hebben dat Zijn werk gehoorzaamt. Je moet de waarheid nastreven en je moet Gods supervisie in alle dingen aanvaarden. Valt alles wat je doet onder Gods supervisie? Zijn je bedoelingen zuiver? Als je bedoelingen zuiver zijn, zal God met goedkeuring op je neerzien. Zijn je bedoelingen verkeerd, dan toon je daarmee aan dat je hart niet naar God uitgaat, maar naar het vlees en naar Satan. Je moet Gods supervisie dan ook in alle dingen aanvaarden door gebed. Wanneer je bidt, ben ik weliswaar niet persoonlijk bij je, maar de Heilige Geest wel. Wanneer je tot deze persoon bidt, bid je ook tot de Geest van God. Waarom geloof je in dit vlees? Omdat Hij de Geest van God heeft. Zou je zonder de Geest van God in deze persoon geloven? Als je in deze persoon gelooft, geloof je in de Geest van God. Als je deze persoon vreest, vrees je de Geest van God. Geloof in Gods Geest is geloof in deze persoon. En geloof in deze persoon is ook geloof in de Geest van God. Wanneer je bidt, voel je dat de Geest van God bij je is. Je voelt dat God er is. Daarom bid je tot Zijn Geest. De meeste mensen zijn tegenwoordig te bang om hun daden voor God te brengen. Je kunt Zijn vlees misschien wel misleiden, maar Zijn Geest niet. Alles wat Gods supervisie niet kan verdragen, is niet in overeenstemming met de waarheid. Dat moet je wegdoen, anders zondig je tegen God. Dus of je nu bidt, met je broeders en zusters praat en communiceert, of je plicht vervult en je zaken behartigt: je moet je hart voor God brengen. Wanneer je je taak doet, is God met je. Zolang je bedoelingen zuiver en voor het werk van Gods huis zijn, zal Hij alles wat je doet aanvaarden. Wijd je dus ernstig toe aan de vervulling van je taak. Wanneer je bidt, doe dat dan met liefde voor God in je hart, en zoek Gods zorg, bescherming en supervisie. Als je met die bedoeling bidt, zullen je gebeden effectief zijn. Wanneer je bijvoorbeeld op bijeenkomsten bidt, je hart opent en je God zonder leugens in je gebed vertelt wat er in je hart leeft − dan zullen je gebeden effectief zijn. Als je God oprecht in je hart liefhebt, leg dan een eed aan Hem af: “God, die in de hemelen en op aarde en in alle dingen is, ik beloof u plechtig: Moge uw Geest alles wat ik doe onderzoeken en mij te allen tijde beschermen en voor mij zorgen. Zo kan ik door alles wat ik doe in uw tegenwoordigheid staan. Mocht mijn hart ooit ophouden u lief te hebben of u verraden, tuchtig en vervloek mij dan in grote mate. Vergeef mij dan niet in deze en de volgende wereld!” Durf je een dergelijke eed af te leggen? Zo niet, dan laat je zien dat je laf bent en nog steeds van jezelf houdt. Hebben jullie dit vaste voornemen? Als dit werkelijk je vaste voornemen is, dan moet je deze eed afleggen. Als je vastbesloten bent om een dergelijke eed af te leggen, zal God je laten slagen in je voornemen. Als je een eed aflegt aan God, luistert Hij. God stelt vast of je zondig of rechtschapen bent door je gebed en beoefening. Dit is het proces waardoor jullie volmaakt worden. En als je echt gelooft dat je volmaakt kunt worden, breng je alles wat je doet voor God en aanvaard je Zijn supervisie. Als je dan een grove zonde begaat of God verraadt, zal Hij je ‘volmaakt’ maken overeenkomstig je eed. Wat er dan ook met je gebeurt, verderf of tuchtiging, is jouw eigen zaak. Jij hebt de eed afgelegd, dus jij moet je daar aan houden. Als je een eed aflegt maar niet nakomt, zul je verderf oogsten. Jij hebt de eed afgelegd, dus God zal je volmaakt maken overeenkomstig je eed. Sommigen zijn bang nadat ze bidden. Zij zeggen dan: ‘O nee, mijn kans op losbandigheid is verkeken; mijn kans om slechte dingen te doen is verkeken; mijn kans om wereldse hebzucht na te jagen is verkeken!’ Deze mensen hebben de wereld en de zonde nog steeds lief. Zij zullen zeker verderf oogsten.

Als godvrezend mens behoor je alles voor Hem te brengen en aan Zijn supervisie te onderwerpen. Als je wat je doet wel voor Gods Geest maar niet voor Gods vlees kunt brengen, blijkt daaruit dat je jezelf niet aan de supervisie van Zijn Geest hebt onderworpen. Wie is de Geest van God? Wie is de persoon van wie God getuigt? Zijn Zij niet een en dezelfde? De meesten zien Hen als twee. Zij geloven dat de Geest van God alleen van Hem is en dat de persoon van wie God getuigt slechts een mens is. Maar je hebt het mis, of niet? Namens wie werkt deze persoon? Zij die God in vleesgeworden gedaante niet kennen, hebben geen geestelijk inzicht. Gods Geest en Zijn vleesgeworden gedaante zijn één, want Gods Geest is in het vlees verschenen. Als deze persoon onvriendelijk is tegen jou, zal Gods Geest dan vriendelijk zijn? Ben je nu niet in de war? Ieder die Gods supervisie nu niet kan aanvaarden, kan Zijn goedkeuring niet ontvangen. En ieder die de vleesgeworden God niet kent, kan niet volmaakt worden. Beoordeel of je alles wat je doet voor God kunt brengen. Als je niet alles wat je doet voor God kunt brengen, laat je zien dat je een kwaaddoener bent. Kunnen kwaaddoeners volmaakt worden? Alles wat je doet, elke daad, elke bedoeling en elke reactie moet je voor God brengen. Zelfs je dagelijkse geestelijke leven − je gebeden, je nabijheid tot God, het eten en drinken van Gods woorden, communiceren met je broeders en zusters, het leven van de kerk leiden en je dienstbaarheid in partnerschap − moet je voor God en onder Zijn supervisie brengen. Dat alles zal je vooruitgang bevorderen. Gods supervisie leren aanvaarden is een zuiveringsproces. Hoe meer je Gods supervisie aanvaardt, hoe zuiverder je wordt en hoe meer je overeenkomstig Gods wil leeft. Dan hoor je de roep van losbandigheid en buitensporigheid niet meer, maar leeft je hart in Zijn tegenwoordigheid. Hoe meer je Zijn supervisie aanvaardt, hoe beschaamder Satan is en hoe beter je het vlees kunt verzaken. Gods supervisie aanvaarden is dus een pad dat mensen moeten beoefenen. Wat je ook doet, ook tijdens de communicatie met je broeders en zusters, als je je daden voor God brengt en Zijn supervisie zoekt, en als je de bedoeling hebt om God Zelf te gehoorzamen, dan is wat je doet veel juister. Alleen als je alles wat je doet voor God brengt en Gods supervisie aanvaardt, kun je iemand worden die in Gods tegenwoordigheid leeft.

Zij die God niet begrijpen, kunnen God nooit volkomen gehoorzamen. Dergelijke mensen zijn zonen van ongehoorzaamheid. Zij zijn te ambitieus met te veel opstandigheid in hen. Daardoor nemen zij afstand van God en zijn zij niet bereid om Zijn supervisie te aanvaarden. Dergelijke mensen worden niet makkelijk volmaakt gemaakt. Sommige mensen zijn selectief in hoe ze Gods woorden eten, drinken en aanvaarden. Zij aanvaarden alleen de woorden van God die stroken met hun opvattingen. Alle andere verwerpen zij. Is dat niet klinkklare opstandigheid en weerstand tegen God? Als iemand jarenlang in God gelooft zonder Hem ook maar enigszins te leren kennen, is hij een ongelovige. Zij die Gods supervisie willen aanvaarden, willen Hem beter leren kennen en Zijn woorden aanvaarden. Zij ontvangen Gods erfgoed en zegeningen. Zij worden bovenmate gezegend. God vervloekt degenen die geen plaats voor Hem in hun hart hebben. Hij tuchtigt en verwerpt zulke mensen. Heb je God niet lief, dan zal Hij je verlaten. Luister je niet naar wat ik zeg, dan beloof ik je dat Gods Geest je zal verlaten. Probeer het maar als je het niet gelooft! Ik zet je vandaag een pad van beoefening uiteen, maar het is aan jou of je het in praktijk brengt. Als je ongelovig bent en niet beoefent, zul je merken of de Heilige Geest wel of niet in je werkt! Als je God niet probeert te leren kennen, werkt de Heilige Geest niet in jou. God werkt in mensen die Zijn woorden zoeken en koesteren. Hoe meer je Gods woorden koestert, hoe meer Zijn Geest in je zal werken. Hoe meer iemand Gods woorden koestert, hoe groter zijn kans is dat God hem volmaakt maakt. God maakt mensen volmaakt die Hem waarlijk liefhebben. Hij maakt mensen met een vredig hart voor Hem volmaakt. Koester je al Gods werk, koester je Gods verlichting, koester je Gods aanwezigheid, koester je Gods zorg en bescherming, koester je hoe Gods woorden jouw werkelijkheid en voedsel voor jouw leven worden, dan ben je het meest naar Gods hart. Koester je Gods werk, koester je al het werk dat Hij voor jou heeft gedaan, dan zal Hij je zegenen. Hij zal alles vermenigvuldigen wat van jou is. Koester je Gods woorden niet, dan zal Hij niet op jou inwerken. Hij zal je dan alleen wat genade schenken voor je geloof of je zegenen met wat materiële rijkdom of veiligheid voor je gezin. Je moet Gods woorden jouw werkelijkheid maken, Hem behagen en naar Zijn hart zijn. Je moet niet alleen streven naar Zijn genade. Niets is voor gelovigen belangrijker dan Gods werk te ontvangen, volmaaktheid te bereiken en mensen te worden die Gods wil doen. Naar dat doel behoor je te streven.

Alles waar de mens in het Tijdperk van Genade naar heeft gestreefd, is nu achterhaald. Er is momenteel immers een hogere norm om na te streven, iets hogers én praktischer, die beter voorziet in wat de mens inwendig nodig heeft. God deed in voorbije eeuwen niet het werk voor hen wat Hij tegenwoordig doet. Hij sprak niet zo veel tot hen als Hij tegenwoordig heeft gesproken. Evenmin waren Zijn eisen aan hen zo hoog als tegenwoordig. Dat God deze dingen nu aan jullie bekend maakt, toont aan dat Gods ultieme intentie op jullie, deze groep, is gericht. Wil je werkelijk door God volmaakt worden, streef daar dan als je hoofddoel naar. Of je nu druk bezig bent, jezelf uitput, een taak vervult of iets door God krijgt toevertrouwd, je dient naar volmaaktheid te streven en Gods wil te behagen. Je moet daar naar streven in alles wat je doet. Als iemand zegt dat hij niet streeft naar volmaaktheid door God of naar ingang tot het leven, maar alleen vrede en vreugde van het vlees najaagt, dan is hij stekeblind. Wie niet de realiteit van het leven zoeken, maar alleen het eeuwige leven in de komende wereld en veiligheid in deze wereld zoeken, zijn stekeblind. Doe alles wat je doet dus met het doel om volmaakt en gewonnen te worden door God.

Het werk dat God in mensen doet is voor ze zorgen naar hun verschillende behoeften en vereisten. Hoe groter het leven van een mens is, hoe meer hij behoeft en hoe meer hij nastreeft. Als je in deze fase geen doelen hebt, bewijs je daarmee dat de Heilige Geest je heeft verlaten. Allen die naar het leven streven, zullen nooit door de Heilige Geest worden verlaten. Zij blijven altijd streven en altijd smachten. Zulke mensen zullen nooit op hun lauweren rusten. Elke fase in het werk van de Heilige Geest beoogt een bepaald effect in jou. Maar als je zelfgenoegzaam wordt, als je geen behoeften meer hebt, als je het werk van de Heilige Geest niet langer aanvaardt, zal Hij je verlaten. Mensen hebben Gods supervisie elke dag nodig. Zij hebben de voorzienigheid van God elke dag in ruime mate nodig. Kunnen mensen het zonder dagelijks eten en drinken van Gods woorden stellen? Als iemand altijd voelt dat hij niet genoeg van Gods woorden kan eten en drinken, als hij er altijd naar zoekt en naar hongert en dorst, zal de Heilige Geest altijd op hem inwerken. Hoe meer iemand smacht, hoe meer praktische zaken uit zijn communicatie kunnen voortkomen. Hoe intenser iemand naar de waarheid zoekt, hoe sneller zijn leven toeneemt. Hij doet dan veel ervaring op en wordt een rijk man in het huis van God.

God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn