Klassieke woorden over het kennen van God Zelf, de Unieke

Klassieke woorden over het kennen van God Zelf, de Unieke

(III) Woorden over Gods heiligheid

38. De heiligheid van God zullen jullie vanuit het allerbinnenste van je hart leren kennen als de onberispelijke essentie van God, de onzelfzuchtige liefde van God, dat alles wat God aan de mens schenkt onzelfzuchtig is, en jullie zullen leren dat Gods heiligheid smetteloos en onberispelijk is. Deze essentie van God zijn niet alleen maar woorden die Hij gebruikt om met Zijn identiteit te pronken, maar in plaats daarvan gebruikt God Zijn essentie om in stilte en oprecht om te gaan met elk individu. Met andere woorden, de essentie van God is niet leeg, noch is het theoretisch of dogmatisch en het is zeker geen soort van kennis. Het is geen vorm van opvoeding voor de mens, maar in plaats daarvan de ware openbaring van Gods eigen daden en de geopenbaarde essentie van wat God heeft en is.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

39. Jullie zullen zien dat God dingen anders bekijkt dan mensen en bovendien zullen jullie Hem geen gebruik zien maken van menselijke gezichtspunten, kennis, wetenschap, filosofie of voorstellingen hoe dingen moeten worden aangepakt. In tegendeel, alles wat God doet en alles wat Hij openbaart is verbonden met waarheid. Dat wil zeggen, elk woord dat Hij spreekt en elke actie die Hij heeft ondernomen betreft de waarheid. Deze waarheid en deze woorden zijn niet zomaar een ongegronde fantasie, maar worden veeleer door God uitgedrukt omwille van Gods wezen en Zijn leven. Omdat deze woorden en het wezen van alles wat God heeft gedaan waarheid zijn, kunnen we zeggen dat Gods wezen heilig is. Met andere woorden, alles wat God zegt en doet, brengt mensen leven en licht; het stelt mensen in staat positieve dingen en de realiteit van deze positieve dingen te zien, en laat hen op het juiste pad wandelen. Deze dingen zijn bepaald vanwege Gods wezen en vastgesteld omwille van de essentie van Zijn heiligheid.

uit ‘God Zelf, de unieke V’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

40. Waarnaar verwijst de heiligheid van God waar ik het over heb? Denk er even over na. Is de waarachtigheid van God Zijn heiligheid? Is de trouw van God Zijn heiligheid? Is de onbaatzuchtigheid van God Zijn heiligheid? Is de nederigheid van God Zijn heiligheid? Is de liefde van God voor de mens Zijn heiligheid? God schenkt vrijuit waarheid en leven aan de mens − is dit Zijn heiligheid? (Ja.) Al ditgene wat God openbaart, is uniek; ze bestaat niet binnen de verdorven mensheid, noch kan ze daar worden gezien. Niet het geringste spoor ervan is te zien tijdens het proces van Satans verderving van de mens, noch in de verdorven gezindheid van Satan, noch in de essentie of natuur van Satan. Alles wat God heeft en is, is uniek en alleen God Zelf heeft dit soort essentie, alleen God Zelf bezit dit soort essentie. … De essentie van heiligheid is ware liefde, maar meer dan dat is het de essentie van waarheid, rechtvaardigheid en licht. Het woord ‘heilig’ is alleen gepast wanneer het wordt toegepast op God; niets in de schepping is waardig om heilig genoemd te worden. De mens moet dat begrijpen.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

41. “En Jehova God gaf het volgende gebod aan de mens: ‘Je mag van iedere boom in de hof eten wat je wilt. Je moet alleen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, want zodra je daarvan eet, zul je sterfelijk worden.’” Wat houdt Gods gebod in deze passage in? Ten eerste vertelt God de mens wat hij kan eten, namelijk de vruchten van allerlei bomen. Er is geen gevaar en geen vergif, alles kan worden gegeten zoals de mens dat zelf wil, zonder enige bedenking. Dat is één deel van het gebod. Het andere deel is een waarschuwing. Deze waarschuwing heeft betrekking op de boom waarvan de mens de vrucht niet mag eten − hij mag niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wat gebeurt er als hij dat wel doet? God zei tegen de mens: Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Zijn dit duidelijke woorden? Als God dit tegen je zou zeggen, maar je zou het niet begrijpen, zou je dit dan zien als een regel of als een bevel dat moet worden opgevolgd? Het moet worden opgevolgd, nietwaar? Maar of de mens nu wel of niet in staat is het op te volgen, Gods woorden zijn eenduidig. God vertelde de mens heel duidelijk wat hij wel en niet kan eten en wat er gebeurt als hij eet wat hij niet mag eten. Heb je in deze korte woorden die Hij sprak, iets van Gods gezindheid kunnen ontwaren? Zijn deze woorden van God waar? Zit er bedrog in? Zit er onwaarheid in? Zitten er dreigementen in? (Nee.) God vertelde de mens eerlijk, waarachtig en oprecht wat hij wel en niet kan eten, klip en klaar. Zit er een verborgen betekenis in deze woorden? Zijn dit duidelijke woorden? Moeten we gissen naar de betekenis? (Nee.) Gissen is toch niet nodig? De betekenis ervan is meteen zonneklaar, en je begrijpt het onmiddellijk. Het is glashelder. Dit houdt in dat wat God wil zeggen en wat Hij wil uitspreken, uit Zijn hart komt. De dingen die God uitspreekt zijn helder, simpel en duidelijk. Er zijn geen geheime motieven of verborgen betekenissen. Hij sprak zonder omwegen tot de mens en vertelde hem wat hij wel en niet kan eten. Anders gezegd, door deze woorden van God kan de mens zien dat Gods hart transparant is, dat Gods hart waarachtig is. Er is hier absoluut geen sprake van onwaarheden; er wordt je niet verteld dat je iets niet kunt eten wat wel eetbaar is of: “Doe maar en kijk wat er gebeurt” bij dingen die je niet kunt eten. Dat bedoelt Hij niet. God zegt wat Hij in Zijn hart denkt.

uit ‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

42. God schiep de mens en heeft sindsdien steeds sturing gegeven aan het leven van de mens. Of Hij de mens nu zegent, hem de wetten en Zijn geboden geeft of de diverse regels voor het leven bepaalt, weten jullie wat voor bedoeling God daarmee heeft? Ten eerste, kunnen jullie met zekerheid zeggen dat alles wat God doet, ten bate van de mensheid is? Misschien vinden jullie dat deze zin nogal algemeen en zonder inhoud is, maar iets specifieker gezegd, heeft alles wat God doet tot doel de mens te helpen een normaal leven te leiden. Of het er nu om gaat dat de mens zich aan Zijn regels of Zijn wetten houdt, God wil dat de mens Satan niet aanbidt en niet door Satan schade wordt berokkend; dit is uiterst essentieel en werd meteen vanaf het begin als doel gesteld. Meteen in het begin, toen de mens Gods wil niet begreep, gaf Hij enkele eenvoudige wetten en regels en stelde Hij allesomvattende bepalingen op. Deze bepalingen zijn eenvoudig, maar de wil van God ligt daarin besloten. God voedt en koestert de mensheid en heeft haar bijzonder lief. Is dat niet zo? (Ja.) Kunnen we dus zeggen dat Zijn hart heilig is? Kunnen we zeggen dat Zijn hart rein is? (Ja.) Heeft God ook maar enige verborgen bedoelingen? (Nee.) Is dit streven van Hem dus juist en positief? (Ja.) Wat voor bepalingen God ook heeft opgesteld, zij pakken allemaal positief uit voor de mens wanneer Hij werkt, en deze bepalingen zijn wegwijzers. Heeft God ooit zelfzuchtige gedachten? Heeft God enige bijbedoeling als het om de mens gaat, of wil Hij de mens op een bepaalde manier gebruiken? (Nee.) Beslist niet. God doet wat Hij zegt en zo denkt Hij ook in Zijn hart. Er zijn geen gemengde bedoelingen, geen zelfzuchtige gedachten. Hij doet niets voor Zichzelf, maar absoluut alles voor de mens, zonder voor Zichzelf doelen te stellen. Hoewel Hij plannen en bedoelingen voor de mens heeft, doet Hij niets voor Zichzelf. Alles wat Hij doet, is louter bestemd voor de mensheid, om de mensheid te beschermen en om te voorkomen dat de mensheid op een dwaalspoor terechtkomt. Is dit geen toegenegen hart? Kun je ook maar een greintje van dit toegenegen hart in Satan zien? (Nee.) Jullie kunnen geen greintje hiervan in Satan zien. Alles wat God doet, wordt op natuurlijke wijze geopenbaard. Als we kijken naar de manier waarop God werkt, hoe werkt Hij dan? Neemt God deze wetten en Zijn woorden en bindt Hij ze stevig vast op het hoofd van iedereen zoals bij de bezwering van de gouden band,[a] waarbij Hij dat benadrukt bij de mens? Werkt Hij op die manier? (Nee.) Hoe werkt God dan wel? (Hij leidt ons. Hij adviseert en bemoedigt ons.) Uit Hij dreigementen? Draait Hij om dingen heen wanneer Hij tot jullie spreekt? (Nee.) Wanneer je niet begrijpt wat de waarheid is, hoe leidt God je dan? (Hij laat een licht schijnen.) Hij laat een licht op jou schijnen en vertelt je duidelijk dat iets niet in overeenstemming is met de waarheid, en wat je moet doen. Wat voor relatie heb jij volgens jou met God op grond van de manieren waarop God werkt, zoals hierboven beschreven? Heb je op grond daarvan het gevoel dat God buiten jouw bereik ligt? (Nee.) Wat voor gevoelens maken ze dan wel bij je los? God is bijzonder dicht bij je, er is geen afstand tussen jullie. Wanneer God je leidt, wanneer Hij voor je zorgt, je helpt en je steunt, voel je Gods vriendelijkheid en Zijn eerbiedwaardigheid. Je voelt hoe geweldig en hoe warm Hij is. Maar wanneer God je berispt vanwege je verdorvenheid of wanneer Hij je oordeelt en disciplineert omdat je tegen Hem in opstand bent gekomen, hoe doet God dat dan? Berispt Hij jou met woorden? Disciplineert Hij je via je omgeving en via mensen, zaken en dingen? (Ja.) Tot hoever gaat die disciplinering? Bereikt die hetzelfde niveau als waarop Satan de mens schade berokkent? (Nee, die bereikt een niveau dat de mens kan verdragen.) God werkt op een zachte, liefdevolle, delicate en zorgzame manier, die precies op maat en adequaat is. Het bezorgt je geen intense emoties als: God moet me dit laten doen of “God moet me dat laten doen”. God geeft je nooit dat soort intense mentaliteit of intense gevoelens die dingen ondraaglijk maken. Is dat niet zo? Hoe voel je je dan, zelfs wanneer je Gods woorden van oordeel en tuchtiging accepteert? Wanneer je het gezag en de macht van God ervaart, hoe voel je je dan? Voel je dat God goddelijk en onaantastbaar is? (Ja.) Voel je je op zulke momenten verwijderd van God? Voel je angst voor God? Nee, in plaats daarvan voel je ontzagvolle eerbied voor God. Voelen mensen al deze dingen niet vanwege Gods werk? Zouden ze deze gevoelens hebben als Satan aan de mens werkte? (Nee.) God gebruikt Zijn woorden, Zijn waarheid en Zijn leven om voortdurend voor de mens te zorgen en hem te ondersteunen. Wanneer de mens zwak is, wanneer de mens zich terneergeslagen voelt, spreekt God beslist niet op barse toon: “Voel je niet terneergeslagen. Waarom ben je terneergeslagen? Waarom ben je zwak? Wat is de reden dat je zwak bent? Je bent zo zwak en altijd zo terneergeslagen. Wat heeft het nog voor zin om te leven? Sterf toch!” Werkt God op deze manier? (Nee.) Heeft God het gezag om op deze manier te handelen? (Ja.) Maar God handelt niet op deze manier. De reden dat God niet op deze manier handelt, houdt verband met Zijn wezen, het wezen van de heiligheid van God. Zijn liefde voor de mens, hoe Hij de mens koestert en voor hem zorgt, kan niet helder in een of twee zinnen worden uitgedrukt. Het is niet iets wat wordt veroorzaakt door het pochen van de mens, maar iets wat God in praktijk brengt; het is de openbaring van Gods wezen. Kan de mens door alle manieren waarop God werkt, de heiligheid van God ontwaren? In alle manieren waarop God werkt, waaronder Gods goede bedoelingen, waaronder datgene wat God met betrekking tot de mens wil bewerkstelligen, waaronder de verschillende manieren waarop God aan de mens werkt, het soort werk dat Hij doet, hetgeen Hij wil dat de mens begrijpt − heb je daarin ooit enige slechtheid of listigheid in Gods goede bedoelingen ontwaard? (Nee.) Kunnen we dus in alles wat God doet, in alles wat God zegt, in alles wat Hij in Zijn hart denkt, en in het hele wezen van God dat Hij openbaart, God heilig noemen? (Ja.) Heeft ooit een mens deze heiligheid in de wereld of in zichzelf gezien? Behalve in God, heb je deze ooit in een mens of in Satan gezien? (Nee.) Kunnen we op grond van wat we tot dusver hebben besproken, God de unieke, heilige God Zelf noemen? (Ja.) Alles wat God de mens geeft, waaronder de woorden van God, de verschillende manieren waarop God aan de mens werkt, wat God de mens vertelt, waar God de mens op wijst, wat Hij adviseert en stimuleert, het komt allemaal voort uit één wezenlijke eigenschap: het komt voort uit de heiligheid van God. Als er niet zo’n heilige God zou bestaan, zou geen mens Zijn plaats kunnen innemen om het werk te doen dat Hij doet.

uit ‘God Zelf, de unieke IV in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

43. Nu met Gods werk in de laatste dagen, schenkt Hij niet langer gewoon genade en zegeningen aan de mens zoals Hij dat in het begin deed, noch spoort Hij de mensen voorzichtig aan om verder te gaan. Wat heeft de mens tijdens deze fase van het werk gezien van alle aspecten van Gods werk die zij hebben ervaren? Ze hebben Gods liefde gezien en Gods oordeel en tuchtiging. Op dit moment voorziet God hen ook, ondersteunt, verlicht en begeleidt Hij hen, zodat ze geleidelijk Zijn intenties leren kennen, de woorden leren kennen die Hij spreekt en de waarheid die Hij de mens schenkt. Wanneer de mens zwak is, wanneer hij moedeloos is, wanneer hij nergens heen kan, dan zal God Zijn woorden gebruiken om hem te troosten, raad te geven en aan te moedigen, zodat mensen met een kleine gestalte langzamerhand hun kracht kunnen vinden, zich positief kunnen oprichten en bereid worden om samen te werken met God. Maar wanneer de mens ongehoorzaam is aan God of zich tegen Hem verzet, of zijn eigen verdorvenheid openbaart, dan zal God geen genade tonen en hem kastijden en disciplineren. Maar tegenover de dwaasheid, onwetendheid, zwakheid en onvolwassenheid van de mens zal God tolerantie en geduld tonen. Op deze manier, door al het werk dat God doet voor de mens, rijpt de mens geleidelijk, wordt volwassen en leert Gods bedoelingen kennen, enige waarheid kennen, weten wat positieve dingen en wat negatieve dingen zijn, weten wat kwaad is en wat duisternis is. God kastijdt en disciplineert de mens niet altijd, en Hij toont ook niet altijd tolerantie en geduld. In plaats daarvan zorgt Hij voor elke persoon op verschillende manieren, tijdens hun verschillende stadia en volgens hun verschillende gestalten en kaliber. Hij doet veel dingen voor de mens en tegen een hoge prijs; de mens ziet niets van de prijs of deze dingen die God doet, maar alles wat Hij doet, wordt in werkelijkheid voor elk persoon gedaan. Gods liefde is echt: door de genade van God ontloopt de mens de ene ramp na de andere, terwijl God keer op keer Zijn tolerantie toont tegenover de zwakheid van de mens. Het oordeel en de tuchtiging van God stellen mensen in staat om geleidelijk de verdorvenheid van de mensheid en hun satanische wezen te leren kennen. Datgene wat God geeft, Zijn verlichting van de mens en Zijn leiding, dit alles stelt de mensheid in staat om steeds meer het wezen van de waarheid te kennen, en om steeds beter te weten wat mensen nodig hebben, welke weg ze moeten nemen, waarvoor ze leven, wat de waarde en betekenis van hun leven is, en hoe ze de weg voor hen kunnen bewandelen. Al deze dingen die God doet, zijn niet los te zien van Zijn enige oorspronkelijke doel. Wat is dan dit doel? Waarom gebruikt God deze manieren om Zijn werk aan de mens uit te voeren? Welk resultaat wil Hij bereiken? Met andere woorden, wat wil Hij in de mens zien en van hen krijgen? Wat God wil zien, is dat het hart van de mens nieuw leven kan worden ingeblazen. Deze manieren die Hij gebruikt om aan de mens te werken, zijn om voortdurend het hart van de mens op te wekken, de geest van de mens op te wekken, de mensen te laten weten waar ze vandaan komen, wie hen leidt, hen ondersteunt, voor hen zorgt en wie tot nu toe de mensen in staat heeft gesteld om te leven; ze moeten de mens laten weten wie de Schepper is, wie ze moeten aanbidden, welk soort weg ze moeten bewandelen en op welke manier de mens voor God moet komen; ze worden gebruikt om geleidelijk het hart van de mens te doen herleven, zodat de mens Gods hart kent, Gods hart begrijpt en de grote zorg en gedachte ziet achter Zijn werk om de mens te redden. Wanneer het hart van de mens nieuw leven wordt ingeblazen, dan wil hij niet langer het leven leven met een ontaarde, verdorven gezindheid, maar in plaats daarvan de waarheid zoeken tot tevredenheid van God. Wanneer het hart van de mens is opgewekt, kan hij zich volstrekt van Satan afkeren, niet langer door Satan worden geschaad en niet langer door hem beheerst of voor de gek gehouden worden. In plaats daarvan kan de mens op een positieve manier aan het werk van God en Zijn woorden meewerken om het hart van God tevreden te stellen en aldus Godvrezendheid te verkrijgen en het kwade te schuwen. Dit is het oorspronkelijke doel van Gods werk.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

44. Gedurende jullie lange leven heeft zo ongeveer elk individu in vele gevaarlijke situaties verkeerd en vele verleidingen ondergaan. Dit komt omdat Satan vlak naast je staat, hij houdt je voortdurend in de gaten. Het bevalt hem als je getroffen wordt door een ramp, wanneer je calamiteiten overkomen, wanneer alles verkeerd gaat voor je, het bevalt hem als je in zijn net gevangen zit. Wat God betreft, Hij beschermt je constant, en houdt je weg van de ene tegenslag na de andere en van de ene ramp na de andere. Daarom zeg ik dat alles wat de mens heeft − vrede en vreugde, zegeningen en persoonlijke veiligheid − feitelijk allemaal onder Gods beheer valt, en Hij leidt het leven en beslist over het lot van elk individu. Maar heeft God een opgeblazen idee van Zijn positie, zoals sommige mensen zeggen? Zegt Hij: “Ik ben de grootste van allemaal, ik ben degene die de leiding over jullie heeft, jullie moeten mij allemaal om genade smeken en ongehoorzaamheid zal met de dood worden bestraft.” Heeft God de mensheid ooit op deze manier bedreigd? (Nee.) Heeft Hij ooit gezegd: “De mensheid is verdorven, dus het maakt niet uit hoe ik ze behandel, elke willekeurige behandeling is goed genoeg; ik hoef de dingen niet zo goed voor hen te regelen.” Denkt God op deze manier? Heeft God soms zo gehandeld? (Nee.) Integendeel, Gods behandeling van iedereen is serieus en verantwoordelijk, zelfs verantwoordelijker dan jij voor jezelf bent. Nietwaar? God zegt niet zomaar wat, Hij staat niet op Zijn strepen, noch houdt Hij mensen voor de gek. Hij doet juist stil en eerlijk alles wat Hij Zelf moet doen. Deze dingen brengen zegeningen, vrede en vreugde voor de mens. Ze brengen de mens vreedzaam en gelukkig voor het aangezicht Gods en in Zijn familie; dan leven zij voor God en accepteren ze Zijn redding met de juiste redenering en het juiste denken. Is God ooit onbetrouwbaar geweest tegenover de mens in Zijn werk? Heeft Hij ooit valse vriendelijkheid getoond, de mens met een paar beleefdheden misleid en vervolgens de mens de rug toegekeerd? (Nee.) Heeft God ooit één ding beloofd en toen iets anders gedaan? Heeft God ooit loze beloftes gedaan en opgeschept dat Hij dit voor je kan doen of kan helpen om dat voor jou te doen, en is Hij toen verdwenen? (Nee.) Er is geen bedrog in God, geen valsheid. God is getrouw en alles wat Hij doet is echt. Hij is de Enige op wie mensen kunnen rekenen en de God aan wie mensen hun leven en alles wat ze hebben kunnen toevertrouwen. Kunnen we, omdat er geen bedrog in God is, zeggen dat God de meest oprechte is? (Ja.) Natuurlijk kunnen we dat, toch? Hoewel dit woord, nu we het erover hebben, te zwak en menselijk is om het met betrekking tot God te gebruiken. Maar daar kunnen we niets aan doen, omdat de menselijke taal onze woorden begrenst. Het is hier niet helemaal gepast om God oprecht te noemen, maar we zullen dit woord voorlopig gebruiken. God is trouw en oprecht. Dus wat bedoelen we als we over deze aspecten praten? Bedoelen we de verschillen tussen God en de mens en de verschillen tussen God en Satan? Dit kunnen we zeggen. Dit is omdat de mens niet één spoor van Satans verdorven gezindheid in God kan vinden. Heb ik gelijk als ik dit zeg? Kan ik hiervoor een Amen krijgen? (Amen!) We zien niets van het kwaad van Satan geopenbaard in God. Alles wat God doet en openbaart, is geheel nuttig en behulpzaam voor de mens, is volledig bedoeld om voor de mensheid te zorgen, is vol van leven en geeft de mens een weg en een richting die hij kan volgen. God is niet verdorven en, verder, kijkend naar alles wat God doet, kunnen we zeggen dat God heilig is? (Ja.) Aangezien God niets van de verdorvenheid van de mensheid heeft en niets heeft wat lijkt op of identiek is aan de verdorven gezindheid van de mensheid of het wezen van Satan, kunnen we vanuit dit oogpunt zeggen dat God heilig is. God toont geen verdorvenheid en de openbaring van Zijn eigen wezen in Zijn werk is alle bevestiging die we nodig hebben dat God Zelf heilig is. Zien jullie dit? Nu, om Gods heilige wezen te kennen, laten we voor nu naar deze twee aspecten kijken: 1) Er is geen verdorven gezindheid in God; 2) het wezen van Gods werk aan de mens stelt de mens in staat om Gods eigen wezen te zien en dit wezen is geheel positief. Want de dingen die God de mensen geeft bij alles wat Hij doet zijn allemaal positieve dingen. Ten eerste vereist God van de mens dat hij eerlijk is − is dit niet positief? God geeft de mens wijsheid − is dit niet positief? God geeft de mens de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen goed en kwaad − is dit niet positief? Hij laat de mens de betekenis en waarde van het menselijk leven begrijpen − is dit niet positief? Hij laat de mens de essentie van mensen, gebeurtenissen en dingen zien in overeenstemming met de waarheid − is dit niet positief? (Ja, dat is het.) En het resultaat van dit alles is dat de mens niet langer wordt misleid door Satan, niet langer door Satan wordt geschaad of beheerst. Met andere woorden, ze stellen de mens in staat om zich volledig te bevrijden van de verdorvenheid van Satan, waardoor de mens geleidelijk het pad zal bewandelen van God vrezen en het kwade vermijden.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

45. Nu: jullie perceptieve begrip van Gods wezen vergt nog een lange periode, om het te leren, te bevestigen, te voelen en te ervaren, totdat jullie op een dag de heiligheid van God vanuit het allerbinnenste van je hart zullen kennen als de onberispelijke essentie van God, de onzelfzuchtige liefde van God, dat alles wat God aan de mens schenkt onzelfzuchtig is, en jullie zullen leren dat Gods heiligheid smetteloos en onberispelijk is. Deze essentie van God zijn niet alleen maar woorden die Hij gebruikt om met Zijn identiteit te pronken, maar in plaats daarvan gebruikt God Zijn essentie om in stilte en oprecht om te gaan met elk individu. Met andere woorden, de essentie van God is niet leeg, noch is het theoretisch of dogmatisch en het is zeker geen soort van kennis. Het is geen vorm van opvoeding voor de mens, maar in plaats daarvan de ware openbaring van Gods eigen daden en de geopenbaarde essentie van wat God heeft en is. De mens zou deze essentie moeten kennen en begrijpen, omdat alles wat God doet en elk woord dat Hij zegt van grote waarde is en van grote betekenis voor elk persoon. Wanneer je de heiligheid van God gaat begrijpen, kun je echt in God geloven; wanneer je de heiligheid van God gaat begrijpen, dan kun je echt de ware betekenis van de woorden “God Zelf, de unieke” beseffen. Je zult niet langer denken dat je ervoor kunt kiezen om andere wegen te bewandelen, en je zult niet langer bereid zijn om alles te verraden wat God voor je heeft geregeld. Omdat de essentie van God heilig is, betekent dit dat je alleen door God de heldere, juiste weg door het leven kunt bewandelen; alleen door God kun je de zin van het leven kennen, alleen door God kun je een waarachtig leven naleven, de waarheid bezitten, de waarheid kennen en alleen door God kun je een leven vanuit de waarheid verkrijgen. Alleen God Zelf kan je helpen het kwaad te mijden en je te bevrijden van de schade en overheersing door Satan. Naast God kan niemand en niets je redden van de zee van lijden zodat je niet langer lijdt: dit wordt bepaald door de essentie van God. Alleen God Zelf redt je zo onzelfzuchtig, alleen God is uiteindelijk verantwoordelijk voor je toekomst, je bestemming en je leven, en Hij regelt alle dingen voor je. Niets wat geschapen is of niet geschapen is kan dit voor elkaar krijgen. Omdat niets wat geschapen is of niet geschapen is een essentie van God zoals deze bezit, heeft geen enkele persoon en geen enkel ding het vermogen om jou te redden of te leiden. Dit is het belang van Gods essentie voor de mens.

uit ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Voetnoot:

a. ‘De bezwering van de gouden band’ verwijst naar de beroemde Chinese roman ‘Reis naar het Westen’, waarin de monnik Xuanzang de Apenkoning met een bezwering in toom houdt. Hij plaatst een gouden band om het hoofd van de Apenkoning, die op magische wijze kan worden aangespannen, met ondraaglijke hoofdpijnen tot gevolg. Later werd dit een metafoor voor het ketenen van mensen.

Klassieke woorden over het kennen van God Zelf, de Unieke