Een heel ernstig probleem: verraad (2)

Een heel ernstig probleem: verraad (2)

De menselijke natuur is volledig anders dan mijn wezen; dit komt doordat de verdorven natuur van de mens geheel en al afkomstig is van Satan. De menselijke natuur is bewerkt en aangetast door Satan. De mens handhaaft zich onder de invloed van zijn kwaad en laakbaarheid. De mensheid groeit niet op in een wereld van waarheid of in een heilige omgeving, en leeft bovendien niet in het licht. Zo komt het dat het niet mogelijk is om de waarheid in de natuur van elk individu in te kapselen. Bovendien kunnen ze niet worden geboren met een godvrezend, aan God gehoorzaam wezen. Integendeel, ze bezitten een natuur die zich tegen God verzet, God ongehoorzaam is, en geen liefde voor de waarheid heeft. Deze natuur is het probleem waar ik over wilde praten: verraad. Verraad is bij ieder individu de bron van verzet tegen God. Dit is een probleem dat alleen in de mens bestaat en niet in mij. Sommigen zullen zo’n soort vraag stellen: Gezien het feit dat ze allemaal in de mensenwereld leven, hoe komt het dat alle mensen een natuur hebben die God verraadt, maar Christus niet? Dit is een vraag die jullie duidelijk moet worden uitgelegd.

Het bestaan van de mensheid is gebaseerd op een voortdurende incarnatie van de ziel. Met andere woorden, ieder individu krijgt een menselijk leven van het vlees op het moment van de incarnatie van zijn ziel. Nadat het lichaam van een individu is geboren gaat dat leven verder tot aan de belangrijkste grens van het vlees; namelijk, het uiteindelijke moment waarop de ziel zijn omhulsel verlaat. Dit proces wordt steeds weer herhaald wanneer er een ziel van een individu komt en gaat, en weer komt en gaat, en aldus het bestaan van de gehele mensheid in stand houdt. Het leven van het vlees is ook het leven van de ziel van de mens, en de ziel van de mens ondersteunt het bestaan van het vlees van de mens. Dat wil zeggen, het leven van ieder individu komt uit zijn ziel; het is niet het vlees dat oorspronkelijk het leven bevatte. Om die reden komt de natuur van de mens uit zijn ziel, niet uit zijn vlees. Alleen de ziel van ieder individu weet hoe hij Satans verleidingen, kwellingen en verval ondergaan heeft. Het vlees van de mens kan dit niet weten. Dus wordt de mensheid ongewild steeds vuiler, slechter en duisterder, terwijl de afstand tussen mij en de mens alsmaar groter wordt en de dagen van de mensheid steeds duisterder. De zielen van de mensheid liggen allemaal binnen het bereik van Satan. Dan spreekt het ook vanzelf dat het vlees van de mens ook door Satan bezet is. Hoe dan zou een dergelijk soort vlees en een dergelijk soort mensen God niet weerstaan en van nature verenigbaar met Hem zijn? De reden dat Satan door mij uitgeworpen is in de lucht is omdat hij mij verraden heeft, dus hoe zouden mensen zich aan de gevolgen hiervan kunnen onttrekken? Dit is de reden dat de menselijke natuur er een van verraad is. Ik vertrouw erop dat jullie, als jullie deze redenering volledig begrijpen, ook geloof zullen hebben in het wezen van Christus. Het vlees dat gedragen wordt door de Geest van God is Gods eigen vlees. De Geest van God is superieur; Hij is almachtig, heilig, en rechtvaardig. Evenzo is Zijn vlees ook superieur, almachtig, heilig en rechtvaardig. Dergelijk vlees is enkel in staat om te doen wat rechtvaardig en heilzaam is voor de mensheid, dat wat heilig is, glorieus en machtig, en is niet in staat ook maar iets te doen dat de waarheid of moraliteit en rechtvaardigheid geweld aan doet, laat staan iets dat Gods Geest verraadt. De Geest van God is heilig, en aldus kan Zijn vlees niet verdorven worden door Satan; Zijn vlees is wezenlijk anders dan het vlees van de mens. Want het is de mens, niet God, die verdorven wordt door Satan; Satan zou onmogelijk het vlees van God kunnen verderven. Aldus, ondanks het feit dat de mens en Christus samen in dezelfde ruimte verblijven, is het enkel de mens die bezet, gebruikt en verstrikt wordt door Satan. Daarbij vergeleken is Christus eeuwig ongevoelig voor de verdorvenheid van Satan, omdat Satan nooit in staat zal zijn om op te stijgen naar de allerhoogste plaats, en nooit in staat zal zijn om dicht bij God te komen. Vandaag moeten jullie allemaal begrijpen dat het enkel de mensheid is, die door Satan verdorven is, die mij verraadt, en dat dit probleem altijd irrelevant zal zijn voor Christus.

Alle zielen die verdorven zijn door Satan staan onder het beheer van Satans domein. Alleen zij die in Christus geloven zijn eruit gehaald, uit Satans kamp gered en ondergebracht in het koninkrijk van vandaag. Deze mensen leven niet meer onder de invloed van Satan. Niettemin is de natuur van de mens nog steeds geworteld in het vlees van de mens. Dat wil zeggen dat, ook al zijn jullie zielen gered, jullie natuur nog steeds de oude verschijnselen heeft en de kans dat jullie mij zullen verraden nog steeds op honderd procent blijft staan. Dat is de reden dat mijn werk zo langdurig is, omdat jullie natuur te onwrikbaar is. Nu lijden jullie zoveel als jullie kunnen bij het vervullen van jullie plicht, maar dit feit is onbetwistbaar: Jullie zijn allemaal in staat mij te verraden en terug te keren naar Satans domein, naar het kamp daar, en terug te gaan naar jullie oude leven. Als dat gebeurt zal het niet mogelijk voor jullie zijn een greintje menselijkheid in jullie te hebben of een menselijke verschijning zoals jullie nu hebben. In ernstige gevallen zullen jullie vernietigd en verder voor eeuwig verdoemd worden, om nooit meer geïncarneerd, maar zwaar gestraft te worden. Dit is het probleem dat jullie voorgelegd wordt. Ik herinner jullie er op deze manier aan zodat ten eerste, mijn werk niet tevergeefs zal zijn, en ten tweede, jullie allemaal in dagen van licht zullen leven. Eigenlijk is het cruciale probleem niet of mijn werk tevergeefs zal zijn. De sleutel is dat jullie een gelukkig leven leiden en een geweldige toekomst tegemoet gaan. Mijn werk is het reddingswerk van mensenzielen. Als je ziel in Satans handen valt, dan zal je lichaam geen vredige dagen kennen. Als ik je lichaam bescherm, dan zal je ziel zeker in mijn zorgzame handen zijn. Als ik je echt verafschuw, dan zullen je lichaam en je ziel onmiddellijk in Satans handen vallen. Kun je je voorstellen hoe je situatie dan zal zijn? Als op een dag mijn woorden geen gehoor bij jullie vinden, dan zal ik jullie allemaal aan Satan overdragen, die jullie dubbel zal kwellen totdat mijn woede volledig geluwd is, of ik zal jullie persoonlijk straffen, jullie onverbeterlijke mensen, omdat jullie harten van verraad jegens mij nooit veranderd zijn.

Jullie moeten nu allemaal zo snel mogelijk bij jezelf naar binnen kijken om te zien hoeveel van jullie aard mij nog steeds verraadt. Ik wacht ongeduldig jullie reacties af. Wimpel me niet af. Ik speel nooit spelletjes met mensen. Als ik het zeg, zal ik het zeker ook doen. Ik hoop dat jullie allemaal mensen kunnen zijn die mijn woorden ernstig opvatten en niet denken dat ze maar een sciencefictionroman zijn. Wat ik wil is concrete daden van jullie, niet jullie hersenspinsels. Vervolgens moeten jullie deze vragen voor mij beantwoorden: 1. Als je echt een dienstdoener bent, kun je mij dan getrouw diensten verlenen, zonder enige oppervlakkige of negatieve aspecten? 2. Als je er achter komt dat ik je nooit geapprecieerd heb, zul je dan in staat zijn om mij je leven lang diensten te blijven verlenen? 3. Als je een hoop moeite gedaan hebt maar ik ben nog steeds koud tegen je, zul je dan in staat zijn voor mij te blijven werken in anonimiteit? 4. Als ik, nadat je wat aan mij gespendeerd hebt, niet aan jouw ondergeschikte eisen heb voldaan, zul je dan ontmoedigd en teleurgesteld worden jegens mij of zelfs in woede uitbarsten en gaan schelden? 5. Als je altijd heel trouw en liefdevol bent geweest jegens mij, maar toch de kwelling ondergaat van ziekte, de beperkingen van het leven, en door je vrienden en familieleden in de steek gelaten wordt of enig ander ongelukkig voorval in je leven meemaakt, zullen je trouw en liefde voor mij dan nog steeds voortduren? 6. Als niets van wat je je had voorgesteld in je hart lijkt op wat ik gedaan heb, hoe zul je dan je toekomstige pad bewandelen? 7. Als je niets ontvangt van wat je gehoopt had te zullen ontvangen, kun je dan nog steeds mijn volgeling zijn? 8. Als je nooit het doel en de betekenis van mijn werk begrepen hebt, kun je dan een gehoorzaam individu zijn dat geen eigenmachtige oordelen velt en conclusies trekt? 9. Kun je alle woorden die ik gesproken heb en al het werk dat ik gedaan heb, koesteren als ik samen met de mens ben? 10. Ben jij in staat mijn trouwe volgeling te zijn, bereid om heel je leven voor mij te lijden, zelfs als je niets ontvangt? 11. Ben jij in staat niet te denken aan, plannen te maken voor of je voor te bereiden op je toekomstige pad van overleving ter wille van mij? Deze vragen zijn de laatste eisen die ik aan jullie stel, en ik hoop dat jullie mij allemaal antwoord kunnen geven. Als jullie een of twee dingen uit deze vragen waar kunnen maken, dan moeten jullie nog steeds hard blijven werken. Als je aan niet één van deze eisen kunt voldoen, dan ben je zeker het soort dat in de hel zal worden geworpen. Tegen zulke mensen hoef ik niets meer te zeggen. Dit is omdat ze zeker geen mensen zijn die verenigbaar met mij kunnen zijn. Hoe zou ik iemand in mijn huis kunnen houden die mij onder allerlei omstandigheden zou kunnen verraden? Wat degenen aangaat die mij nog steeds zouden kunnen verraden onder het merendeel van de omstandigheden, ik zal hun prestaties in de gaten houden voordat ik andere maatregelen neem. Nochtans, zolang zij mensen zijn die in staat zijn mij te verraden, onder welke omstandigheden dan ook, zal ik dat nooit vergeten en zal ik hen in mijn hart onthouden terwijl ik een gelegenheid afwacht om hen hun slechte daden betaald te zetten. De eisen die ik hiervoor gesteld heb zijn allemaal kwesties waarover jullie een zelfonderzoek moeten instellen. Ik hoop dat jullie ze allemaal serieus in overweging zullen nemen en niet nonchalant met mij zullen omgaan. In de nabije toekomst zal ik de antwoorden die je mij hebt gegeven vergelijken met mijn eisen. Tegen die tijd zal ik niets meer van je eisen en zal ik je geen ernstige waarschuwing meer geven. In plaats daarvan zal ik mijn gezag uitoefenen. Zij die behouden moeten worden zullen behouden worden, zij die beloond moeten worden zullen beloond worden, zij die aan Satan moeten worden overgegeven zullen aan Satan worden overgegeven, zij die een zware straf moeten ondergaan zullen een zware straf ondergaan, en zij die moeten sterven zullen vernietigd worden. Op die manier zal er niemand meer zijn die mijn dagen verstoort. Geloven jullie in mijn woorden? Geloven jullie in vergelding? Geloven jullie dat ik al die slechteriken zal straffen die mij bedriegen en verraden? Hoop je dat die dag spoedig zal komen of later? Ben jij iemand die heel bang is voor straf, of iemand die mij liever weerstaat, zelfs wanneer hij straf moet ondergaan? Als die dag is aangebroken, kun je je dan voorstellen of je te midden van gejuich en gelach zult leven, of te midden van gehuil en tandengeknars? Wat voor soort einde hoop je te zullen hebben? Heb je er ooit serieus over nagedacht of je voor honderd procent in mij gelooft of voor honderd procent aan mij twijfelt? Heb je ooit ernstig overwogen wat voor soort consequenties en einde je daden en gedrag over je zullen brengen? Hoop je echt dat al mijn woorden één voor één in vervulling zullen gaan, of ben je heel bang dat mijn woorden één voor één in vervulling zullen gaan? Als je hoopt dat ik gauw zal vertrekken om mijn woorden in vervulling te laten gaan, hoe zou je dan met je eigen woorden en daden moeten omgaan? Als je niet hoopt op mijn vertrek en niet hoopt dat mijn woorden allemaal onmiddellijk in vervulling zullen gaan, waarom geloof je dan eigenlijk in mij? Weet je wel echt waarom je mij volgt? Als het alleen maar is om je horizon te verbreden, dan hoef je zulke pijniging niet te ondergaan. Als het is zodat je gezegend kunt worden en komende rampspoed uit de weg kunt gaan, waarom ben je dan niet bezorgd over je eigen gedrag? Waarom vraag je je niet af of je wel aan mijn eisen kunt voldoen? Waarom vraag je je ook niet af of je gekwalificeerd bent mijn toekomstige zegeningen te ontvangen?

Een heel ernstig probleem: verraad (2)