2. Een korte inleiding over de achtergrond van de verschijning en het werk van Christus van de laatste dagen in China

China is het land waar de grote rode draak verblijft en dat God door de geschiedenis heen de zwaarste weerstand heeft geboden en het zwaarst heeft veroordeeld. China is als een bolwerk van demonen en een gevangenis die wordt beheerd door de duivel, ontoegankelijk en ondoordringbaar. Bovendien houdt het regime van de grote rode draak op alle niveaus de wacht en heeft het in elk huishouden beschermingswallen opgeworpen. Daarom is het nergens moeilijker om het evangelie te verkondigen en het werk van God uit te voeren. Toen de Chinese Communistische Partij in 1949 aan de macht kwam, werd het geloof op het vasteland van China volledig onderdrukt en verboden. Miljoenen christenen werden publiekelijk vernederd en gemarteld en in de gevangenis geworpen. Alle kerken werden volledig uitgeruimd en afgegrendeld. Zelf huissamenkomsten werden verboden. Als iemand werd betrapt bij een samenkomst, zou hij of zij in de gevangenis gegooid worden en kon zelfs onthoofd worden. Toentertijd verdwenen bijna alle religieuze activiteiten zonder een spoor na te laten. Slechts een klein aantal christenen bleef in God geloven. Maar zij konden slechts in stilte tot God bidden en in hun hart lofliederen tot God zingen, God smeken om de kerk te laten herleven. Uiteindelijk herleefde de kerk daadwerkelijk in 1981 en de Heilige Geest begon in China op grote schaal werk te verrichten. De kerken schoten als paddenstoelen uit de grond en steeds meer mensen begonnen in God te geloven. Toen de herleving in 1983 haar hoogtepunt had bereikt, begon de Chinese Communistische Partij opnieuw met een wrede onderdrukking. Miljoenen mensen werden gearresteerd, opgesloten en naar werkkampen gestuurd. Het regime van de grote rode draak stond gelovigen alleen toe om zich te voegen bij de Patriottische Drie-Zelfbeweging die door de overheid was gesticht. De de CCP-regering stichtte de Patriottische Drie-Zelfbeweging in een poging om af te rekenen met de ondergrondse huisgemeenten en deze gelovigen in de Heer onder een strak overheidsbewind te stellen. Zij dacht dat dit de enige manier was om het geloof uit te bannen en China te maken tot een land zonder God. Maar de Heilige Geest bleef veel werk verrichten in de huisgemeenten en in hen die werkelijk in God geloofden. De CCP kon hier niets tegen beginnen. In die tijd verscheen Christus van de laatste dagen in het geheim om werk te verrichten in de huisgemeenten waar de Heilige Geest werkte. Hij begon de waarheid te verkondigen en het werk van het oordeel te verrichten, te beginnen bij het huis van God.

Begin februari 1991 leek het erop dat iemand in de gemeente de verlichting van de Heilige Geest ontving en begon te spreken en te getuigen van de naam en de komst van God. Deze woorden werden naar de gemeenten verzonden en nadat ze gelezen waren, werd iedereen zeer enthousiast. Ze waren vol vreugde en geloofden dat dit zeker de verlichting en de woorden van de Heilige Geest waren. Van toen af aan begon Christus te spreken. Soms gaf Christus een passage per dag, soms één per twee dagen en de uitspraken kwamen steeds vaker. Iedereen gaf ze door en voelde zich bijzonder geraakt. Samenkomsten waren vol van vreugde en iedereen was overweldigd van blijdschap. Naarmate Christus steeds meer woorden sprak, verblijdden alle mensen zich in Gods woorden en waren hun harten volledig op Gods woorden gericht. En zo begonnen ze de huidige woorden van de Heilige Geest tijdens de samenkomsten plechtig tot zich te nemen. Op dat moment moesten mensen nog tot besef komen dat God vleesgeworden was en dit de verschijning van Christus was. Ze beschouwden de uiting van Christus als de verlichting van een gewoon mens door de Heilige Geest, omdat Hij in de woorden van Christus niet formeel had getuigd van Gods incarnatie. Niemand begreep wat deze incarnatie nou precies inhield. Ze wisten alleen dat deze woorden de verlichting van de Heilige Geest waren. Daarom behandelden ze Christus nog steeds als een gewoon mens. Pas toen de uitspraken van Christus haar hoogtepunt bereikte, begon God te getuigen van Gods incarnatie. Hij legde het verschil uit tussen de neerdaling van de Heilige Geest op de mens en het werk van de Heilige Geest in de mens en onthulde het geheimenis van de verwezenlijking van de Geest in het vlees. Pas toen wisten mensen dat deze gewone persoon die onder hen leefde en de woorden sprak om de gemeenten te hoeden en te voeden, de vleesgeworden God was, Christus en God die verschenen was. Toen ze dit beseften, waren ze verbijsterd dat ze zo blind, dom en onwetend waren geweest. Ze wierpen zich voor Christus op de knieën, huilden en rouwden. Hun harten waren verscheurd door grote spijt en hun gehuil was overal te horen. In die tijd waren de harten van de mensen vol van gemengde gevoelens van bedroefdheid en vreugde. Het was onbeschrijflijk. Toen ze Christus zagen, konden ze zich alleen maar ter aarde neerwerpen. Als ze dit niet deden, voelden ze de onrust in hun hart. Toen ze voor Christus knielden, hadden ze vreugde en merkten ze dat ze terug waren gekomen bij God en bij Hem hoorden. Nadat Christus verschenen was, sprak Hij steeds meer woorden. Geleidelijk voerde Hij steeds meer Gods werk uit en luidde Hij het oordeel in dat begint bij het huis van God. Gods woorden maakten veel indruk op mensen. Doordat Christus de betekenis van Gods naam bekendmaakte, kwam de naam Almachtige God tot stand. Zo baden de mensen direct tot de naam van Almachtige God en tijdens samenkomsten ondergingen ze de woorden van Almachtige God. Dit komt omdat deze woorden (dat wil zeggen: al de woorden in Het Woord verschijnt in het vlees) Gods huidige werk zijn, Gods woorden in het nieuwe tijdperk en de huidige behoefte van de mensen. Sinds Gods nieuwe werk en woorden is de Bijbel als vanzelfsprekend verouderd en natuurlijk gaf niemand aandacht aan de verschillende uitspraken en theorieën van het Tijdperk van Genade. Ze werden allemaal gewonnen door Gods huidige woorden, alsof ze de hemel hebben zien opengaan. Dit is omdat God allerlei geheimenissen bekend heeft gemaakt en de ogen van de mensen geopend werden. Ze zagen in dat de meeste uitspraken, waar mensen zich voorheen – tijdens het Tijdperk van Genade – aan vasthielden, opvattingen waren en afwijkingen en fouten bevatten. Dankzij Gods verschijning stapten mensen in het juiste spoor ten aanzien van hun geloof in God. Pas nadat mensen gewonnen werden door Gods woorden, ontdekten ze dat deze gewone, normale persoon die Gods woorden doorgaf, Christus was en de vleesgeworden God.

Christus is geboren in een gewone familie in het noorden van China. Van kindsbeen af had Hij met heel Zijn hart in God geloofd. Langzaam groeide Hij op als een gewoon mens. In 1989 – net toen de Heilige Geest op grote schaal in de huisgemeente aan het werk was – gaf Christus Zijn studie op en trad officieel toe tot de huisgemeente. Christus had toen een vurig hart en verlangde God te dienen en Zijn plicht te vervullen. Twee jaar later begon Christus woorden te verkondigen. Hij schreef de woorden op die in Zijn hart waren en gaf ze aan de gemeenten. Vervolgens – naarmate Christus meer en meer waarheden verkondigde – werden mensen aangetrokken door de woorden van Christus en hongerden zij te lezen wat Hij had verkondigd. In het bijzonder troffen Zijn woorden die de essentie van de aard van de verdorven mensheid en de satanische gezindheid van de verdorven mensheid openbaarden en oordeelden, de harten van de mensen als een tweesnijdend zwaard. Pas toen werden zij echt gewonnen door Gods woorden en knielden zij voor God. Pas toen werd Christus aanvaard, gekend en door de mensen geprezen, en werd Hij de praktische God die vereerd, geliefd en geacht wordt door de mensheid. Christus beschikt zowel over normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Hij kan de waarheid altijd en overal verkondigen en de essentie van de verdorvenheid van de mens onthullen. Zijn woorden en visie zijn vol van waarheid en wijsheid, net zoals de Heer Jezus. Wat Christus spreekt en heeft, komt niet uit boeken, maar komt geheel uit het goddelijke wezen dat Hij bezit. Christus is uit God voortgekomen. In Zijn leven zien mensen Zijn geheel normale menselijkheid. Uit Zijn werk en Zijn geduld met de mensheid kunnen mensen Zijn goddelijke wezen afleiden en Zijn gezindheid die de overtreding van de mens niet verdraagt. Hoewel Christus, net als de Heer Jezus, menselijke zwakheden heeft, is Hij ook in essentie gehoorzaam aan Gods Geest. Hij is vol van waarheid en wijsheid en overtuigt mensen volledig in zowel hun hart als hun verstand. Christus is de waarheid, de weg en het leven, in naam en in werkelijkheid! God is geïncarneerd als een gewoon persoon en werkt in het geheim en in nederigheid onder de mensen. Hij overwint de mensheid en verslaat vijanden door de verkondiging van de waarheid. Hij heeft al lang geleden volledig gezegevierd. Er is van Hem getuigd en over Hem geproclameerd. Dit is Gods almacht, wijsheid en glorie. Door de verschijning en het werk van Christus is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen. Toen begonnen de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God met getuigen van Gods werk en begon het werk van de verspreiding van het evangelie van het koninkrijk van Christus. Dit is een korte inleiding van de achtergrond van Gods incarnatie en Zijn geheime komst om te werken. In simpele bewoordingen: de vleesgeworden Christus is gekomen naar het land waar de grote rode draak verblijft, en heeft de woorden van tuchtiging en oordeel geuit, en heeft Gods uitverkoren volk in China overwonnen en gered. Dit betekent: de vleesgeworden God strijdt tegen Satan in het hol van de grote rode draak en heeft alles gegeven om de mensheid wakker te schudden, de mensheid Gods stem te laten horen en te laten herkennen, en hen zo terug tot God te brengen en hen door God te laten redden. Dit is bijzonder zeldzaam en van ongelooflijk diepe betekenis. In deze incarnatie werkt God om de mens te redden, wat betekent dat God is gekomen om de mensheid klaar te maken voor zijn bestemming en dit tijdperk tot een einde te brengen. God is gekomen naar het vasteland van China, het land dat wordt bewoond door de grote rode draak, en is in het geheim gekomen om te werken en zo de zeer verdorven mensheid te overwinnen en te redden en een groep mensen tot volmaakte overwinnaars te maken. Hiermee is het oordeel aangekondigd van de grote witte troon in de laatste dagen en is de weg geopend voor Gods openbare verschijning aan elke natie en plaats ter wereld bij de volgende stap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media