Waarom rukt Bliksem uit het oosten onstuitbaar op?

De Heer Jezus sprak: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). Sinds Bliksem uit het oostenAlmachtige God, Christus van de laatste dagen – in China is verschenen om Zijn werk uit te voeren, heeft het koninkrijk evangelie zich in nauwelijks meer dan tien jaar verspreid over heel China. Het heeft zich nu ook verspreid naar talloze westerse landen en regio’s. Het heeft verschillende denominaties op hun grondvesten doen schudden en heeft schokgolven veroorzaakt over de hele wereld. De meest verbijsterende vraag voor de leiders van de religieuze wereld is: de voorgangers en ouderlingen in de religieuze wereld hebben weliswaar hun uiterste best gedaan Bliksem uit het oosten te weerstaan, te belasteren en te veroordelen, zijn kerken te onderdrukken en ze zijn zelfs zo ver gegaan om samen te spannen met de CCP-regering bij het arresteren en vervolgen van de christenen van De Kerk van Almachtige God, hoe komt het dan dat deze gelovigen van verschillende denominaties, die over goede menselijkheid beschikken en werkelijk in de Heer geloven, toch één voor één Almachtige God accepteren en volgen? Waarom is het zo dat, hoewel geconfronteerd met het hysterische verzet en de razende vervolging door de twee legers van Satans macht – de CCP-regering en de religieuze wereld – Bliksem uit het oosten niet alleen niet is geknakt of gesloopt, maar integendeel is blijven bloeien en steeds sterker is geworden, als scheuten die opschieten na de regen, en onverbiddelijk en onweerstaanbaar is opgerukt?

Eigenlijk is het niet moeilijk achter de reden te komen. We kunnen het beste eerst naar het werk van de Heer Jezus kijken, voordat we ons over deze vraag buigen. We zullen dan vanzelf het antwoord vinden. Toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk uitvoerde, werd Hij geconfronteerd met het hysterische verzet en de veroordeling door de Joodse opperpriesters, schriftgeleerden en farizeeën, die zelfs zover gingen dat ze samenspanden met de Romeinse autoriteiten om Jezus aan het kruis te nagelen, in de vergeefse hoop zo het werk van de Heer Jezus uit te bannen. Waarom verspreidde het evangelie van de Heer Jezus zich dan toch door de Joodse wereld en bereikte het zelfs de oren van de heidenen? De Romeinse autoriteiten vervolgden en vermoorden de christenen driehonderd jaar lang op brute wijze. Hoe kan het dan dat het aantal christenen niet alleen niet afnam, maar in tegendeel bleef groeien en ontwikkelen onder deze vervolging, en het evangelie zich verspreidde naar alle uithoeken van het Romeinse Rijk en tot over de hele wereld? Het was omdat de Heer Jezus de in het vlees geïncarneerde God was, Hij was de verschijning van God, en de werken en woorden van de Heer Jezus waren de werken en woorden van God. Daarom kon niemand de verspreiding van het evangelie van de Heer Jezus stoppen of vernietigen. De Bijbel zegt: “Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt” (Handelingen 5:38-39). Dat wil zeggen, alles dat van God komt zal gedijen en alles wat van de mens komt zal zeker vergaan. De woorden van Almachtige God luiden: “Wij vertrouwen dat geen enkel land en geen enkele macht in de weg kan staan van wat God wil bereiken” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Evenzo, als Bliksem uit het oosten niet de verschijning en het werk van de enige ware God was, zou Bliksem uit het oosten dan in staat zijn geweest door laag op laag van obstakels, verzet en vervolging te breken die de religieuze wereld en de atheïstisch CCP-regering als een bastion van ijzeren muren hadden opgeworpen, en zich snel over China en zelfs de rest van de wereld te verspreiden? Als ze niet werd geleid door het werk van de Heilige Geest, zou ze dan het gezag en de macht hebben gehad alle naties naar deze berg te laten stromen en alle religies één te laten worden? Als ze niet de verschijning en het werk van God was, zou ze dan in staat zijn geweest de waarheid uit te drukken en een oordeel te vellen om zo vele ware gelovigen uit de verschillende denominaties te overwinnen, deze goede en leidende schapen, en hen met vastbesloten harten te laten volgen? De feiten voldoen om te bewijzen dat Christus van de laatste dagen, de Almachtige God waar Bliksem uit het oosten van getuigt, de Heer Jezus is die is wedergekeerd, en inderdaad de God is die is verschenen en in de laatste dagen Zijn werk verricht. Daarom kan Bliksem uit het oosten, ondanks de hysterische vervolging en wrede onderdrukking van de CCP-regering en de religieuze wereld, onstuitbaar oprukken!

We zouden ook moeten zien dat de discipelen tijdens het Tijdperk van Genade in staat waren de Heer te volgen hoewel ze bruut werden vervolgd door zowel het jodendom als de Romeinse autoriteiten, vooral omdat de Heer Jezus zo vele waarheden had verteld en de mysteries van het hemelse koninkrijk had geopenbaard en omdat mensen in Zijn woorden de stem van God hadden gehoord en de Heer Jezus als de Christus hadden erkend, de Messias die zou komen, zodat ze Hem konden volgen met vastbesloten harten en hun getuigenis van Hem konden verspreiden, zoals Petrus zei: “Naar wie zouden we moeten gaan, ​Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven” (Johannes 6:68). In de laatste dagen heeft Almachtige God de gehele waarheid uitgedrukt, de waarheid die mensen in staat stelt zuivering te bereiken en te worden gered, en heeft Hij Zijn oordeelswerk uitgevoerd, te beginnen bij Gods huis. Deze woorden zijn wat de Heilige Geest tot de gemeenten zegt, en ze zijn de boekrol en de zeven zegels geopend door het Lam zoals geprofeteerd in het boek Openbaring (zie Openbaring 5:2-10). Christus van de laatste dagen, Almachtige God, heeft miljoenen woorden doen uitgaan die niet alleen al de mysteries van Gods zesduizendjarige managementplan, Gods doelstelling achter de drie fasen van Zijn werk om de mensheid te redden, de achtergrond en informatie van achter de schermen, en het wezen achter elk van de fasen van Zijn werk onthullen, alsook het ware verhaal vertellen over de Bijbel en het mysterie van Gods incarnatie, maar ook ontelbare waarheden omvatten, zoals hoe Satan de mensheid verderft, hoe God de mensheid redt, hoe God het oordeelswerk uitvoert, hoe mensen naar hun aard worden ingedeeld, wat het einde en bestemming van de mensheid is, en hoe het koninkrijk van Christus wordt gerealiseerd. Deze woorden zijn niet alleen een lust voor het oog van de mensheid en ze laten mensen niet alleen hun horizon verbreden, maar ze stellen hen ook in staat Gods werk, Gods gezindheid en essentie te begrijpen. Bovendien stellen Zijn woorden ons in staat een verandering in onze gezindheid te bereiken en te worden gezuiverd. Zijn woorden bevatten werkelijk alle waarheden die wij verdorven mensen nodig hebben om te worden gered en vervolmaakt. De schapen van God horen Zijn stem en de gelovigen die zich nederig onderwerpen en dorsten naar de verschijning van God worden grondig overwonnen door de woorden van Almachtige God terwijl ze de ware weg zoeken en bestuderen. Ze zijn overtuigd geraakt dat de drie fasen van het werk van het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk het werk van één God zijn. Ze hebben werkelijk en duidelijk gezien dat Gods echte werk en woorden onvergelijkbaar zijn en niet kunnen worden vervangen door welke door de mensheid uitgedachte theorieën of kennis dan ook. Zijn woorden zijn de uitdrukkingen van de waarheid en ze verifiëren dat de geïncarneerde Almachtige God exact de Mensenzoon is die terugkeert in de laatste dagen en de verschijning van de enige ware God. Daarom werpen alle mensen zich neer voor Almachtige God, erkennen Hem als hun Vader en beloven plechtig Hem tot het einde toe te volgen. Dit is de reden waarom er steeds meer werkelijk trouwe mensen zijn die niet langer bang zijn voor moeilijkheden en ontberingen en die Almachtige God volgen.

Bovendien vormt het kennen van God en Zijn werk de sleutel tot het begrijpen waarom Bliksem uit het oosten onstuitbaar kan oprukken ondanks de brute vervolging en wrede onderdrukking van de CCP en de religieuze wereld. Als we het werk van Almachtige God met een stil hart kunnen zoeken en bestuderen, de woorden die door Almachtige God zijn uitgedrukt lezen en de drie werkfasen van Gods gehele zesduizendjarige managementplan in staat zijn te begrijpen, dan is het makkelijk te zien dat het oordeelswerk dat door Christus van de laatste dagen – Almachtige God – wordt uitgevoerd, is gebouwd op de fundering van het werk van Jehova God in het Tijdperk van de Wet en het werk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade. Er is geen tegenstrijdigheid met de twee eerdere fasen van Gods werk. Ze volgen veeleer elkaar op, waarbij elk haar eigen rol heeft te spelen, onlosmakelijk met elkaar verbonden en stap voor stap voortschrijdend. De drie fasen van het werk zijn het werk van één God. Jehova, Jezus en Almachtige God zijn één God, de God Zelf die de hemelen, de aarde en alle dingen heeft geschapen.

Neem bijvoorbeeld het Tijdperk van de Wet: God gebruikte Mozes om Zijn wetten en geboden af te kondigen, om het leven van de mensen op aarde richting te bieden en opdat ze zouden weten wat zonde was en hoe ze God zouden moeten aanbidden. Tijdens de latere periode van het Tijdperk van de Wet werd de mensheid meer en meer verdorven door Satan en bleven de mensen ondanks zichzelf zondigen en waren ze niet in staat zich aan de wetten te houden. Terwijl de zonden van de mensen elke dag toenamen, namen de offergaven voor hun zonden af en raakten ze verstrikt in een valstrik van zonde waaruit ze niet konden ontsnappen. Gaandeweg verloren de mensen hun eerbied voor God en gingen ze zover dat ze blind en lam vee offerden op het heilige altaar van Jehova God. Aldus liepen ze het risico onder de vloek van de wet te sterven. Het was tegen deze achtergrond dat er een nieuwe fase noodzakelijk werd voor Gods redding van de mens. Dit is zo omdat alleen God Zelf – de Schepper – de verdorven en laaghartige mensheid kon redden. Daarom werd God vlees en verscheen in de vorm van de Heer Jezus om het verlossingswerk van het Tijdperk van Genade te beginnen. Hij nam de zonden van de mensheid op Zich en werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mensheid, en sprak aldus de mensheid voor eens en voor altijd vrij van alle zonden. De Heer Jezus leerde Zijn volgelingen dat ze moesten vergeven en geduldig moesten zijn, hun naasten als zichzelf moesten liefhebben, en het kruis op moesten nemen om Hem te volgen. Hij leerde mensen ook dingen te doen als brood breken, wijn drinken, de voeten van anderen wassen en hun hoofden bedekken. De Heer Jezus vroeg mensen meer waarheden in de praktijk te brengen, Hij eiste meer van de mensheid dan Hij van haar had geëist tijdens het Tijdperk van de Wet en Hij bood de mens een richting om in het nieuwe tijdperk te volgen. Zolang mensen in de Heer Jezus geloofden, Hem hun zonden opbiechtten en berouw toonden, konden ze genieten van de overvloedige genade van de Heer en Zijn verlossing ontvangen. De Heer Jezus bracht het werk van het Tijdperk van Genade en sloot het Tijdperk van de Wet af dat 2000 jaar terugging. Het was een nieuwer en hoger werk dat werd uitgevoerd op de fundering van Gods werk in het Tijdperk van de Wet.

Als we tot geloof in de Heer gekomen zijn betekent dat, hoewel onze zonden ons vergeven zijn, gerechtvaardigd door ons geloof en gered, slechts dat we niet van de zonde zijn en God ons niet als zondaars ziet. Toch zullen we nog vaak zonden begaan en leven we in een vicieuze cirkel van steeds maar weer zondigen, biechten en berouw tonen. We verbreken niet werkelijk de boeien van de zonde en zodra de juiste omstandigheden zich voordoen, worden, in weerwil van onszelf, onze verdorven satanische gezindheden openbaar, zoals arrogantie en verwaandheid, het strijden om roem en fortuin, het plegen van valsheid en bedrog, en liegen en bedriegen. We kunnen er niets aan doen dat we zondigen en de Heer beledigen, zoals Paulus al zei: “Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet” (Romeinen 7:18). Het is duidelijk dat ons geloof in de Heer Jezus en het feit dat onze zonden ons vergeven zijn, niet aantonen dat we volledig door God zijn gewonnen. Dat komt omdat de onderliggende oorzaak achter deze zonden, namelijk onze satanische natuur die zich tegen God verzet en Hem verraad, nog niet is weggenomen. Op deze manier, zelfs wanneer God ons Zich onze zonden niet herinnert en ons niet volgens onze zonden behandelt, leven we toch in het vlees en zijn niet in staat onze zondige natuur van ons af te werpen. Zelfs wanneer onze zonden duizend of tienduizend keer zouden worden vergeven en het Tijdperk van Genade nog eens tweeduizend jaar zou duren, zouden we nog steeds zonde begaan, zouden we nog steeds God trotseren en verraden en zouden we nog steeds de boeien van onze zondige natuur niet kunnen verbreken. Om de verdorven mensheid volledig te redden van Satans invloed moet God dus persoonlijk een andere fase van het werk uitvoeren, een fase die dieper en grondiger is en die de satanische gezindheid en zondige natuur van de mens volledig wegneemt en de mens aldus in staat stelt Satans invloed af te werpen en volledig door God te worden gewonnen. Daarom beloofde de Heer Jezus dat Hij zou wederkeren en profeteerde Hij dat Hij een volledigere redding van de mens zou voorbereiden.

In feite bevat de Bijbel profetieën over Gods redding in de laatste dagen. In de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 5 staat: “Die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, … U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.” Dit vers van de Schrift voorspelt duidelijk: voor ons die de Heer Jezus volgen, heeft God in de laatste dagen redding voorbereid. Hoe zal deze redding in de laatste dagen er in werkelijkheid uitzien? De Bijbel zegt: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). “Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Johannes 12:48). “Toen zag ik opnieuw een ​engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig ​evangelie​ dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke ​stam​ en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen” (Openbaring 14:6-7). We kunnen uit deze geschriften opmaken dat het “eeuwige evangelie” verwijst naar het oordeelswerk dat begint met Gods huis, waar God woorden scherp als zwaarden gebruikt om de mens te oordelen en te reinigen. Dit is precies het oordeel voor de grote witte troon dat wordt vermeld in het boek Openbaring, en het is het werk van het scheiden van de schapen van de geiten en van het koren van het kaf, van het scheiden van alles naar zijn aard en het vaststellen van het einde en de bestemming van de mensen. Almachtige God zegt: “Wanneer het gaat over het woord ‘oordeel’, zul je denken aan de woorden die Jehova sprak tot alle plaatsen en de woorden van berisping die Jezus sprak tegen de farizeeërs. Ofschoon ze heel zwaar waren, zijn deze woorden niet Gods oordeel over de mens, alleen woorden die door God gesproken werden in verschillende omgevingen, ofwel, tegen verschillende achtergronden; deze woorden lijken niet op de woorden gesproken door Christus wanneer Hij de mens oordeelt in de laatste dagen. In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). We kunnen uit Gods woord begrijpen dat God in de laatste dagen het oordeelswerk verricht en alle waarheden uitdrukt die de mensheid oordelen, reinigen en redden. Hij laat alle mensen Zijn werk kennen, Zijn gezindheid en wat Hij heeft en is. Bovendien onthult en oordeelt Hij al de verdorven gezindheden van de mens die voortkomen uit het feit dat ze door Satan zijn verdorven, alsmede de waarheid over hun verdorvenheid, zodat de mensheid Zijn wil beter kan begrijpen, ware kennis van Hem kan verwerven en werkelijk de bron en het wezen van de door Satan veroorzaakte verdorvenheid van de mens kan bevatten. Bovendien stelt het oordeelswerk de mensheid in staat werkelijk de weg, de waarheid en het leven dat hen door Christus van de laatste dagen is geschonken te verwerven, waardoor hun oude ideeën en gezindheden worden veranderd en ze geheel worden gezuiverd van hun zondige natuur, en maakt van hen mensen die de waarheid en menselijkheid bezitten, God werkelijk gehoorzamen en een werkelijk menselijke gelijkenis uitleven, Gods redding helemaal bereiken en door God worden gewonnen. Het oordeelswerk van Almachtige God is de diepergaande redding die is gebouwd op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus, en het is de laatste fase van Gods werk, de werkfase waarmee Hij Zijn zesduizendjarige managementplan afsluit. Dit is het werk dat wordt verricht om de mens te overwinnen en te vervolmaken. Dit is waarlijk de volledige redding die in de laatste dagen wordt geopenbaard en die God voor ons heeft voorbereid.

Broeders en zusters, voor dit moment hebben we voldoende over dit onderwerp gecommuniceerd. Ik vertrouw erop dat jullie enig begrip hebben opgedaan over waarom Bliksem uit het oosten nog steeds onstuitbaar oprukt, ondanks de hysterische vervolging door de CCP-regering en de religieuze wereld. Dit is juist omdat Bliksem uit het oosten de verschijning en het werk van God in de laatste dagen is. Almachtige God is de komst van de Redder – Christus van de laatste dagen. Zijn oordeelswerk is de redding die in de laatste dagen verschijnt, waar alle ware gelovigen zo lang naar hebben verlangd. Daarom heeft het koninkrijk evangelie van Almachtige God zich zo razendsnel kunnen verspreiden over heel China en heeft het zich zelfs uitgebreid naar elk land en elke streek van de wereld. Beste broeders en zusters, wanneer we worden geconfronteerd met het verschijnen en het werk van God, welke keus zouden we dan moeten maken? De Heer Jezus zegt: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). Als jullie dit begrijpen, waar wachten jullie dan nog op?

 

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Waarom veroordeelt en weerstaat de religieuze wereld Gods nieuwe werk altijd zo verwoed?

  De twee keren dat God vlees is geworden om op aarde te wandelen en het reddingswerk voor de mensheid te verrichten, werd Hij geconfronteerd met de hef…

 • De oorsprong van de voorspoed van Bliksem uit het oosten

  Wanneer Bliksem uit het oosten wordt genoemd reageren veel broeders en zusters in de Heer verbaasd: hoe komt het dat terwijl de religieuze gemeenschap als geheel steeds meer verlaten wordt en in lager aanzien komt te staan en elke denominatie steeds behoedzamer wordt tegenover en conservatiever in het veroordelen en uitbannen van Bliksem uit het oosten, Bliksem uit het oosten toch niet alleen niet verlaten wordt of achteruitgaat, maar opkomt als een onstuitbare, rijzende golf die over het vasteland van China slaat en zich nu zelfs heeft uitgebreid tot buiten China’s grenzen naar andere landen en regio’s, en wereldwijd door meer en meer mensen wordt geaccepteerd?

 • Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen

  Veel broeders en zusters zijn niet in staat aandachtig te luisteren wanneer ze iemand horen praten over het evangelie van de laatste dagen van Almacht…

 • Hoe is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen?

  Net zoals de kerken van het Christendom is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen doordat het werk van God vlees is geworden. De kerken van het…