Waarom gebruikt God de naam Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk?

Veel mensen begrijpen niet waarom de Heer Jezus Almachtige God wordt genoemd als Hij komt om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten, omdat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus in de laatste dagen is. Waarom laat Hij zich niet meer de Heer Jezus noemen? In feite heeft God elke keer dat Hij een fase van Zijn werk voltrekt een nieuwe naam. God kiest deze nieuwe naam die past bij het werk. Mensen mogen Hem niet naar eigen believen een naam geven. De naam die God in elke fase aanneemt, vindt zijn grondslag in de Bijbel. De naam van de wedergekomen Heer Jezus van de laatste dagen werd lang geleden in de Bijbel voorzegd. Jesaja zei: “En de heidense volken zullen zien hoe rechtvaardig u bent en alle koningen zullen uw glorie zien. U zult een nieuwe naam krijgen, die de mond van Jehova zal uitspreken” (Jes. 62:2). In het boek Openbaring staat ook dat: “Schrijf aan de ​engel​ van de ​gemeente​ in Filadelfia […] Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam” (Op. 3:7, 12). “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’” (Op. 1:8). “Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De ​Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen” (Op. 19:6). De naam van Almachtige God van het Tijdperk van het Koninkrijk is de volledige vervulling van de profetieën van het boek Openbaring. De naam die God in elk tijdperk aanneemt heeft een diepe betekenis en is intiem verbonden met Gods werk gedurende dat tijdperk. Almachtige God heeft de mysteries met betrekking hiertoe geopenbaard toen Hij zei, “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken hetzelfde werk kunnen doen? Hoe zou Hij kunnen vasthouden aan het oude? De naam van Jezus is gekozen omwille van het verlossingswerk, zou Hij dan dezelfde naam houden als Hij terugkeert in de laatste dagen? Zou Hij nog altijd het verlossingswerk verrichten? Waarom zijn Jehova en Jezus één, maar hebben ze in verschillende tijdperken toch verschillende namen? Komt het niet doordat de tijdperken van hun werk anders zijn? Zou een enkele naam een volledige weergave van God kunnen bieden? Daarom moet God in een ander tijdperk bij een andere naam genoemd worden, en de naam gebruiken om het tijdperk te veranderen en het tijdperk weer te geven. Want geen enkele naam kan God volledig weergeven, en elke naam kan slechts een tijdelijke blik bieden op Gods gezindheid in een bepaald tijdperk; de naam hoeft alleen maar Zijn werk weer te geven. Daarom kan God enige naam kiezen die bij Zijn gezindheid past om het gehele tijdperk te vertegenwoordigen. Ongeacht of het het tijdperk van Jehova is of het tijdperk van Jezus, ieder tijdperk wordt weergegeven door een naam” (‘De visie van Gods werk (3)’ in Het Woord verschijnt in het vlees).

‘Jehova’ is de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en de mens de weg kan wijzen. Het betekent de God die grote macht bezit en vol wijsheid is. ‘Jezus’ is Immanuël, de naam voor het zondoffer dat vol liefde en vol medeleven is en de mens verlost. Hij deed het werk van het Tijdperk van Genade, en vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade, en kan slechts één deel van Gods managementplan vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, alleen Jehova is de God van het uitverkoren volk van Israël, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, de God van Mozes en de God van het hele volk van Israël. En zodoende aanbidden alle Israëlieten, behalve de stam van Juda, in de huidige tijd Jehova. Zij brengen Hem offers op het altaar en dienen Hem in de tempel in priestergewaden. Waar zij op hopen is de nieuwe verschijning van Jehova. Alleen Jezus is de verlosser van de mensheid. Hij is het zondoffer dat de mensheid heeft verlost. Dat wil zeggen, de naam Jezus is afkomstig van het Tijdperk van Genade, en ontleent zijn bestaan aan het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade. De naam Jezus bestond om te zorgen dat de mensen van het Tijdperk van Genade opnieuw konden worden geboren en gered en de naam Jezus is een speciale naam voor de verlossing van de hele mensheid. En zo vertegenwoordigt de naam Jezus het verlossingswerk en duidt het Tijdperk van Genade aan. De naam Jehova is een speciale naam met betrekking tot het volk van Israël dat leefde onder de wet. In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is eretitel voor de God die wordt aanbeden door het volk van Israël. ‘Jezus’ vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade en is de naam van de God van al degenen die zijn verlost in het Tijdperk van Genade. Als de mens nog steeds verlangt naar de komst van Jezus de Redder in de laatste dagen en nog steeds verwacht dat Hij zal komen in de gestalte die Hij in Judea had, zou Gods hele zesduizendjarig managementplan eindigen in het Tijdperk van de Verlossing en zou geen voortgang meer kunnen vinden. Bovendien zouden de laatste dagen dan nooit komen en het tijdperk zou nooit tot een einde worden gebracht. Dat is omdat de rol van Jezus de Redder alleen de redding en verlossing van de mensheid was. Ik heb de naam Jezus aangenomen in het belang van al de zondaren in het Tijdperk van Genade en het is niet de naam waaronder ik de hele mensheid zal beëindigen. Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de verschillende tijdperken van mijn managementplan aan en ze vertegenwoordigen mij niet in mijn volledigheid. De namen waar mensen op aarde mij mee noemen, kunnen niet duidelijk mijn volledige gezindheid en alles wat ik ben tot uitdrukking brengen. Het zijn slechts verschillende namen waarmee ik in de verschillende tijdperken word genoemd. En zo zal mijn naam wanneer de eindtijd – de tijd van de laatste dagen – aanbreekt, opnieuw veranderen. Ik zal niet Jehova of Jezus worden genoemd, laat staan de Messias, maar ik zal de indrukwekkende Almachtige God Zelf worden genoemd, en onder deze naam zal ik het gehele tijdperk tot een einde voeren. Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie” (‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ in Het Woord verschijnt in het vlees).

Almachtige God heeft duidelijk gezegd dat de naam van God in elk tijdperk een typerende betekenis heeft. Elke naam vertegenwoordigt het werk van God en de gezindheid die Hij in dat tijdperk uitdrukt. Gedurende het Tijdperk van de Wet gebruikte God de naam Jehova om Zijn wetten en geboden af te kondigen en richting te geven aan het leven van de mens op aarde. Gedurende het Tijdperk van Genade gebruikte God de naam Jezus om de verlossing van de mensheid te bewerkstelligen. Gedurende het Tijdperk van het Koninkrijk wordt God Almachtige God genoemd. Hij doet het werk van het oordeel, te beginnen bij het huis van God, om de mens te reinigen, te veranderen en te redden. God verandert het tijdperk met Zijn naam en gebruikt deze naam om het werk van het tijdperk te typeren. Toen Jehova God het werk van het Tijdperk van de Wet verrichtte, kon men alleen gezegend en beschermd worden door God door het bidden tot de naam van Jehova en Zijn wetten en geboden te gehoorzamen. Met de komst van het Tijdperk van Genade gebruikte God de naam van Jezus om het verlossingswerk te verrichten en mensen hoefden alleen maar de Heer Jezus als Redder aan te nemen en in de naam van de Heer berouw te tonen om vergeving van zonden te ontvangen en de vreugde te ervaren van de waarheid en genade die door de Heer Jezus verleend werd. Als mensen bleven hangen aan de naam van Jehova en weigerden de Heer Jezus aan te nemen, verloren zij de zorg en bescherming van God en vielen zij in duisternis en werden vervloekt en gestraft door God zoals de Joodse farizeeërs. Met de komst van de laatste dagen gebruikt God de naam Almachtige God om het werk van het oordeel uit te voeren, beginnende bij het huis van God. Alleen door het aanvaarden van de naam van Almachtige God, de stappen van Gods werk bij te houden, en het ondergaan van oordeel en tuchtiging van Almachtige God kunnen mensen de waarheid begrijpen en winnen, loskomen van zonde, gezuiverd worden en Gods redding ontvangen. Allen die de naam van Almachtige God weigeren te aanvaarden en Zijn werk van oordeel van de laatste dagen afwijzen, zijn niet in staat om zichzelf van de boeien van de zonde te bevrijden en zullen voor altijd ongeschikt zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te treden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Gerelateerde media

 • Waarom veroordeelt en weerstaat de religieuze wereld Gods nieuwe werk altijd zo verwoed?

  De twee keren dat God vlees is geworden om op aarde te wandelen en het reddingswerk voor de mensheid te verrichten, werd Hij geconfronteerd met de hef…

 • Waarom rukt Bliksem uit het oosten onstuitbaar op?

  De Heer Jezus sprak: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). …

 • Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen

  Veel broeders en zusters zijn niet in staat aandachtig te luisteren wanneer ze iemand horen praten over het evangelie van de laatste dagen van Almacht…

 • Zijn Almachtige God en de Heer Jezus één God?

  The Church of Almighty God came into being because of the appearance and work of Almighty God—the returned Lord Jesus—Christ of the last days, and also under His righteous judgment and chastisement. The church is comprised of all those who truly accept Almighty God’s work of the last days and are conquered and saved by God’s word. It was entirely founded by Almighty God personally, and is personally led and shepherded by Him, and it was by no means set up by any man. This is a fact acknowledged by all the chosen people in The Church of Almighty God. Whoever is used by God incarnate is predestined by God, and personally appointed and testified to by God, just as Jesus personally chose and appointed the twelve disciples. Those who are used by God only cooperate with His work, and cannot do God’s work in His stead. The church was not founded by those who are used by God, nor do God’s chosen people believe in or follow them. The churches of the Age of Grace were not set up by Paul and other apostles, but were the product of the work of the Lord Jesus and founded by the Lord Jesus Himself.