Hoofdstuk 35

Zeven donderslagen komen er van de troon, doen het universum schudden, werpen hemel en aarde omver, en weerklinken door het uitspansel! Het geluid is zo doordringend, dat mensen er niet aan kunnen ontsnappen of zich ervoor kunnen verstoppen. Bliksemflitsen en donderslagen worden uitgestuurd, waardoor hemel en aarde in een ogenblik worden getransformeerd en mensen op de rand van de dood staan. Dan komt er bliksemsnel een hevige regenstorm uit de lucht vallen en veegt de hele kosmos aan! Hij stroomt als een stortbui naar ieder hoekje en gaatje en in de verste hoeken van de aarde blijft er geen enkele smet meer over en omdat alles en iedereen er van top tot teen door wordt gewassen, blijft niets ervoor verborgen en kan helemaal niemand ervoor schuilen. Zowel de donderslagen als de kille schittering van bliksemflitsen laten mannen rillen van angst! Het scherpe tweesnijdende zwaard slaat neer op de zonen der rebellie en de vijand wordt geconfronteerd met rampen zonder dat hij ook maar ergens kan schuilen. Hun hoofden tollen in het stormgeweld en, bewusteloos geslagen, vallen ze onmiddellijk dood in het stromende water om weggespoeld te worden. Ze sterven simpelweg, zonder dat ze ook maar op enige manier hun leven kunnen redden. De zeven donderslagen komen van mij en laten mijn intentie zien, die is om de oudste zonen van Egypte neer te slaan, de zondaars te straffen en mijn kerken te reinigen, zodat allen dicht aan elkaar verbonden zullen zijn, ze op dezelfde manier zullen denken en zich zullen gedragen en ze één van hart met mij zijn en zodat alle kerken in het universum samengevoegd kunnen worden tot één. Dit is mijn doel.

Wanneer de donder klinkt, zullen er golven van geklaag losbreken. Sommigen worden gewekt uit hun sluimering en zeer verontrust, zoeken ze diep in hun ziel en haasten zich terug voor de troon. Ze houden op met misleiden en bedriegen en misdaden begaan en het is voor zulke mensen niet te laat om gewekt te worden. Ik kijk toe vanaf de troon. Ik kijk diep in de harten van de mensen. Ik red hen die oprecht en vurig naar mij verlangen en ik heb medelijden met hen. Ik zal hen die, meer dan al het andere, mij in hun hart liefhebben, die mijn wil begrijpen en die mij volgen tot aan het einde van de weg, in de eeuwigheid redden. Mijn hand zal hen veilig vasthouden, zodat ze niet geconfronteerd worden met deze gebeurtenis en hun niets zal overkomen. Sommigen krijgen bij het zien van dit beeld van bliksemschichten, ellende in hun hart die zij maar moeilijk kunnen verwoorden en hun berouw is te laat gekomen. Als zij blijven volharden in dit gedrag, is het voor hen te laat. Oh, alles, alles! Het zal allemaal gedaan worden. Dit is een van de manieren waarop ik red. Ik red degenen die mij liefhebben en sla de zondaars neer. Zo zal mijn koninkrijk gestadig en stabiel zijn op aarde en zullen alle naties en volken, en mensen aan de uiteinden van het universum weten dat ik majesteit ben, dat ik laaiend vuur ben, dat ik de God ben die het diepst van ieder mensenhart zoekt. Van nu af aan wordt het oordeel van de grote witte troon geopenbaard aan de menigten en aan alle mensen wordt aangekondigd dat het oordeel is begonnen! Er is geen twijfel mogelijk dat allen die niet uitspreken wat in hun hart is, zij die twijfelen en niet zeker durven zijn, zij die hun tijd verdoen, zij die mijn wensen begrijpen maar niet bereid zijn ze in praktijk te brengen, zij moeten geoordeeld worden. Jullie moeten jullie eigen intenties en motieven minutieus onderzoeken, jullie juiste plaats innemen, grondig in praktijk brengen wat ik zeg, belang hechten aan jullie levenservaringen, je niet uiterlijk enthousiast gedragen, maar jullie levens volgroeid,volwassen, stabiel en ervaren maken en alleen dan zullen jullie naar mijn hart zijn.

Ontzeg de lakeien van de Satan en de kwade geesten die verstoren en verwoesten wat ik aan het bouwen ben, iedere kans om dingen in hun eigen voordeel te gebruiken. Zij moeten streng beperkt en beteugeld worden en ze kunnen alleen behandeld worden met gebruik van scherpe zwaarden. De ergste moeten direct uitgeroeid worden, zodat ze in de toekomst geen bedreiging zullen vormen. En de kerk zal vervolmaakt worden, er zal geen enkele onvolkomenheid zijn en zij zal gezond zijn, vol vitaliteit en energie. Na het flitsen van de bliksem weerklinken er donderslagen. Jullie moeten niet verzaken en jullie moeten niet opgeven, maar jullie uiterste best den om bij te blijven en jullie zullen zeker kunnen zien wat mijn hand doet, wat ik win, wat ik verwerp, wat ik volmaakt maak, wat ik uitroei, wat ik neersla. Dit alles zal zich voor jullie ogen ontvouwen zodat jullie duidelijk mijn almacht kunnen zien.

Van de troon tot aan de uiteinden van het hele universum weerklinken de zeven donderslagen. Een grote groep mensen zal gered worden en zich onderwerpen voor mijn troon. Terwijl ze dit levenslicht volgen, zoeken mensen naar een manier om te overleven en ze zijn niet bij machte zichzelf te helpen, maar komen naar mij, om neer te knielen in aanbidding, hun monden roepen de naam van de almachtige ware God en spreken hun smeekbeden uit. Maar voor hen die mij weerstaan, mensen die hun harten verharden, zal de donder in hun oren weerklinken en zij zullen zonder twijfel moeten sterven. Dit is simpelweg de uiteindelijke uitkomst voor hen. Mijn geliefde zonen die triomferen, zullen in Sion blijven en alle mensen zullen zien wat zij verwerven, en voor jullie zal immense glorie verschijnen. Dit is waarlijk een bijzonder grote zegen; de lieflijkheid ervan is moeilijk onder woorden te brengen.

Wanneer de zeven donderslagen klinken, is er de redding van hen die mij liefhebben, die naar mij verlangen met oprechte harten. Zij die mij toebehoren en hen die ik heb voorbeschikt en gekozen, kunnen allen komen onder mijn naam. Zij kunnen mijn stem horen, die Gods roeping is. Laat hen aan de einden van de aarde zien dat ik rechtvaardig ben, dat ik trouw ben, dat ik liefde ben, dat ik barmhartigheid ben, dat ik majesteit ben, dat ik laaiend vuur ben, en dat ik ten slotte genadeloos oordeel ben.

Laat iedereen ter wereld zien dat ik de ware en volmaakte God Zelf ben. Alle mensen zijn oprecht overtuigd en niemand durft mij nogmaals te weerstaan, te oordelen of te lasteren. Anders zullen zij onmiddellijk getroffen worden door vervloeking en zal hen rampspoed ten deel vallen. Zij zullen slechts huilen en tandenknarsen en ze zullen hun eigen verwoesting teweeg brengen.

Laat het alle volkeren weten, laat het bekend zijn tot aan de einden van het universum en moge ieder mens het weten: Almachtige God is de enig ware God. Allen zullen zich, de een na de ander, neerbuigen op gebogen knieën om Hem te aanbidden en zelfs de kinderen die net hebben leren praten zullen uitroepen: “Almachtige God!” De ambtenaren die macht uitoefenen zullen met hun eigen ogen de ware God voor zich zien verschijnen en ze zullen zich ter aarde werpen in aanbidding, smekend om genade en vergeving, maar dit zal te laat zijn, daar het moment van hun ondergang is gekomen; het moet voor hen gedaan worden: ze moeten veroordeeld worden tot de onmetelijke diepte. Ik zal het hele tijdperk tot een einde brengen, en mijn koninkrijk des te meer versterken. Alle naties en volken zullen zich aan mij onderwerpen tot in alle eeuwigheid!

Gerelateerde media