5. Wee degenen die God opnieuw kruisigen

Tijdens de laatste dagen is God geïncarneerd in China om werk te verrichten en heeft Hij miljoenen woorden uitgedrukt, waarmee Hij een groep mensen heeft overwonnen en gered met Zijn woord en Hij het nieuwe tijdperk van het oordeel heeft ingeluid dat begint bij het huis van God. Momenteel heeft de verspreiding van Gods werk tijdens de laatste dagen haar hoogtepunt bereikt op het vasteland van China. De meeste mensen van de Katholieke kerk en alle christelijke gezindten en denominaties die de waarheid najagen zijn teruggekeerd voor Gods troon. De geïncarneerde God heeft het werk van “de geheime komst van de Mensenzoon” volbracht, zoals in de Bijbel is voorzegd, en zal spoedig in het openbaar verschijnen aan elke natie en op elke plek ter wereld. Alle mensen in elke natie en plaats die dorsten naar Gods verschijning zullen uitzien naar Gods openbare verschijning. Geen macht kan Gods koninkrijk verhinderen of vernietigen en eenieder die God tegenwerkt zal door Gods toorn gestraft worden, precies zoals God heeft gezegd met de woorden: “Mijn koninkrijk wordt gevormd boven het hele universum en mijn troon voert de heerschappij in de harten van honderden miljoenen mensen. Met hulp van de engelen zal mijn grote voltooiing spoedig in vervulling gaan. Al mijn zonen en mijn volk wachten met ingehouden adem op mijn terugkeer. Ze verlangen ernaar met mij herenigd te zijn en nooit meer van mij te hoeven scheiden. Hoe zou de talrijke bevolking van mijn koninkrijk niet in een vreugdevol feest naar elkaar toe kunnen rennen omdat ik met hen samen ben? Kan dit een reünie zijn waarvoor geen prijs hoeft te worden betaald? Ik ben in ieders ogen eerbaar, ik word verkondigd in ieders woorden. Als ik terugkom overwin ik alle krachten van de vijand zelfs nog meer. De tijd is aangebroken! Ik zet mijn werk in gang, ik zal als Koning over de mensen heersen! Ik sta op het punt terug te keren! Ik ben klaar om te vertrekken! Hier hoopt iedereen op, dit wenst iedereen. Ik laat de hele mensheid de komst van mijn dag zien en laat ze de komst van mijn dag in vreugde verwelkomen” (‘Hoofdstuk 27’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Allen die ik liefheb zullen zeker het eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik zal over de hele wereld waken, in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en mij dan aan de talrijke mensenscharen openbaren!” (‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Door Gods buitengewone werk zijn alle antichristen, valse profeten en misleiders ontmaskerd. Het heeft laten zien wie de nepgelovigen zijn die alleen maar Gods genade zoeken en willen profiteren. Gods woord van oordeel is als een scherp, tweesnijdend zwaard dat diep in het hart en de geest van de mens doordringt, waardoor zij die niet berispt willen worden, die zuivere woorden verafschuwen en die de waarheid niet liefhebben, hun ware gezicht laten zien.

In de woorden die God uitdrukt tijdens zijn geheime komst om Zijn werk te verrichten, zien we hoe de mens weerstand biedt tegen God en tegen Hem rebelleert, hetgeen voornamelijk op drie manieren tot uiting komt:

1. Dat de mens vaak zondigt en zich tegen God verzet en rebelleert, is volledig te wijten aan het feit dat zijn natuur, als gevolg van de verdorvenheid van de mensen door Satan, bezeten is geraakt van verschillende venijnige dingen van Satan en is verworden tot iemand die zich verzet en rebelleert tegen God. Zodoende zondigt hij elke dag en belijdt hij vaak zijn zonden, maar is hij nog steeds niet in staat om vrij te komen van de banden en ketenen van zijn satanische natuur. De natuur van de mens die rebelleert tegen God is de oorsprong van zijn zonde.

2. De mensheid is enorm verdorven door Satan. De harten van mensen zijn vol van niets anders dan Satans gedachtegangen, Satans levensregels en Satans manieren van denken, waardoor ze niet meer in staat zijn om te onderkennen dat Gods woord de waarheid is. Zonder de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest is de mensheid niet in staat om de waarheid te aanvaarden. Zelfs al gelooft de verdorven mensheid in God, de mensen erkennen alleen dat er een God is; ze erkennen niet dat God de waarheid is. Vanuit die positie velt de verdorven mensheid vaak een oordeel over God, valt ze Hem aan, staat ze op tegen God en rebelleert ze tegen God.

3. De mensheid is te zeer verdorven door Satan. Zelfs zij die al jaren in God geloven, zullen God nooit kennen zonder Zijn oordeel en tuchtiging of het reddingswerk van het geïncarneerde vlees. Bij hun geloof in God kunnen ze alleen maar vreugde vinden in Gods genade en erkennen ze dat God echt bestaat. Ze kunnen God niet werkelijk kennen. Ze kunnen alleen maar vervuld zijn van religieuze doctrines en opvattingen, steeds arroganter worden en vol eigendunk, en ze durven God zelfs te oordelen, aan te klagen en Zijn werk te bespotten. Dit is niets nieuws. In religieuze bewegingen gebeurt het regelmatig. Het roept mensen op tot diep nadenken en zo zijn Jezus’ woorden volledig in vervulling gegaan: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’” (Matteüs 7:21-23). We hebben allemaal duidelijk gezien dat er in de religieuze gemeenschap te veel mensen zijn die handelen in de naam van de Heer, maar zich verzetten tegen Gods werk van de laatste dagen en dit veroordelen. Allen die in God geloven, maar alleen erkennen dat er een God is en niet weten dat God de waarheid is, hebben de neiging om zich tegen God te verzetten, God aan te vallen en God te lasteren. Met enige kennis van de Bijbel en religieuze dogma’s denken ze dat ze de waarheid hebben en God kennen. Ze durven zelfs de spot te drijven met het werk van de Heilige Geest en de geïncarneerde Christus uit te dagen. Het enige dat hen wacht is Gods rechtvaardige, majesteitelijke oordeel van toorn en tuchtiging. Op de dag van Gods openbare komst zal alles geopenbaard worden!

Van mensen die het evangelie op verschillende plekken prediken, horen we vaak dat velen van hen die zich tegen het werk van Almachtige God hebben verzet of zich bemoeid hebben met de aanvaarding van Almachtige God of dit hebben tegengewerkt, tot in verschillende gradaties werden gestraft en vervloekt. We kunnen stellen dat dit − in zekere mate − een positieve rol heeft gespeeld en ons heeft gemotiveerd in ons evangelisatiewerk. Bij het horen van deze dingen konden we Gods rechtvaardigheid alleen maar prijzen en, meer nog, Hem danken voor het aanhoren van onze gebeden. Bovendien werden onze harten spontaan vervuld van ontzag en bewondering voor God. God zal de schapen die Hem toebehoren niet verlaten. Nog minder zal Hij iemand vrijuit laten gaan die kwaad doet en tegen Hem opstaat. God is alomtegenwoordig en almachtig, en Gods werk kan door geen enkele vijandelijke macht worden gehinderd. God heeft ons zo veel gevallen laten zien van kwaad dat bestraft werd. Wij geloven dat dit ook een stille waarschuwing is voor elk van ons. Daarom hebben we veel gevallen verzameld van mensen die gestraft werden. Het gaat hierbij om de Katholieke Kerk en diverse christelijke gezindten en denominaties. Het beslaat slechts de periode tussen 1993 en 2002 in 24 provincies en gemeentes. Alles bij elkaar hebben we meer dan tienduizend gevallen verzameld van mensen die werden gestraft omdat ze opstonden tegen Almachtige God, waarvan we meer dan 870 hebben geselecteerd die kenmerkend zijn. Maar deze gevallen zijn op zichzelf voldoende voor alle mensen om daar een les uit te trekken (zie Typerende gevallen van straf voor het opstaan tegen Almachtige God).

Van deze schokkende gevallen van hen die gestraft werden voor hun verzet tegen God, hebben we vier hoofdsoorten van mensen geïdentificeerd die relatief fel waren in hun verzet tegen God.

De eerste: Deze mensen werden door anderen misleid of door slechte dienaren tot slaaf gemaakt, omdat zij het werk van de Heilige Geest niet kenden en niet in staat waren om onderscheid te maken. Daarom volgden zij hen in het doen van kwaad en praatten zij hen na. Zij gebruikten veel opstandige woorden tegen God en deden kwaad om te voorkomen dat mensen Gods werk zouden aanvaarden. God gaf deze mensen slechts een milde straf en maakte geen eind aan hun leven. Sommigen van hen kregen vreemde ziektes en sommigen kregen een ongeluk of hun familieleden moesten onheil doorstaan. God gaf deze groep mensen de kans om tot berouw te komen. Natuurlijk waren er ook een aantal echt koppige mensen die na deze straffen niet tot inkeer kwamen. Zij gingen door met kwaad doen en werden derhalve weggerukt.

De tweede: Het merendeel van deze mensen waren leiders van diverse gezindten en denominaties. Zij werden geconfronteerd met de keuze tussen hun positie en God. Omwille van hun positie verlieten ze de ware weg, stonden ze moedwillig op tegen Gods werk en brachten zij de mensen die zij in handen konden krijgen onder hun controle. Om voor altijd gebruik te kunnen maken van de voordelen die bij hun positie horen, bedrogen zij mensen en lokten zij ze in de val. Het leek erop dat zij hun positie zouden verliezen als zij hun mensen zouden kwijtraken en zonder hun positie zouden zij niet kunnen leven. Daarom deden zij wat ze konden om met God te wedijveren om Zijn uitverkorenen en noemden zij Gods schapen hun schapen. Ze waren karakteristieke antichristen. Wat zij dienden was hun positie en broodwinning. Hun harten verhardden zich meer en meer. Zij hadden Gods genade en toch wilden zij ook macht uitoefenen over Gods uitverkorenen, zonder hun ook maar de keuzevrijheid te geven die zij verdienden. Dit zijn precies de slechte dienaren over wie de Heer Jezus geprofeteerd heeft. God strafte ook deze mensen in verschillende gradaties al naar gelang hun gedrag en gaf ook hun de kans om tot berouw te komen. Maar sommigen van hen gingen nog verder en gingen nog liever dood dan dat ze tot berouw zouden komen. Daarom maakte God een einde aan hun leven. God spaarde het leven van degenen die zich inhielden of stopten met kwaad doen nadat ze waren gestraft en Hij wacht nog steeds op hun berouw.

De derde: Deze mensen waren al eerder bezeten door boze geesten of waren in sommige gevallen afhankelijk van boze geesten om bovennatuurlijke krachten te kunnen vertonen. Deze mensen geloofden in het werk van boze geesten die in hen huisden, maar hadden niet het flauwste benul van het werk van de Heilige Geest. Het gevolg was dat het een sterke weerstand in hen naar boven bracht, toen Gods nieuwe werk aan hen gepredikt werd. Dit soort mensen stond vooral vijandig tegenover het werk van de Heilige Geest en zij verafschuwden de waarheid die door God werd uitgedrukt nog het meest van allen. Binnen alle gezindten en denominaties was de roep van hun weerstand tegen God nog het luidst, waren hun daden het slechtst en was hun opstand tegen God het meest agressief en hartgrondig. Deze mensen waren de werktuigen van boze geesten, de vijanden van God en de handlangers van Satan, en daarom werden zij allen tenslotte vervloekt en verdoemd tot ondergang en vernietiging.

De vierde: Deze mensen die werden gestraft, vormden de ruggengraat van hen die getraind werden door de Drie-Zelf Kerk. Zij bewezen hun diensten en gaven hun leven specifiek aan de Communistische Partij en leefden in vijandschap met allen die werkelijk in God geloofden. Als werktuigen van de overheid en ondersteund door de macht van de staat vervolgden zij hen die God echt volgden en van Hem getuigden. Zij hielden de ‘rijstkom’ die verleend werd door de Communistische Partij, gaven hun leven en spraken voor de Communistische Partij en werden de spreekbuis van de Communistische Partij in de religieuze gemeenschap. De Communistische Partij was in feite hun leider. Op de meeste plekken hadden deze mensen leidende posities in de kerken en beïnvloedden zij veel onwetende gelovigen die aan hen waren toevertrouwd. Deze mensen waren gewoonweg duivels die opstonden tegen God. Ze geloofden echt niet in het Christendom. Ook al renden zij enige tijd rond als een dolle stier, zij waren gedoemd om vervloekt en vernietigd te worden.

Deze beroemdheden binnen de Katholieke Kerk en diverse christelijke gezindten en denominaties werden allemaal door God gestraft en werden zelfs vervloekt en stierven, omdat zij Gods werk hadden veroordeeld en de volbrenging van Gods wil hadden tegengehouden. Is dit niet iets voor mensen om zich over te beraden? Als Degene tegen Wie zij zich hadden verzet niet God was, wie kon hen dan straffen en van het leven beroven? Als zij God echt toebehoorden, wie had dan de macht om hun leven uit Gods hand te rukken? Erkent u dan niet dat God rechtvaardig is?

Uit de voorbeelden van deze vier soorten mensen en hun daden valt duidelijk af te leiden dat ze van nature de waarheid niet liefhadden. Zij hadden een vijandige houding tegenover Gods werk van redding, en verandering door oordeel en tuchtiging, zij verafschuwden in extreme mate Gods woord dat de natuur van de mens onthult en de ziel van de mens doorboort, en ze barstten zelfs in woede uit alsof Gods komst hun mooie droom in de weg stond. Zodoende werd hun hart van klagen tegen God en hun natuur van rebellie tegen God volledig blootgelegd. Ze veroordeelden, lasterden en verzetten zich tegen God, gewetenloos en vol aanmatigende arrogantie. Ze waren veel slechter dan de farizeeërs die de Heer Jezus tweeduizend jaar geleden vervolgden. Hun slechte daden leidden er uiteindelijk toe dat ze werden gestraft en vervloekt. Velen van hen beseften dat Gods gezindheid echt niet alleen niet beledigd mag worden als de dood nabij is. Maar zij konden alleen nog maar in duisternis wenen en tandenknarsen. De feiten hebben bewezen dat zij die Christus nogmaals kruisigen, verdoemd zullen worden!

Almachtige God zegt: “Het koninkrijk groeit onder de mensen, het krijgt vorm onder de mensen, het verheft zich onder de mensen; geen enkele macht kan mijn koninkrijk vernietigen. Wie van mijn volk is in het huidige koninkrijk, wie van jullie is niet een mens onder de mensen? Wie staat buiten de menselijke omstandigheden? Wanneer mijn nieuwe uitgangspunt aan de massa wordt verkondigd, hoe zal de mensheid dan reageren? Jullie hebben met eigen ogen de toestand van de mensheid kunnen aanschouwen; jullie koesteren toch zeker geen hoop meer dat jullie voor altijd in deze wereld kunnen blijven? Ik wandel nu temidden van mijn volk, ik woon onder mijn volk. Degenen die mij nu ware liefde betonen zijn gezegend. Gezegend zijn zij die zich aan mij onderwerpen, zij zullen zeker in mijn koninkrijk verblijven; gezegend zijn zij die mij kennen, zij zullen macht hebben in mijn koninkrijk; gezegend zijn zij die naar mij op zoek zijn, zij zullen zeker aan de ketenen van Satan ontsnappen en zich in mijn zegen verheugen; gezegend zijn zij die zichzelf kunnen verloochenen, zij zullen zeker mijn bezit worden en de overvloed van mijn koninkrijk erven. Zij die druk in de weer zijn voor mij zal ik gedenken, zij die kosten noch moeite sparen voor mij zal ik met blijdschap omarmen, zij die mij offers brengen zal ik vreugde schenken. Zij die vreugde vinden in mijn woorden zal ik zegenen; zij vormen beslist de pilaren waar de nokbalk van mijn koninkrijk op steunt, ze krijgen beslist ongekende overvloed in mijn huis en niemand kan bij hen in de schaduw staan. Hebben jullie ooit de zegeningen aanvaard die jullie zijn gegeven? Hebben jullie ooit naar de beloften gestreefd die er vanwege jullie gedaan zijn? Onder leiding van mijn licht kunnen jullie echt de wurggreep van de duistere krachten wel doorbreken. In het donker zullen jullie zeker het licht dat jullie begeleidt niet uit het oog verliezen. Jullie zullen beslist meester van de schepping zijn. Jullie overwinnen Satan beslist. Als het koninkrijk van de grote rode draak ten onder gaat, zullen jullie ongetwijfeld opstaan tussen de talloze massa’s om mijn overwinning te bewijzen. Jullie zullen beslist resoluut en standvastig zijn in het land van Sinim. Door jullie lijden zullen jullie de zegen erven die van mij komt, en zullen jullie mijn glorie door het hele universum uitstralen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • ‘Hoofdstuk 12’ van Gods woorden aan het hele universum

  Wanneer de bliksem uit het oosten komt – wat ook precies het moment is dat ik ga spreken – op het moment dat de bliksem komt, wordt de hoogste hemel g…

 • De oorsprong van de voorspoed van Bliksem uit het oosten

  Wanneer Bliksem uit het oosten wordt genoemd reageren veel broeders en zusters in de Heer verbaasd: hoe komt het dat terwijl de religieuze gemeenschap als geheel steeds meer verlaten wordt en in lager aanzien komt te staan en elke denominatie steeds behoedzamer wordt tegenover en conservatiever in het veroordelen en uitbannen van Bliksem uit het oosten, Bliksem uit het oosten toch niet alleen niet verlaten wordt of achteruitgaat, maar opkomt als een onstuitbare, rijzende golf die over het vasteland van China slaat en zich nu zelfs heeft uitgebreid tot buiten China’s grenzen naar andere landen en regio’s, en wereldwijd door meer en meer mensen wordt geaccepteerd?

 • Hoofdstuk 35

  Zeven donderslagen komen er van de troon, doen het universum schudden, werpen hemel en aarde omver, en weerklinken door het uitspansel! Het geluid is …

 • Waarom gebruikt God de naam Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk?

  Veel mensen begrijpen niet waarom de Heer Jezus Almachtige God wordt genoemd als Hij komt om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichte…