Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid

Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid

Kennis hebben van de praktische kant en duidelijk het werk van God kunnen zien − dit alles wordt zichtbaar via Zijn woorden. Het is alleen door Gods woorden dat je verlichting kunt bereiken, dus je moet jezelf meer toerusten met Zijn woorden. Deel je begrip van Gods woorden door te communiceren en door je communicatie kunnen anderen verlicht worden en kunnen mensen op het goede pad worden geleid − dit is een praktisch pad. Voordat God een omstandigheid voor je opzet, moet ieder van jullie eerst jezelf toerusten met Zijn woorden. Dit is iets wat iedereen zou moeten doen − het is van hoge prioriteit. Het eerste wat je moet doen, is Zijn woorden kunnen eten en drinken. Voor de dingen die je niet lukken, zoek je een weg van beoefening uit Zijn woorden en kijk je in Zijn woorden naar zaken die je niet begrijpt of waar je moeite mee hebt. Maak Gods woorden tot je voorziening, sta ze toe om jou te helpen praktische moeilijkheden en praktische problemen op te lossen en sta Zijn woorden toe om jouw ondersteuning in het leven te worden − dit vraagt om inspanning aan jouw kant. Resultaten moeten worden behaald door het woord van God te eten en te drinken. Je moet in staat zijn om je hart voor Hem stil te laten worden en Zijn woorden toe te passen wanneer je problemen tegenkomt. Als je geen problemen bent tegengekomen, eet en drink je gewoon. Soms kun je bidden en denken aan Gods liefde, communiceren over je begrip van Zijn woorden en communiceren over de verlichting en illuminatie die je innerlijk ervaart en de reactie die je hebt bij het lezen van Zijn woorden en kun je mensen op weg leiden − dit is praktisch. Het doel hiervan is om Gods woorden je werkelijke voorziening te laten worden.

Hoeveel uren besteed je in de loop van een dag echt aan God? Hoeveel van je dag geef je aan God? Hoeveel geef je aan het vlees? Het hart altijd naar God toe gericht hebben is een eerste stap op de juiste weg naar vervolmaking door God. Je kunt je hart en lichaam en al je ware liefde aan God wijden, ze voor Hem plaatsen, volledig gehoorzaam zijn aan Hem en volledig rekening houden met Zijn wil. Niet voor het vleselijke lichaam, niet voor je gezin en niet voor je eigen wensen, maar voor de belangen van Gods huishouding. Voor alles kun je het woord van God nemen als het beginsel, als de basis. Op die manier zullen je intenties en je zienswijzen allemaal op het juiste gericht zijn en zul je iemand zijn die Gods lofprijzing ontvangt voor Zijn aangezicht. Degenen die God liefheeft, zijn mensen die onvoorwaardelijk tegenover Hem zijn, mensen die enkel aan Hem zijn toegewijd en aan niemand anders. Degenen die Hij verafschuwt zijn mensen die halfhartig tegenover Hem zijn en die tegen Hem rebelleren. Hij walgt van degenen die in Hem geloven en altijd van Hem willen genieten, maar zich niet volledig voor Hem kunnen inzetten. Hij walgt van degenen die zeggen dat ze van Hem houden, maar die in hun hart tegen Hem rebelleren. Hij walgt van degenen die bloemrijke woorden gebruiken om Hem te misleiden. Degenen die geen ware toewijding aan God of geen ware gehoorzaamheid aan Hem hebben, zijn verraderlijke mensen; ze zijn van nature te arrogant. Degenen die niet werkelijk gehoorzaam kunnen zijn ten aanzien van de normale praktische God, zijn nog arroganter en zij in het bijzonder zijn het plichtsgetrouwe nageslacht van de aartsengel. Degenen die zich werkelijk voor God inzetten, plaatsen hun hele wezen voor Hem. Zij gehoorzamen oprecht al Zijn uitingen en zij zijn in staat om Zijn woorden in praktijk te brengen. Ze maken Gods woorden de basis van hun bestaan en ze zijn in staat om oprecht de stukken van de praktijk in Gods woorden te zoeken. Dit is iemand die echt voor God leeft. Als wat je doet gunstig is voor je leven en als, door Zijn woorden te eten en drinken, je kunt voorzien in je eigen innerlijke behoeften en onvolkomendheden, zodat je levensgezindheid getransformeerd wordt, dan zal dit voldoen aan Gods wil. Als je handelt volgens Gods voorschriften, als je het vlees niet bevredigt maar wel Zijn wil, dan ga je de werkelijkheid van Zijn woorden binnen. Wanneer je praat over het meer realistisch betreden van de werkelijkheid van Gods woorden, betekent dit dat je je plicht kunt vervullen en aan Gods voorwaarden kunt voldoen. Alleen dit soort praktische daden kunnen het binnengaan van de werkelijkheid van Zijn woorden worden genoemd. Als je in staat bent om deze werkelijkheid te betreden, dan heb je de waarheid. Dit is het startpunt om de werkelijkheid binnen te gaan; je moet eerst deze beoefening volbrengen en pas daarna zul je in staat zijn om diepere werkelijkheden aan te gaan. Bedenk hoe je je aan de geboden kunt houden en hoe je trouw kunt zijn aan God. Hou je niet steeds bezig met wanneer je in staat zult zijn om het koninkrijk te betreden − het is zinloos om steeds aan van alles te denken als je gezindheid niet verandert! Om de werkelijkheid van Gods woorden binnen te gaan, moet je eerst in staat zijn om je ideeën en gedachten helemaal ten behoeve van God te maken − dit is strikt noodzakelijk. Er zijn veel mensen die zich op dit moment midden in beproevingen bevinden; zij begrijpen Gods werk niet. Maar ik zeg je − als je het niet begrijpt, kun je er beter niet over oordelen. Misschien zal er ooit een dag aanbreken dat de waarheid helemaal aan het licht komt en dan zul je het weten. Niet oordelen zou al heilzaam voor je zijn, maar je kunt niet gewoon passief wachten. Je moet actief proberen binnen te gaan, alleen dan ben je iemand die praktische ingang heeft.

Vanwege hun opstandigheid ontwikkelen mensen altijd eigen denkbeelden over de praktische God. Dit vereist dat alle mensen leren hoe ze gehoorzaam moeten zijn, omdat de praktische God een enorme beproeving is voor de mensheid. Als je niet standvastig kunt zijn, dan eindigt alles; als je de praktische kant van de praktische God niet begrijpt, zul je niet door God kunnen worden vervolmaakt. Een doorslaggevende stap of mensen al dan niet vervolmaakt worden, is het begrijpen van de praktische kant van God. De werkelijkheid van de vleesgeworden God die naar de aarde komt, is een beproeving voor elke persoon. Als je in staat bent om je standvastigheid op dit onderdeel te behouden, ben je iemand die God kent en iemand die echt van Hem houdt. Als je niet in staat bent om je standvastigheid op dit onderdeel te behouden, als je alleen in de Geest gelooft en geen vertrouwen hebt in de praktische kant van God, dan maakt het niet uit hoe groots je geloof in God is, het is vruchteloos. Als het je niet lukt in de zichtbare God te geloven, kun je dan in Gods Geest geloven? Probeer je God niet voor de gek te houden? Als je niet gehoorzaam bent aan de zichtbare en tastbare God, ben je dan wel in staat om de Geest te gehoorzamen? Een geest is onzichtbaar en ontastbaar, dus als je zegt dat je Gods Geest gehoorzaamt, kraam je dan niet gewoon onzin uit? De sleutel tot het naleven van de geboden vraagt om begrip van de praktische God. Als je eenmaal de praktische God hebt begrepen, zul je in staat zijn om de geboden na te leven. Het naleven van de geboden omvat twee onderdelen: Het ene is het volharden in een standvastig geloof in[a] de essentie van Zijn Geest en het in staat zijn om de toetsing van de Geest in Zijn aanwezigheid te verdragen. Het andere is ongeveinsd begrip hebben van het vleesgeworden lichaam en het bereiken van echte gehoorzaamheid. Of men nu voor het aangezicht van het vlees of dat van de Geest staat, men moet altijd een hart van gehoorzaamheid en vrees voor God behouden. Alleen dergelijke personen komen in aanmerking om vervolmaakt te worden. Als je begrip hebt van de praktische kant van de praktische God, dat wil zeggen volhardend blijven tijdens deze beproeving, dan zal niets te veel zijn.

Sommige mensen zeggen: “De geboden zijn makkelijk na te leven. Je moet gewoonweg voor God verschijnen, eerlijk en vroom spreken zonder loze gebaren en dat is dan het naleven van de geboden.” Is dat echt waar? Dus als je achter de schermen een aantal dingen doet die God weerstaat − telt dit als het naleven van de geboden? Jullie moeten het onderwerp van het naleven van de geboden volledig begrijpen. Dit hangt nauw samen met de vraag of je de praktische God wel of niet begrijpt; als je een goed begrip hebt van de praktische kant en niet struikelt of valt gedurende deze beproeving, dan betekent dit dat je een sterke getuigenis hebt. Het dragen van een klinkende getuigenis voor God heeft voornamelijk te maken met of je een goed begrip van de praktische God hebt of niet en of je al dan niet in staat bent om te gehoorzamen aan deze persoon die niet alleen gewoon, maar normaal is en deze zelfs te gehoorzamen tot de dood. Als je werkelijk een getuigenis voor God draagt door deze gehoorzaamheid, betekent dit dat je door God bent gewonnen. In staat zijn om gehoorzaam te zijn tot aan de dood en verschoond te zijn van klachten ten overstaan van Hem, geen oordelen te vellen, niet te lasteren, geen opvattingen te hebben en geen andere bedoelingen te hebben − op deze manier zal God aan glorie winnen. Gehoorzaamheid aan een gewoon persoon op wie door de mens wordt neergekeken en in staat zijn om tot de dood te gehoorzamen zonder enige opvattingen − dan spreek je van een ware getuigenis. De werkelijkheid, welke God de mensen vereist om binnen te gaan, houdt in dat je in staat bent om Zijn woorden te gehoorzamen, in staat bent om Zijn woorden in praktijk te brengen, in staat bent om voor de werkelijke God te buigen en je eigen verdorvenheid te kennen, in staat bent om je hart te openen voor Hem en uiteindelijk door Hem gewonnen te worden door Zijn woorden. God krijgt glorie wanneer deze woorden je overwinnen en jou volledig gehoorzaam aan Hem maken; hierdoor brengt Hij Satan schade toe en volbrengt Hij Zijn werk. Wanneer je geen enkele opvattingen hebt ten aanzien van de werkelijkheid van de vleesgeworden God, dat wil zeggen, als je standhoudt in deze beproeving, dan ben je een ware getuige. Als de dag aanbreekt waarop je volledig begrip hebt van de praktische God en je kunt gehoorzamen tot de dood, zoals Petrus deed, dan zul je door God worden gewonnen en door Hem worden vervolmaakt. Wat God doet, dat niet in lijn is met jouw eigen opvattingen, dat is je beproeving. Als het wel in overeenstemming zou zijn met jouw opvattingen, zou je niet uitgedaagd worden om te lijden of om geraffineerd te worden. Het is omdat Zijn werk zo praktisch is en dat het niet in overeenstemming is met jouw eigen opvattingen, vereist van jou dat je je eigen opvattingen loslaat. Daarom is het ook een beproeving voor je. Het is vanwege Gods praktische kant dat alle mensen zich te midden van beproevingen bevinden; Zijn werk is praktisch, niet bovennatuurlijk. Door Zijn praktische woorden en Zijn praktische uitspraken zonder enige opvattingen volledig te begrijpen en in staat te zijn om oprecht van Hem te houden, des te praktischer is Zijn werk; hierdoor zal je door Hem worden gewonnen. De groep mensen die God zal winnen, zijn zij die God kennen, dat wil zeggen, diegenen die Zijn praktische kant kennen en nog meer, diegenen die het lukt aan Gods praktische werk te gehoorzamen.

Gedurende Gods tijd in het vlees, vereist Hij geen gehoorzaamheid aan wat mensen zelf verzinnen − dat ze geen oordeel vellen of zich niet verzetten. Maar wat Hij wel vereist is dat mensen Zijn woorden als hun principe voor het leven maken en het fundament voor hun overleving, dat ze absoluut de essentie van Zijn woorden naleven en dat ze absoluut aan Zijn wil voldoen. Een aspect dat van mensen wordt gevraagd om de vleesgeworden God te gehoorzamen, verwijst naar het in de praktijk brengen van Zijn woorden en een ander aspect verwijst naar het kunnen gehoorzamen aan Zijn normaliteit en praktische kant. Deze moeten beiden absoluut zijn. Degenen die in beide aspecten kunnen bereiken, zijn diegenen met een hart gevuld met oprechte liefde voor God. Dat zijn allemaal mensen die door God zijn gewonnen en ze houden allemaal van God zoals ze van hun eigen leven houden. De vleesgeworden God draagt normale en praktische menselijkheid met Zich mee in Zijn werk. Op deze manier wordt Zijn buitenste schil van zowel de normale als praktische menselijkheid een enorme beproeving voor mensen; het wordt hun grootste moeilijkheid. Gods normaliteit en praktische kant kunnen echter niet worden vermeden. Hij deed er alles aan om een oplossing te vinden, maar uiteindelijk kon Hij Zichzelf niet ontdoen van de buitenkant van Zijn normale menselijkheid, omdat Hij tenslotte een God van vlees is geworden, niet de God van de Geest in de hemel. Hij is niet de God die mensen niet kunnen zien, maar de God die het omhulsel draagt van degene van Zijn schepping. In dit kader, zou het bevrijden van Zichzelf van het omhulsel van Zijn normale menselijkheid zeker niet gemakkelijk zijn. Dus wat er ook gebeurt, Hij doet nog steeds het werk dat Hem voor ogen staat vanuit het perspectief van het lichamelijke. Dit werk is de uitdrukking van de normale en praktische God, dus hoe zou het acceptabel kunnen zijn dat mensen niet gehoorzamen? Wat kunnen mensen hier op aarde doen tegen de handelingen van God? Hij doet wat Hij wil doen; waar Hij ook gelukkig mee is, is hoe het is. Als mensen niet gehoorzamen, hoe zouden hun eigen plannen ooit deugdelijk kunnen zijn? Tot nu toe, is het nog steeds enkel gehoorzaamheid die mensen kan redden; er zijn geen andere verstandige ideeën. Als God mensen wil testen, wat kunnen ze eraan doen? Maar dit alles is niet de gedachte van God in de hemel; het is de gedachte van de vleesgeworden God. Hij wil dit doen, daar kan niemand iets aan veranderen. God in de hemel bemoeit Zich niet met wat Hij doet, zouden mensen Hem daarom niet nog meer moeten gehoorzamen? Hoewel Hij zowel praktisch als normaal is, is Hij volledig de vleesgeworden God. Op basis van Zijn eigen ideeën doet Hij wat Hij wil. God in de hemel heeft alle taken aan Hem overgedragen; je moet gehoorzamen wat Hij ook doet. Hoewel Hij menselijkheid heeft en heel normaal is, is dit alles bewust door Hem zo opgezet, dus hoe zouden mensen naar Hem kunnen kijken, met open ogen vol afkeuring? Hij wil normaal zijn, dus is Hij normaal. Hij wil binnen de mensheid leven, dus leeft Hij binnen de mensheid. Hij wil binnen goddelijkheid leven, dus leeft Hij binnen goddelijkheid. Mensen kunnen het zien zoals ze willen. God zal altijd God zijn en mensen zullen altijd mensen zijn. Zijn essentie kan niet worden ontkend vanwege een klein detail, noch kan Hij door een kleinigheid buiten de ‘persoon’ van God worden verdrongen. Mensen hebben de vrijheid van mensen en God heeft de waardigheid van God; deze bemoeien zich niet met elkaar. Mensen kunnen God veroordelen of begrijpen zoals hen goeddunkt. Kunnen ze niet verdragen dat God iets doorgaanse is dan ze dachten? Wees niet zo serieus − iedereen zou elkaar moeten verdragen, zou dan niet alles opgelost zijn? Zou er nog enige vervreemding zijn? Als iemand zo iets kleins niet kan dulden, hoe kunnen ze dan menen een grootmoedig persoon te zijn, een echte man? Het is niet God die het de mensheid moeilijk maakt, maar de mensheid die het God moeilijk maakt. Ze behandelen dingen altijd door van muggen olifanten te maken − ze maken echt iets van niets en dat is zo onnodig! Wanneer God in de normale en praktische menselijkheid aan het werk is, is wat Hij doet niet het werk van de mensheid, maar het werk van God. Mensen zien echter niet de essentie van Zijn werk − ze zien altijd de buitenkant van Zijn menselijkheid. Zo’n groot werk hebben ze nog nooit gezien, maar ze staan erop Gods gewone en normale menselijkheid te zien en ze weigeren dat los te laten. Hoe kun je zeggen dat dit God gehoorzamen betekent? God in de hemel is nu ‘veranderd’ in God op aarde en God op aarde is nu God in de hemel. Het maakt niet uit of Hun uiterlijke verschijningen dezelfde zijn of hoe Hun werk eruit ziet. Over het algemeen is Hij die Gods eigen werk doet, God Zelf. Je moet gehoorzamen of je wilt of niet − dit is niet iets waarover je zelf kunt beslissen! God moet gehoorzaamd worden door mensen en mensen moeten God volledig en zonder voorbehoud gehoorzamen.

De groep mensen die de vleesgeworden God vandaag de dag wil winnen, zijn zij die zich voegen naar Zijn wil. Mensen hoeven alleen maar Zijn werk te gehoorzamen, niet zich altijd maar bezig te houden met de ideeën van God in de hemel, te leven in vaagheid of dingen moeilijk te maken voor de vleesgeworden God. Degenen die Hem kunnen gehoorzamen zijn degenen die zonder voorbehoud naar Zijn woorden luisteren en en zich aan Zijn afspraken houden. Deze mensen houden zich niet bezig met wie God in de hemel werkelijk is of wat voor soort werk God in de hemel nu aan het doen is in de mensheid, maar zij geven hun hart volledig aan God op aarde en zij plaatsen hun hele wezen voor Hem. Ze houden zich nooit bezig met hun eigen veiligheid en ze maken zich nooit druk over de normaliteit en praktische kant van de vleesgeworden God. Zij die de vleesgeworden God gehoorzamen, kunnen door Hem vervolmaakt worden. Zij die enkel in de God in de hemel geloven, zullen niets vergaren. Dit komt omdat het niet God in de hemel is, maar het is God op aarde die de beloften en zegeningen schenkt aan mensen. Mensen zouden niet steeds God in de hemel moeten verheerlijken en God op aarde moeten zien als een doorsnee persoon. Dit is oneerlijk. God in de hemel is geweldig en wonderbaarlijk met prachtige wijsheid, maar dit bestaat helemaal niet. God op aarde is heel doorgaans en onbetekenend; Hij is ook heel normaal. Hij heeft geen buitengewone geest of doet geen wereldschokkende handelingen. Hij werkt en spreekt gewoon op een heel normale en praktische manier. Terwijl Hij niet spreekt door donder, of de wind en de regen sommeert, is Hij waarlijk de incarnatie van God in de hemel en is Hij waarlijk de God die onder de mensen leeft. Mensen moeten niet degene die ze begrijpen verheerlijken, degene die correspondeert met hun eigen verbeelding van God en zij moeten niet de Ene die ze niet accepteren en ze zich absoluut niet kunnen voorstellen als laag bestempelen. Dit kan allemaal gezien worden als opstandigheid van mensen; het is allemaal de bron van weerstand van de mensheid tegen God.

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase ‘standvastig geloof in’.

Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid