Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?

Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?

Antwoord:

De Bijbel is een authentiek verslag van de eerste twee fasen van Gods werk. Met andere woorden: het is het getuigenis van de eerste twee fasen van Gods werk die de begeleiding en verlossing van de mensheid afronden na de schepping van de hemel en aarde en alle dingen, met inbegrip van de mensheid. Door het lezen van de Bijbel kan iedereen zien hoe God de mensen in het Tijdperk van de Wet leidde en hun leerde voor Hem te leven en Hem te aanbidden. We kunnen ook zien hoe God de mensheid in het Tijdperk van Genade verloste en hun vergiffenis schonk voor hun vroegere zonden, terwijl Hij hun vrede, vreugde en allerlei blijken van genade schonk. Mensen kunnen niet alleen zien dat God de mensheid heeft geschapen en voortdurend heeft geleid, maar ook dat Hij de mensheid daarna heeft verlost. Ondertussen heeft God ook voor de mensheid gezorgd en deze beschermd. Bovendien kunnen wij in de Bijbelse profetieën lezen dat Gods woorden in de laatste dagen als vuur zullen branden om Zijn volk te beoordelen en te reinigen. Zij zullen de mensheid van alle zonden verlossen en ons helpen te ontkomen aan de duistere invloed van Satan, zodat wij geheel tot God kunnen terugkeren en ten slotte Gods zegen en belofte beërven. Dat is wat God bedoelde toen Hij zei: “en ze getuigen ook van mij.” Daarom kan iedereen die de Bijbel gewetensvol leest, enkele van Gods daden zien en Zijn bestaan herkennen en de almacht en wijsheid waarmee Hij schiep, heerst en regeert over alles in de hemel en op aarde. Alzo is de Bijbel van diepgaande betekenis voor mensen voor het geloven in God, het kennen van God en het bewandelen van het juiste geloofspad. Iedereen die serieus in God gelooft en de waarheid liefheeft, kan in het leven een doel en richting vinden door het lezen van de Bijbel en leren in God te geloven, op Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen en aanbidden. Dit zijn allemaal gevolgen van de getuigenissen van God in de Bijbel; dit is een onweerlegbaar feit.

…………

De waarde van de Bijbel ligt geheel in wat deze vertelt van de eerste twee fasen van Gods werk. Als de mensen Gods uitspraken en werk erin kunnen lezen en geloof en kennis kunnen hebben van de almacht en wijsheid waarmee Hij schiep en over alles heerst, is dat voor mensen van diep belang voor het kennen, volgen en aanbidden van God. Daarom is de Bijbel eenvoudigweg een getuigenis van Gods werk en kan deze gelovigen helpen om een fundament te leggen. Het is natuurlijk ook een noodzakelijk boek voor iedereen die in God gelooft. De Bijbel kan mensen helpen de eerste twee fasen van Gods werk om de mensen te redden te begrijpen en is buitengewoon bevorderlijk voor hun begrip van de waarheid en hun intrede in het leven. Maar de Bijbel kan de plaats van Gods werk in de laatste dagen niet innemen, laat staan van Zijn huidige uitspraken; de Bijbel kan ons alleen helpen de eerste twee fasen van Gods werk te begrijpen en Zijn gezindheid, almacht en wijsheid te kennen. Dat is de enige manier om naar het hart van God naar de Bijbel te kijken en we moeten geloven dat dit ook overeenkomstig de gemeenschappelijke bedoeling is van elk van de schrijvers en samenstellers van de Bijbel.

uit communicatie van boven

De Bijbel is niet meer dan een kroniek van Gods werk en een getuigenis van God; hoewel de mensheid er veel van kan leren, kan het boek het werk van de Heilige Geest geenszins vervangen. Mensen zoals wij met geloof in God verkrijgen de redding alleen op basis van het werk van de Heilige Geest. Als we alleen maar de Bijbel zouden volgen zonder het werk van de Heilige Geest, zouden we ons eigen pad bewandelen. De mislukking van de farizeeën die in God geloofden, maar zich tegen hem verzetten, illustreert goed dat het verkeerd is om ons geloof alleen op de Bijbel te baseren en niet op het werk van de Heilige Geest. Veel mensen hebben de Bijbel door de jaren heen bestudeerd, maar zij misten de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Uiteindelijk zijn ze dan ook niet tot begrip van de waarheid of kennis van God gekomen. Daarom moeten wij die geloof in God hebben de Bijbel op gepaste wijze benaderen en gebruiken. We moeten de Bijbel nooit blind geloven of vereren. We kunnen Gods woord in de Bijbel zien en hoe God Zijn werk doet om de mens te redden, maar ons begrip ervan zal altijd te beperkt zijn, met name wat het woord van God betreft. Zonder de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest kunnen we Gods woord wel letterlijk uit ons hoofd leren, maar begrijpen we de waarheid nog steeds niet. Dit is bevestigd door talloze heiligen door de geschiedenis heen die Gods werk hebben ervaren. Er zijn behoorlijk veel religieuzen die de Bijbel blind geloven en vereren, maar God in hun hart niet vereren; zij perken God in naar hun eigen opvattingen en voorstelling. Wanneer de vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen Zijn oordeelswerk verricht en de waarheden verkondigt die de mens zullen zuiveren en redden, herkennen deze mensen Gods stem niet. In plaats daarvan veroordelen en weerstaan zij God, oordelen zij God en lasteren zij Hem op onzorgvuldige wijze. Wanneer ze zien dat leden van De Kerk van Almachtige God in hun bijeenkomsten van het woord van Almachtige God eten en drinken en het raadplegen van de Bijbel iets voor in hun vrije tijd is geworden, veroordelen en oordelen ze nog meer. Begrijpen ze de waarheid of kennen ze God echt? Absoluut niet! Zij vereren de Bijbel en weerstaan God, net zoals de farizeeën. Toen de farizeeën zagen dat de volgelingen van de Heer Jezus in hun bijeenkomsten alleen het werk en de woorden van de Heer Jezus bespraken, hadden de farizeeën hun oordeel klaar. Ze zeiden dat ze de Heilige Schrift niet lazen, maar alleen de woorden van de Heer Jezus. Dit lijkt op wat hedendaagse dominees en ouderlingen zeggen; zij veroordelen allemaal Gods werk zonder te weten wat het betekent om God te volgen of wat het betekent Gods werk te ervaren. En alles wat ze kunnen doen, is de Bijbel uitleggen, religieuze ceremonies houden en religieuze voorschriften in acht nemen. Als gelovigen in het Tijdperk van Genade alleen het Oude Testament hadden gelezen wanneer ze bijeenkwamen, hadden zij dan de goedkeuring van de Heer Jezus kunnen verkrijgen? Nu is de Heer Jezus teruggekeerd, heeft Hij de waarheid verkondigd en doet Hij het oordeelswerk van de laatste dagen. Kunnen wij Gods woorden en het werk van de laatste dagen aan de kant zetten, terwijl wij vasthouden aan de rituelen en regels van de Bijbel? Wat betekent het werkelijk om in God te geloven? Als een gelovige niet eet en drinkt van het huidige woord van God en dat niet ervaart, is dit dan wel werkelijk geloof in God? Veel religieuze mensen missen zelfs de meest basale kennis en waarheden over geloof in God. Zij menen dat de hele Bijbel het woord van God is en dat generatie na generatie voor altijd de Bijbel moet volgen, en dat vasthouden aan de Bijbel gelijkstaat met geloof in God. Strookt dat met de waarheid van geloof in God? Gods werk gaat altijd voorwaarts en ontwikkelt zich voortdurend; zelfs in het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zal God de hele mensheid nog steeds met Zijn woord leiden. God volgt geen voorschriften − God is altijd nieuw en nooit oud, en Zijn woorden en werk gaan immer en onophoudelijk voort, toch begrijpen velen dit punt niet. Zijn ze niet absurd? Er zijn er velen die, nadat ze het werk van God in de laatste dagen hebben aanvaard, nog steeds niet goed weten hoe ze met de Bijbel moeten omgaan volgens de wil van God. De waarheid van deze kwestie wordt duidelijk verwoord door Almachtige God, dus laten we enkele passages van Zijn woord lezen.

Almachtige God zegt: “Ik analyseer de Bijbel nu zo en dat betekent niet dat ik een hekel heb aan de Bijbel of de waarde als naslagwerk ontken. Ik leg jou de inherente waarde en de oorsprong van de Bijbel uit en geef er een verheldering over, zodat je niet langer onwetend bent. Want mensen hebben zo veel ideeën over de Bijbel, waarvan de meeste niet kloppen. Door de Bijbel op deze manier te lezen, halen ze er niet alleen niet uit wat ze zouden moeten, maar wordt bovendien het werk verhinderd dat ik van plan ben. Het maakt het werk van de toekomst ontzettend lastig en biedt alleen maar nadelen, geen voordelen. Wat ik je dus leer is gewoon de essentie en het werkelijke verhaal van de Bijbel. Ik vraag niet of je de Bijbel niet wilt lezen, of dat je overal rondbazuint dat hij volkomen waardeloos is, maar dat je de juiste kennis van en kijk op de Bijbel hebt. Ben niet te eenzijdig! Hoewel de Bijbel een door mensen geschreven geschiedenisboek is, is het ook een documentatie van de vele principes waarmee de heiligen en profeten uit de oudheid God dienden en van de ervaringen die de recente apostelen hadden in het dienen van God. Dit was allemaal echt gezien en gekend door deze mensen en kan als referentie dienen voor de mensen uit onze tijd bij hun zoektocht naar de ware weg” (‘Over de Bijbel (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Dit komt omdat de Bijbel de menselijke geschiedenis enkele duizenden jaren heeft gevolgd en de mensen de Bijbel allemaal zozeer als God behandelen, dat de mensen in de laatste dagen God door de Bijbel vervangen. Hier heeft God echt een hekel aan. Dus moest Hij in de tijd die Hij over had het werkelijke verhaal en de oorsprong van de Bijbel verduidelijken. Anders zou de Bijbel nog steeds de plaats van God in het hart van de mensen in kunnen nemen en zouden zij Gods handelingen kunnen veroordelen en de maat nemen op basis van de woorden in de Bijbel. Gods toelichting op de essentie, de opbouw en de tekortkomingen van de Bijbel ontkent zeker het bestaan van de Bijbel niet, en het houdt ook geen veroordeling ervan in. Integendeel, het levert een redelijke en geschikte verklaring, herstelt het oorspronkelijke beeld van de Bijbel, en zet de misverstanden recht die de mensen hebben over de Bijbel, zodat alle mensen er een juiste kijk op hebben, deze niet meer vereren en niet langer verloren zijn. Ten onrechte hielden ze hun blind vertrouwen in de Bijbel voor geloof in en verering van God, en ze durven zelfs de ware achtergrond en de zwakke punten niet onder ogen te zien. Als iedereen eenmaal een zuiver begrip van de Bijbel heeft, zullen ze in staat zijn zonder aarzelen de Bijbel terzijde te werpen en Gods woorden moedig te aanvaarden. Dat is het doel van God in deze paar hoofdstukken. De waarheid die God hier de mensen wil vertellen is dat Gods huidige werk of woorden door geen theorie of feit vervangen kunnen worden en er bestaat niets dat Gods plaats in kan nemen. Als mensen het net van de Bijbel niet weten af te werpen, zullen ze nooit in staat zijn voor God te verschijnen. Als ze voor God willen verschijnen, moeten ze eerst hun hart zuiveren van alles wat Hem zou kunnen vervangen. Dan is God tevreden” (‘Inleiding’ van De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Als je dus het nieuwe pad van vandaag wil begaan, moet je de Bijbel achter je laten, moet je verder gaan dan de profetieboeken of de geschiedenis in de Bijbel. Dan zul je pas het nieuwe pad juist weten te bewandelen, dan zul je pas het nieuwe rijk en het nieuwe werk binnen weten te gaan. Je moet begrijpen waarom er nu van je gevraagd wordt de Bijbel niet te lezen, waarom er separaat van de Bijbel ander werk is, waarom God niet op zoek is naar nieuwere, specifiekere beoefening in de Bijbel, waarom er in plaats daarvan machtiger werk bestaat. Dit is wat jullie allemaal moeten begrijpen. Je moet het verschil tussen het oude en het nieuwe werk kennen. Ook al lees je de Bijbel niet, je moet hem wel grondig kunnen analyseren. Als je dat namelijk niet kunt, zul je de Bijbel blijven aanbidden en zul je het moeilijk vinden het nieuwe werk binnen te gaan en de nieuwe veranderingen te ondergaan. Nu er een meer verheven weg is, waarom zou je dan de lagere, achterhaalde weg bestuderen? Nu er nieuwere uitspraken zijn, en er nieuw werk is, waarom zou je dan tussen de oude, historische verslagen verblijven? De nieuwe uitspraken kunnen je voldoende geven, wat bewijst dat dit nieuw werk is. De oude verslagen kunnen je niet verzadigen, of in je huidige behoeften voldoen, wat bewijst dat ze geschiedenis zijn en niet het werk van het hier en nu. De meest verheven weg is het nieuwste werk. Nu dit nieuwe werk er is, doet het er niet meer toe hoe verheven de eerdere weg was, het blijft de geschiedenis van de menselijke gedachten. En hoe waardevol dat ook is als naslagwerk, het blijft de oude weg. Ook al staat het in het ‘heilige boek’, de oude weg is geschiedenis, ook al staat het niet in het ‘heilige boek’, de nieuwe weg is van het hier en nu. Deze weg kan jou redden en deze weg kan jou veranderen, want dit is het werk van de Heilige Geest” ( ‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het Oude Testament kwam tot stand nadat God Zijn werk in het Tijdperk van de Wet beëindigde en het Nieuwe Testament toen de Heer Jezus Zijn verlossingswerk beëindigde. In de afgelopen 2000 jaar is er geen geschrift wijder verspreid of meer gelezen dan de Bijbel, en de mensheid heeft enorm veel van de Bijbel geleerd. Omdat de woorden van God die Hij tijdens Zijn werk heeft geuit in de Bijbel zijn opgetekend en dit boek tevens dient als kroniek van de ervaringen van en het getuigenis van mensen die God heeft gebruikt, kunnen mensen hieruit Gods bestaan opmaken alsmede Gods verschijning en werk. Hieruit kunnen zij het feit erkennen dat God de Schepper en Heerser van alle dingen is; zij kunnen eveneens de twee fases van het werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade leren kennen die God na de schepping van de mensheid uitvoerde. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de kroniek in de Bijbel van het Tijdperk van Genade, toen de Heer Jezus Zijn verlossingswerk persoonlijk uitvoerde, Zijn overvloedige genade over de mensheid uitstortte en vele waarheden verkondigde. Zo zijn wij in staat om de ware liefde te zien die God voor de mensheid heeft, te begrijpen dat de mens geloof in God moet hebben en zich aan God moet onderwerpen om het juiste pad in het leven te bewandelen, en pas als we de waarheid als ons eigen leven aanvaarden, wij de redding van God kunnen ontvangen en Zijn goedkeuring kunnen krijgen. Deze twee fases van Gods werk met de mensheid hebben deze resultaten behaald. Zonder de kroniek in de Bijbel zou het voor de mensheid erg moeilijk zijn om Gods eerdere werk te begrijpen. Daarom is de Bijbel verplicht leesvoer voor mensen zoals wij met geloof in God. Maar hoe waardevol de Bijbel ook is, we moeten deze niet gelijkstellen aan God en, nog belangrijker, we moeten deze niet gebruiken om er God mee te vertegenwoordigen of Gods werk er mee te vervangen. We moeten dan ook op gepaste wijze met de Bijbel omgaan, deze nooit blind geloven of vereren. Bovendien, wat betreft de kwestie wat Gods woorden en wat de woorden van de mens zijn, geeft de Bijbel duidelijk aan wat God en wat de mens heeft gezegd; het is meteen duidelijk. Veel mensen schieten echter tekort in hun oordeelsvermogen waar het de brieven van de apostelen betreft en de gedeelten met ervaringen en getuigenissen van een mens. Sommigen geloven zelfs dat alle woorden door verlichting van de Heilige Geest of alle woorden die stroken met de waarheid de woorden van God zijn. Maar is dat geen onzin? Kan de mens het woord van God uitdrukken? Wanneer de Heilige Geest de mens verlicht en illumineert en de mens een zekere mate van licht ontvangt, betekent dit dan dat de Heilige Geest Gods woorden aan de mens openbaart of hem ermee inspireert? Het beoogde effect van het werk van de Heilige Geest is de mens de waarheid te laten begrijpen en haar werkelijkheid te laten binnengaan. Kan het zo zijn dat het getuigenis van de mens die de waarheid begrijpt en de werkelijkheid ervan binnengaat in feite door God uitgedrukte woorden zijn? Het moet ons heel duidelijk zijn dat zelfs wanneer de woorden van de mens stroken met de waarheid, ze niet feitelijk als de waarheid zelf of als Gods woorden kunnen worden beschouwd. De woorden van de mens en de woorden van God kunnen niet in één adem worden genoemd, omdat alleen Gods woorden de waarheid zijn; alleen Gods woorden kunnen de mens verlossen en redden en het leven van de mens zijn. De woorden van de mens kunnen alleen hun eigen ervaringen en begrip weergeven en dienen slechts als referentie. Ze kunnen voor mensen nuttig en leerzaam zijn, maar ze kunnen Gods woorden absoluut niet vervangen. Gods woorden in de Bijbel zijn nooit tegenstrijdig, en als je woorden van de mens met Gods woorden in de Bijbel vergelijkt, duiken er onvermijdelijk enkele tegenstrijdigheden op. Er is echter geen tegenstrijdigheid in Gods werk of woorden door de eeuwen heen. De woorden van Jehova God, de woorden van de Heer Jezus opgetekend in de Bijbel en de woorden van Almachtige God van de laatste dagen: de bron van dit alles is het werk van één God. Ze komen allemaal voort uit de woorden van de Heilige Geest. Dit staat onomstotelijk vast. Veel religieuzen vergelijken de woorden van de mens in de Bijbel echter vaak met de huidige woorden van God. Dat deden de farizeeën ook, ze gebruikten altijd de woorden in de Heilige Schrift om te onderzoeken en te vergelijken met de woorden van de Heer Jezus. De farizeeën vonden dan ook diverse redenen om de Heer Jezus te verwerpen; zij weerstonden en veroordeelden Hem zelfs als een bezetene, ja, zij gingen zelfs zo ver dat ze de Heer Jezus kruisigden. Wat is hier dan het probleem? Er zijn tegenwoordig veel mensen die dit nog steeds niet duidelijk begrijpen. Gods werk is nooit op basis van de Bijbel gedaan en God laat Zich bovendien niet beperken door de Bijbel. Als we God altijd op basis van de Bijbel bestuderen, of Gods huidige werk op die manier de maat nemen, zullen we keer op keer falen en steeds dieper zakken. Tegenwoordig bestuderen veel religieuzen Almachtige God en Zijn werk van de laatste dagen aan de hand van de woorden van de Bijbel; ze gaan zelfs zo ver dat ze de Bijbel aanhalen en uit de context halen om Almachtige God te veroordelen en te weerstaan. Ze nemen woorden uit de Bijbel, in het bijzonder de woorden van de mens, en gebruiken die ter vervanging van Gods woorden. Bovendien interpreteren ze Gods woorden verkeerd en misbruiken ze woorden van de mens om het werk van God in de laatste dagen te veroordelen en te weerstaan. Dit is precies wat de farizeeën deden om de Heer Jezus te weerstaan, dus wat zal de uitkomst zijn? Zij zullen net zo door God worden vervloekt. Almachtige God zegt: “Wee hen die God kruisigen” (‘De slechten zullen zeker worden gestraft’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Als we Bijbelse leringen blijven gebruiken om God te weerstaan, zullen we als antichrist bekend komen te staan en zal God ons vervloeken. Is dat geen feit?

We leren het volgende van deze religieuze farizeeën die in hun geloof in God tekortschoten: wanneer God nieuw werk verricht, moet de mens buiten de bestaande schriftuur kijken, Gods huidige woorden en werk aanvaarden en zich eraan onderwerpen. Dit is net als toen de mens in het Tijdperk van de Wet de wetten en geboden van Jehova God moest volgen om Gods zegeningen te verkrijgen. In het Tijdperk van Genade kwam de Heer Jezus Zijn verlossingswerk doen en moest de mens buiten de wet treden om de woorden en het werk van de Heer Jezus aan te nemen en zich eraan te onderwerpen, zodat hij Zijn goedkeuring kon verkrijgen. In de laatste dagen doet Almachtige God het oordeelswerk, beginnend bij het huis van God. Hij heeft het Tijdperk van Genade beëindigd en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. We moeten het werk van de laatste dagen van Almachtige God dus aanvaarden en de woorden van Almachtige God in praktijk brengen en ervaren, zodat we het werk van de Heilige Geest mogen verkrijgen, de waarheid mogen verkrijgen als ons leven en iemand mogen worden die God kent, zich aan God onderwerpt en Hem vereert, en iemand die door God middels Zijn redding is gewonnen. Dat is de enige manier waarop de mens Zijn koninkrijk kan binnengaan. Daaruit kunnen we zien dat ons geloof in God gelijke tred moet houden met Gods werk en dat we het werk van de Heilige Geest moeten verkrijgen, want alleen dan kunnen we de waarheid begrijpen, God kennen en de werkelijkheid van de waarheid binnengaan. Als ons geloof alleen is gebaseerd op het lezen van de Bijbel en strikte naleving van de tekst van de Bijbel, zullen we waarschijnlijk worden vernietigd en aan de kant worden geworpen door Gods werk, net zoals de farizeeën destijds, die zich alleen aan de Heilige Schrift hielden, maar God weerstonden, waarbij ze Gods vervloekingen over zichzelf afriepen. Baseren we ons geloof in God op naleving van de Bijbel? Als het werk van de Heilige Geest ontbreekt in ons geloof in God, zijn we al van de ware weg afgeweken en kunnen we Gods redding geenszins verwerven. Ons geloof kan dus niet gebaseerd worden op strikte naleving van de Bijbel; we moeten gelijke tred houden met Gods werk, de huidige woorden van God lezen en het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Dit is het fundament van geloof in God en het meest cruciale aspect. Nu moet het ons wel duidelijk zijn hoe we als gelovigen met de Bijbel moeten omgaan en waarop iemands geloof in God moet zijn gebaseerd, zodat hij Gods goedkeuring kan verkrijgen bij het bewandelen van het pad van geloof, nietwaar?

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?

Snelheid

Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?