Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen

Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen

5. Hoe moet je in God geloven om gered en vervolmaakt te worden?

Relevante woorden van God:

Samenvattend is het nemen van het pad van Petrus in het geloven in God, het nemen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand specifiek duidelijk zijn hoe het pad van Petrus te nemen en hoe het in de praktijk te brengen. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen, zich geheel toewijden aan het woord van God, zich focussen op het eten en drinken van het woord van God, zich focussen op het zoeken naar de waarheid, het zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden en hij moet proberen de wil van God in alles te begrijpen. Dit is de meest fundamentele en meest kritieke methode van beoefening. Dit is wat Petrus deed nadat hij de Heer Jezus had gezien, en het is uitsluitend wanneer je op deze manier oefent dat je de beste resultaten behaalt. Toewijding met je gehele hart aan de woorden van God betekent vooral zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en uit de woorden van God begrip en meer waarheid halen. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan was hij gefocust op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Hij probeerde ook uit Gods woord de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan mensen stelt om Hem tevreden te stellen. Hij had zo veel correcte praktiseringen binnen de woorden van God. Dit komt het meest overeen met Gods wil en is de beste samenwerking van de mens in zijn ervaring van het werk van God. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht hij zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en probeerde tot de betekenis van Gods woorden door te dringen. Hij probeerde oprecht elk woord dat de Heer Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie van de mens, de natuur van de mens en de verschillende soorten tekortkomingen die de mens heeft – dit is werkelijke zelfkennis. Hij bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods woord werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God in die tijd niet zoveel sprak als nu, droeg Petrus wat deze aspecten betreft toch vrucht. Dit was iets zeldzaams en kostbaars. Petrus onderging honderden beproevingen maar leed niet voor niets. Hij leerde niet alleen zichzelf begrijpen door de woorden en werken van God, maar hij leerde ook God kennen. Hij concentreerde zich ook in het bijzonder op Gods eisen aan de mensheid in Zijn woorden, en in welke aspecten de mens God tevreden dient te stellen om in overeenstemming te zijn met Gods wil. Hij stak veel moeite in dit aspect en bereikte volledige duidelijkheid; dit was zeer bevorderlijk voor zijn eigen intrede. Waar God ook over sprak, zolang die woorden maar zijn leven konden worden, kon hij ze in zijn hart graveren om ze vaak te overdenken en ze te begrijpen. Nadat hij de woorden van de Heer Jezus had gehoord, kon hij ze ter harte nemen. Daaruit blijkt dat hij zich zeer op Gods woorden richtte, en hij behaalde uiteindelijk echt resultaten. Dat wil zeggen: hij kon de woorden van God vrijelijk in praktijk brengen, de waarheid nauwkeurig in praktijk brengen en in overeenstemming zijn met Gods wil, handelen volkomen overeenkomstig Gods bedoeling, en zijn eigen persoonlijke meningen en voorstellingen opgeven. Op deze manier ging hij de realiteit van Gods woorden binnen. Petrus’ dienst was voornamelijk omdat hij dit deed in overeenstemming met Gods wil.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als je zoekt naar vervolmaking door God, moet je eerst begrijpen wat het betekent door Hem vervolmaakt te worden, welke gesteldheid je moet hebben om vervolmaakt te worden, en daarna, wanneer je deze dingen eenmaal begrijpt, moet je het pad van de beoefening zoeken. Je moet een bepaald kaliber hebben om door God vervolmaakt te worden. Velen van jullie bezitten niet het vereiste kaliber, dat van je vraagt een bepaalde prijs te betalen en een subjectieve inspanning te leveren. Hoe lager je kaliber is, hoe meer subjectieve inspanning je moet leveren. Hoe beter je de woorden van God begrijpt en in de praktijk brengt, hoe sneller je op de weg kunt komen waarop God je vervolmaakt. Door te bidden kun je onder het zeggen van gebeden vervolmaakt worden; door de woorden van God te eten en te drinken, de essentie van de woorden van God te vatten en de realiteit van Gods woorden uit te leven, kun je vervolmaakt worden. Door elke dag de woorden van God te beleven, leer je wat er aan je ontbreekt en word je je bovendien bewust van je achilleshiel en je zwakheden, en bid je tot God, waardoor je geleidelijk aan vervolmaakt wordt. De wegen naar vervolmaking zijn: bidden, de woorden van God eten en drinken, de essentie van Gods woorden vatten, de woorden van God gaan beleven, leren wat er aan je ontbreekt, het werk van God gehoorzamen, denken aan Gods last en het vlees verloochenen door je liefde voor God, en door vaak te communiceren met broeders en zusters; dat verrijkt je ervaringen. Of het nu het gemeenschapsleven of het persoonlijke leven betreft en of het om grote of kleine gemeentes gaat, ze geven je allemaal de gelegenheid ervaringen op te doen en training te krijgen zodat je hart stil kan zijn voor God en tot God terug kan keren. Dit valt allemaal onder het proces van vervolmaking. Het ervaren van de woorden van God die zijn gesproken, betekent dat je feitelijk de woorden van God kunt proeven en ze de gelegenheid geeft in je na te leven, zodat je geloof in God en je liefde voor God groter worden. Hierdoor zul je geleidelijk de verdorven satanische gezindheid van je afwerpen, oneigenlijke motiveringen geleidelijk van je afzetten en gaan leven naar het beeld van een normaal mens. Hoe groter de liefde voor God is binnenin jou – dat wil zeggen: hoe groter het deel van jou is dat door God vervolmaakt is – hoe minder je door Satan wordt aangetast. Door je praktijkervaringen zul je geleidelijk aan op de weg van de vervolmaking komen. Als je dus vervolmaakt wilt worden, is het vooral belangrijk dat je de wil van God voor ogen houdt en de woorden van God ervaart.

uit ‘Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dingen die dagelijks voorvallen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je gemunt heeft, het is in werkelijkheid allemaal geregeld en georkestreerd door God. Waartoe orkestreert God deze dingen? Niet om je tekortkomingen zichtbaar te maken of je te ontmaskeren. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe doet God dat? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, van je natuur en essentie, je tekortkomingen en wat je mist. Alleen door begrip van deze dingen in je hart kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid van je afwerpen. Dit is God die je een mogelijkheid geeft. Je moet weten hoe je deze mogelijkheid moet aangrijpen en ga niet de strijd aan met God. In het bijzonder wanneer je te maken hebt met de mensen, gebeurtenissen en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet altijd dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst, terwijl je steeds probeert te ontsnappen, God steeds verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Zo onderga je Gods werk niet. Dat maakt het erg moeilijk voor je om binnen te gaan in de realiteit van de waarheid. Wat het ook is, dat je niet volledig begrijpt, als je problemen hebt, moet je leren je te onderwerpen. Je zou je eerst tot God moeten wenden en meer moeten bidden. Als je dat doet, zal er al snel een verandering plaatsvinden in je innerlijke toestand en zul je in staat zijn de waarheid te vinden en je probleem op te lossen – je zult in staat zijn het werk van God te ervaren. In deze periode wordt de realiteit van de waarheid in jou tot stand gebracht, en dit is hoe je voortgang zult boeken en hoe een verandering in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze realiteit van de waarheid hebt, zul je gestalte bezitten. En met gestalte komt leven. Wanneer iemand altijd leeft vanuit een verdorven satanische gezindheid, kan hij nooit gestalte of leven bezitten, hoeveel enthousiasme en energie hij ook heeft. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, welke vorm Zijn werk ook aanneemt, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Jou redden, betekent dat Hij je transformeert, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. God wekt de mensen, zaken en dingen om je heen op om je te ontmaskeren en je in staat te stellen jezelf te kennen. Of Hij behandelt je, snoeit je en ontmaskert je rechtstreeks. Zoals een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Telkens als God je snoeit en je behandelt, en mensen, zaken en dingen opwekt, worden je gevoelens beroert en krijg je een impuls. Het op deze manier ervaren is juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

In zijn geloof in God wilde Petrus God in alles tevredenstellen en wilde hij alles gehoorzamen wat van God kwam. Zonder ook maar de minste klacht kon hij tuchtiging en oordeel accepteren, evenals loutering, ramspoed en ontbering in zijn leven. Niets van dit alles kon zijn liefde voor God veranderen. Is dat niet de ultieme liefde voor God? Is dat niet de vervulling van de plicht van een schepsel van God? Of je nu tuchtiging, oordeel of rampspoed ondergaat, je kunt altijd gehoorzaamheid tot aan de dood bereiken. Dit is wat een schepsel van God zou moeten bereiken, dit is de zuiverheid van de liefde voor God. Als de mens zoveel kan bereiken, dan is hij een geschikt schepsel van God, en is er niets dat beter aan het verlangen van de Schepper voldoet.

uit ‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als mensen levende wezens willen worden en getuigenis willen geven van God en door God willen worden goedgekeurd, zullen zij Gods redding moeten aanvaarden, ze zullen zich graag moeten onderwerpen aan Zijn oordeel en tuchtiging en verheugd het snoeien en behandelen van God moeten accepteren. Alleen dan kunnen zij alle waarheden die door God geëist worden in praktijk brengen en alleen dan zullen zij Gods redding ontvangen en daadwerkelijk levende wezens worden.

uit ‘Ben je tot leven gekomen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Zij die God helemaal niet gehoorzaam zijn, die alleen maar Gods naam erkennen en zich wel enigszins bewust zijn van Gods goedheid en liefelijkheid, maar niet in de pas lopen met de Heilige Geest en niet gehoorzaam zijn aan de huidige werken en woorden van de Heilige Geest – die mensen leven in Gods genade, maar zullen niet worden gewonnen en vervolmaakt door God. God vervolmaakt mensen door hun gehoorzaamheid, doordat ze eten en drinken en genieten van Gods woorden en door het lijden en de raffinage in hun leven. Alleen door dit soort geloof kan de gezindheid van mensen veranderen. Alleen dan kunnen zij de ware kennis van God bezitten. Niet tevreden zijn met een leven in Gods genade, actief dorsten naar de waarheid, zoeken naar de waarheid en nastreven door God gewonnen te worden – dat is wat het betekent om God bewust te gehoorzamen; dit is het soort geloof dat God verlangt.

uit ‘In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen