Gods woorden leidden me door Satans verleidingen

Gods woorden leidden me door Satans verleidingen

Door Ma Xin, China

Omdat mijn man geen vaste baan had, veel dronk en zich niets aan familiezaken gelegen liet liggen, was ik vaak verstrikt in bitterheid en pijn. Tijdens een periode waarin ik niet meer over voldoende kracht beschikte om verder te ploeteren, deelde een familielid Almachtige Gods evangelie van het koninkrijk met me. Door het lezen van Gods woord begreep ik dat God de waarheid uitdrukt en het oordeelswerk van de laatste dagen uitvoert om het menselijke ras te redden uit de handen van Satan. Hij staat mensen toe Hem te begrijpen, Hem te gehoorzamen en zich tot Hem te keren om Zijn bescherming en zorg te ontvangen. Het gevolg was dat ik vreugdevol het werk van de laatste dagen van God blij accepteerde en het leven van de kerk begon te leiden. Maar net toen ik gelukkig en blij was omdat ik iets had gevonden waarop ik in het leven kon vertrouwen, werd ik besprongen door Satans verleidingen, als een wild beest dat zijn prooi achtervolgt, en brak er een spirituele oorlog uit …

Op een dag kwam mijn dochter uit school en vertelde me: “Mamma, toen ik vandaag mijn leraar hielp wat dingen naar boven te brengen, botste ik per ongeluk met mijn hand tegen de leuning. Het doet heel erg pijn.” Bezorgd bekeek ik haar hand. Deze was niet rood of opgezwollen. Alleen de huid bij de basis van de duim was wat beschadigd. Ik troostte mijn dochter en zei: “Maak je geen zorgen, in een paar dagen is je hand weer beter.” Ik dacht: ik geloof nu in Almachtige God, dus met Gods bescherming en zorg zal het zeker goed komen met mijn kind. Er gingen echter zo’n tien dagen voorbij en haar duim en de helft van haar handpalm raakten steeds meer opgezwollen. Na twee maanden was de hele plek zwart en paars. Haar duim was dikker geworden dan haar grote teen. Toen werd ik heel bezorgd. Mijn man en ik brachten onmiddellijk onze dochter naar het ziekenhuis, maar tijdens alle standaardonderzoeken kwam er niets bijzonders aan het licht. Ik bad in stilte in mijn hart tot God: “Almachtige God. Wat is er mis met mijn dochters hand? Ik ben bereid naar u op te zien en mijn dochter aan u toe te vertrouwen. Zorg alstublieft voor haar en bescherm haar.” Toen echter familieleden en vrienden haar hand zagen, zeiden ze allemaal: “Er is iets heel vreemds aan de hand met je dochters hand.” Haar grootmoeder zei ook bezorgd: “Ze zal waarschijnlijk permanent gehandicapt blijven aan haar hand.” Toen ik deze dingen hoorde kwamen er gemengde emoties in me naar boven. Ik voelde me echt slecht op m’n gemak. Als mijn dochter werkelijk gehandicapt aan haar hand zou raken, wat zouden we dan vanaf dit moment moeten doen? Ze is zo jong. Hoe kan ze zo’n tegenslag verdragen? Hoe meer ik nadacht, hoe ongelukkiger, bezorgder en gekwelder ik me voelde. Ik dacht: ik heb deze hele tijd tot God gebeden. Waarom is de hand van mijn dochter niet beter geworden? God heeft mijn gebeden niet verhoord. Hij heeft mijn dochter niet beschermd! Mijn hart was vol van misvattingen en klachten jegens God. Tijdens deze periode verknalde mijn man het weer op zijn werk vanwege zijn dronkenschap en zijn baas wilde hem ontslaan. Een ongeluk komt nooit alleen, het was het ene ding na het andere! Toen ik dit nieuws hoorde, werd ik nog radelozer. Als mijn man zijn baan zou verliezen, hoe zou ons gezin dan rond kunnen komen? Door deze dingen voelde ik me heel slecht op mijn gemak en kon ik maar niet kalmeren, wat ik ook deed. Zelfs wanneer ik Gods woord las, lukte het me niet om er ook maar iets van op te nemen. Ik dacht: ik geloof in God. Waarom houdt God niet over ons de wacht? Ik werd hier heel negatief over.

Toen mijn familielid die het evangelie met me had gedeeld mijn gedachten raadde, communiceerde ze geduldig met me: “De tegenslagen waar we heden mee worden geconfronteerd zijn het gevolg van Satans ontregeling – er woedt een oorlog in de spirituele wereld. Gods werk in de laatste dagen is het redden van de mensheid, wanneer mensen dus Satan verloochenen en terugkeren naar God legt Satan zich niet voetstoots bij de nederlaag neer. Hij zal de mens op elke mogelijke manier storen en bedriegen. Hij zal allerlei soorten lijden en beproevingen over mensen brengen zodat ze misverstanden over God gaan koesteren en over Hem gaan klagen. Het is Satans doel de mens ertoe te brengen God te ontkennen en te verwerpen, hem Gods redding te laten verliezen en hem opnieuw te laten terugkeren naar zijn domein. Als we zo negatief zijn en afstand nemen van God, dan zijn we in Satans sluwe list getrapt! In feite zouden deze dingen zelfs wanneer we niet in God zouden geloven onvermijdelijk zijn, maar wanneer ons perspectief op geloof verkeerd is, bieden we Satan een mogelijkheid ons te schaden. Laten we eens kijken naar een passage uit Gods woorden. Almachtige God zegt: ‘De meeste mensen geloven in God omwille van vrede en andere voordelen. Tenzij het je voordeel oplevert, geloof je niet in God, en als je Gods genadeblijken niet kunt ontvangen, ga je zitten mokken. Hoe kan wat je hebt gezegd je ware gestalte zijn? Wanneer onvermijdelijke moeilijkheden binnen de familie optreden, zoals een kind dat ziek wordt, een geliefde die in het ziekenhuis wordt opgenomen, een slechte oogst, vervolging van familieleden – dingen die veel voorkomen in het dagelijks leven – ben je al niet in staat ze goed te doorstaan. Wanneer zulke dingen gebeuren raak je in paniek, weet je niet wat je moet doen – en meestal begin je over God te klagen. Je klaagt dat Gods woorden je hebben misleid, dat Gods werk met je heeft gerotzooid. Is het niet zo dat jullie zulke gedachten hebben? Denk je dat zulke dingen slechts zelden onder jullie voorkomen? Elke dag van jullie leven gebeuren deze dingen. Jullie denken geen moment aan het succes van jullie geloof in God en hoe jullie Gods wil kunnen bevredigen. Jullie ware gestalte is te klein, zelfs nog kleiner dan dat van een klein kuiken. […] Je zit boordevol klachten en soms ga je hierom niet naar samenkomsten of eet en drink je de woorden van God niet, en de kans is groot dat je voor een lange periode negatief wordt’ (‘Praktijk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Toen ik deze woorden van God hoorde, beefde mijn hart: God onderzoekt werkelijk de diepten van het menselijke hart! Elk woord drong diep door in mijn hart. De werkelijke reden voor mijn geloof was dat ik wilde dat mijn familie veilig zou zijn! Toen ik met tegenslag geconfronteerd werd, begreep ik God verkeerd, klaagde ik over God en verloor ik mijn geloof in Hem. Ik leefde in een negatieve gesteldheid en mijn gestalte was te klein. Mijn familielid ging door met haar communicatie: “Gods woorden wijzen ons op ons foutieve perspectief waarbij we alleen geloven om zegeningen na te streven. Vanwege onze opvattingen en voorstellingen, denken we dat, zolang we in God geloven, Hij ons zal zegenen en ervoor zal zorgen dat we gezond en wel zijn, dat alles soepel verloopt. Omdat deze opvatting in ons hart leeft, geven we onmiddellijk God de schuld als we in ons leven in ongelukkige situaties verzeild raken. Als gevolg daarvan kunnen we God op elk moment ontkennen, bedriegen of verlaten. Satan begrijpt deze fatale zwakheid van ons maar al te goed. Dit is de reden dat hij allerlei rampen en lijden over ons brengt – om ons van ons stuk te brengen. Als we er niet in slagen deze sluwe machinaties van Satan te doorzien, zullen we ondanks onszelf ons tegen God verzetten, Hem de schuld geven en Hem ontkennen. Het kan zelfs zover komen dat we God verloochenen en verraden. Uiteindelijk zullen we door Satan worden gegrepen en verslonden. Gods woorden zeggen: ‘Op aarde zijn er allerlei kwade geesten eindeloos op jacht naar een rustplaats, onophoudelijk op zoek naar lijken van mensen om op te eten’ (‘Hoofdstuk 10’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Wat wordt geopenbaard door Gods woorden is geheel en al de waarheid van de spirituele wereld! Het moment waarop we door Satan worden opgeslokt, verliezen we de kans door God te worden gered. We moeten Satans sluwe listen doorzien!” Mijn hart werd aanzienlijk lichter zodra ik haar deze dingen hoorde zeggen. Ik realiseerde me dat de dingen waar mijn familie mee was geconfronteerd in feite Satans verstoring en rampspoed waren. Tegelijkertijd onthulde God mijn verkeerde perspectief op geloof. Ik zei tegen mijn familielid: “Sinds ik in God geloof, heb ik gedacht dat God een God is die mens genade schenkt en dat zolang je in God gelooft, de dingen in je familie soepel zullen verlopen en God voor je zorgt en je beschermt. Toen ik in mijn leven tegen problemen aanliep, dacht ik dat er iets mis was, omdat ik dacht dat geloof hebben betekende dat ik dit soort problemen niet zou moeten hebben. Pas nadat ik je deze passages uit Gods woorden had horen lezen, begrijp ik dat mijn perspectief op geloof onjuist was geweest en dat Satan dit heeft gebruikt als een manier om mij te hinderen en mij zelf opvattingen en misverstanden over God te laten ontwikkelen, en afstand van Hem te nemen. Ik was werkelijk in Satans sluwe listen getrapt! Van nu af aan moet ik, wat Satan ook doet om me lastig te vallen, zijn listen doorzien. Ik zal God niet langer verwijten maken, verkeerd begrijpen en in het bijzonder niet verraden. Ik moet getuigen voor God. Of de hand van mijn kind nu beter wordt of niet, en of mijn man nu zal kunnen werken of niet, ik zal bereid zijn deze dingen aan God toe te vertrouwen en Hem Zijn regelingen te laten maken.” Tot mijn verbazing begon de hand van mijn dochter te etteren zodra ik bereid werd Gods regelingen en orkestraties te gehoorzamen. Toen de dokter de pus verwijderd had, ontdekte hij dat er een splinter vastzat in haar vingerbasis. Nadat deze verwijderd was, duurde het niet lang of de hand van mijn dochter genas. Na deze ervaring werd me duidelijk dat zodra ik mijn verkeerde perspectieven had omgedraaid en me bereid had getoond God te gehoorzamen, Satan werd beschaamd en verslagen. God nam de ziekte van mijn dochter weg. God is werkelijk wonderbaar en almachtig!

De sinistere Satan wilde het echter niet opgeven. Wanneer een van zijn listen mislukt, probeert hij een andere. Op een avond, om ongeveer acht uur, belde mijn man plotsteling en vroeg me naar beneden te komen en hem wat geld te geven. Ik pakte onze baby goed in, die in die tijd net iets ouder dan een jaar was, en ging naar beneden. Daar zag ik mijn man met enige moeite uit een taxi stappen. Het viel hem zelfs ontzettend moeilijk om te lopen. Toen ik hem in deze toestand zag, voelde ik me werkelijk bezorgd en wist ik niet wat ik moest doen. Ik kon alleen maar continu tot God roepen: “Almachtige God, ik vraag u in deze situatie mijn hart te beschermen. Mijn gestalte is klein. Geef me alstublieft het geloof om in dit soort situatie getuigenis af te leggen en u geen verwijten te maken.” Ik voelde me beduidend rustiger na te hebben gebeden. De benen van mijn man werden echter steeds slechter, totdat hij niet eens meer kon lopen. Ik had geen andere keuze dan hem door zijn oudere broer en zijn vrouw naar het ziekenhuis te laten brengen. Ik was zo bezorgd toen ik eraan dacht dat mijn man zijn benen niet meer zou kunnen gebruiken. Ik bad dus nogmaals tot God: “God, mijn man maakt het slecht. Het is Satan die opnieuw gekomen is om me te verstoren opdat ik me bij u zou beklagen en u verraden. Ik wil Satans listen doorzien. Hoe duur de behandeling van mijn man ook is, ik zal u geen verwijten maken. Ik ben bereid u te gehoorzamen. Ik vraag u mij te beschermen zodat ik in staat ben van u te getuigen.” Nadat ik had gebeden voelde ik me veel kalmer. Niet lang daarna belde mijn schoonzuster en vertelde dat mijn man niet in het ziekenhuis wilde worden opgenomen. Hij stond erop naar huis te komen. Ik geloofde dat dat Gods wil was, en stemde er mee in. Nadat ze terug waren gekomen knepen mijn zwager en zijn vrouw hem in de benen en wasten hem met warm water. Ze waren een hele tijd in de weer, maar nog steeds kon mijn man niets in zijn benen voelen. Wanhopig zei hij: “Het is gedaan. Ik heb geen enkel gevoel in mijn benen!” Toen ik dit hoorde, rolden plotseling de tranen over mijn gezicht en ik dacht: dat is het dan. Hij zal niet meer kunnen lopen. Wat moeten we doen wanneer hij verlamd blijkt te zijn? Hoe zal ons gezin zich kunnen redden?

Net toen ik bijna werd overmand door pijn en wanhoop, dacht ik aan Gods woorden: “Als er veel dingen over je heen komen die niet in overeenstemming zijn met je noties, maar je in staat bent om ze terzijde te leggen en Gods daden te kennen uit deze dingen en te midden van louteringen je hart van liefde voor God onthult: dit is wat het is om getuigenis te geven. Als je huis vredig is, je van het comfort van het vlees geniet en niemand je vervolgt en je broeders en zusters je in de kerk gehoorzamen, kun je dan je hart van liefde voor God tonen? Kan dit je dan louteren? Het is alleen door middel van loutering dat je liefde voor God kan worden getoond en het is alleen door dingen die gebeuren die niet in overeenstemming zijn met je opvattingen, dat je kunt worden vervolmaakt. Het is door veel negatieve dingen, veel tegenslagen dat God je vervolmaakt. Het is door veel van Satans daden, beschuldigingen en zijn uiting in veel mensen dat God je toestaat om kennis te verwerven en je aldus te vervolmaken” (‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Door Gods woorden begreep ik dat Satan de toestand van mijn man gebruikte om zijn intriges uit te voeren. Satan deed dit omdat mijn mentaliteit, waarbij ik zegeningen van God wilde ontvangen en transacties met Hem uitvoerde in ruil voor geloof, niet geheel was opgelost. Satan wilde me ertoe brengen God verkeerd te begrijpen, God te ontkennen en te verraden, en uiteindelijk Gods redding te verliezen. Maar God gebruikte deze situatie juist om mijn geloof in Hem te vervolmaken. Hij stelde me in staat dingen overeenkomstig Gods woorden te zien en Satans intriges te doorzien opdat ik niet langer met God zou sjacheren met de bedoeling zegeningen te ontvangen. Dit maakte het me mogelijk Gods kant te kiezen en standvastig voor Hem te getuigen in de strijd tussen God en Satan. Zodra ik Gods wil begreep, bad ik in stilte tot God: “God bescherm mijn hart zodat ik in deze situatie standvastig kan blijven. Wat er ook met mijn man gebeurt, ik zal u geen verwijten maken. Zelfs als hij verlamd is geraakt, zal ik bereid zijn u te blijven volgen.” Toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. Ik had mijn gebed nog maar nauwelijks beëindigd of mijn man zei blij: “Ik ben genezen, ik kan mijn benen bewegen!” Ik was ongelofelijk opgewonden – God is werkelijk wijs en almachtig! God liet me niet opzettelijk deze dingen doormaken. Hij gebruikte veeleer deze omstandigheden om mij te testen en de verkeerde opvattingen die ik in mijn geloof koesterde te veranderen!

Daarna ging ik door met het lezen van Gods woorden: “Satan heeft steeds complotten gesmeed; de mensheid is voortdurend verdorven door Satan, en Jehova God heeft ook voortdurend Zijn wijze werk uitgevoerd. Hij heeft nooit gefaald, en van het moment van de schepping tot nu toe is Hij nooit opgehouden met Zijn werk. Nadat de mensheid door Satan verdorven was, bleef Hij voortdurend onder de mensen werken om Zijn vijand, die de mensheid verderft, te verslaan. Deze strijd duurt voort, van het begin tot aan het einde van de wereld. Met al dit werk heeft Hij de mensheid, die door Satan verdorven is, niet alleen Zijn verlossing laten ontvangen, maar Hij heeft haar ook Zijn wijsheid, almacht en gezag getoond, en uiteindelijk zal Hij de mensheid Zijn rechtvaardige gezindheid laten zien – Hij zal de slechten straffen en de goeden belonen. Tot de dag van vandaag heeft Hij Satan bestreden en is Hij nooit verslagen, want Hij is een wijze God en Zijn wijsheid wordt uitgeoefend op basis van de intriges van Satan. En zo onderwerpt Hij niet alleen alles in de hemel aan Zijn gezag; Hij brengt ook alles op aarde tot rust onder Zijn voetbank, en niet in de laatste plaats, Hij laat de kwaaddoeners die de mensheid binnendringen en lastigvallen onder Zijn tuchtiging vallen. Al het resultaat van het werk komt door Zijn wijsheid” (‘Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ik begreep uit Gods woorden dat vanaf het moment dat de mensheid door Satan was verdorven, Satan de mensheid de hele tijd had gehinderd en geschaad. En de hele tijd had God de mens gered zodat hij zich kon bevrijden van de schade die Satan berokkende. Wanneer ik terugkijk op mijn eigen ervaring, zie ik dat Satan sinds ik tot geloof gekomen ben geen moment heeft nagelaten listen te bedenken om mij lastig te vallen. Hij gebruikte de gezondheidsproblemen van mijn dochter en man om me negatief en zwak te maken, mij God verkeerd te laten begrijpen en Hem verwijten te maken. Hij probeerde tevergeefs om mij God te laten verraden en van Hem af te wijken, en mij de hel in te slepen. Daarnaast maakt God in Zijn wijsheid altijd gebruik van Satans listen. God gebruikte Satans verstoringen om mijn onjuiste perspectieven op het geloof te onthullen, terwijl Hij ook Zijn woorden gebruikte om mij te verlichten en illumineren. Dit hielp me mijn motief, het verwerven van zegeningen van God en het uitvoeren van transacties met Hem, te onderkennen. Door middel van werkelijke mensen, gebeurtenissen en dingen liet God me Satans boosaardige natuur en verachtelijke motieven doorzien en stelde me daarmee in staat het kwaad af te wijzen en de deugd toe te wenden. Ik wil niet langer leven naar mijn verlangen zegeningen te ontvangen. Met oprecht geloof in God kan ik Satan verslaan en door God worden gewonnen.

Deze ervaringen toonden me hoe werkelijk Gods liefde en redding voor de mens is! Van nu af aan zal ik nog meer tot God bidden en op God vertrouwen, en ik zal getuigenis afleggen tijdens beproevingen. Ik ben vastbesloten God tot het einde onwankelbaar te volgen!

Gods woorden leidden me door Satans verleidingen