XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(XVI) Woorden over de invloed van satan verwerpen en redding bereiken

209. De eerste mensheid was in de handen van God, maar vanwege Satans verleiding en verdorvenheid, werd de mens gebonden door Satan en viel hij in de handen van de kwade. Zo werd Satan het object om te worden verslagen in het werk van Gods management. Omdat Satan de mens in bezit nam en omdat de mens de voorraad is van al Gods management, moet de mens, om te worden gered, worden teruggegrepen uit de handen van Satan, dat wil zeggen dat de mens terug moet worden genomen na gevangen te zijn gehouden door Satan. Zodoende moet Satan worden verslagen door de veranderingen in de oude gezindheid van de mens, veranderingen die zijn oorspronkelijke verstand herstellen. Op deze manier kan de mens, die gevangen is gehouden, terug worden gegrepen uit de handen van Satan. Als de mens wordt bevrijd uit de invloed en gebondenheid van Satan, zal Satan worden beschaamd, de mens zal uiteindelijk worden teruggenomen en Satan zal worden verslagen. En omdat de mens is bevrijd uit de duistere invloed van Satan, zal de mens de buit worden van deze hele strijd en Satan zal het object worden dat zal worden gestraft wanneer deze strijd eenmaal is voltooid, waarna het totale werk van de redding van de mensheid zal zijn voltooid.

uit ‘Het juiste leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

210. Het vlees van de mens is van Satan, het is vol ongehoorzame gezindheden, het is betreurenswaardig vuil, het is iets onreins. Mensen begeren te veel de geneugten van het vlees, er zijn te veel manifestaties van het vlees, en dus God verafschuwt het vlees tot een bepaald punt. Wanneer mensen de vuile, verdorven dingen van Satan achter zich laten, verkrijgen ze Gods heil. Maar als ze incapabel blijven om zich van vuil en verdorvenheid te ontdoen, zullen ze nog steeds onder de heerschappij van Satan zijn. Het intrigeren, het bedrog en de valsheid van mensen zijn dingen van Satan. Door je te redden, haalt God deze dingen bij je weg en Gods werk kan niet verkeerd zijn, en dient allemaal om mensen van duisternis te redden. Wanneer je tot een bepaald punt hebt geloofd, jezelf kunt ontdoen van de verdorvenheid van het vlees en niet langer wordt geketend door deze verdorvenheid, ben je dan niet gered? Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en zul je Gods nalatenschap niet ontvangen. Ben je eenmaal gereinigd en vervolmaakt geworden, dan zul je heilig zijn en zul je normaal zijn, en zul je ook worden gezegend door God en aangenaam zijn voor God.

uit ‘Praktijk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

211. Toen God mensen schiep, was het zodat ze konden genieten van Zijn rijkdom en Hem oprecht lief konden hebben; op deze manier zouden mensen in Zijn licht leven. Tegenwoordig zijn allen die niet in staat zijn God lief te hebben en niet op Zijn lasten gericht zijn, niet in staat om hun hart volledig aan God te geven, niet in staat om Gods hart als hun eigen hart te nemen en niet in staat Gods last te dragen als hun eigen last. Gods licht schijnt niet op zulke mensen, daarom leven ze allemaal onder de invloed van de duisternis. Ze zijn op een pad dat lijnrecht tegenover Gods wil staat, en in niets van wat ze doen is ook maar een greintje waarheid. Ze wentelen zich in de modder met Satan, en zijn degenen die onder de invloed van de duisternis leven. Als je altijd Gods woorden kunt eten en drinken, en aandachtig bent voor Zijn wil en Zijn woorden in praktijk kunt brengen, dan behoor je tot God en ben je iemand die leeft in Gods woorden. Ben je bereid om te ontsnappen aan Satans domein en in het licht van God te leven? Als je in Gods woorden leeft, zal de Heilige Geest de gelegenheid hebben om Zijn werk te verrichten; als je onder Satans invloed leeft, zal de Heilige Geest geen gelegenheid hebben om enig werk te verrichten. Het werk dat de Heilige Geest in mensen verricht, het licht dat Hij op mensen schijnt en het vertrouwen dat Hij de mens geeft, duren slechts een ogenblik; als ze niet opletten en geen aandacht hebben, zal het werk van de Heilige Geest aan hen voorbij gaan. Als mensen in Gods woorden leven, dan zal de Heilige Geest met hen zijn en aan hen werken; als mensen niet in Gods woorden leven, leven ze in slavernij van satan. Mensen die in een corrupte gezindheid leven, hebben niet de aanwezigheid of het werk van de Heilige Geest. Als je leeft binnen de sfeer van Gods woorden, als je leeft in de staat die God vereist, dan behoor je Hem toe en zal Zijn werk in je worden uitgevoerd; als je niet binnen de sfeer van Gods vereisten, maar in plaats daarvan onder het domein van Satan leeft, dan leef je met zekerheid onder Satans corruptie. Alleen door te leven in Gods woorden en je hart aan Hem te geven, kun je aan Zijn vereisten voldoen; je moet doen wat God zegt, je moet Gods woorden het fundament van je bestaan en de realiteit van je leven maken, en alleen dan zul je God toebehoren. Als je oprecht praktiseert in overeenstemming met Gods wil, zal Hij werk in je verrichten en dan zul je leven onder Gods zegeningen, leven in het licht van Gods aangezicht, het werk begrijpen dat de Heilige Geest verricht, evenals de vreugde voelen van Gods aanwezigheid.

uit ‘Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

212. Om te ontsnappen aan de invloed van de duisternis, moet je eerst loyaal zijn aan God en de gretigheid hebben om de waarheid na te streven – alleen dan zul je in een juiste staat zijn. Leven in de juiste staat is de voorwaarde om te ontsnappen aan de invloed van de duisternis. Het niet hebben van de juiste staat betekent dat je niet loyaal aan God bent en dat je niet de gretigheid hebt om de waarheid te zoeken. Dan is ontsnappen aan de invloed van de duisternis uitgesloten. De ontsnapping van de mens aan de invloed van de duisternis is gebaseerd op mijn woorden, en als de mens niet in overeenstemming met mijn woorden kan leven, zullen ze niet ontsnappen aan de gebondenheid van de invloed van de duisternis. Leven in de juiste staat is leven onder de leiding van Gods woorden, leven in de staat van trouw aan God, leven in de staat van het zoeken naar de waarheid, leven in de realiteit van oprecht toewijden aan God, leven in de staat van oprechte liefde voor God. Degenen die in deze staten en in deze realiteit leven, zullen geleidelijk transformeren als ze dieper in de waarheid binnengaan, en ze zullen transformeren met de verdieping van het werk, totdat ze uiteindelijk zeker door God zullen worden gewonnen, en ze oprecht liefde zullen hebben voor God. Degenen die zijn ontsnapt aan de invloed van de duisternis, zullen geleidelijk aan Gods wil kunnen begrijpen, geleidelijk de wil van God kunnen begrijpen en uiteindelijk intiem met God kunnen worden. Niet alleen zullen zij geen opvatting van God hebben en geen opstand tegen Hem, maar zullen zij nog meer de opvattingen en rebellie die zij eerder hadden, verafschuwen, en in hun hart ware liefde voor God teweegbrengen. Degenen die niet in staat zijn te ontsnappen aan de invloed van de duisternis, zijn bezig met hun vlees en ze zijn vol van opstandigheid; hun harten zijn gevuld met menselijke ideeën en levensovertuigingen, evenals hun eigen intenties en afwegingen. God eist de enkelvoudige liefde van de mens en Hij eist van de mens dat hij zich bezighoudt met Zijn woorden en de liefde van de mens voor Hem. Om te leven in Gods woorden, om te ontdekken wat de mens moet zoeken in zijn woorden, om van God te houden als resultaat van Zijn woorden, om druk in de weer te zijn omwille van Gods woorden, om voor Gods woorden te leven - dit zijn allemaal dingen die de mens zou moeten bereiken.

uit ‘Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

213. Als mensen levende wezens willen worden en getuigenis willen geven van God en door God willen worden goedgekeurd, zullen zij Gods redding moeten aanvaarden, ze zullen zich graag moeten onderwerpen aan Zijn oordeel en tuchtiging en verheugd het snoeien en behandelen van God moeten accepteren. Alleen dan kunnen zij alle waarheden die door God geëist worden in praktijk brengen en alleen dan zullen zij Gods redding ontvangen en daadwerkelijk levende wezens worden. De levenden worden gered door God, zij zijn geoordeeld en getuchtigd door God, zij zijn bereid om zichzelf aan God te wijden en hun leven aan God te geven en zij willen graag hun hele leven aan God opdragen. Alleen wanneer de levenden getuigenis geven van God kan Satan te schande worden gemaakt, alleen de levenden kunnen het evangelische werk van God verspreiden, alleen de levenden zullen mensen naar Gods hart zijn en alleen de levenden zijn echte mensen.

uit ‘Ben je tot leven gekomen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

214. De mens leeft midden in het vlees, hetgeen betekent dat hij in een menselijke hel leeft en zonder Gods oordeel en tuchtiging is de mens zo smerig als Satan. Hoe kan de mens heilig zijn? Petrus geloofde dat tuchtiging en oordeel door God de beste bescherming en grootste genade van de mens waren. Alleen door tuchtiging en oordeel van God kan de mens ontwaken en het vlees haten en Satan haten. Gods strikte discipline bevrijdt de mens van de invloed van Satan, het bevrijdt hem uit zijn eigen kleine wereld en stelt hem in staat te leven in het licht van Gods aanwezigheid. Er is geen betere redding dan tuchtiging en oordeel! Petrus bad: “O God! Zolang u mij tuchtigt en oordeelt, zal ik weten dat u mij niet hebt verlaten. Zelfs als u mij geen vreugde of vrede schenkt en mij laat lijden en talloze kastijdingen bij mij ten uitvoer brengt, zolang u mij niet verlaat, zal mijn hart gerust zijn. Vandaag de dag is uw tuchtiging en oordeel mijn beste bescherming en mijn grootste zegen geworden. De genade die u me geeft, beschermt me. De genade die u mij vandaag de dag schenkt, is een manifestatie van uw rechtvaardige gezindheid en is tuchtiging en oordeel; bovendien is het een beproeving en meer dan dat, het is een leven van lijden.” Petrus was in staat om de genoegens van het vlees opzij te zetten en een diepere liefde en een grotere bescherming te zoeken, omdat hij zoveel genade had gekregen van Gods tuchtiging en oordeel. Als de mens in zijn leven gereinigd wil worden en veranderingen in zijn gezindheid tot stand wil brengen, als hij een zinvol leven wil leiden en zijn plicht als schepsel wil vervullen, dan moet hij de tuchtiging en het oordeel van God aanvaarden en moet hij niet toestaan dat Gods discipline en Gods harde hand hem van God doen wijken, zodat hij zichzelf kan bevrijden van de manipulatie en invloed van Satan en in het licht van God kan leven. Weet dat Gods tuchtiging en oordeel het licht is en het licht van de redding van de mens en dat er geen betere zegen, genade of bescherming voor de mens is.

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

215. Als mensen nog gered moeten worden, worden hun levens vaak nog verstoord en zelfs gestuurd door Satan. Met andere woorden, mensen die nog niet gered zijn, zijn gevangenen van Satan, ze hebben geen vrijheid, zijn nog niet losgelaten door Satan, zijn niet gekwalificeerd of kunnen geen aanspraak maken op het aanbidden van God en ze worden op de hielen gezeten en venijnig aangevallen door Satan. Zulke mensen kennen geen noemenswaardig geluk, hebben geen recht op een noemenswaardig bestaan en hebben bovendien geen noemenswaardige waardigheid. Alleen als je opstaat en strijd levert met Satan, gebruik makend van geloof, gehoorzaamheid en Godvrezendheid als wapens waarmee je op leven en dood strijd levert met Satan, op zo’n manier dat je Satan volledig verslaat, hem met de staart tussen de benen tot een lafaard maakt als hij je ziet, op zo’n manier dat Satan zijn aanvallen en beschuldigingen tegen je volledig achterwege laat − alleen dan word je gered en word je vrij. Als je vastberaden bent om volledig te breken met Satan, maar niet toegerust bent met de wapens die je daarbij zullen helpen, dan zul je nog steeds in gevaar zijn; wanneer je, met het verstrijken van de tijd, zo gemarteld bent door Satan dat er geen greintje kracht in je meer over is, en je nog geen getuigenis af hebt kunnen leggen, jezelf nog steeds niet geheel hebt bevrijd van Satans beschuldigingen en aanvallen tegen je, dan heb je weinig kans op verlossing. Wanneer uiteindelijk de voltooiing van Gods werk wordt verkondigd, zul je nog steeds in de klauwen van Satan zijn, niet in staat jezelf te bevrijden en zul je zo nooit een kans of hoop hebben. Dit impliceert dan ook dat zulk soort mensen geheel in Satans gevangenschap zullen zijn.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

216. Voordat mensen worden gered, leven ze onder Satans invloed, en ze leven volgens hun satanische natuur en ze zijn vol van een verdorven satanische gezindheid. Vanuit Gods perspectief is het gehele wezen van de mensen dood, inclusief het vlees en alle andere aspecten zoals hun ziel en hun gedachten. Aan de oppervlakte lijkt het of je ademhaalt, met je ogen knippert en nadenkt, maar het enige waar je constant over nadenkt is slecht. Je denkt na over dingen die God uitdagen en zich verzetten tegen God, dingen die God veracht, haat en veroordeelt. In Gods ogen behoren deze dingen niet alleen tot het vlees, maar behoren ze ook volledig tot Satan en tot de duivels. Wat zijn mensen dus in Gods ogen? Zijn ze mensen? God ziet ze als duivels, als beesten en als levende satans! Mensen leven naar de essentie van Satan en in Gods ogen zijn ze levende satans bekleed met menselijk vlees. God definieert zulke mensen als levende lijken, als dode mensen. God voert Zijn huidige reddingswerk uit om zulke mensen te nemen – deze levende lijken die leven naar hun verdorven satanische gezindheid en hun verdorven satanische essentie – Hij neemt deze zogenaamde dode mensen en maakt er levende mensen van. Dit is de betekenis van gered worden.

uit ‘Alleen echt gehoorzaam zijn is echt geloof’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

217. Alles wat God doet is nodig en heeft een uitzonderlijke betekenis, want alles wat Hij in de mens doet, heeft te maken met Zijn management en de verlossing van de mensheid. Het werk wat God in Job deed, is niet anders, zelfs al was Job onberispelijk en oprecht in Gods ogen. Met andere woorden, los van wat God doet of de manier waarop Hij dat doet, ondanks de kosten of Zijn doelstelling, het doel van Zijn handelen verandert niet. Zijn doel is Gods woorden in de mens te bewerkstelligen, Gods vereisten en Gods wil voor de mens. Met andere woorden, het is bedoeld om datgene, waarvan God gelooft dat het positief is en in overeenstemming met Zijn stappen, in de mens te bewerkstelligen. Hierdoor kan de mens Gods hart begrijpen en Gods essentie bevatten, en kan hij Gods soevereiniteit en bepalingen gehoorzamen, en zo God vrezen en het kwaad mijden − wat allemaal een aspect is van Gods doel in alles wat Hij doet. Het andere aspect is dat, omdat Satan als contrast en gebruiksvoorwerp dient in Gods werk, de mens vaak aan Satan wordt gegeven; God gebruikt deze manier om mensen de kwaadaardigheid, lelijkheid en verachtelijkheid van Satan te laten zien, te midden van Satans verleidingen en aanvallen, om zo mensen Satan te laten haten en te weten te komen en te erkennen wat negatief is. Dit proces stelt ze in staat om zich langzamerhand te bevrijden uit Satans grip, Satans beschuldigingen, inmenging en aanvallen − totdat zij, dankzij Gods woorden, hun kennis van en gehoorzaamheid aan God en hun geloof in God en vrees voor Hem, triomferen over Satans aanvallen en triomferen over de beschuldigingen van Satan. Alleen dan zullen ze volledig bevrijd zijn uit het domein van Satan. De bevrijding van mensen betekent dat Satan verslagen is. Het betekent dat ze niet langer voedsel voor Satan zijn − dat in plaats van ze op te slokken, Satan ze heeft losgelaten. Dit komt omdat deze mensen oprecht zijn, omdat ze geloof, gehoorzaamheid en vrees voor God hebben, en omdat ze volledig breken met Satan. Ze brengen Satan schande, ze maken van Satan een lafaard en ze verslaan Satan totaal. Hun overtuiging in het volgen van God, hun gehoorzaamheid aan en vrees voor God is wat Satan verslaat, wat ervoor zorgt dat Satan totaal opgeeft. Alleen dit soort mensen is daadwerkelijk door God verworven en dit is wat Gods ultieme doeleinde is in het redden van de mens. Als ze gered willen worden, geheel door God verworven willen worden, dan moeten al diegenen die God volgen de verleidingen en aanvallen van Satan, zowel klein als groot, onder ogen zien. Zij die boven deze verleidingen en aanvallen uitstijgen en in staat zijn Satan volledig te verslaan zijn degenen die gered zijn door God. Wat wil zeggen, zij die gered zijn door God zijn degenen die Gods beproevingen hebben ondergaan en die talloze keren verleid en aangevallen zijn door Satan. Zij die door God gered zijn, begrijpen Gods wil en vereisten en zijn in staat om te berusten in Gods soevereiniteit en bepalingen en verzaken niet het pad van godvrezendheid en het mijden van kwaad te midden van Satans verleidingen. Zij die door God zijn gered zijn eerlijk, goedhartig, maken onderscheid tussen liefde en haat, hebben een gevoel van rechtvaardigheid en zijn rationeel, en kunnen om God geven en alles koesteren wat van God is. Deze mensen zijn niet gebonden, bespied, beschuldigd, of misbruikt door Satan, zij zijn geheel vrij, ze zijn volledig vrijgelaten en bevrijd. Job was precies zo’n mens van de vrijheid, en dit is precies de significantie van waarom God hem aan Satan had overgeleverd.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

218. Tijdens het werk van Zijn blijvende voorzienigheid en ondersteuning van de mens maakt God het geheel van Zijn wil en vereisten aan de mens bekend, en demonstreert Hij hiermee aan de mens Zijn daden, Zijn gezindheid en wat Hij heeft en is. Het doel is om de mens toe te rusten met gestalte en de mens in staat te stellen, tijdens het volgen van God, verschillende waarheden van God te verwerven − waarheden die door God aan de mens gegeven wapens zijn om Satan mee te bestrijden. Op die manier toegerust, moet de mens Gods testen onder ogen zien. God heeft vele middelen en wegen om de mens te testen, maar elk vereist de ‘medewerking’ van Gods vijand: Satan. Wat wil zeggen, nadat Hij de mens de wapens voor de strijd met Satan gegeven heeft, levert God de mens over aan Satan en staat Hij Satan toe de gestalte van de mens te ‘testen.’ Als de mens onder de aanvalsformaties van Satan uit kan komen, als de mens aan Satans omsingeling levend kan ontsnappen, dan zal de mens de test hebben doorstaan. Maar als de mens faalt aan Satans aanvalsformaties te ontsnappen en zich aan Satan onderwerpt, dan zal de mens de test niet hebben doorstaan. Welk aspect van de mens God ook onderzoekt, de maatstaven voor Zijn onderzoek zijn of de mens, terwijl hij door Satan wordt aangevallen, standvastig blijft in zijn getuigenis, en of hij God al dan niet afgezworen heeft en zich, tijdens die verstrikking door Satan, overgeleverd en onderworpen heeft aan Satan. Het zou gezegd kunnen worden dat de vraag, of de mens gered kan worden, afhankelijk is van het vermogen van de mens om Satan te overwinnen en te verslaan. Of de mens vrijheid kan verwerven hangt ervan af, of de mens in staat is op eigen kracht de door God aan de mensen gegeven wapens op te heffen om Satans slavernij te overwinnen, zodat Satan alle hoop verliest en hem met rust laat. Als Satan de hoop verliest en iemand vrijlaat, betekent dit dat Satan nooit weer een poging doet deze persoon van God weg te halen, nooit weer deze persoon beschuldigt en zich met deze persoon bemoeit, hem nooit weer baldadig martelt of aanvalt; alleen een dergelijk persoon zal waarlijk voor God verworven zijn. Dit is het hele proces waarmee God mensen verwerft.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

219. Jobs geloof, gehoorzaamheid en zijn getuigenis om Satan te overwinnen, zijn voor mensen een bron van enorme hulp en bemoediging geworden. In Job zien ze hoop voor hun eigen verlossing en zien ze dat het door geloof, gehoorzaamheid en godvrezendheid daadwerkelijk mogelijk is Satan te verslaan en over Satan te triomferen. Ze zien dat ze, zolang ze berusten in Gods soevereiniteit en bepalingen en de standvastigheid en het geloof hebben om God niet te verzaken nadat ze alles hebben verloren, dat ze Satan dan te schande kunnen maken en verslaan. En dat ze alleen maar die standvastigheid en dat uithoudingsvermogen moeten hebben om sterk te staan in hun getuigenis − zelfs als dat de dood betekent − om Satan te intimideren en tot een haastige terugtocht te dwingen. Jobs getuigenis is een waarschuwing voor latere generaties en deze waarschuwing vertelt ze dat, als ze Satan niet verslaan, ze nooit in staat zullen zijn af te komen van Satans beschuldigingen en inmengingen en nooit aan het misbruik en de aanvallen van Satan kunnen ontkomen. Jobs getuigenis heeft latere generaties verlichting gebracht. Deze verlichting leert mensen dat ze, alleen als ze volmaakt en oprecht zijn, God kunnen vrezen en het kwaad kunnen mijden; het leert ze dat ze, alleen als ze God vrezen en het kwaad mijden, een sterke en klinkende getuigenis af kunnen leggen voor God; en dat ze, alleen als ze een sterk en klinkende getuigenis af kunnen leggen voor God, nooit beheerst kunnen worden door Satan maar onder de leiding en de bescherming van God kunnen leven − en alleen dan zullen ze waarlijk gered worden. Jobs persoonlijkheid en wat hij nastreeft in het leven zou geëvenaard moeten worden door een ieder die gered wil worden. Wat hij uitleefde tijdens zijn hele leven en zijn gedrag tijdens zijn beproevingen is een kostbare schat voor allen die de weg van godvrezendheid en het mijden van het kwaad nastreven.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

220. Degenen die geen kennis van zaken in de geest nastreven, die geen heiligheid nastreven en die niet streven om de waarheid na te leven, die tevreden zijn met slechts overwonnen worden op negatief vlak en niet in staat zijn om de waarheid na te leven en te laten zien, en een van de heilige mensen te worden, zijn mensen die niet gered zijn. Want als hij zonder de waarheid is, kan de mens niet standhouden tijdens Gods beproevingen; alleen zij die standhouden tijdens Gods beproevingen zijn degenen die gered zijn. Wat ik wil, zijn mensen zoals Petrus, mensen die streven naar volmaaktheid. De waarheid van vandaag de dag wordt gegeven aan diegenen die ernaar verlangen en ernaar streven. Deze redding wordt verleend aan hen die ernaar verlangen gered te worden door God en het is niet alleen de bedoeling dat deze redding door jullie wordt gewonnen, maar het is ook zo dat jullie door God kunnen worden gewonnen. Jullie winnen God zodat God jullie kan winnen. Vandaag heb ik deze woorden tegen jullie gesproken en jullie hebben ze gehoord en jullie moeten deze woorden praktiseren. Uiteindelijk zal het zo zijn dat, wanneer jullie deze woorden in de praktijk brengen, ik jullie door deze woorden heb gewonnen. Tegelijkertijd zullen jullie ook deze woorden hebben gewonnen, dat wil zeggen, jullie zullen deze allerhoogste redding hebben gewonnen. Als jullie eenmaal zijn gezuiverd, zullen jullie een echt mens worden.

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

221. Naast mensen het leven schenken, is de enige eis die Hij stelt dat de mens dit leven van God aanneemt, er zijn eigen leven van maakt en dit leven dan leidt. Als God mensen ziet die dit leven leiden, is Hij tevreden. Dit is het enige wat God vereist. Wat de mensen zo van God verkrijgen is onbetaalbaar en terwijl God het meest onbetaalbare van alle dingen aan de mensheid schenkt, krijgt God daar niets voor. De meest begunstigde is de mensheid. De mensen oogsten de meeste winst, ze zijn de meest begunstigden. Terwijl ze Gods leven aanvaarden als hun eigen leven, beginnen ze de waarheid te begrijpen en de principes van wat het betekent om mens te zijn, de wortels te krijgen die nodig zijn om mens te zijn en de richting te vinden die zij moeten gaan om mens te zijn. Ze worden niet meer bedrogen en gebonden door Satan, niet meer bedrogen en gebruikt door slechte mensen en niet meer verontreinigd, bevuild, gebonden of verleid door kwade tendensen. Mensen leven vrij tussen hemel en aarde, ze zijn bevrijd. Ze zijn niet langer gebonden en voelen geen pijn meer. Er zijn geen moeilijkheden meer, ze leven vrij en zijn in staat oprecht onder de heerschappij van God te leven en worden niet meer door het kwaad of duistere krachten geschaad. Dat wil zeggen, terwijl ze dit leven leiden en dit leven als hun eigen leven opvatten, ervaren ze geen pijn meer, maar leven ze gelukkig en zonder tegenspoed; ze leven vrij en hebben een normale verhouding met God. Ze kunnen niet meer in opstand komen tegen God en zich tegen Hem verzetten. Integendeel, ze kunnen oprecht onder Gods heerschappij leven. Ze leiden een rechtschapen en goed leven, van binnen naar buiten en ze worden echte mensen.

uit ‘De mens is de voornaamste begunstigde van Gods managementplan’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid