39. Wat zijn de verschillen tussen verandering van gezindheid en goed gedrag?

39. Wat zijn de verschillen tussen verandering van gezindheid en goed gedrag?

Relevante woorden van God:

Een transformatie in gezindheid verwijst hoofdzakelijk naar een transformatie van de natuur van mensen. De elementen van iemands natuur kunnen niet aan uiterlijke gedragingen worden afgelezen. Ze zijn direct gerelateerd aan de waarden en betekenis van hun bestaan. Dat wil zeggen, dat ze rechtstreeks betrekking hebben op hoe iemand tegen het leven aankijkt en op de waarde die iemand in zijn leven heeft, de dingen diep in zijn ziel en zijn essentie. Iemand die de waarheid niet kan accepteren, zal geen transformatie van deze aspecten ondergaan. Alleen wanneer ze Gods werk ervaren, volledig binnengaan in de waarheid, hun waarden en hun kijk op het bestaan en leven veranderen, hun opvattingen in lijn brengen met die van God, en zich volledig kunnen onderwerpen en toegewijd zijn aan God, kan worden gezegd dat de gezindheden van deze mensen zijn veranderd. Het kan lijken alsof je wat inspanningen verricht, het kan zijn dat je geconfronteerd met ontberingen veerkrachtig bent, het kan zijn dat je in staat bent werkzaamheden van boven uit te voeren, of het kan zijn dat je in staat bent overal heen te gaan waar men je naartoe stuurt, maar dit zijn slechts kleine veranderingen in je gedrag en zijn nog niet voldoende om een transformatie van je gezindheid te bewerkstelligen. Het kan zijn dat je in staat bent vele paden te volgen, vele ontberingen te doorstaan en enorme vernederingen te ondergaan. Het kan zijn dat je je heel dicht bij God voelt en de Heilige Geest wellicht wat werk aan je verricht. Wanneer God je echter vraagt iets te doen dat niet overeenstemt met je opvattingen, onderwerp je je wellicht nog steeds niet, maar zoek je naar excuses, word je opstandig en verzet je je tegen God, wat zover kan gaan dat je God bekritiseert en tegen Hem protesteert. Dit is een serieus probleem! Dit laat zien dat je nog steeds een natuur hebt die zich tegen God verzet en dat je helemaal nog geen enkele transformatie hebt ondergaan.

uit ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Wat weten jullie over veranderingen in gezindheid?

De essentie van veranderingen in gezindheid en veranderingen in gedrag zijn verschillend, en veranderingen in de praktijk zijn ook verschillend – ze zijn allemaal in essentie verschillend. De meeste mensen leggen speciale nadruk op gedrag in hun geloof in God, wat enkele veranderingen in hun gedrag tot gevolg heeft. Wanneer ze tot geloof in God komen, stoppen ze met ruzie met anderen te maken, ze houden op met mensen te vechten en hen te beledigen, ze stoppen met roken en drinken, ze stelen geen publiek bezit – of het nu een spijker of een houten plank is – en ze gaan zelfs zo ver dat ze niet meer naar de rechtbank stappen wanneer ze verlies lijden of hen onrecht is aangedaan. Zonder twijfel treden er enige veranderingen in hun gedrag op. Omdat, nadat ze tot geloof in God zijn gekomen, het accepteren van de ware weg hen een bijzonder goed gevoel geeft en omdat ze hebben geproefd van de genade van het werk van de Heilige Geest, zijn ze bijzonder geestdriftig en is er niets dat ze niet kunnen opgeven of verdragen. Wanneer ze echter drie, vijf, tien of dertig jaar hebben geloofd en er geen verandering in hun levensgezindheid is opgetreden, vallen ze uiteindelijk terug in hun oude gewoontes, hun arrogantie en hooghartigheid groeit en ze beginnen te vechten om macht en winst, ze begeren het geld van de kerk, ze doen alles wat hun interesses dient, ze verlangen naar status en pleziertjes, en ze worden parasieten van het huis van God. In het bijzonder worden de meeste leiders in de steek gelaten. En wat bewijzen deze feiten? Veranderingen die zich beperken tot gedrag zijn onhoudbaar. Als er zich geen wijziging voltrekt in de levensgezindheid van mensen, zal vroeg of laat hun slechte kant naar boven komen. Omdat de bron van de veranderingen in hun gedrag hartstocht is, gekoppeld aan wat werk van de Heilige Geest op dat moment, is het bijzonder makkelijk voor hen om geestdriftig te worden, of voor een tijdje goedheid te tonen. Zoals de ongelovigen zeggen, “Eén goede daad verrichten is makkelijk, wat moeilijk is, is je hele leven goede daden doen.” Mensen zijn niet in staat hun hele leven goede daden te verrichten. Hun gedrag wordt geleid door het leven; zoals hun leven is, zo is hun gedrag, en alleen dat wat op natuurlijke wijze wordt geopenbaard, vertegenwoordigt het leven en iemands natuur. Dingen die nep zijn, kunnen niet blijven bestaan. Wanneer God werkt om de mens te redden, is het niet om de mens te tooien met goed gedrag – Gods werk is bedoeld om de gezindheid van mensen te veranderen, om hen wedergeboren te laten worden tot nieuwe mensen. Derhalve zijn Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering van de mens alle bedoeld om zijn gezindheid te veranderen zodat hij absolute gehoorzaamheid en trouw aan God kan bereiken, en de normale aanbidding van God. Dit is het doel van Gods werk. Je goed gedragen is niet hetzelfde als God gehoorzamen en het is nog veel minder gelijk aan het verenigbaar zijn met Christus. Veranderingen in gedrag zijn gebaseerd op doctrine en geboren uit geestdrift en zijn niet gebaseerd op de ware kennis van God of op de waarheid, en nog minder berusten ze op de leiding van de Heilige Geest. Hoewel er tijden zijn dat sommige dingen die de mensen doen door de Heilige Geest worden gestuurd, is dit niet de uitdrukking van het leven en nog veel minder is het hetzelfde als God kennen. Hoe goed het gedrag van een mens ook is, het bewijst niet dat hij God gehoorzaamt of dat hij de waarheid in de praktijk brengt. Gedragsveranderingen zijn een tijdelijke illusie, ze zijn de manifestaties van ijver en niet de uitdrukking van het leven.

Mensen kunnen zich goed gedragen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de waarheid bezitten. De hartstocht van mensen kan er alleen voor zorgen dat mensen zich aan doctrine houden en regels volgen. Mensen die zonder de waarheid zijn kunnen onmogelijk wezenlijke problemen oplossen en doctrine kan de plaats van de waarheid niet innemen. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, zijn anders. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, hebben de waarheid begrepen, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid en hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen. En ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze openbaren. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste van een verandering in gezindheid is dat deze mensen de waarheid duidelijk hebben begrepen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en hun verdorvenheid niet vaak wordt geopenbaard.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Van degenen die geen waarheid bezitten is de gezindheid absoluut niet veranderd. Dat wil niet zeggen dat iemand die in zijn menselijkheid volwassen is noodzakelijkerwijze een verandering van gezindheid heeft ondergaan. Het verwijst primair naar het moment waarop een aantal van de satanische vergiften in de natuur van een mens verandert dankzij zijn kennis van God en zijn begrip van de waarheid. Dat wil zeggen, deze vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in de mens, wordt zijn leven en wordt de basis van zijn bestaan. Alleen dan wordt hij een nieuw mens en verandert bijgevolg zijn gezindheid. Een verandering van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheid van de mens zachtmoediger is dan voorheen, dat ze arrogant waren maar hun woorden nu verstandig zijn, dat ze naar niemand luisterden maar nu naar anderen kunnen luisteren – deze uiterlijk veranderingen kunnen geen veranderingen van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze dingen, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectief is geheel veranderd, en niets van dit alles is in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

Op welke basis leefde de mensen voorheen? Alle mensen leefden voor zichzelf. Ieder voor zich en God voor ons allen – dit vat de natuur van de mens samen. Geloven in God doet men voor zichzelf, en dat geldt in nog sterkere mate voor het ontvangen van zegeningen. Dingen opgeven, zichzelf voor God uitputten en trouw zijn aan God – dit zijn allemaal dingen die men voor zichzelf doet. Samenvattend: het wordt allemaal gedaan om zegeningen voor zichzelf te ontvangen. In de wereld wordt alles gedaan om er persoonlijk beter van te worden. In God geloven heeft als doel zegeningen te ontvangen, het is om zegeningen te verwerven dat men alles opzij zet. Men kan veel lijden doorstaan om zegeningen te ontvangen. Dit is allemaal empirisch bewijsmateriaal voor de verdorven natuur van de mens. Degenen waarvan de gezindheid is veranderd zijn echter anders. Ze voelen dat mensen zouden moeten leven om God tevreden te stellen, om hun plicht goed uit te voeren en om een betekenisvol leven te leiden, zodat zelfs wanneer ze sterven, ze zich tevreden zullen voelen en niet de minste spijt zullen kennen – ze zullen niet voor niets hebben geleefd. Dat mensen in staat zijn God te aanbidden, te gehoorzamen en tevreden te stellen, is de basis van het mens-zijn en hun heilige plicht in overeenstemming met de onveranderbare principes van hemel en aarde. Anders zouden ze het niet waard zijn mens genoemd te worden, hun levens zouden leeg en betekenisloos zijn. Wanneer we deze twee situaties met elkaar vergelijken, zien we dat de laatste een mens is van wie de gezindheid is veranderd, en omdat zijn levensgezindheid is veranderd, is ook zeker zijn visie op het leven veranderd. Met andere waarden zal hij nooit meer voor zichzelf leven, en zijn geloof in God zal nooit meer het doel hebben zegeningen voor zichzelf te ontvangen. Hij zal in staat zijn te zeggen: “Nu ik God heb leren kennen, wat kan de dood me nog schelen? Doordat ik God ken ben ik in staat een betekenisvol leven te leiden. Ik heb niet voor niets geleefd en ik zal niet met spijt sterven – ik klaag niet.” Is dit geen veranderde levensvisie? De belangrijkste oorzaak van een verandering in iemands levensgezindheid is dus dat de waarheid van binnen hebben hebt, en kennis van God bezit. Iemands levensvisie is veranderd en waarden zijn anders dan voorheen. De verandering start van binnenuit, vanuit iemands leven. Het is beslist niet slechts een uiterlijke verandering. Sommige nieuwe gelovigen hebben, nadat ze tot geloof in God zijn gekomen, de seculiere wereld achter zich gelaten. Wanneer ze ongelovigen tegenkomen hebben ze weinig te zeggen en ze nemen zelden contact op met hun ongelovige verwanten en vrienden. De ongelovigen zeggen: “Deze mens is veranderd.” Deze nieuwe gelovigen denken dus: “Mijn gezindheid is werkelijk veranderd – de ongelovigen zeggen dat ik veranderd ben.” Is hun gezindheid echter in werkelijkheid veranderd? Dit zijn slechts uiterlijke veranderingen. Er heeft zich geen verandering in hun leven voltrokken en hun satanische natuur blijft in hen geworteld, volledig onaangetast. Soms worden mensen door het werk van de Heilige Geest gegrepen door enthousiasme. Er treden enkele uiterlijke veranderingen op en ze doen een paar goede daden. Maar dit is niet hetzelfde als veranderingen van gezindheid. Je bent zonder de waarheid, je visie op dingen is niet veranderd en is zelfs niet anders als die van ongelovigen, en je waarden en levensvisie zijn niet gewijzigd. Je hebt zelfs geen hart dat God vereert, wat het allerminste is dat je zou moeten bezitten. Niets kan verder verwijderd zijn van veranderingen van je gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

In de religieuze wereld zijn er veel vrome mensen die zeggen: “Wij zijn veranderd dankzij ons geloof in de Heer Jezus. Wij zijn in staat om ons uit te putten voor de Heer, werk te doen voor de Heer, naar de gevangenis te gaan voor de Heer en wij verloochenen Zijn naam niet. Wij zijn in staat om veel deugdzame dingen te doen, aan goede doelen te geven, te doneren en de armen te helpen. Dit zijn grote veranderingen! Wij komen dus in aanmerking om het koninkrijk van de hemel binnen te mogen gaan.” Wat vind je van deze woorden? Hebben jullie enig onderscheidingsvermogen met betrekking tot deze woorden? Wat houdt het in om gereinigd te worden? Denk je dat je bent gereinigd als je gedrag is veranderd en je goede daden doet? Iemand zegt: “Ik heb alles aan de kant gezet. Ik heb mijn werk, mijn familie en de verlangens van het vlees aan de kant gezet om mij voor de Heer uit te putten. Is dit het equivalent van gereinigd worden?” Zelfs al heb je dit allemaal gedaan, dan is dit geen solide bewijs dat je gereinigd bent. Waar draait het dus om? In welk aspect kun je gereinigd worden dat als echte reiniging beschouwd kan worden? De reiniging van de satanische gezindheid die God weerstaat, betekent een ware reiniging. Wat zijn de manifestaties van een satanische gezindheid die God weerstaat? De meest in het oog springende manifestaties zijn iemands arrogantie, verwaandheid, zelfingenomenheid en hoogmoed, plus zijn valsheid, verraad, leugens, misleiding en huichelarij. Wanneer iemand deze satanische gezindheid niet meer heeft, is hij werkelijk gereinigd. Er wordt gezegd dat er 12 kernmanifestaties zijn in de satanische gezindheid van de mens, zoals zichzelf het meest eerbaar vinden; mensen die met me meewerken laten opbloeien en mensen die me weerstaan laten omkomen; denken dat alleen God boven je staat en je aan niemand anders onderwerpen, zonder achting voor anderen; een onafhankelijk koninkrijk vestigen zodra je macht hebt; de enige willen zijn die macht uitoefent en meester van alle dingen is, en zaken helemaal zelf willen beslissen. Al deze manifestaties geven blijk van een satanische gezindheid. Deze satanische gezindheid moet worden gereinigd, voordat iemand een verandering in zijn levensgezindheid ervaart. Een verandering in iemands levensgezindheid is een wedergeboorte, omdat zijn wezen is veranderd. Voordien was hij in staat om zijn eigen onafhankelijke koninkrijk te vestigen wanneer hij macht kreeg. Nu dient hij God, getuigt hij van God en wordt hij een dienaar voor het uitverkoren volk van God wanneer hij macht krijgt. Is dit geen echte verandering? Voordien stond hij in alle situaties op de voorgrond en wilde hij dat andere mensen hem zouden hoogachten en aanbidden. Nu getuigt hij overal van God en staat hij niet op de voorgrond. Hoe mensen hem ook behandelen, hij vindt het prima. Wat mensen ook over hem zeggen, hij vindt het prima. Het maakt hem niet uit. Hij is alleen bezig om God te verheerlijken, van God te getuigen, anderen begrip van God bij te brengen en anderen te helpen gehoorzamen in Gods tegenwoordigheid. Is dit geen verandering in de gezindheid? “Ik zal de broeders en zusters met liefde behandelen. Ik zal barmhartig zijn jegens anderen in alle situaties. Ik zal niet aan mijzelf denken en ik zal zorgen dat het anderen goed gaat. Ik zal anderen vooruithelpen in hun leven en mijn eigen verantwoordelijkheden vervullen. Ik zal anderen helpen de waarheid te begrijpen en de waarheid te verkrijgen.” Dit is wat het betekent om anderen lief te hebben als jezelf! Wat Satan aangaat, je kunt hem onderscheiden, principes hebben, een scheidingslijn bij hem aanbrengen en het kwaad van Satan volledig onthullen zodat Gods uitverkoren volk gespaard wordt van zijn kwaad. Dit beschermt Gods uitverkoren volk en dit is zelfs nog meer anderen liefhebben als jezelf. Bovendien dien je lief te hebben wat God liefheeft en te haten wat God haat. Wat God haat, zijn antichristen, boze geesten en slechte mensen. Dat betekent dat wij ook antichristen, boze geesten en slechte mensen moeten haten. We moeten aan Gods zijde staan. We kunnen geen compromissen sluiten met hen. God heeft hen lief die Hij wil redden en zegenen. Voor deze mensen moeten wij verantwoordelijk zijn, ze met liefde behandelen, ze helpen, leiden, voor ze zorgen en ze ondersteunen. Is dit geen verandering in iemands levensgezindheid? Wanneer je enkele overtredingen of fouten hebt begaan, of de principes om iets te doen hebt genegeerd, kun je bovendien de kritiek, verwijten, behandeling en snoeiing van de broeders en zusters aanvaarden; je kunt al deze dingen correct behandelen en ze van God ontvangen, geen haat koesteren en de waarheid zoeken om je eigen verdorvenheid op te lossen. Is dit geen verandering in je levensgezindheid? Ja, inderdaad. …

Kan de verandering in iemands gedrag waarover in de religieuze wereld wordt gesproken een verandering van levensgezindheid vertegenwoordigen? Iedereen zegt dat dit niet kan. Waarom? De hoofdreden is omdat hij God nog steeds weerstaat. Het is net als de farizeeën die aan de buitenkant heel vroom waren. Ze baden vaak, ze legden de schriftuur uit en ze volgden de voorschriften van de wet heel goed. Men kan zeggen dat er aan de buitenkant niets op ze aan te merken viel. Men kon ze op geen fout betrappen. Maar waarom waren ze nog steeds in staat om Christus te weerstaan en te veroordelen? Wat geeft dit aan? Hoe goed mensen ook lijken, als zij de waarheid niet hebben en God dus niet kennen, zullen zij God nog steeds weerstaan. Aan de buitenkant waren zij zo goed, maar waarom telt dit niet als een verandering van levensgezindheid? Dat is omdat hun verdorven gezindheid geen greintje veranderde en ze nog steeds arrogant, verwaand en bovenal zelfingenomen waren. Zij geloofden in hun eigen kennis en theorieën, en zij geloofden dat zij het beste begrip van de schriftuur hadden. Zij geloofden dat zij alles begrepen en dat zij beter waren dan andere mensen. Dit is waarom zij de Heer Jezus weerstonden en veroordeelden toen Hij predikte en Zijn werk deed. Dat is ook waarom de religieuze wereld Hem veroordeelt wanneer men hoort dat Christus van de laatste dagen de hele waarheid heeft verkondigd, ook al weet men dat het de waarheid is.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

39. Wat zijn de verschillen tussen verandering van gezindheid en goed gedrag?