Vraag 39: De afgelopen tweeduizend jaar gelooft de hele religieuze wereld al dat God een Drie-eenheid is − de Drie-eenheid is een klassieke theorie van de hele christelijke leer. Is de interpretatie van de Drie-eenheid dan wel echt steekhoudend? Bestaat de Drie-eenheid echt? Waarom zeg je dat de Drie-eenheid de grootste misvatting van de religieuze wereld is?

Vraag 39: De afgelopen tweeduizend jaar gelooft de hele religieuze wereld al dat God een Drie-eenheid is − de Drie-eenheid is een klassieke theorie van de hele christelijke leer. Is de interpretatie van de Drie-eenheid dan wel echt steekhoudend? Bestaat de Drie-eenheid echt? Waarom zeg je dat de Drie-eenheid de grootste misvatting van de religieuze wereld is?

Antwoord:

Jullie baseren allemaal jullie zekerheid dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is op wat is vastgelegd in de Bijbel. Wanneer jullie zien dat de Heer Jezus tot God de Vader bidt, is dit voor jullie een verdere bevestiging dat de Heer Jezus en God een vader-zoon relatie hebben. Voeg daarbij het getuigenis van de Heilige Geest en het getuigenis en de afbakeningen van de apostelen, en jullie zijn er zeker van dat God de Drie-eenheid is. Tweeduizend jaar lang is de wereld van de religie er van overtuigd geweest dat de enige ware God die de hemel en de aarde en alle dingen heeft geschapen de Drie-eenheid is. Dit was volkomen gebaseerd op het feit dat God was geïncarneerd om het verlossingswerk te doen, en kwam ook voort uit de misverstanden die ontstonden doordat mensen de waarheid van de incarnatie niet begrepen. Toch voelen veel mensen aan dat de Drie-eenheid-interpretatie niet helemaal klopt. Het is omdat mensen de waarheid van de incarnatie niet kennen, dat ze God op deze vergezochte manier inperken. Als Almachtige God niet zou zijn gekomen en de mysteries van de incarnatie niet had onthuld en deze grootste dwaling van de wereld van de religie sinds de schepping van de wereld niet had ontzenuwd, zou niemand in staat zijn de misvatting in de Drie-eenheid-interpretatie te onderkennen. In feite heeft God vanaf de schepping van de wereld nooit gezegd dat Hij een Drie-eenheid is. Ook de geïncarneerde Heer Jezus heeft dit nooit gezegd, noch heeft de Heilige Geest ooit getuigd dat God een Drie-eenheid is – dit is een geaccepteerd feit. De Drie-eenheid-interpretatie ontstond na de komst van de geïncarneerde Heer Jezus, toen onder de mensen een misverstand over God ontstond dat voortkwam uit hun gebrekkig begrip van de waarheid van de incarnatie. Veel mensen zien in de Bijbel dat de Heilige Geest getuigt dat de Heer Jezus de geliefde Zoon is, en ze zien Hem tot God de Vader bidden. Hieruit kwamen de opvattingen en voorstellingen over God voort alsof God drie personen zou zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen niet weten tot welke God ze moeten bidden en ook niet weten welke God over alle dingen regeert en alles beslist. Sommige mensen voelen dat het niet goed is tot slechts één God te bidden en doen er dus de andere twee bij. Sommigen voelen zich ongemakkelijk alleen tot de Heer Jezus te bidden en moeten er dus ook Jehova God bij betrekken. Dit verwart mensen en veroorzaakt chaos in hun harten. In die tijd vroegen de discipelen de Heer Jezus naar de ware situatie omtrent God de Vader en de Heer Jezus antwoordde duidelijk en zei: “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?” (Joh. 14:9-10), “En de Vader en ik zijn één” (Joh. 10:30). De Vader en de Zoon zijn één, één God – dit is een absolute waarheid, daar bestaat geen misverstand over.

Laten we eens kijken wat Almachtige God zegt: “Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de Heilige Vader? Is Jezus de Zoon? Hoe zit het dan met de Heilige Geest? Is de Vader niet een Geest? Is het wezen van de Zoon niet ook een Geest? Was het werk van Jezus niet het werk van de Heilige Geest? Was het werk van Jehova niet indertijd door een Geest als Jezus uitgevoerd? Hoeveel Geesten kan God hebben? Volgens jouw uitleg zijn de drie personen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één. Als dat zo is, dan zijn er drie Geesten. Maar drie Geesten betekent drie Goden. Dat betekent dat er niet één ware God is. Hoe kan een dergelijke God dan nog het eigenlijke wezen van God bezitten? Als je accepteert dat er maar één God is, hoe kan Hij dan een zoon hebben en een vader zijn? Zijn dit niet gewoon allemaal noties van jou? Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: “Er is maar één Heilige Geest en maar één God.” Ongeacht of de Vader en de Zoon waar je het over hebt bestaan, is er uiteindelijk maar één God, en het wezen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waarin je gelooft is het wezen van de Heilige Geest. Met andere woorden, God is een Geest, maar Hij is in staat vlees te worden en onder de mensen te leven en ook kan Hij boven alle dingen staan. Zijn Geest is alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan tegelijkertijd in het vlees zijn en in heel het universum. Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand! God is slechts één Geest, en slechts één persoon. Dat is de Geest van God. Als het is zoals jij zegt – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – zijn er dan geen drie Goden? De Heilige Geest is één ding, de Zoon een ander, en de Vader wéér een ander. Het zijn verschillende personen met een verschillend wezen. Hoe kunnen ze dan ieder deel van één enkele God zijn? De Heilige Geest is een Geest, dit is makkelijk te begrijpen voor een mens. Als dit zo is, dan is de Vader nog meer een Geest. Hij is nooit naar de aarde afgedaald en is nooit vlees geworden; Hij is Jehova God in het hart van de mens en Hij is zeker ook een Geest. Wat is dan de relatie tussen Hem en de Heilige Geest? Is het een Vader-Zoonrelatie? Of is het de relatie tussen de Heilige Geest en de Geest van de Vader? Is het wezen van elke Geest hetzelfde? Of is de Heilige Geest een instrument van de Vader? Hoe kan dit worden verklaard? Wat heeft de Zoon dan voor relatie met de Heilige Geest? Is dat een relatie tussen twee Geesten of de relatie tussen een mens en een Geest? Dit zijn allemaal onverklaarbare zaken! Als Zij samen één Geest zijn kan er geen sprake van drie personen zijn, want Zij bezitten één Geest. Als Zij afzonderlijke personen zouden zijn, dan zouden Hun Geesten verschillende kracht bezitten en dan konden Zij gewoon niet één enkele Geest zijn” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Toch kunnen sommige mensen dan nog zeggen: ‘De Vader is de Vader; de Zoon is de Zoon; de Heilige Geest is de Heilige Geest, en uiteindelijk zullen Zij één gemaakt worden.’ Hoe zou je ze dan één moeten maken? Hoe kunnen de Vader en de Heilige Geest één gemaakt worden? Als Ze eigenlijk twee waren, zouden Ze dan niet uit twee delen blijven bestaan, op welke manier Ze ook verenigd zijn? Als je over éénmaken praat, betekent dat niet gewoon dat je twee afzonderlijke delen samenvoegt tot een geheel? Maar waren het niet twee delen voordat ze tot een geheel werden gemaakt? Iedere Geest heeft een afzonderlijk wezen, en twee Geesten kunnen niet tot een geheel gemaakt worden. De Geest is geen stoffelijk voorwerp en lijkt op niets in de stoffelijke wereld. Zoals de mens het ziet is de Vader één Geest, de Zoon een andere en de Heilige Geest weer een andere. Deze drie Geesten vermengen zich vervolgens tot een geheel als drie glazen water. Is dat dan niet de drie die één gemaakt worden? Dit is zuiver een onjuiste uitleg! Splits je God zo niet op? Hoe kunnen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest allemaal één gemaakt worden? Zijn Zij niet drie delen met elk een verschillende aard?” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Dit concept van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is gewoon absurd! Het segmenteert God en splitst Hem op in drie personen, elk met een eigen status en Geest; hoe kan Hij dan nog één Geest en één God zijn? Zeg mij, zijn de hemel en de aarde en alle dingen erin en erop door de Vader, de Zoon of de Heilige Geest geschapen? Er wordt gezegd dat Zij dit allemaal samen hebben geschapen. Wie heeft dan de mensheid verlost? Was dat de Heilige Geest, de Zoon of de Vader? Er wordt gezegd dat het de Zoon was die de mensheid heeft verlost. Wie is de Zoon dan in wezen? Is Hij niet de incarnatie van de Geest van God? De geïncarneerde noemt God in de hemel bij de naam Vader vanuit het perspectief van een geschapen mens. Weet je niet dat Jezus uit de ontvangenis van de Heilige Geest is geboren? In Hem huist de Heilige Geest. Wat je ook zegt, Hij is altijd één met God in de hemel, want Hij is de incarnatie van de Geest van God. Dit idee over de Zoon is gewoon niet waar. Er is één Geest die al het werk uitvoert; alleen God Zelf, dat wil zeggen dat de Geest van God Zijn werk uitvoert. Wie is de Geest van God? Is dat niet de Heilige Geest? Is het niet de Heilige Geest die in Jezus werkt? Als het werk niet door de Heilige Geest (dat wil zeggen de Geest van God) was uitgevoerd, zou Zijn werk God Zelf dan kunnen vertegenwoordigen?” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“Laat ik jullie vertellen dat in werkelijkheid de Drie-eenheid nergens in dit universum bestaat. God heeft geen Vader of een Zoon, laat staan dat er een begrip als een instrument is dat Vader en Zoon gezamenlijk gebruiken: de Heilige Geest. Dit alles is een grote misvatting en bestaat gewoon niet in deze wereld! Maar ook zo'n misvatting komt ergens vandaan en is niet helemaal ongegrond, want jullie geest is niet zo eenvoudig en jullie gedachten zijn niet zonder rede. Ze zijn eerder behoorlijk toepasselijk en vernuftig, zozeer zelfs, dat een Satan er niet in kan doordringen. Jammer is alleen dat deze gedachten allen misvattingen zijn en gewoon niet bestaan! Jullie hebben de echte waarheid compleet gemist. Jullie gissen slechts en vormen opvattingen, en dan verzinnen jullie een verhaal om het vertrouwen van anderen op oneerlijke wijze te winnen en overwicht te krijgen over de meest dwaze mensen die verstand noch rede hebben, zodat zij jullie grootse en vermaarde ‘deskundige leer’ zullen geloven. Is dit waarheid? Is dit de weg van leven die de mens zou moeten ontvangen? Wat een onzin allemaal! Geen enkel woord klopt!” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“De Geest in Jezus, de Geest in de hemel en de Geest van Jehova zijn één. Het kan de Heilige Geest genoemd worden, de Geest van God, de zevenmaal geïntensiveerde Geest en de alomvattende Geest. De Geest van God kan veel werk uitvoeren. Hij kan de wereld scheppen en door een vloed vernietigen; Hij kan de hele mensheid verlossen en bovendien de hele mensheid overwinnen en vernietigen. Dit werk wordt helemaal door God Zelf uitgevoerd en kan niet door een van de andere personen van God in Zijn plaats zijn gedaan. Zijn Geest kan Jehova of Jezus worden genoemd, maar ook de Almachtige. Hij is de Heer, en Christus. Hij kan ook de Mensenzoon worden. Hij is in de hemelen en ook op aarde; Hij is hoog boven de universums en onder de menigten. Hij is de enige Heer van de hemelen en de aarde! Vanaf het moment van de schepping tot nu is dit werk door de Geest van God Zelf uitgevoerd. Of het nu het werk in de hemelen of in het vlees betreft, alles is door Zijn eigen Geest uitgevoerd. Alle schepselen zijn in de palm van Zijn almachtige hand, of ze nu in de hemel of op aarde zijn. Dit is allemaal het werk van God Zelf en kan door niemand anders dan door Hem worden gedaan. In de hemelen is Hij de Geest, maar ook God Zelf; onder de mensen is Hij vlees maar blijft Hij God Zelf. Al kan Hij bij honderdduizenden namen worden genoemd, Hij is nog steeds Zichzelf en al het werk[a] is de rechtstreekse uitdrukking van Zijn Geest. De verlossing van de hele mensheid door Zijn kruisiging was het directe werk van Zijn Geest, en dit geldt ook voor de verkondiging aan alle naties en alle landen tijdens de laatste dagen. God kan altijd enkel maar almachtig genoemd worden, en de enige ware God, de alomvattende God Zelf. De afzonderlijke personen bestaan niet, laat staan dit idee van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Er is maar één God in de hemel en op aarde!” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God ontzenuwen deze foutieve interpretatie van de Drie-eenheid bijzonder scherpzinnig en duidelijk: God is de enige ware God, God is de Heilige Geest en er is slechts één Heilige Geest, er is dus ook maar één God. God is de Heilige Geest en de Heilige Geest is God. Het is slechts een andere manier om het te zeggen. De geïncarneerde God is de Heilige Geest die vleesgeworden is, de essentie van Zijn vlees is nog steeds de Heilige Geest. Hoe we Hem ook aanspreken wanneer we bidden, God, de Heilige Geest en de geïncarneerde God zijn allemaal één God, één Geest. Dit is een feit dat niemand kan ontkennen. Precies zoals Almachtige God zegt: “God is een Geest, maar Hij is in staat vlees te worden en onder de mensen te leven en ook kan Hij boven alle dingen staan. Zijn Geest is alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan tegelijkertijd in het vlees zijn en in heel het universum. Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand!” We weten allemaal heel goed dat er slechts één God is, de Heilige Geest. Waarom zouden we God niet langer herkennen wanneer de Heilige Geest Zichzelf in het vlees kleedt en mens wordt? We splitsten God in drieën en voegen de delen van Hem daarna weer tot één geheel samen, zo definiëren we God als de Drie-eenheid. Dit is werkelijk volkomen absurd! Hieruit blijkt dat wij mensen spirituele zaken werkelijk niet begrijpen. In feite is het zo dat, wat we er ook over zeggen, de Drie-eenheid aan innerlijke tegenspraak lijdt. Elke keer wanneer we erover horen, blijft het gevoel hangen dat het niet echt past, dat het een beetje ongemakkelijk is. We weten in ons hart duidelijk dat er slechts één God is, is het dan mogelijk dat deze God echt de Drie-eenheid is? Is het correct om de Drie-eenheid-interpretatie te gebruiken om God te definiëren? Is het een werkelijk begrijpen van God? Door het ontzenuwen hiervan door Almachtige God en Zijn scherpzinnigheid wordt ons allen duidelijk hoe ongerijmd de Drie-eenheid-interpretatie is en dat het beslist de grootste misvatting van de wereld van de religie is. Staat zeggen dat God uit drie delen bestaat niet gelijk aan Hem in stukken snijden? Is het geen godslastering om koppig vol te houden dat de ene God, de ene Geest, drie delen heeft? God heeft tweeduizend jaar lang geduld met de mensheid gehad, tot in de laatste dagen toen God opnieuw vlees is geworden om alles wat Hem het meest kwetst te ontmaskeren en te ontzenuwen – de meest absurde misvatting van de hele wereld van religie – en de hele mensheid inzicht te laten verwerven en te laten begrijpen dat er maar één God is, de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest de ene ware God is, die de Heer van de schepping is. Hoewel God vlees wordt, blijft Hij toch één God. Hij kan absoluut niet veranderen in twee Goden of twee Geesten. Dit is allemaal het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus was Jehova God bekleed met het vlees. De Heer Jezus was de manifestatie van Jehova God. Dat komt omdat de essentie van Zijn vlees de Heilige Geest is, en de Heilige Geest Jehova God is. Zijn Ze dus niet één God? Als we als menselijke wezens steeds maar niet in staat zijn een dergelijk eenvoudig feit duidelijk te zien, betekent dat dan niet dat we geen begrip hebben van spirituele zaken? Geen wonder dat de Heer Jezus sprak: “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus?” (Joh. 14:9). Kennelijk valt het voor ons verdorven mensen niet mee God te kennen, en als God Zelf niet het mysterie van de waarheid van de incarnatie zou hebben onthuld, zou niemand in staat zijn het te begrijpen. De Heer Jezus verscheen persoonlijk aan de mens om te spreken en te werken, daarnaast werd dit vastgelegd in de Bijbel. Tweeduizend jaar lang heeft niemand de Heer Jezus echt gekend en nog minder heeft iemand de waarheid van de incarnatie begrepen. Als ze de waarheid werkelijk hadden begrepen, zouden ze God nooit als Drie-eenheid hebben gedefinieerd. We geloven dat Jehova God de God is die de hemel en de aarde en alle dingen heeft geschapen en over alle dingen regeert, dat de Heer Jezus de Heer van alle heiligen is, Christus, de Redder, en dat de Heilige Geest God aan het werk is, een opvatting waarmee we de Drie-eenheid een duidelijke taakverdeling geven. Elk van de drie die deel uitmaken van de Drie-eenheid heeft Zijn eigen domein – Eén is verantwoordelijk voor de hemel, Eén is verantwoordelijk voor de aarde en de Heilige Geest is verantwoordelijk voor het werken in de mens. Als we Gods werk op deze manier opdelen, ontkent dit dan niet volkomen Gods almacht en al Zijn wijsheid? God is een allesomvattende God, Hij is oppermachtig. Als we erkennen dat God almachtig, alomtegenwoordig en oppermachtig is, waarom zouden we God dan in drieën opdelen? Dat we in staat zijn God in drieën te delen bewijst dat we Gods almacht en Zijn allesomvattende natuur niet begrijpen. We erkennen Gods almacht niet, we denken dat Hij niet tot deze dingen in staat is, en dus delen we Hem op deze manier op, alsof God redelijkerwijze alleen op zo’n manier zou kunnen werken – dit is een verdeling die geheel is gebaseerd op opvattingen en voorstellingen van de mens. God is duidelijk één God. Zou iemand die God vereert dus erop aandringen God in drie delen te snijden? Bezit dit soort mens ook maar enige vroomheid? Is deze handeling niet bijzonder arrogant en zelfingenomen? Is het op deze manier opdelen en inperken van God niet in feite Hem uitdagen en belasteren? We kunnen uit de ontzenuwing en ontmaskering van de Drie-eenheid-interpretatie door Almachtige God opmaken dat het feit dat de verdorven mensheid God als Drie-eenheid definieert God enorm pijn doet. Het staat gelijk aan het in drieën snijden van God en de delen daarna weer tot één God samenvoegen. God is de enige ware God, hoe zou het de mensheid dus zijn toegestaan God op deze manier op te delen? Daarom zegt God in ‘Bestaat de Drie-eenheid?’: “Laat ik jullie vertellen dat in werkelijkheid de Drie-eenheid nergens in dit universum bestaat. God heeft geen Vader of een Zoon, laat staan dat er een begrip als een instrument is dat Vader en Zoon gezamenlijk gebruiken: de Heilige Geest. Dit alles is een grote misvatting en bestaat gewoon niet in deze wereld!” “Er is geen periode waarin dit idee van de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest stand kan houden; het is een misvatting zoals er zelden een eerder is voorgekomen en het bestaat niet!” (Het Woord verschijnt in het vlees). Hier ontzenuwt God openlijk voor het gehele universum de misvatting van de Drie-eenheid en stelt Hij deze voor het gehele universum aan de kaak. Als we, wanneer we Gods woorden zien, nog steeds niet in staat zijn ze te begrijpen en we nog steeds de waarheid niet aanvaarden, dan weerstaan we God en kunnen we alleen maar door God worden veroordeeld en geëlimineerd.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Uit wiens mond komt het begrip Drie-eenheid? Is erop gewezen door de Heilige Geest of is het uitgesproken door de Heer Jezus Zelf? Of was het een samenvatting door een verdorven mensheid. Ten eerste: God heeft dit niet gezegd. Ten tweede: dit is geen openbaring door de Heilige Geest. En ten derde: geen enkele apostel heeft dit gezegd. Daarom is deze uitdrukking niet het woord van God, maar eerder uitgesproken door een menselijke mond en is het een samenvatting door de verdorven mensheid. We weten allemaal dat er maar één God is. Als God incarneert, heeft Hij een goddelijke substantie. Nadat Hij Zijn werk in het vlees heeft volbracht en terugkeert naar het spirituele rijk, zal Hij Gods oorspronkelijke identiteit hebben. Gods oorspronkelijke identiteit is de Geest; de vleesgeworden God is de verwerkelijking van de Geest in het vlees, terwijl Zijn substantie nog steeds de Geest is. Daarom is er maar één God. God is de Geest. Meestal verricht Hij Zijn werk tussen de mensen als de Geest. Hij is alleen geïncarneerd als het nodig is om als de geïncarneerde God te werken, maar dat betreft slechts een korte periode. Nadat Hij Zijn werk gedurende de twee incarnaties heeft voltooid, zal Hij niet nogmaals incarneren; God zal vervolgens altijd de Geest zijn. Daarom is er hoe dan ook maar één God. De Drie-eenheid – De Heilige Vader, de Heilige Zoon en de Heilige Geest – bestaat gewoon helemaal niet en deze interpretatie is onhoudbaar. God heeft nooit gezegd dat Hij een Drie-eenheid is; Jehova God zei dat niet in het Oude Testament, de Heer Jezus als de geïncarneerde God zei dat niet in het Nieuwe Testament en in Zijn werk daarna zei de Heilige Geest dat ook niet. Deze verklaring is daarom volstrekt onhoudbaar. Hoe drukte de Heer Jezus het uit? “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mat. 28:19). Wanneer mensen dopen, kunnen zij de naam van de Vader, de naam van de Heilige Geest en ook de naam van de Zoon aanroepen, maar dit is beslist niet het samenvoegen van de namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat is niet wat het betekent. Het is onjuist van religieuze mensen om deze uitspaak tot een formule te maken. Omdat veel mensen destijds in onzekerheid verkeerden over de identiteit van de Heer Jezus, stond de Heer Jezus hun toe de naam van de Vader aan te roepen, maar als de mensen er in feite van overtuigd waren dat Jezus de Heer was, dat Hij de geïncarneerde God was, konden zij direct de naam van de Heer Jezus aanroepen; dat was voldoende. Het was voor hen niet nodig de naam van de Vader aan te roepen en nog minder om de naam van de Heilige Geest aan te roepen. Er is een reden dat God destijds die woorden sprak, want velen hadden de Heer Jezus niet aanvaard en erkenden de Heer Jezus niet. Hij gebruikte daarom dergelijke woorden die begrijpelijker waren en aanvaardbaarder voor de mensen. Maar wanneer religieuze mensen de woorden van de Heer Jezus als een formule opvatten door de drie namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan te roepen, wiens naam roepen zij dan uiteindelijk aan? Zij hebben het mis; één naam aanroepen zal al voldoende zijn en dat is de naam van de Heer Jezus. De Heer Jezus is de Vader. De Heer Jezus zei eens: “De Vader en ik zijn één” (Joh. 10:30). Van oorsprong zijn de Vader en de Zoon één. Wie de namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanroept, begrijpt de geest niet; hij heeft de woorden van de Heer Jezus verkeerd begrepen. Is zo’n verklaring juist of niet? Zij is precies juist. Waarom begrijpt de verdorven mensheid het woord van God niet, maar begrijpt zij de woorden van de Heer Jezus verkeerd en verdeelt zij God in deze drie delen? Het is omdat mensen niet het vermogen hebben om de waarheid te begrijpen. Daarom ontstonden er enkele problemen toen de geïncarneerde God tot de mensen sprak. God vertelde hun dat zij de naam van de Vader konden aanroepen en dat ze ook de naam van de Zoon konden aanroepen. Zij die in staat waren de Heer Jezus als de geïncarneerde God te aanvaarden, konden de naam van de Zoon aanroepen. Zij die dit werkelijk niet konden aanvaarden, konden zich wenden tot de naam van de Heilige Geest. Hieruit blijkt de clementie van God tegenover de mensen, en we kunnen ook inzien dat de Heer Jezus rekening hield met de menselijke zwakheid en onwetendheid. Dus God was met betrekking tot deze kwestie niet veeleisend en we zouden de bedoeling van God moeten begrijpen.

uit ‘communicatie van boven’

Voetnoten:

a. De oorspronkelijk tekst bevat niet de frase “het werk”.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 39: De afgelopen tweeduizend jaar gelooft de hele religieuze wereld al dat God een Drie-eenheid is − de Drie-eenheid is een klassieke theorie van de hele christelijke leer. Is de interpretatie van de Drie-eenheid dan wel echt steekhoudend? Bestaat de Drie-eenheid echt? Waarom zeg je dat de Drie-eenheid de grootste misvatting van de religieuze wereld is?

Snelheid

Vraag 39: De afgelopen tweeduizend jaar gelooft de hele religieuze wereld al dat God een Drie-eenheid is − de Drie-eenheid is een klassieke theorie van de hele christelijke leer. Is de interpretatie van de Drie-eenheid dan wel echt steekhoudend? Bestaat de Drie-eenheid echt? Waarom zeg je dat de Drie-eenheid de grootste misvatting van de religieuze wereld is?