Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8

Nu er getuigd is van Almachtige God (de Koning van het koninkrijk) strekt het bereik van Gods management zich volkomen uit over het hele universum. Niet alleen in China is er getuigd van Gods verschijning, maar in alle naties en in alle landen is er getuigd van de naam van Almachtige God. Mensen roepen Zijn heilige naam uit, terwijl ze op alle mogelijke manieren communicatie met God zoeken, de wil van Almachtige God begrijpen en dienst te verrichten in samenwerking met de kerk. Op deze wonderbaarlijke wijze werkt de Heilige Geest.

De talen van de verschillende naties verschillen wel van elkaar, maar er is maar één Geest. Deze Geest verbindt de kerken door het universum heen met elkaar en is één met God, zonder het geringste verschil; dit is iets wat aan geen enkele twijfel onderhevig is. De Heilige Geest roept nu tot hen en Zijn stem doet hen ontwaken. Dit is de stem van Gods genade. Ze roepen de heilige naam van Almachtige God uit! Ook zeggen zij lof en zingen zij. Nooit kan er enige afwijking zijn in het werk van de Heilige Geest; deze mensen sparen kosten noch moeite om voorwaarts te gaan over het juiste pad, ze krabbelen niet terug en de wonderen stapelen zich op. Dat is iets wat mensen zich maar moeilijk kunnen voorstellen en waar ze onmogelijk over kunnen speculeren.

Almachtige God is de Koning van het leven in het universum! Hij zit op de glorierijke troon en oordeelt over de wereld, Hij heerst over alles en regeert alle naties; alle volkeren buigen hun knieën voor Hem, bidden tot Hem, naderen tot Hem en communiceren met Hem. Het maakt niet uit hoe lang je al in God gelooft, hoe hoog je status is of je anciënniteit; als je God in je hart weerspreekt, moet je het oordeel ondergaan en je voor Hem ter aarde werpen, waarbij je de klanken van pijnlijke smeekbeden zult laten horen. Want dat betekent het zeer zeker als je de vruchten van je eigen handelingen plukt. Dit klaaglijke geluid hoort bij het ondergaan van kwellingen in de poel van vuur en zwavel; het is de kreet van iemand die wordt gekastijd door Gods ijzeren staf; dit is het oordeel voor de zetel van Christus.

Sommige mensen vrezen, sommigen zijn beschroomd, sommigen ontwaken, sommigen letten erop aandachtig te luisteren, sommigen voelen diepgaand berouw zodat ze spijt betuigen en een nieuw begin maken, sommigen wenen bitter en smartelijk, sommigen laten alles achter en gaan wanhopig op zoek, sommige mensen onderzoeken zichzelf en durven niet meer roekeloos te handelen, sommigen proberen vol overgave tot God te naderen, sommige mensen onderzoeken hun eigen geweten terwijl ze zich afvragen waarom hun leven geen vooruitgang kan boeken. Sommigen zijn nog steeds in de war, sommigen ontketenen hun voeten en gaan moedig voorwaarts, waarbij ze de sleutel grijpen en geen tijd verspillen aan het rekening houden met hun leven; sommigen aarzelen nog steeds en verkeren in het ongewisse over visie, waardoor de last die ze dragen en met zich meevoeren in hun hart beslist zwaar is.

Als je geest niet helder is, heeft de Heilige Geest geen mogelijkheid om in je te werken. Alles waarop je gericht bent, de manier waarop je je voortbeweegt en alles waarnaar je hart verlangt is vervuld van je eigen opvattingen en van je eigendunk! Ik brand van ongeduld – wat zou ik jullie allemaal graag compleet maken, en wel onmiddellijk, zodat jullie weldra nuttig voor mij kunnen zijn en mijn zware last kan worden verlicht. Maar als ik naar jullie kijk, vind ik het ondoenlijk om hoop te koesteren op resultaten. Ik kan alleen maar geduldig afwachten, langzaam voortgaan en jullie langzaam ondersteunen en leiden. Ach, jullie zouden je hoofd leeg moeten maken! Wat je moet verloochenen, wat je schatten zijn, wat je fatale zwakheden en wat je belemmeringen zijn: dat alles moet je vaker overdenken in je geest, en je moet vaker met mij communiceren. Wat ik jullie harten toewens is dat ze in stilte naar mij opzien; jullie lippendienst wil ik niet. Degenen die waarachtig zoeken voor mijn aangezicht – ik zal alles aan je openbaren. Mijn gang wordt steeds sneller; zolang je hart naar mij opziet en je mij voortdurend volgt, kan mijn wil aan jou worden meegedeeld door inspiratie en op ieder moment aan jou worden geopenbaard. Degenen die erop bedacht zijn om te wachten zullen voeding verkrijgen en zullen voorwaarts kunnen gaan. Maar degenen die gedachteloos zijn zullen het moeilijk vinden om mijn hart te begrijpen; ze zullen een doodlopende weg inslaan.

Wat ik jullie allen toewens is dat jullie snel zullen opstaan en met mij zullen samenwerken, en dat jullie voortdurend dicht bij mij zullen komen, niet slechts een dag en een nacht. Mijn hand moet steeds maar aan jullie trekken, jullie aansporen, jullie voortduwen, jullie overreden om verder te gaan en jullie oproepen om voorwaarts te gaan! Jullie begrijpen mijn wil gewoon niet. De belemmeringen van jullie eigen opvattingen en de verwikkelingen van de wereld zijn te ernstig; jullie zijn niet in staat om een dieper contact met mij te hebben. Om eerlijk te zijn: jullie komen tot mij als jullie een probleem hebben, maar als jullie geen probleem hebben raken jullie harten in verwarring. Jullie harten worden dan als een vrijmarkt en raken vervuld van een duivelse gezindheid; ze houden zich bezig met wereldse zaken, terwijl jullie geen idee hebben hoe jullie met mij moeten communiceren. Hoe zou ik mij géén zorgen over jullie kunnen maken? Maar het is niet genoeg dat ik mij zorgen maak. Al te zeer dringt de tijd en al te zwaar is de taak. Mijn stappen vliegen vooruit; jullie moeten je vasthouden aan alles wat je hebt, elk moment naar mij opzien en vertrouwelijk met mij communiceren, dan zal mijn wil voorzeker op ieder moment aan je worden geopenbaard. Wanneer jullie mijn hart begrijpen, zullen jullie voorwaarts kunnen gaan. Jullie mogen niet langer aarzelen. Heb waarachtige communicatie met mij, neem niet je toevlucht tot bedrog en probeer niet slim te zijn; dat zou erop neerkomen dat je jezelf bedriegt, zoals op elk moment geopenbaard zou worden voor de zetel van Christus. Echt goud vreest het vuur niet – dit is de waarheid! Wees niet terughoudend, wees niet moedeloos of zwak. Heb meer directe communicatie met mij in je geest en wacht geduldig af: dan zal ik je zeker mijn openbaring geven, op de tijd die mij uitkomt. Je moet echt en beslist oppassen dat mijn inspanning voor jou geen verloren moeite is; verspil geen moment. Wanneer je hart voortdurende communicatie met mij heeft en voortdurend voor mijn aangezicht leeft, dan kan niemand, geen voorval, geen ding, geen echtgenoot, geen zoon of dochter, jouw communicatie met mij in je hart verstoren. Wanneer je hart voortdurend wordt begrensd door de Heilige Geest en je op ieder moment communicatie met mij hebt, zal mijn wil voorzeker aan jou worden geopenbaard. Wanneer je zo voortdurend dichter bij mij komt, zul je, ongeacht je omgeving of de situatie waarin je verkeert, niet in verwarring raken, wie of wat je op je weg ook tegenkomt; dan zul je voorwaarts kunnen gaan.

Als het niet je gewoonte is om je iets te laten ontgaan in grote of kleine dingen, als je hart en verstand zijn gezuiverd en je rustig bent in je geest, zullen mijn woorden onmiddellijk in je worden ingeblazen zodra je een probleem tegenkomt. Ze zijn als een heldere spiegel waarin je jezelf kunt toetsen, zodat je vervolgens voorwaarts zult kunnen gaan. Dit noemt men het juiste geneesmiddel voor de juiste aandoening hebben! Elke aandoening zal zeker worden genezen – God is almachtig. Voorzeker zal ik alle mensen illumineren en verlichten die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en die oprecht zoeken. Ik zal je alle geheimen van de geestelijke wereld laten zien; ik zal jullie de weg voorwaarts laten zien en ervoor zorgen dat jullie je oude, verdorven gezindheden afwerpen, en wel zo snel mogelijk; dan kunnen jullie levensrijpheid bereiken en nuttig voor mij zijn, waardoor het werk van het evangelie spoedig voortgang kan vinden, zonder belemmering. Alleen dan zal mijn wil bevredigd zijn; alleen dan zal Gods zesduizendjarig managementplan op zo kort mogelijke termijn worden volbracht. God zal het koninkrijk veroveren en zal op aarde neerdalen; samen zullen we de heerlijkheid binnengaan!

Hoofdstuk 8