Hoofdstuk 88

Hoofdstuk 88

Mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen hoezeer mijn tempo verhoogd is: het is een wonder dat heeft plaatsgevonden en dat voor de mens ondoorgrondelijk is. Vanaf de schepping van de wereld is mijn tempo doorgegaan en is mijn werk nooit gestopt. Het hele universum verandert van dag tot dag en ook mensen veranderen voortdurend. Dat alles is mijn werk, mijn plan en nog meer mijn management – geen mens kent of begrijpt deze dingen. Alleen wanneer ik het jullie Zelf bekendmaak, alleen wanneer ik van aangezicht tot aangezicht met jullie communiceer, dan kennen jullie het een klein beetje; anders kent absoluut niemand de blauwdruk voor mijn managementplan. Zo is mijn grote kracht en zo zijn nog meer mijn geweldige daden, die niemand kan veranderen. Daarom geldt wat ik zeg vandaag nog, en dat kan eenvoudigweg niet veranderen. In het menselijke denken is er niet de minste kennis van mij – het is allemaal onzinnig geklets! Denk niet dat je er genoeg van hebt gehad, of dat je vol bent! ik zeg je dat je nog een lange weg hebt te gaan! Jullie weten zo weinig van mijn hele managementplan, daarom moeten jullie luisteren naar wat ik zeg en doen wat ik jullie opdraag. Handel in alles wat jullie doen volgens mijn wens, en jullie zullen zeker mijn zegen ontvangen; ieder die gelooft kan ontvangen, terwijl een ieder die niet gelooft het ‘niets’ krijgt waarvan hij zich indenkt dat het in hem vervuld is. Zo is mijn gerechtigheid en meer nog, zo zijn mijn majesteit, toorn en tuchtiging – ik spaar van niemand hart of denken, noch enige zet die ze doen.

Wanneer ze mijn woorden horen, vrezen en beven de meeste mensen met een bezorgde frons. Heb ik je iets aangedaan? Ben jij niet één van de kinderen van de grote rode draak? Je doet net alsof je goed bent! En je doet net alsof je mijn eerstgeboren zoon bent! Denk je soms dat ik blind ben? Denk je soms dat ik tussen mensen geen onderscheid kan maken? Ik ben de God die de diepte van het menselijke hart doorzoekt: dat is wat ik tegen mijn zonen zeg en wat ik tegen jullie zeg – de kinderen van de grote rode draak. Ik zie alles duidelijk zonder enige fout. Hoe zou ik niet kunnen weten wat ik doe? Het is mij zo helder als glas! Waarom zeg ik dat ik God Zelf ben, de Schepper van alle dingen in heel het universum? Waarom zeg ik dat ik de God ben die de diepten van het menselijke hart onderzoekt? Ik ben me goed bewust van de situatie van iedere persoon. Denken jullie dat ik niet weet wat ik moet doen of zeggen? Dat is niet jullie zaak – pas op dat jullie niet door mijn hand omkomen; op die manier zouden jullie verlies lijden. Mijn bestuurlijke decreten zijn niet vergevingsgezind. Begrijpen jullie het? Dit alles hoort bij mijn bestuurlijke decreten. Te beginnen op de dag waarop ik jullie dit vertel zal er vergelding volgen op elke verdere overtreding, omdat jullie het voorheen niet begrepen.

Nu maak ik jullie mijn bestuurlijke decreten bekend (ingaand op de dag van hun bekendmaking, waarbij ik verschillende mensen verschillende tuchtigingen toewijs):

ik houd mijn beloften en alles is in mijn handen: ieder die twijfelt zal zeker omkomen. Er is geen ruimte voor verzachtende omstandigheden. Ze zullen onmiddellijk uitgeroeid worden, zodat de haat uit mijn hart zal verdwijnen. (Waardoor bevestigd wordt dat ieder die gedood wordt geen onderdaan van mijn koninkrijk kan zijn, maar een nakomeling van Satan is).

Als eerstgeboren zonen dienen jullie je eigen positie in acht te nemen en jullie eigen plichten goed te vervullen en moeten jullie geen nieuwsgierige mensen zijn. Jullie dienen jezelf op te offeren voor mijn managementplan, overal waar je gaat dienen jullie goede getuigenis van mij te geven en mijn naam te verheerlijken. Doe geen schandelijke dingen, maar wees een voorbeeld voor al mijn zonen en heel mijn volk. Wees zelfs geen seconde ongeremd: jullie moeten altijd voor iedereen verschijnen met de identiteit van eerstgeboren zonen, niet onderdanig zijn, maar met opgeheven hoofd voortgaan. Ik vraag jullie om mijn naam te verheerlijken en mijn naam niet te schande te maken. Zij die eerstgeboren zonen zijn hebben ieder hun eigen functie, en kunnen niet alles doen. Dit is de verantwoordelijkheid die ik jullie gegeven heb, die niet ontlopen mag worden, en jullie dienen je met heel je hart, heel je verstand en al je kracht toe te leggen op de vervulling van wat ik jullie heb toevertrouwd.

Vanaf nu is aan mijn eerstgeboren zonen in heel het universum de taak toevertrouwd om al mijn zonen en heel mijn volk te hoeden, en ieder die het niet met heel zijn hart en heel zijn verstand kan vervullen, zal ik tuchtigen. Dit is mijn gerechtigheid – ik zal zelfs mijn eerstgeboren zonen niet sparen of ontzien.

Als er iemand onder mijn zonen of onder mijn volk is die een van mijn eerstgeboren zonen belachelijk maakt of beledigt, dan zal ik hem zwaar straffen want mijn eerstgeboren zonen vertegenwoordigen mijzelf, en wat iemand hen aandoet, doet hij ook mij aan. Dit is de zwaarste van mijn bestuurlijke decreten. Ik laat mijn eerstgeboren zonen naar hun eigen wensen mijn gerechtigheid toepassen jegens ieder onder mijn zonen en mijn volk die dit decreet overtreedt.

Geleidelijk aan verlaat ik ieder die mij op een lichtzinnige wijze beschouwt; zich alleen richt op mijn voedsel, kleding en slaap; alleen aan mijn uitwendige zaken aandacht besteedt en geen oog heeft voor mijn last; en geen aandacht schenkt aan de juiste uitoefening van zijn eigen functie. Dit is gericht tot allen die oren hebben.

Ieder die zijn dienst aan mij beëindigt, moet zich gehoorzaam terugtrekken en niet luidruchtig zijn. Pas op, anders reken ik met jullie af. (Dit is een bijkomstigheid).

Mijn eerstgeboren zonen zullen vanaf nu de ijzeren scepter oppakken en mijn gezag gaan uitoefenen om te heersen over alle landen en volken, om onder alle landen en volken te wandelen en om onder alle landen en volken mijn oordeel, gerechtigheid en majesteit uit te oefenen. Mijn zonen en mijn volk zullen zonder ophouden mij vrezen, mij loven, mij bejubelen en mij verheerlijken want mijn managementplan wordt vervuld en mijn eerstgeboren zonen kunnen met mij heersen.

Dit hoort bij mijn bestuurlijke decreten, en naderhand zal ik het jullie duidelijk maken in overeenstemming met de mate waarin het werk voortgaat. Door bovengenoemde bestuurlijke decreten zullen jullie het tempo zien waarmee ik mijn werk doe, en de stap zien waarin mijn werk zich bewogen heeft. Dit is de bevestiging.

Ik heb Satan al veroordeeld, want mijn wil wordt door niets gedwarsboomd, en mijn eerstgeboren zonen zijn met mij verheerlijkt. En ik heb mijn gerechtigheid en majesteit al laten gelden jegens de wereld en alles wat aan Satan toebehoort. Ik steek geen vinger uit naar Satan en besteed geen enkele aandacht aan hem (omdat hij het niet verdient om tegen mij te praten). Ik blijf gewoon doen wat ik wil doen. Mijn werk gaat rustig door, stap voor stap, en mijn wil wordt op heel de aarde door niets belemmerd. Dit heeft Satan in zekere mate beschaamd en hij is volledig vernietigd, maar dit heeft mijn wil niet vervuld. Ik sta het ook mijn eerstgeboren zonen toe om mijn bestuurlijke decreten over hen uit te voeren. Wat ik aan de ene kant aan Satan laat zien is mijn toorn jegens hem; aan de andere kant laat ik hem mijn heerlijkheid zien (zien dat mijn eerstgeboren zonen de meest weerklinkende getuigen zijn van de vernedering van Satan). Ik straf hem niet persoonlijk, maar laat mijn eerstgeboren zonen mijn gerechtigheid en majesteit uitoefenen. Omdat hij voorheen mijn zonen mishandelde, mijn zonen vervolgde en mijn zonen onderdrukte, sta ik vandaag, nu zijn dienst voorbij is, mijn volwassen eerstgeboren zonen toe om met hem af te rekenen. Satan staat machteloos tegenover de val. De verlamming van alle landen van de wereld is daar de beste getuigenis van; het feit dat mensen vechten en landen oorlog voeren is de duidelijke manifestatie van de ineenstorting van Satans koninkrijk. Dat ik niet eerder tekenen en wonderen liet zien, was om stap voor stap Satan te vernederen en mijn naam te verheerlijken. Wanneer ik volledig met Satan afgerekend heb, begin ik mijn kracht te laten zien: wat ik zeg wordt verwezenlijkt, en de bovennatuurlijke dingen die niet in overeenstemming zijn met menselijke opvattingen zullen vervuld worden (dit heeft betrekking op de zegeningen die weldra zullen komen). Omdat ik de levende God Zelf ben en ik geen regels ken, en ik spreek volgens de veranderingen in mijn managementplan, daarom is wat ik in het verleden gezegd heb niet noodzakelijkerwijs toepasbaar in het heden. Klamp je niet vast aan je eigen opvattingen! Ik ben geen God die zich aan regels houdt. Bij mij is alles vrij, transcendent en volledig losgelaten. Wat gisteren gezegd is, kan vandaag misschien verjaard zijn, of wordt vandaag terzijde geschoven (maar mijn bestuurlijke decreten zullen nooit veranderen sinds ze bekendgemaakt zijn). Dit zijn de stappen in mijn managementplan. Hou niet vast aan regelingen. Iedere dag is er nieuw licht, zijn er nieuwe openbaringen, en dat is mijn plan. Iedere dag zal mijn licht in je geopenbaard worden, en klinkt mijn stem in heel de wereld. Begrijpen je dat? Dit is je taak, de verantwoordelijkheid die ik aan je toevertrouwd heb. Je mag het geen moment negeren. De mensen die ik goedkeur, die gebruik ik tot het eind, en dat zal nooit veranderen. Omdat ik de almachtige God ben, weet ik wat voor persoon welke dingen moet doen, en waartoe wat voor persoon in staat is. Dit is mijn almacht.

Hoofdstuk 88