Gods genade bevrijdt haar uit haar pijnlijke huwelijk (deel 2)

 

Door A’Jiao, Hongkong

Gods woorden nemen haar verbijstering weg en haar hart wordt gekalmeerd

Op een keer, tijdens een bijeenkomst, vertelde Jiao haar broeders en zusters alles over haar pijn en verbijstering, en een van de zusters las haar een paar passages uit Gods woorden voor: “De mens, geboren in zo’n smerig land, is ernstig aangetast door de maatschappij. Hij is beïnvloed door een feodale ethiek en is geschoold in ‘instituten voor hoger onderwijs’. Het achterlijke denken, de verdorven moraliteit, de minderwaardige kijk op het leven, de verachtelijke levensfilosofie, het uiterst waardeloze bestaan, en de verdorven levensstijl en gewoonten – al die dingen zijn diep het mensenhart binnengedrongen, en hebben zijn geweten ernstig ondermijnd en aangevallen. De mens raakt daardoor steeds verder van God verwijderd en keert zich steeds meer tegen Hem” (‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’). “Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. Dus wat zijn deze trends? Je kunt deze trends niet met het blote oog zien. Wanneer de wind van een trend langskomt, wordt misschien maar een klein aantal mensen trendsetters. Ze beginnen dit soort dingen te doen, accepteren dit soort ideeën of dit soort perspectieven. De meerderheid van de mensen, echter, in hun onwetendheid, zal nog steeds voortdurend worden besmet, geassimileerd en aangetrokken door dit soort trends, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Dergelijke trends zorgen ervoor dat mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die niet weten wat de waarheid is en niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, de een na de ander, deze dingen bereidwillig accepteren, en ook de opvattingen ten aanzien van het leven en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hun vertelt over hoe ze het leven kunnen benaderen en de manier van leven die Satan hun ‘schenkt’ en ze hebben noch de kracht of het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden” (‘God Zelf, de unieke VI’).

De zuster communiceerde daarna en zei: “Gods woorden openbaren hoe Satan de mens verderft en onthult de waarheid over ons verdorven zijn door Satan. In de maatschappij van vandaag komen echtscheidingen veroorzaakt door buitenechtelijke relaties en het hebben van een affaire veel voor. Dit is direct gerelateerd aan het feit dat we diepgaand verdorven zijn door Satan. Satan gebruikt allerlei ketterijen en drogredeneringen om de mens te bedriegen, te verleiden en te verderven, zoals ‘Haal alles uit de dag, want het leven is kort,’ ‘Thuis hangt de rode vlag niet neer, buiten wapperen de kleurige vlaggen in de wind,’ ‘Mannen gaan de verkeerde kant op als ze geld krijgen en vrouwen krijgen geld als ze de verkeerde kant opgaan’ enz. Satan wekt deze kwade gedachten en zienswijzen op om onze geest aan te tasten. Dit heeft tot gevolg dat ons denken zo krom wordt dat we kwaadaardige trends zoals ‘buitenechtelijke affaires’, ‘een minnares hebben’ en ‘er een andere vrouw bij houden’ gaan beschouwen als positieve dingen om na te streven. Er een tweede vrouw naast hebben is het symbool geworden dat een man capabel en machtig is. Als een vrouw vele minnaars heeft geeft dat aan hoe aantrekkelijk ze is. Als mensheid leven we onder invloed van deze kwaadaardige trends en worden we steeds goddelozer, promiscuer en verdorvener, en onze gewetens raken steeds verder afgestompt. Hoewel we dingen doen die tegen de ethiek en moraal ingaan, voelen we toch in het geheel geen schaamte. Steeds meer mensen raken in de ban van Satans kwaadaardige trends en vallen ten offer aan deze trends … Op deze manier worden gezinnen gebroken, veel mensen kiezen ervoor zelfmoord te plegen omdat ze hun partners’ bedrog niet kunnen verdragen en er zijn ook veel mensen die hun partners doden omdat hun liefde in haat verandert. Zijn dit niet de bittere vruchten van het volgen van Satans kwaadaardige trends? Als God niet de waarheid zou uitdrukken en Satans sluwe plan om de mensheid te verderven zou ontmaskeren, dan zou niemand in staat zijn deze dingen te zien en te begrijpen. We zouden allemaal gewoon onder Satans macht leven en hem toestaan ons te schaden. We hebben echt Gods redding nodig en we moeten werkelijk de waarheid begrijpen!”

Na naar Gods woorden en de communicatie van de zuster te hebben geluisterd, dacht Jiao aan de eerste jaren van haar huwelijk met Ming, toen hij veel aandacht besteedde aan zijn gezin. Maar vanwege de verleiding van de kwaadaardige trends, was Ming niet in staat geweest weerstand te bieden tegen de verlokkingen, was hij begonnen met buitenechtelijk affaires, had hij in de kwade verlangens en egoïstische lusten van het vlees geleefd en was hij steeds verder ontaard. Hij had volstrekt geen aandacht meer geschonken aan de gevoelens van haar en hun zoon. Hij was zijn geweten en verstand kwijtgeraakt en had zijn gezin niets dan pijn gebracht. Jiao begreep dat haar huwelijk op het huidige punt aangekomen was vanwege de schade die was veroorzaakt door Satans kwaadaardige trends, en dat zowel zij als Ming slachtoffer waren van deze trends. Jiao huilde. Maar het waren geen tranen van pijn of omdat ze zich onrecht aangedaan voelde. In plaats daarvan waren het tranen van dankbaarheid. Ze was God waarlijk dankbaar dat Hij haar had gered. Het waren Gods woorden die de knopen in haar hart hadden ontward, en de wrok die ze voor Ming koesterde begon minder te worden.

Later las Jiao een passage uit Gods woorden die luidde: “Mensen maken zich allemaal allerlei illusies over het huwelijk voordat ze het zelf meemaken, en al deze illusies zijn prachtig. Vrouwen stellen zich voor dat hun wederhelft de prins op het witte paard is, en mannen stellen zich voor dat ze Sneeuwwitje trouwen. Deze fantasieën geven aan dat iedereen bepaalde voorwaarden met eigen eisen en normen stelt aan het huwelijk. Mensen worden in deze kwade tijden telkens gebombardeerd met verwrongen boodschappen over het huwelijk, die zelfs nog meer aanvullende voorwaarden scheppen en mensen allerlei bagage en vreemde houdingen meegeven. Maar eenieder die het huwelijk heeft ervaren weet dat hoe goed je het ook begrijpt en wat je houding ten opzichte ervan ook is, het huwelijk niets te maken heeft met individuele keuze” (‘God Zelf, de unieke III’).

Toen ze over Gods woorden nadacht, realiseerde ze zich dat ze beïnvloed was geweest door de oneindige liefde tussen de mannelijke en vrouwelijke personages in liefdesromans en soaps, en dat ze ook was beïnvloed door ideeën als ‘liefde overstijgt alles’ en ‘samen oud worden, hand-in-hand’. Ze had blindelings in liefde geloofd en had het huwelijk en de liefde als de belangrijkste dingen in haar leven beschouwd, maar uiteindelijk werd ze bedrogen, geketend en beschadigd door deze foutieve opvattingen. Toen Ming heel zorgzaam voor haar was, had ze geloofd dat ze ware liefde had gevonden en had Ming beschouwd als haar trouwe partner waarop ze voor de rest van haar leven kon bouwen; het enige dat ze wenste was dat zij en Ming altijd als man en vrouw van elkaar zouden houden en samen oud zouden worden. Maar toen Ming haar bedroog en het gelukkige huwelijk waar ze naar had gestreefd op het punt stond verloren te gaan, voelde haar hart leeg, gaf ze zelfs niet langer om haar eigen leven en dat van haar kind en had ze twee keer geprobeerd haar eigen leven te nemen. Om haar huwelijk te redden had ze de pijn in haar lichaam en geest verdragen en had ze haar integriteit en waardigheid opgegeven om bij Ming in de gunst te komen … Was deze pijn niet geheel en al veroorzaakt door de kwelling van Satans kwaadaardige trends? Jiao begreep eindelijk dat de kwaadaardige trends van ‘samen oud worden, hand-in-hand’ en ‘liefde overstijgt alles’ slechts manieren waren waarop Satan mensen beschadigde en zand in de ogen strooide, dat ze sluwe listen waren waarmee Satan de mensen verslond – Satan was echt zó haatdragend! Op hetzelfde moment voelde Jiao ook hoe verdrietig het was dat ze zonder de waarheid was geweest en niet in staat was geweest de essentie van deze kwaadaardige trends te doorzien en door Satan was misleid. In haar streven naar zogenaamde liefde had ze bijna haar leven verloren – ze was zo’n dwaas geweest! Precies op dat moment vond Jiao voor de eerste keer het geloof en de moed de feiten van Mings bedrog te willen aanvaarden en een nieuw leven te beginnen.

Door de waarheid te begrijpen kan Jiao de dingen rustig onder ogen zien

In de dagen die volgden kwam Ming steeds minder vaak thuis. Hij sliep liever op z’n werk dan naar huis te komen en Jiao wist dat het tijd was onder ogen te zien wat er van haar huwelijk was geworden. Jiao belde Ming dus op en zei rustig: “Wat wil je doen met ons huwelijk?” Ming zei op koude toon: “Laten we scheiden.” Deze keer weigerde Jiao niet, maar aanvaardde rustig dit gegeven. Nadat ze had opgehangen dacht Jiao aan het pad dat ze had afgelegd, het pad dat had geleid tot het punt waarop ze zich nu bevond. Om haar huwelijk te redden en in haar streven naar een vredig gezinsleven en echtelijk geluk, had ze haar waardigheid, integriteit en bijna haar eigen leven verloren, alles met het doel een man te behouden die niet meer van haar hield. Uiteindelijk werd ze niet alleen niet gelukkig zoals ze wilde, maar werd in plaats daarvan ook nog eens zo erg door Satan gekweld dat ze ondraaglijke pijn leed. Het was de leiding van Gods woorden die Jiao in staat stelde de waarheid van de zaak te zien, en het was God die haar nooit in de steek had gelaten en haar stap voor stap had beschermd zodat Satan haar geen kwaad kon doen. Jiao kwam voor God en sprak in gebed: “Oh God! Ik wil Uw liefde voor mij niet opnieuw teleurstellen. Deze keer wil ik stelling nemen en niet langer gebonden door Satan leven. Ik wil aan Uw zijde terugkeren en beginnen aan een nieuw levenspad.”

Nadat hun echtscheiding was afgerond maakte Jiao zich een beetje zorgen. Ze was ten slotte niet helemaal mobiel en ze had haar zoon om voor te zorgen. Ze leerde echter op God te vertrouwen, legde haar leven in Gods handen en onderwierp zich wat deze zaak betreft aan Gods soevereiniteit en regelingen. Wat later nam Ming het initiatief en gaf Jiao genoeg alimentatie om van te leven. Hij gaf haar ook het huis om in te blijven wonen en regelde iemand om voor haar en haar zoon te zorgen. Jiao had nooit gedacht dat dit het resultaat zou zijn, en ze wist dat dit allemaal was gebeurd dankzij de genade van God, dat God alles voor haar had geregeld om de zorgen die ze in haar achterhoofd had te verdrijven.

In de dagen die volgden, terwijl ze het kerkelijk leven leidde en samen met haar broeders en zusters Gods woorden communiceerde, begon Jiao meer waarheden te begrijpen en voelde haar hart zich steeds meer bevrijd. Geleidelijk aan liet ze haar haat voor Ming los. Soms kwam Ming op bezoek om hun zoon te zien en dan was Jiao in staat kalm en bedaard te zijn tegen hem. Tegenwoordig voert Jiao haar plicht in de kerk uit en ze is een nieuw leven begonnen. Elke keer dat Jiao denkt aan de ware liefde en redding die God haar heeft getoond, voelt haar hart zich ongelofelijk geroerd, en ze is de volgende woorden van God diep gaan waarderen: “Naast God kan niemand en niets je redden van de zee van lijden zodat je niet langer lijdt: dit wordt bepaald door de essentie van God. Alleen God Zelf redt je zo onzelfzuchtig, alleen God is uiteindelijk verantwoordelijk voor je toekomst, je bestemming en je leven, en Hij regelt alle dingen voor je. Niets wat geschapen is of niet geschapen is kan dit voor elkaar krijgen” (‘God Zelf, de unieke VI’). Ja, inderdaad, alleen God kan de mens redden, en alleen God redt de mens! Alleen God kan ons leiden tot het begrijpen van de waarheid, tot het doorzien van Satans sluwe listen, en tot het vrij zijn van Satans schadelijke invloed! Jiao dankte God vanuit de grond van haar hart en heeft het besluit genomen haar plicht goed te vervullen en Gods grote liefde terug te betalen!

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Een harmonieus huwelijk is geen probleem meer

  Als we niet voor Gods aangezicht verschijnen, als we niet bewaterd en geleid worden door Gods woorden, kunnen we doen wat we willen om vrede te bewerkstelligen, maar zullen we nooit in staat zijn om iets te doen aan het onvermogen van een echtpaar om het goed met elkaar te vinden. Gods woorden zijn de enige panacee voor conflict binnen het huwelijk! God zij geprezen!

 • God leidde me uit de pijn van een mislukt huwelijk na de affaire van mijn vrouw

  In de huidige samenleving wordt het steeds gewoner dat een thuis uiteen wordt gescheurd door een buitenechtelijke affaire. Sommigen geven zich over aan ontaarding, omdat ze niet in staat zijn de klap op te vangen; anderen nemen wraak op hun wederhelft, wat tot een tragedie leidt. Ook deze man leidde een leven vol vreselijke pijn vanwege de affaire van zijn vrouw, waardoor hij zijn motivatie om te blijven leven had verloren. Maar later aanvaardde hij Gods redding en liet hij dankzij het lezen van Gods woorden, de pijn van zijn mislukte huwelijk achter zich; hij heeft een nieuw levensdoel gekregen.

 • Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad

  Toen ik nog op school zat, werd mijn vader ziek en stierf hij. Na zijn dood zorgden nonkels aan beide kanten van de familie niet voor ons – mijn moeder zonder inkomen, mijn twee zussen en ik – ook al had mijn vader hen vroeger vaak geholpen. Wel integendeel, ze deden er alles aan om hun voordeel uit ons te halen, en ze ruzieden met ons over de kleine erfenis die mijn vader had nagelaten. Ik voelde een grote pijn door de onverschilligheid van mijn familieleden en al de dingen die ze deden die ik nooit van hen had verwacht en ik kon het niet helpen dat ik het gebrek aan geweten van deze familieleden en de harteloosheid die ze tentoonspreidden haatte.

 • Gods redding: God leidde haar uit de waas van het bedrog van haar man

  Na het bedrog door haar man, stelde ze alles in het werk om zijn hart terug te winnen, maar het mocht niet baten. In haar pijn en wanhoop was Gods redding tot haar gekomen. Door Gods woorden te lezen was ze in staat uit het waas van het bedrog van haar man tevoorschijn te komen en een nieuw leven te verkrijgen.