Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

Hallo broeders en zusters van Spirituele vragen en antwoorden,

ik doe nu al enige tijd onderzoek naar de weg van Bliksem uit het oosten. Door de woorden van Almachtige God te lezen en de gospelfilms en -video’s van De Kerk van Almachtige God te bekijken, heb ik geleerd over het doel van Gods drie werkfasen, het mysterie van Gods incarnaties, de betekenis van het feit dat God in elk tijdperk een andere naam aanneemt, over de waarheid achter de Bijbel, wat een wijze maagd en wat een dwaze maagd is, wat werkelijk opgenomen worden is, en ben ik te weten gekomen hoe Gods oordeel van de laatste dagen mensen reinigt, transformeert en vervolmaakt, en wat de bestemming en afloop van de mensen zal zijn. Ik ben zoveel waarheden gaan begrijpen die ik nooit eerder had begrepen en mijn geloof en liefde voor God zijn hersteld. Ik heb heel veel spiritueel genot gekend. Ik heb ingezien dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn. Ze bezitten gezag en macht en hadden niet door een menselijk wezen kunnen worden uitgesproken. Het zijn uitspraken die van de Heilige Geest komen. Ik voel dat Bliksem uit het oosten de ware weg moet zijn. Er zijn echter voorgangers en ouderlingen in religieuze kringen die zeggen dat als ze de ware weg zou zijn, waarom wordt ze dan zo onderdrukt, vervolgd en veroordeeld door de Communistische Partij van China, de CCP? Ik begrijp dit niet goed en wil hier meer onderzoek naar doen.

Yang Guang

Hallo zuster Yang Guang,

het begrip en de ervaring die je hebt opgedaan door het lezen van de woorden van Almachtige God zijn geheel en al de verlichting en leiding van de Heilige Geest – God zij dank! Als we echter niet de essentie van de CCP-regering kunnen zien, een essentie van verzet tegen God en het zijn van een vijand van de waarheid, raken we in de war wanneer we de voorgangers en ouderlingen zulke dingen horen zeggen – dat is volkomen normaal. De Heer Jezus sprak ooit: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7). God is betrouwbaar; zolang we werkelijk zoeken zal Hij ons verlichten en leiden zodat we de waarheid kunnen begrijpen, en dan zal de kwestie worden opgelost. Hieronder heb ik een communicatie gedeeld over ons begrip van deze verwarring van je. Ik hoop dat ze je kan helpen.

De ware weg wordt al sinds de oudheid vervolgd

De meeste voorgangers en ouderlingen in religieuze kringen zeggen dingen als: “Als Bliksem uit het oosten de ware weg zou zijn, waarom wordt ze dan zo onderdrukt, vervolgd en veroordeeld door de CCP-regering?” Wat ze hiermee bedoelen is dat als het de ware weg zou zijn, de Chinese overheid zulke dingen niet zouden doen. Is dit perspectief overeenkomstig de waarheid, of in overeenstemming met de feiten van Gods werk? Denk eens terug aan het moment dat de Heer Jezus net in de wereld was gekomen. Koning Herodes hoorde van de drie wijzen uit het oosten dat de koning van de Joden was geboren. Hij was heel erg bang en verontrust, bang dat zijn troon van hem zou worden afgenomen. Hij beval dus dat alle mannelijke kinderen onder de twee jaar in de buurt van Bethlehem zouden moeten worden vermoord. En toen de Heer Jezus verscheen en begon te werken, zagen de farizeeën dat steeds meer joodse gelovigen Hem volgden, en, omdat ze bang waren voor hun status en levensonderhoud, lieten ze Jezus arresteren en zonden Hem naar de Romeinse prefect, Pilatus. Pilatus wist dat de Heer Jezus geen enkele misdaad had gepleegd, maar, omdat hij zijn eigen heerschappij en status wilde behouden, werkte hij samen met de farizeeën om Jezus aan het kruis te laten kruisigen. Het is duidelijk dat degenen die de macht hebben, alleen maar status en macht waarderen. Ze geven niet om de waarheid. Hun essentie is er een van haten van God en de waarheid. Vanaf het tijdstip dat de Heer Jezus werd geboren tot op het moment dat Hij officieel Zijn werk begon, heeft Hij constant geleden onder veroordeling en onderdrukking van de regerende partij en de Joodse leiders. Zelfs Zijn apostelen en discipelen werden waanzinnig veroordeeld, gearresteerd, vervolgd en gemarteld door de heersers en farizeeën toen ze het evangelie van het hemelse koninkrijk verspreidden. Maar wie zou nu durven zeggen dat de Heer Jezus niet de ware God was, dat Zijn werk niet de ware weg was? Uitgaande van de zienswijze van de religieuze voorgangers en ouderlingen, zou het werk van de Heer Jezus niet ook moeten worden veroordeeld? Deze speculatie van hen klopt dus van geen kanten en is gebaseerd op niets anders dan menselijke opvattingen en voorstellingen. Het is geheel in tegenspraak met de waarheid en Gods werk – het is een absurd gezichtspunt.

Wanneer Bliksem uit het oosten dus de ware weg is, waarom wordt ze dan zo veroordeeld en vervolgd door de CCP-regering? Dit houdt rechtstreeks verband met haar demonische essentie van verzet tegen God. Het is algemeen bekend dat de CCP een satanisch regime is dat de waarheid het allermeest haat en zich tegen God verzet. Ze verwijst naar zichzelf als een spook dat door Europa waarde, wat zich later ontwikkelde tot de kwaadaardige theorie van het communisme. Het leidt ertoe dat degenen die erdoor zijn verblind en verdorven God ontkennen en zich tegen Hem verzetten, en het slechte pad nemen van “vechten met de hemel, met de aarde met de mens.” Het is duidelijk dat de CCP een echte duivel is, ze is Satan. Sinds ze in 1949 aan de macht is gekomen laten haar acties duidelijk haar demonische essentie zien. Ze beïnvloedt mensen jarenlang met tekstboeken en de gedachten en toespraken van beroemde mensen, zodat de Chinezen ketterijen en misvattingen zoals atheïsme, materialisme, de evolutietheorie en marxisme-leninisme krijgen ingeprent. Ze hersenspoelt de mensen onder dwang zodat de mensen niet langer in het bestaan van God geloven of dat de mens door God is geschapen, en in het bijzonder geloven ze niet meer dat God de mensheid altijd onderhoudt en voedt, en over hun lot beslist. In plaats daarvan laat de CCP mensen haar vereren en volgen en haar lof zingen. Bovendien, met de bedoeling haar atheïstische dictatuur te consolideren, vervolgt ze religieuze overtuigingen en onderdrukt en arresteert ze christenen op een waanzinnige, meedogenloze wijze. Vanaf het allereerste begin van de tijd dat ze de macht had, is de CCP streng opgetreden tegen religieuze overtuigingen, heeft ze kerken verbannen en gesloten, en heeft ze het christendom als een kwaadaardige religie gedefinieerd. Ontelbare exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en vernietigd en vele Westerse missionarissen zijn het land uitgezet, of zelfs gearresteerd of tot de dood erop volgde vervolgd. Een aantal leiders van huiskerken zijn gevangengezet en gedwongen ‘heropgevoed’. Tegen het einde van de jaren zeventig beloofde de CCP een internationale organisatie geloofsovertuigingen niet langer te verbieden in een poging de hulp en steun van democratische landen te krijgen. Ze voegde aan haar grondwet toe dat burgers “geloofsvrijheid genoten” en begonnen over het hele land Drie-Zelf Kerken op te richten. Hoewel ze zwaaide met de banier van de godsdienstvrijheid om zand in de ogen van buitenstaanders te strooien, stopte ze haar waanzinnige aanvallen en de vervolging van huiskerken achter de schermen nooit. Ze ging door met het arresteren en vervolgen van gelovigen. Tijdens deze periode werden talloze christenen en katholieken gearresteerd, vastgezet, tot dwangarbeid veroordeeld en werd hen andere straffen opgelegd. Sommigen werden zelfs zo beestachtig gemarteld dat ze gehandicapt raakten of overleden. Dit feit is algemeen bekend, zowel in China als in het buitenland, en er zijn vele verifieerbare zaken.

Vooral vanaf 1991, toen Christus van de laatste dagen, Almachtige God in China verscheen en begon te werken, zijn er steeds meer mensen die oprecht in God geloven, de waarheid liefhebben en verlangen naar Gods verschijning, die de woorden van Almachtige God hebben gelezen en hebben vastgesteld dat ze gezag en macht hebben, dat ze allemaal uitdrukkingen van de waarheid zijn, en allemaal Gods stem. De één na de ander hebben ze het werk van de laatste dagen van Almachtige God aanvaard en zijn wedergekeerd voor Gods troon. Het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God is gedeeld over het gehele Chinese vasteland en heeft zich ook verspreid over een aantal andere landen en buitenlandse regio’s. Kerken van Almachtige God zijn gesticht in een aantal landen over de hele wereld. Het was heel beangstigend voor de CCP om de snelle ontwikkeling en groei van De Kerk van Almachtige God te zien. Ze werd heel bang dat de woorden van Almachtige God zich zou verspreiden onder de gehele mensheid en dat alle mensen zich tot Almachtige God zouden wenden, de waarheid van Zijn woorden zouden begrijpen, en de kwaadaardige, reactionaire essentie van de partij zou zien. Haar demonische aangezicht van haat ten opzichte van de waarheid en verzet tegen God zou volledig aan het daglicht komen en de gehele mensheid zou de partij verwerpen en onder haar voeten vertrappen. Niet alleen zal ze in China geen enkele basis meer hebben, ze zal in het bijzonder ook niet meer in staat zijn door te gaan met liegen tegen en het beschadigen van mensen in andere landen. Dan zal haar wilde ambitie de wereld compleet te domineren volledig worden gedoofd. Dit is de reden dat de CCP zo’n extreme haat koestert tegen alle waarheden die door Almachtige God worden uitgedrukt. Dit is de reden dat ze Almachtige God haat. Gedurende de jaren heeft de CCP bijeenkomsten op hoog niveau over religie georganiseerd met als doel De Kerk van Almachtige God volledig weg te vagen. Ze heeft het onderdrukken en uitroeien van het christendom tot de primaire politieke taak van de partij gemaakt. In het bijzonder sinds Xi Jinping aan de macht kwam, is het “sinificatie van het christendom” en “communistisch maken van het christendom” gepromoot. Over het gehele land zijn huiskerken welbewust onderdrukt en bestreden. Overal zijn kerken afgebroken, zelfs de officieel goedgekeurde Drie-Zelf Kerken zijn grotendeels weggevaagd, en exemplaren van de Bijbel kunnen niet langer openlijk worden verkocht. Religieuze overtuigingen worden op flagrante wijze vertrapt. En met name voor christenen in De Kerk van Almachtige God zijn de beleidsmaatregelen van “de troepen trekken zich niet terug voordat de zuivering volledig is” en “neem ze vast en sluit ze op” bijzonder streng. Ze overtreffen alle christenvervolgingen uit de geschiedenis. Het verzet tegen en de veroordeling van Almachtige God van de kant van de CCP overtreft zelfs koning Herodes. Ze is van plan in China een atheïstische zone te stichten, waarbij ze er ijdel van droomt Gods werk uit te wissen. Haar doel is haar eigen rode regime in stand te houden, de Chinezen voor altijd onder controle te houden en hun rechten aan haar laars te lappen, hen uit te buiten en hen te beschadigen. Uiteindelijk zullen ze de Chinezen martelen tot de dood er op volgt en hen de hel inslepen. Het wekt geen verbazing dat Almachtige God, werkend in een land dat God en de waarheid zo haat, het slachtoffer is van de onderdrukking, veroordeling, kwaadsprekerij en godslastering van de CCP-regering. De Heer Jezus sprak lang geleden: “Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht” (Johannes 3:19). En in 1 Johannes 5:19 staat: “De hele wereld ligt in verdorvenheid.

Of iets de ware weg is kan dus niet worden bepaald aan de hand van de vraag of de overheid van een land het veroordeelt of onderdrukt. In plaats daarvan zou het moeten worden bepaald op basis van de waarheden die worden uitgedrukt en het werk dat wordt gedaan door de geïncarneerde God – dit is de juiste benadering. De CCP bezit de waarheid niet, en alles wat ze zegt en doet gaat in tegen de hemel en druist in tegen God. Ze is Satan de duivel, die de waarheid haat, zich tegen God verzet en is voorbestemd Gods rechtvaardige straf te ontvangen! Als we luisteren naar de geruchten en leugens van de CCP maakt dat ons tot dwazen, en zullen we niet alleen niet in staat zijn de verschijning en het werk van de Heer te aanvaarden, maar uiteindelijk ook Gods straf ondergaan omdat we samen met de CCP kwaad hebben verricht.

De principes voor het bepalen van de ware weg

Gods woorden luiden: “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Het is niet moeilijk om zoiets te bestuderen, maar daar is wel voor nodig dat ieder van ons deze waarheid kent: Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God bieden ons de standaard waarnaar we onderscheid kunnen maken tussen de ware weg en valse wegen. De ware weg heeft het werk van de Heilige Geest en uitdrukkingen van de waarheid. De waarheden die door God zijn uitgedrukt bieden ons het geestelijk voedsel dat we nodig hebben in ons leven zodat we een pad van oefening hebben in alle dingen, en meer nog, dat onze verdorven gezindheid kan worden veranderd en we de werkelijkheid kunnen uitleven die God van ons vereist. Christus van de laatste dagen, Almachtige God, is verschenen en werkt. Hij heeft miljoenen woorden geuit die allemaal de waarheid zijn en heeft de mysteries van Gods zesduizendjarige managementplan om de mensheid te redden volledig onthuld. Ze stellen ons in staat te begrijpen hoe God de mensen leidde in hun leven tijdens het Tijdperk van de Wet, hoe de Heer Jezus het werk van de verlossing van de mens in het Tijdperk van Genade deed, en hoe God mensen oordeelt, tuchtigt, reinigt en transformeert in het Tijdperk van het Koninkrijk. Ze openbaren ons ook alle mysteries van de waarheid die we vroeger nooit konden begrijpen en vertellen ons waarom God vlees wordt om Zijn reddingswerk te doen en waarom Hij verschillende namen aanneemt. Ze vertellen ons alle waarheden, zoals hoe Satan mensen verderft en hoe God mensen vervolgens redt, wie God redt en wie Hij elimineert, wat het toekomstige einde en de bestemming van de mensheid zal zijn en hoe mensen zouden moeten streven naar het bereiken van volledige redding en hoe ze het koninkrijk van de hemel zouden moeten binnengaan. Deze waarheden kunnen mensen grondig zuiveren en transformeren en zijn alles wat we als verdorven mensen nodig hebben. Door middel van deze waarheden kunnen we volledig worden gered door God. Het werk en de woorden van de laatste dagen van Almachtige God vervullen volledig deze profetieën uit de Bijbel: “De tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God (1 Petrus 4:17). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12–13).

Bovendien, als het de ware weg is, zal het het werk van de Heilige Geest hebben. Hoe verdorven menselijke wezens of kwaadaardige machten zich er ook tegen verzetten en het veroordelen, ze kunnen de vooruitgang van Gods werk niet stoppen. Net als toen de Heer Jezus in Judea aan het werk was – Hij werd veroordeelt en onderdrukt door de Romeinse overheid en de joodse religie, maar toch verspreidde Zijn evangelie zich naar alle hoeken van het universum en werden er overal ter wereld christelijke kerken gesticht. Wie kent er de naam van de Heer Jezus niet? Op dezelfde manier wordt het werk van Almachtige God op waanzinnige wijze veroordeelt en onderdrukt door de CCP-regering, maar toch heeft Gods evangelie zich verspreid over het gehele vasteland van China. Dit is magnifiek en ongekend, en miljoenen mensen zijn tot de naam van Almachtige God gekomen en Hij heeft een groep mensen verworven die eensgezind met Hem is. De websites over het evangelie van De Kerk van Almachtige God zijn toegankelijk voor de hele wereld. De woorden van Almachtige God zijn vertaald in meer dan 20 talen en zijn online gepubliceerd zodat degenen van over de hele wereld die de ware weg zoeken en onderzoeken ze kunnen lezen. De lof van de naam van Almachtige God wordt steeds meer bezongen. Net als de woorden van Almachtige God zeggen: “Niemand kan de almacht van God peilen. In China, een land dat God als vijand beschouwt, is God nooit opgehouden met Zijn werk. In plaats daarvan hebben meer mensen Zijn werk en woord geaccepteerd, want God doet wat Hij kan om elk menselijk individu te redden. […] Het werk van God is als machtige, aanzwellende golven. Niemand kan Hem tegenhouden en niemand kan Zijn voetstappen stoppen” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Zodra we de principes hebben begrepen voor het onderscheid maken tussen de ware weg en de valse weg en duidelijk de demonische essentie van haat en verzet tegen God van de CCP zien, zullen we niet langer om de tuin worden geleid door de geruchten en leugens van de CCP. Wanneer we dus geconfronteerd worden met Satans geruchten en drogredeneringen zal God ons, zolang we een hart van verering voor Hem behouden, op Hem steunen, en naar Hem opkijken en de waarheid zoeken, verlichten, illumineren en ons de waarheid doen begrijpen en Satans listen doen doorzien.

Zuster Yang Guang dit is het wat betreft de communicatie van vandaag – ik hoop dat het nuttig voor je was. Neem alsjeblieft wanneer je maar wilt contact met ons op als je nog meer vragen hebt zodat we ze kunnen onderzoeken en bespreken. God zij dank voor Zijn leiding!

Spirituele vragen en antwoorden

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Mysteries van de Bijbel: is het correct Gods woorden en werk te beperken tot de Bijbel?

  Er zijn vele broeders en zusters die geloven dat al Gods woorden en al Zijn werk zijn vastgelegd in de Bijbel en dat God onmogelijk enig nieuw werk kan doen dat verder gaat dan wat in de Bijbel staat. De christen Xia Yu hield er echter een andere mening op na …

 • De ware betekenis van opname in de Bijbel

  Alle gelovigen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, om opgenomen te worden in de lucht en de Heer te ontmoeten. Maar wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

 • Wat is werkelijk berouw? Laat je inspireren door het verhaal van koning David

  Koning David genoot de fervente steun van de Israëlieten, maar omdat hij Uria liet doden en hij Uria’s vrouw Batseba tot vrouw nam, werd hij door God gestraft. Waarom prees God David dan later als man naar Zijn hart?

 • God leidde me uit de pijn van een mislukt huwelijk na de affaire van mijn vrouw

  In de huidige samenleving wordt het steeds gewoner dat een thuis uiteen wordt gescheurd door een buitenechtelijke affaire. Sommigen geven zich over aan ontaarding, omdat ze niet in staat zijn de klap op te vangen; anderen nemen wraak op hun wederhelft, wat tot een tragedie leidt. Ook deze man leidde een leven vol vreselijke pijn vanwege de affaire van zijn vrouw, waardoor hij zijn motivatie om te blijven leven had verloren. Maar later aanvaardde hij Gods redding en liet hij dankzij het lezen van Gods woorden, de pijn van zijn mislukte huwelijk achter zich; hij heeft een nieuw levensdoel gekregen.