Mysteries van de Bijbel: is het correct Gods woorden en werk te beperken tot de Bijbel?

Door Xia Yu

Enkele dagen geleden kwam Broeder Li, die terug was gekeerd van zijn werk elders, gehaast naar me toe en vertelde me dat hij iemand had ontmoet die hem predikte dat de Heer Jezus reeds was wedergekeerd en dat de Heer nieuwe woorden sprak en nieuw werk uitvoerde, woorden en werk buiten de Bijbel om. Hij dacht echter dat dit niet mogelijk was, aangezien voorgangers en ouderlingen dikwijls tijdens kerkdiensten predikten dat alle woorden en werken van God zijn vastgelegd in de Bijbel, dat er geen woorden van God buiten de Bijbel zijn, en dat God onmogelijk nieuw werk buiten dat in de Bijbel kan uitvoeren. De voorgangers en ouderlingen zeiden vaak dat al degenen die predikten dat God nieuw werk uitvoerde en nieuwe woorden uitten buiten dat wat in de Bijbel stond, vast en zeker ketters waren! Ik dacht toen ik het hoorde ook dat dit niet mogelijk kon zijn. Ik had immers sinds ik in de Heer begon te geloven de voorgangers en ouderlingen vaak op deze manier horen praten en dit was een geloof dat ook door de gehele religieuze wereld werd aangehangen. Maar toen bedacht ik me hoe belangrijk de zaak van de komst van de Heer was en dat ik niet zo makkelijk conclusies zou moeten trekken. Ik besloot dat ik een vrome houding moest aannemen en het verlangen moest hebben nederig te zoeken. Bovendien zijn we nu in de laatste dagen en zijn er vele tekenen die erop wijzen dat de Heer spoedig terug zal keren. Elk nieuws dat we horen dat betrekking heeft op de wederkomst van de Heer moet dus zorgvuldig behandeld worden! We bespraken de zaak dus vele malen, maar konden nog steeds niet tot een conclusie komen. De zaak verwarde me erg: “Hoe kan de Heer Jezus die wederkomt in de laatste dagen woorden spreken en werk verrichten die buiten wat in de Bijbel staat omgaan? Wat is precies de wil van de Heer?” Ik bad vaak tot de Heer en zocht antwoorden op deze vragen, totdat, op een dag, ik een prediker tegenkwam met de naam Broeder Lin. Door middel van zoeken en discussie kwam ik tot een nieuw begrip met betrekking tot de vraag of er werk en woorden van God zijn buiten de Bijbel …

Broeder Lin communiceerde met me en zei: “Tweeduizend jaar lang heeft de religieuze wereld zich vastgeklampt aan de zienswijze dat ‘Alle woorden en al het werk van God vastgelegd zijn in de Bijbel, en dat er geen buiten de Bijbel om bestaan’. Komt deze zienswijze echter overeen met de feiten en met Gods woorden? Allen die goed onderlegd zijn in de Bijbel weten dat Jehova God en de Heer Jezus nooit zulke dingen in de Bijbel hebben gezegd, en de Heilige Geest ook niet. Als hun zienswijze niet op Gods woorden en de waarheid zijn gebaseerd, waar baseert de religieuze wereld deze dan wel op? Is deze niet ontsproten uit hun eigen opvattingen en voorstellingen? In feite zijn het Nieuwe en het Oude Testament samen slechts verslagen van twee fasen van Gods werk, verslagen van Gods werk die nadat God zijn werk had voltooid zijn opgetekend door enkele volgelingen van God, op basis van hun eigen herinneringen. In die tijd, toen het proces van het bundelen van de afzonderlijke Bijbelboeken in één boek zich voltrok, werd een deel van Gods woord dat was overgebracht door de profeten niet in zijn geheel opgenomen in het Oude Testament vanwege meningsverschillen en onoplettendheden van de samenstellers, dit is een welbekend feit. Hoe kunnen we dan zeggen dat er geen enkele van Gods woorden en niets van zijn werk buiten wat in de Bijbel is vastgelegd bestaat? Ook zijn niet alle woorden en werken van de Heer Jezus vastgelegd in het Nieuwe Testament, zoals geschreven staat in het Evangelie van Johannes 21:25: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.” De woorden die de Heer Jezus heeft gesproken en zijn vastgelegd in de vier evangeliën zijn samen goed voor een paar uur van het spreken van Jezus en zijn vergeleken met al de woorden die de Heer Jezus sprak tijdens de drie en een half jaar dat Hij werkte en preekte niet meer dan een druppel in de oceaan. Daarom is de zienswijze van de religieuze wereld, dat alle woorden en al het werk van God zijn vastgelegd in de Bijbel en dat er geen zijn die niet in de Bijbel staan, onjuist en absurd. Het zijn opvattingen en voorstellingen van de mens, heel eenvoudig, en het is niet in overeenstemming met de feiten!”

Toen ik dit hoorde, was ik heel verbaasd en kon het niet laten te denken: “Ja, er was inderdaad een deel van de profetieën van de profeten dat niet is vastgelegd in het Oude Testament, maar in plaats daarvan werd opgenomen in de deuterocanonieke boeken. Bovendien werkte de Heer Jezus drie en een half jaar op aarde, en leidde Hij Zijn discipelen om te preken en werken waar Hij ook maar kwam. Hij sprak zoveel woorden en deed zoveel werken dat het onmogelijk slechts de hoeveelheid die is vastgelegd in de vier evangeliën kan uitmaken!”

Toen ik dit dacht, knikte ik en sprak: “Broeder Lin, alles wat je hebt gezegd is waar. Ik heb nooit eerder over deze dingen nagedacht. Wil je alsjeblieft doorgaan met je communicatie?”

Broeder Lin glimlachte en knikte, en hij sprak verder: “We dienen ook te weten dat, of het nu het Oude Testament of het Nieuwe Testament betreft, de Bijbel pas werd gevormd nadat God een fase van het werk had afgerond en mensen Zijn werk hadden vastgelegd, en nadat deze verslagen waren samengesteld en bewerkt. Met andere woorden, Gods werk kwam eerst en de Bijbel kwam later. Toen bijvoorbeeld de Heer Jezus kwam om Zijn werk uit te voeren, was er alleen het Oude Testament, het Nieuwe Testament ontstond pas na 300 na Christus. In de tijd van Jezus waren de weg van berouw die Hij preekte en de werken die Hij uitvoerde, zoals Zijn werk te worden gekruisigd om de mensheid te verlossen, eenvoudigweg niet vastgelegd in het Oude Testament. Het waren nieuwe werken die werden uitgevoerd en nieuwe woorden die werden geuit door God, werken en woorden buiten wat was vastgelegd in het Oude Testament. Als we volgen wat de voorgangers en ouderlingen in de religieuze wereld zeggen, dat ‘God onmogelijk enig nieuw werk kan doen buiten dat wat in de Bijbel staat en alles dat buiten de Bijbel omgaat ketterij is’, zouden we dan niet het werk van de Heer Jezus ontkennen en veroordelen? Daarom zijn beweringen zoals deze zonder feitelijke basis, onhoudbaar en misleidend, heel eenvoudig.”

Nadat ik naar Broeder Lins communicatie had geluisterd, voelde ik me helemaal van streek. Ik zag eindelijk in dat de zienswijze dat “Alle woorden en al het werk van God zijn vastgelegd in de Bijbel en dat er geen zijn die niet in de Bijbel staan” niet meer dan een misleidende misvatting van de mens was. Het kwam eenvoudig niet overeen met Gods woorden en was niet in overeenstemming met de feiten van Gods werk!

Precies op dat moment las Broeder Lin me een passage uit een boek voor: “In de tijd van Jezus leidde Hij de Joden en allen die Hem volgden in overeenstemming met het werk dat de Heilige Geest in die tijd in Hem verrichtte. Hij baseerde Zijn handelingen niet op de Bijbel, maar sprak in overeenstemming met Zijn werk. Hij schonk geen aandacht aan wat de Bijbel zei en zocht niet in de Bijbel naar een pad om Zijn volgers langs te leiden. Meteen vanaf het moment dat Hij begon te werken, verspreidde Hij de weg van berouw – een woord waarvan absoluut nog geen sprake was geweest in de profetieën van het Oude Testament. Hij handelde niet alleen niet volgens de Bijbel, maar leidde ook een nieuw pad en deed nieuw werk. Nooit verwees Hij in Zijn predikingen naar de Bijbel. Tijdens het Tijdperk van de Wet was er nooit iemand in staat geweest Zijn wonderen te verrichten, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Dat gold ook voor Zijn werk, Zijn leer, en het gezag en de kracht van Zijn woorden onder alle mensen in het Tijdperk van de Wet. Jezus deed gewoon Zijn nieuwere werk, en al veroordeelden velen Hem met de Bijbel in de hand, en gebruikten ze zelfs het Oude Testament om Hem te kruisigen, toch oversteeg Zijn werk het Oude Testament. Waarom nagelden de mensen Hem anders aan het kruis? Was dat niet omdat er niets in het Oude Testament stond over Zijn leer, Zijn gave om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven? […] Het leek bij de mensen alsof Zijn werk nergens op gestoeld was, en veel van het werk was in conflict met wat er in het Oude Testament stond. Zat de mens er hier niet naast? Moet doctrine op het werk van God worden toegepast? En moet het overeenkomen met de voorspellingen van de profeten? Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom brak Hij dan met die doctrines? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?” (‘Over de Bijbel (1)’).

Nadat hij klaar was met het voorlezen van deze passage, voelde ik plotseling dat ik was verlicht en begon de passage zorgvuldig te overwegen. Vooral toen ik de woorden: “Wat is groter: God of de Bijbel?” hoorde. Ik kon niet anders dan eraan denken dat God de Heer van de hele schepping is, dat Hij het opperste gezag heeft en de opperste positie bekleedt, dat Hij heerst over de paden van alle sterren in het hele universum en heerst over alle dingen op aarde – was het werkelijk mogelijk dat al Gods daden in dat ene boek, de Bijbel, waren vastgelegd? Natuurlijk is God groter!

Broeder Lin ging door met zijn communicatie en sprak: “God is de Heer van de Schepping en, meer nog, Hij is de Heer van de Bijbel. Hij heerst soeverein over alle dingen, beheert alles en is volmaakt in staat Zijn werk van het redden van de mens uit te voeren volgens Zijn eigen plan, waarom zou Hij dus volgens de Bijbel moeten werken? God schiep alle dingen in de hemel en op de aarde, Hij vernietigde de wereld met de zondvloed, verwoestte Sodom en redde Ninevé, en God inspireerde Mozes de Israëlieten uit Egypte te leiden en Zijn wet uit te roepen, en zo voorts. Geen van deze werken werden uitgevoerd volgens de Bijbel, maar werden in plaats daarvan alle gedaan voordat de Bijbel verscheen. Derhalve heeft God nooit volgens de Bijbel gewerkt en verwijst Hij ook niet naar de Bijbel. In plaats daarvan voert God Zijn eigen werk uit volgens Zijn managementplan om de mensheid te redden en volgens de behoeften van de mens. Bovendien zijn de woorden en het werk van de Heer Jezus niet gebaseerd op het Oude Testament. De Heer Jezus preekte de weg van berouw, Hij leerde de mensen elkaar zeventig maal zeven maal te vergeven, Hij leerde mensen hun naasten als zichzelf lief te hebben, enzovoorts. Geen van deze woorden en werken zijn vastgelegd in het Oude Testament. In het Tijdperk van de Wet eiste God van de mensen dat ze de sabbat hielden, en toch genas de Heer Jezus toen Hij kwam op de sabbat de zieken en wierp Hij demonen uit. Toen de discipelen honger hadden gaf Hij hen korenaren te eten, en Hij preekte ook niet in de tempel, enzovoorts. Al deze werken van de Heer Jezus gingen buiten het Oude Testament om. Het is daarom duidelijk dat Gods werk niet beperkt is tot de Bijbel, maar dat Hij in plaats daarvan continu nieuwere en hogere werken buiten de Bijbel om uitvoert en mensen nieuwere paden van de praktijk brengt. De Bijbel zegt: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen” (Romeinen 11:33). Gods daden zijn talrijk en Zijn wijsheid is ondoorgrondelijk diep. De werken van God die in de Bijbel zijn vastgelegd zijn, zijn zo beperkt dat ze onmogelijk alles wat God is kunnen vertegenwoordigen. We kunnen daarom de Bijbel niet gebruiken om Gods werk te begrenzen, noch kunnen we Gods werk tot de Bijbel beperken en nog veel minder kunnen we zeggen dat alles wat afwijkt van de Bijbel ketterij is, want als we dat doen zouden we God veroordelen en lasteren!”

Hoe meer ik luisterde, des te meer licht mijn hart vulde en ik schaamde me dat ik blind de voorgangers en ouderlingen had gevolgd wanneer ze Gods woorden en werk tot de Bijbel beperkten. Vervuld van emotie zei ik: “Dank u Heer! Door middel van wat je net aan me hebt voorgelezen en uit je communicatie begrijp ik nu dat God de Soeverein over alle dingen is, dat niemand Zijn almacht en wijsheid kan doorgronden en dat Hij volledig in staat is buiten de Bijbel om te gaan om meer werk te doen. En toch beperken we Gods werk binnen de grenzen van de Bijbel door op onze opvattingen en voorstellingen te vertrouwen en geloven we dat God onmogelijk nog meer woorden kan spreken of werk kan uitvoeren buiten de woorden en werken die in de Bijbel staan. Door dit te doen beperken we God en veroordelen Zijn werk! We zijn zo arrogant en verwaand! Wanneer we terugdenken aan de tijd dat de Heer Jezus kwam om Zijn werk uit te voeren, zien we dat de farizeeën, die goed onderlegd waren in de Bijbel, zich koppig vastklampten aan de letter van het Oude Testament en geloofden dat al Gods woorden en al Zijn werk daarin waren vastgelegd. Ze zochten of onderzochten het werk en de woorden van de Heer Jezus in het geheel niet, integendeel, ze geloofden dat het werk en de woorden van de Heer Jezus het Oude Testament te buiten gingen en ze gebruikten het feit dat de Heer Jezus Zich bij Zijn handelingen niet hield aan de wetten van het Oude Testament om Zijn werk en woorden te ontkennen en veroordelen. Uiteindelijk werden de farizeeën door God vervloekt en gestraft omdat ze Hem trotseerden. Ik begrijp nu dat wanneer het gaat over onze benadering van Gods werk, we godvrezende harten moeten hebben en we bij alles wat we niet begrijpen verder moeten zoeken. We moeten Gods werk niet zo lichtvaardig veroordelen of ontkennen, anders zullen we geneigd zijn mensen te worden die in God geloven en Hem toch trotseren, mensen zoals de farizeeën waren, en zullen we uiteindelijk door God worden gestraft!”

Broeder Lin knikte en zei: “Broeder, dat je tot zo’n begrip kunt komen is geheel dankzij de verlichting en de leiding van God, en ik offer werkelijk dank aan God!”

Ik vervolgde: “Broeder Lin, ik heb Broeder Li horen zeggen dat God in de laatste dagen nieuwe woorden uitdrukt en nieuw werk uitvoert dat buiten wat in de Bijbel staat omgaat. Is er een Bijbelse basis voor zo’n verklaring? Deze kwestie is me niet zo duidelijk, kun je hierover dus alsjeblieft met me communiceren?”

Broeder Lin communiceerde vervolgens met me en zei: “In feite zijn er vele verzen in de Bijbel die profeteren dat de Heer Jezus in de laatste dagen zal wederkomen en dat Hij meer woorden zal spreken en nieuw werk zal uitvoeren. De kwestie is dat we de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld volgen in het beperken van Gods woorden en werk tot de Bijbel en we niet erg zorgvuldig nadenken over deze profetieën! De Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12–13). En in de hoofdstukken twee en drie van Openbaring wordt vele malen geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt”. Deze profetieën vertellen ons duidelijk dat wanneer de Heer Jezus wederkeert, Hij de waarheid zal uitdrukken en ons alle waarheden en mysteries zal vertellen die we niet begrijpen, en dat geen van deze waarheden zijn vastgelegd in de Bijbel. Bovendien is het geprofeteerd in Openbaring 5: 1-3: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien.” En in Openbaring 5:7 en 5:9 staat: “Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. … En ze zetten een nieuw lied in: U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.” Deze twee profetieën spreken nog duidelijker taal en vertellen ons dat alleen God het boek en de zeven zegels kan openen. Dat wil zeggen, alleen de Heer Jezus die in de laatste dagen terugkeert kan dat verzegelde boek openen. We dachten vroeger dat dit boek verwees naar de Bijbel, maar we hebben er nu beter over nagedacht. Elk van ons bezit een Bijbel en we kunnen allemaal deze Bijbel op elk moment openen en lezen. Er staat echter in de profetieën dat het boek is verzegeld en dat alleen God Zelf het kan openen en de mysteries die het bevat kan openbaren. Daarom, op basis van de woorden van de Heer Jezus en de profetieën, kunnen we er volledig zeker van zijn dat dit verzegelde boek niet verwijst naar de Bijbel, dat wanneer de Heer Jezus in de laatste dagen wederkomt Hij woorden zal spreken die buiten die in de Bijbel omgaan, en dat Hij openlijk alle mysteries in dit boek aan de mensheid zal openbaren. Daarom moeten we, geconfronteerd met de uitspraken van de wedergekeerde Heer Jezus, deze absoluut aanvaarden met een open geest en aandachtig luisteren naar Gods stem, anders zullen we de kans mislopen om te worden opgenomen door de Heer wanneer Hij komt!”

Ik dacht herhaaldelijk diep na over de verzen die Broeder Lin had voorgelezen en de verbijstering in mijn hart verdween volkomen. Het is duidelijk vastgelegd in de Bijbel dat de Heer zal wederkomen en dat Hij meer woorden zal spreken en nieuw werk zal uitvoeren. Ik had deze profetieën ook gelezen, maar toch had ik nooit hun werkelijke betekenis begrepen. Nu, door middel van zoeken en communicatie, had ik het eindelijk begrepen: de Bijbel was geen verslag van al Gods werken en woorden, en wanneer de Heer in de laatste dagen wederkomt zal Hij nieuwe woorden spreken en nieuw werk doen die buiten de Bijbel omgaan. Gods leiding zij dank! Ik besloot op staande voet dat ik het initiatief moest nemen Gods nieuwe werk te zoeken en onderzoeken, aandachtig moest luisteren naar Gods stem, de verschijning van de Heer in de laatste dagen moest verwelkomen en Gods voetstappen moest volgen! Als ik me vast zou blijven klampen aan de onjuiste zienswijze dat er geen woorden of werken van God waren buiten die in de Bijbel, dan zou ik het risico lopen mijn kans de wederkomst van de Heer te verwelkomen mis te lopen en exact dezelfde fout maken als de farizeeën.

Toen ik me dit bedacht, voelde ik heel veel dankbaarheid voor God, voor Zijn verlichting en leiding die me in staat hadden gesteld dit aspect van de waarheid te begrijpen. Nadien bleef ik deze zaak met Broeder Lin bespreken en erover communiceren in de hoop nog meer te begrijpen over het werk dat de wedergekeerde Heer zou uitvoeren.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • Wat is werkelijk berouw? Laat je inspireren door het verhaal van koning David

  Koning David genoot de fervente steun van de Israëlieten, maar omdat hij Uria liet doden en hij Uria’s vrouw Batseba tot vrouw nam, werd hij door God gestraft. Waarom prees God David dan later als man naar Zijn hart?

 • Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

  "Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen" (Matteüs 24:27). "Bliksem uit het oosten" verwijst naar Gods verschijning en werk, het is de ware weg. Waarom veroordelen en vervolgen de religieuze leiders en de Chinese overheid het dan op alle mogelijke manieren? Lees dit artikel en u zult het antwoord vinden.

 • Gods houding ten opzichte van zondaars

  De laatste dagen zijn aangebroken, de profetieën in de Bijbel zijn praktisch allemaal vervuld en alle broeders en zusters kijken uit naar de Heer die komt om ons te ontvangen en ons op te nemen in het koninkrijk van de hemel. Vele broeders en zusters in de heer vragen echter: Hoewel we elke week naar de kerk gaan om te aanbidden, we vaak de Bijbel lezen en ons uitputten en voor de Heer werken, begaan we toch elke keer weer zonden overdag om ze vervolgens 's avonds op te biechten.

 • De ware betekenis van opname in de Bijbel

  Alle gelovigen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, om opgenomen te worden in de lucht en de Heer te ontmoeten. Maar wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?