De Bijbel is de canon van het christendom en gelovigen baseren hun geloof in de Heer al tweeduizend jaar op de Bijbel. Bovendien geloven de meeste mensen in de religieuze wereld dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt, dat geloof in de Heer hetzelfde is als geloof in de Bijbel en vice versa, en dat mensen die van de Bijbel afdwalen geen gelovige kunnen worden genoemd. Ik zou graag willen weten of op deze manier in de Heer geloven, strookt met Zijn wil.

2019-05-22 2

Antwoord:

Velen geloven dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt, en God, en dat geloven in het een, hetzelfde is als geloven in het ander. Mensen geven de Bijbel dezelfde status als God. Er zijn zelfs mensen die wel de Bijbel, maar niet God erkennen. Ze beschouwen de Bijbel als het allerhoogste en gebruiken hem zelfs om God te vervangen. Er zijn zelfs religieuze leiders die wel de Bijbel maar niet Christus erkennen, en die beweren dat degenen die de wederkomst van de Heer prediken ketters zijn. Wat is het probleem hier? De religieuze wereld is weggezakt naar het punt waar ze uitsluitend de Bijbel en niet de terugkeer van de Heer erkent, en daarom is ze gedoemd. Het is duidelijk dat de religieuze wereld een groep van antichristen is geworden die God als hun vijand ziet. Het is onbetwistbaar dat veel religieuze leiders zijn zoals hypocriete farizeeërs. Vooral degenen die beweren dat “zij die de terugkeer van de Heer prediken, ketters zijn” zij zijn allemaal antichristen en ongelovigen. Het lijkt erop dat veel mensen niet weten wat het geloof in de Heer echt is. Ze noemen hun geloof in deze vage God “het orthodoxe geloof”, maar ze vervangen God door de Bijbel. Ze verwerpen zelfs vleesgeworden Christus, van de laatste dagen, omdat zij iedere waarheid die Christus spreekt, negeren en veronachtzamen. Wat is het probleem hier? Dat is een zeer diepe vraag! Lang geleden, in de tijd dat de Heer Jezus Zijn werk verrichtte, hebben de Joden toen niet op dezelfde wijze gehandeld? Voordat Christus verscheen om Zijn werk te verrichten, baseerde de mens het geloof in God volledig op de Bijbel. Niemand kon zeggen wiens geloof oprecht en wiens geloof vals was, en niemand kon zeker zeggen wie daadwerkelijk God gehoorzaamde en wie tegen Hem gekant was. Toen de Heer Jezus Christus vlees geworden was en Zijn werk verrichtte, waarom werd toen ieder soort mens kenbaar gemaakt? Hierin ligt Gods wijsheid vervat. Als Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verschijnt en Zijn werk verrricht, dan horen de wijze maagden Gods stem en zien ze Zijn voetstappen, en dan worden, ze heel natuurlijk degenen die voor Gods troon gebracht worden. En de dwaze maagden, omdat zij niet kunnen zien dat Almachtige God, Christus van de laatste dagen, ook echt God is, worden dan bekend gemaakt en verstoten. Hoewel ze zich op dit moment sterk houden en zich aan hun zogenaamde geloof vastklampen, zullen ze huilen en tandenknarsen als de rampen zich voltrekken. Hieruit blijkt duidelijk dat zij die zich vastklampen aan de Bijbel en de waarheid niet kunnen aanvaarden, zij die in God in de hemel maar niet in de vleesgeworden Christus geloven, dat zij allen ongelovigen zijn en dat ze door God zullen worden uitgesloten. Dit is de waarheid! Eens kijken wat Almachtige God zegt.

Almachtige God zegt: “Vanaf het moment dat de Bijbel er was, was het geloof van de mens in de Heer het geloof in de Bijbel. Je kunt wel zeggen dat mensen in de Heer geloven, maar in plaats daarvan kun je beter zeggen dat ze in de Bijbel geloven. Beter dan te zeggen dat ze begonnen zijn de Bijbel te lezen, kun je zeggen dat ze begonnen zijn te geloven in de Bijbel. En in plaats van te zeggen dat ze tot de Heer zijn teruggekeerd, kun je beter zeggen dat ze tot de Bijbel zijn teruggekeerd. Op deze manier vereren mensen de Bijbel alsof het God is, alsof het hun levensbloed is, alsof het verlies ervan gelijk zou staan met het verlies van het leven. Mensen zien de Bijbel als net zo hoog als God, en sommigen vinden de Bijbel zelfs boven God verheven. Als mensen het zonder het werk van de Heilige Geest moeten stellen, als ze God niet kunnen voelen, dan kunnen ze toch verder gaan met hun leven. Maar zodra ze de Bijbel verliezen, of de welbekende hoofdstukken en spreuken uit de Bijbel kwijt zijn, dan lijkt het wel alsof ze hun leven verloren zijn” (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Ze geloven alleen in mijn bestaan binnen de reikwijdte van de Bijbel. Voor hen ben ik hetzelfde als de Bijbel; zonder de Bijbel ben ik er niet en zonder mij is er geen Bijbel. Ze besteden geen aandacht aan mijn bestaan of daden, maar in plaats daarvan besteden ze extreme en speciale aandacht aan elk afzonderlijk woord van de Schrift en velen van hen geloven zelfs dat ik niets dat ik zou willen doen zou moeten doen, tenzij het door de Schrift is voorzegd. Ze hechten teveel waarde aan de Schrift. Je zou kunnen zeggen dat ze woorden en uitdrukkingen als te belangrijk zien en gaan zelfs zo ver dat ze verzen uit de Bijbel gebruiken om elk woord dat ik zeg af te wegen en om mij te veroordelen. Wat zij zoeken is niet de weg van verenigbaarheid met mij, of de weg van verenigbaarheid met de waarheid, maar de weg van verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel en zij geloven dat alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zonder uitzondering, niet mijn werk is. Zijn zulke mensen niet de plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën? De Joodse farizeeën gebruikten de wet van Mozes om Jezus te veroordelen. Ze zochten niet naar verenigbaarheid met de Jezus van die tijd, maar volgden ijverig de wet naar de letter en gingen zelfs zo ver dat ze uiteindelijk de onschuldige Jezus aan het kruis nagelden, nadat ze Hem ervan beschuldigden dat Hij de Oudtestamentische wet niet naleefde en dat Hij de Messias niet was. Wat was hun essentie? Was het niet, dat ze niet zochten naar de weg van verenigbaarheid met de waarheid? Ze waren geobsedeerd door elk woord van de Schrift, terwijl ze geen aandacht schonken aan mijn wil en de stappen en methoden van mijn werk. Het waren geen mensen die de waarheid zochten, maar mensen die stug de woorden van de Schrift volgden; het waren geen mensen die in God geloofden, maar mensen die in de Bijbel geloofden. In wezen waren zij waakhonden van de Bijbel. Om de belangen van de Bijbel te beschermen en de waardigheid van de Bijbel te handhaven en de reputatie van de Bijbel te beschermen, gingen ze zo ver dat ze de genadige Jezus aan het kruis nagelden. Dit deden ze alleen om de Bijbel te verdedigen en om de status van elk woord van de Bijbel in de harten van mensen te handhaven. Dus gaven ze de voorkeur aan het verzaken van hun toekomst en het zondoffer, om Jezus, die Zich niet aan de doctrine van de Schrift hield, ter dood te veroordelen. Waren zij niet de lakeien van elk woord van de Schrift?

En hoe zit het met de mensen tegenwoordig? Christus is gekomen om de waarheid vrij te geven, maar zij willen Hem liever uit de mensheid verdrijven om zodoende de hemel binnen te gaan en genade te ontvangen. Ze zouden de komst van de waarheid liever volledig ontkennen om de belangen van de Bijbel te beschermen en zouden liever de Christus die het vlees weer aannam opnieuw aan het kruis nagelen om het eeuwige bestaan van de Bijbel te garanderen. Hoe kan de mens mijn redding ontvangen, wanneer zijn hart zo kwaadaardig is en zijn aard zo vijandig tegenover mij?” (‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wat betekent in God geloven? Wat betekent in de Bijbel geloven? Hoe verhoudt de Heer zich tot de Bijbel? Wat was er eerst, de Bijbel of de Heer? Dus wie verricht het reddingswerk? Kan de Bijbel het werk van de Heer verrichten? Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen? Als mensen blindelings in de Bijbel geloven, betekent dit dan dat ze God vereren? Staat je houden aan de Bijbel gelijk aan het woord van God naleven? Staat je houden aan de Bijbel absoluut gelijk aan het volgen van de weg van de Heer? Dus als mensen menen dat de Bijbel almachtig is, betekent dit dan dat zij de Heer verheerlijken, dat zij de Heer eerbiedigen en gehoorzamen? Niemand ziet de waarheid van deze vragen. Al duizenden jaren vereren mensen de Bijbel alsof dat de Heer is. Sommigen stellen de Bijbel zelfs op de plaats van de Heer en Zijn werk, maar niemand kent de Heer werkelijk en gehoorzaamt Hem. De farizeeën hielden de Bijbel aan, toch nagelden ze de Heer Jezus aan het kruis. Wat was de vraag? Is de Bijbel begrijpen hetzelfde als God kennen? Is de Bijbel aanhouden hetzelfde als de weg van de Heer volgen? De farizeeën waren experts in bijbelverklaring, maar ze kenden God niet. Ze nagelden de Heer Jezus, die het verlossingswerk verrichtte en de waarheid uitdrukte, aan het kruis. Wat betekent het precies om God echt te kennen? Als je gewoon in staat bent om de Bijbel te interpreteren en de Bijbelse kennis te begrijpen, is dat dan hetzelfde als God kennen? Als dat zo zou zijn, waarom zouden de farizeeën dan de Heer Jezus veroordelen en zich tegen hem kanten terwijl ze de Bijbel interpreteerden? Of iemand God waarachtig kent en gehoorzaamt hangt af van de vraag of hij of zij de vleesgeworden Christus erkent en gehoorzaamt. De vleesgeworden God onthult de hele mensheid, dat is iets wat de meeste mensen niet beseffen. De vloek van de Heer Jezus over de farizeeën getuigt van het feit dat God iedereen rechtschapen behandelt. Het is duidelijk dat degene die de Heer niet gehoorzaamt en vereert maar alleen de Bijbel blindelings gelooft en vereert, dat die Gods goedkeuring niet zal ontvangen. Als het geloof van de mensen uitsluitend bestaat uit het vasthouden aan de Bijbel en als hun hart geen ruimte heeft voor de Heer, als zij de Heer niet als groot kunnen eren en Zijn woord naleven, als zij niet in staat zijn om Gods werk en leidraad te aanvaarden en te gehoorzamen, mensen, zouden jullie dan niet zeggen dat zo iemand een hypocriete farizeeër is? Is zo iemand geen antichrist, een mens die God tot zijn vijand heeft gemaakt? Dus als een mens alleen vasthoudt aan de Bijbel, wil dat zeker niet zeggen dat hij de waarheid en het leven verworven heeft. Het is verkeerd om de Bijbel te vereren en blindelings te volgen, door dit te doen zal men zeker Gods goedkeuring niet ontvangen. God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt om de mens te zuiveren en te verlossen, en om hem van Satans invloed te redden zodat de mens God kan vereren, gehoorzamen en door God gewonnen kan worden. Dit is het doel en de betekenis van vleesgeworden God die Zijn werk verricht. De sleutel tot ons geloof is het zoeken en naleven van de waarheid en het woord van de Heer. Op deze manier zullen wij het werk van de Heilige Geest verkrijgen en God kennen. Dan zullen we in staat zijn om God te vereren en Hem te verheerlijken. We zullen echte gehoorzaamheid en geloof hebben. Dat is de ware betekenis van ons geloof. Op die manier zullen we de goedkeuring van de Heer ontvangen. Dus nu weten we dat geloven in de Bijbel niet hetzelfde is als geloven in de Heer. Mm, maar hoe verhouden die twee zich dan? De Heer Jezus sprak hier zeer duidelijk over. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk vijf, vers 39-40: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen.” De woorden van de Heer Jezus zijn erg duidelijk. We zien dat de Bijbel slechts een getuigenis is, een weergave van Gods werk in het verleden. Hij vertegenwoordigt God niet, omdat hij slechts een beperkte hoeveelheid van Gods woord en werk bevat. Hoe kan dit beperkte verslag God vertegenwoordigen? God is de Schepper. Hij is de Meester van alle dingen. Gods leven is onbegrensd en onuitputtelijk. We kunnen Gods grootheid en overvloed nooit doorgronden. En dit beperkte verslag van Gods woorden en werk in de Bijbel is slechts een druppel in de uitgestrekte zee van Gods leven. Hoe zou de Bijbel God kunnen vertegenwoordigen? Hoe zou de Bijbel zelfs maar op één lijn kunnen staan met God? God kan de mens redden. Maar kan de Bijbel hetzelfde doen? God kan de waarheid uiten. Kan de Bijbel dit doen? God kan de mensheid op ieder moment verlichten en richtlijnen geven… Kan de Bijbel… dat doen? Dus de Bijbel kan God niet vertegenwoordigen. De mens stelt de Bijbel gelijk aan God, en denkt dat deze God kan vertegenwoordigen. Is dit niet kleinerend en godslasterend? De Bijbel gebruiken in plaats van Gods werk is verloochening en verraad van God. God is God en de Bijbel is de Bijbel. De Bijbel kan God niet vertegenwoordigen, noch kan hij Zijn werk vervangen. De Bijbel is slechts een verslag van Zijn werk. Gods woorden in de Bijbel zijn de waarheid. Ze zijn een manifestatie van Zijn leven en tonen Zijn wil. En elke fase van het werk kan alleen Zijn wil voor de mensheid gedurende dat tijdperk vertegenwoordigen. Maar ze vertegenwoordigen het woord en werk van God in andere tijdperken niet. Is dit nu iets duidelijker voor iedereen?

Als het gaat over de innerlijke waarheid van de Bijbel, moeten we de woorden van Almachtige God lezen. “Niemand kent de realiteit van de Bijbel. Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die de Bijbel heeft gelezen weet dat deze de twee stadia van het werk van God documenteert tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Het Oude Testament is een kroniek van de geschiedenis van Israël en het werk van Jehova vanaf de schepping tot het einde van het Tijdperk van de Wet. Het Nieuwe Testament legt het werk van Jezus op aarde vast in de Vier Evangeliën, en daarnaast het werk van Paulus; dan is het toch een geschiedkundig verslag?” (‘Over de Bijbel (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Voordien las het volk van Israël alleen het Oude Testament. Dat wil zeggen dat aan het begin van het Tijdperk van Genade de mensen het Oude Testament lazen. Het Nieuwe Testament verscheen pas in het Tijdperk van Genade. Het Nieuwe Testament bestond nog niet toen Jezus aan het werk was. De mensen hebben Zijn werk vastgelegd na Zijn wederopstanding en hemelvaart. Toen waren de vier evangeliën er pas, … Wat zij vastlegden, kun je zeggen, was naar het niveau van hun opleiding en menselijk kaliber. Wat zij vastlegden waren de ervaringen van de mens en ze hadden allemaal hun eigen manier van vastleggen en weten, en ieder verslag was anders. Daarom ben je uitermate onontwikkeld en dom als je de Bijbel als God vereert! Waarom ben je niet op zoek naar het werk van de God van vandaag? Alleen het werk van God kan de mens redden. De Bijbel kan de mens niet redden; die is al enige duizenden jaren lang niet veranderd. En als je de Bijbel aanbidt zul je nooit het werk van de Heilige Geest bereiken” (‘Over de Bijbel (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De manier waarop mensen de Bijbel benaderen, is er een van obsessie en geloof, en niemand kan absoluut zeker zijn van de innerlijke waarheid of het wezen van de Bijbel. Dus hebben de mensen vandaag de dag een nog steeds onbeschrijfelijk gevoel van magie waar het de Bijbel aangaat. Sterker nog, ze zijn door de Bijbel geobsedeerd en geloven erin. Tegenwoordig wil iedereen de profetieën van het werk van de laatste dagen in de Bijbel vinden en ontdekken wat God voor werk doet in de laatste dagen, en welke tekenen van de laatste dagen zich voordoen. En zo wordt hun verering van de Bijbel nog vuriger. En hoe meer de laatste dagen naderen, hoe meer geloof zij hechten aan de profetieën van de Bijbel, vooral die over de laatste dagen. Met zo’n blind geloof in de Bijbel, met zo’n vertrouwen in de Bijbel hebben ze geen behoefte meer om het werk van de Heilige Geest te zoeken. In hun opvattingen denken de mensen dat alleen de Bijbel het werk van de Heilige Geest kan brengen, dat ze alleen in de Bijbel de voetstappen van God kunnen vinden, dat alleen in de Bijbel de mysteriën van Gods werk verborgen liggen, dat alleen de Bijbel, en geen ander boek of mens, alles van God en van Zijn gehele werk kan verklaren. De Bijbel kan het werk van de hemel naar de aarde brengen en de Bijbel kan de tijdperken beginnen en eindigen. Met zulke opvattingen heeft de mens niet de neiging op zoek te gaan naar het werk van de Heilige Geest. Hoezeer de Bijbel de mensen in het verleden dus ook heeft geholpen, nu is het een belemmering geworden voor Gods meest recente werk. Zonder de Bijbel kunnen mensen op andere plaatsen naar Gods voetstappen zoeken. Maar nu zijn Zijn voetstappen door de Bijbel ingesloten en is het twee keer zo moeilijk geworden Zijn meest recente werk uit te breiden; een zware strijd. Dit komt allemaal door de bekende hoofdstukken en spreuken uit de Bijbel en door de verschillende profetieën van de Bijbel. Voor de mensen is de Bijbel een afgodsbeeld geworden, het is een puzzel in hun brein geworden. Ze kunnen gewoon niet geloven dat God zonder de Bijbel kan werken, dat mensen buiten de Bijbel God kunnen vinden. En ze kunnen al helemaal niet geloven dat God van de Bijbel kan afwijken bij het eindwerk en opnieuw kan beginnen. Dat is ondenkbaar voor de mensen, ze kunnen het niet geloven en zich ook niet voorstellen. De Bijbel is voor de mensen een grote belemmering geworden om Gods nieuwe werk te aanvaarden, en bemoeilijkt de verbreding van het nieuwe werk” (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom trotseerde Hij de doctrines dan? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?” (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het zoeken naar de waarheid, als het gaat over of de Bijbel God kan vertegenwoordigen, en over hun onderlinge verhouding, is van het allergrootste belang. En eerst moeten we achterhalen: wat voor soort God is God eigenlijk? God is de Schepper van alle dingen! God is almachtig en wijs! Alleen God kan de mensheid redden en leiden. Alleen God kan het lot van de mensheid bepalen. Dit wordt alom erkend. Hoe werd de Bijbel geschreven? Nadat God Zijn werk voltooid had, hebben de mensen die door Hem gebruikt werden, hun getuigenissen en ervaringen opgeschreven, toen werden die samengevoegd om de Bijbel te maken. Ja. Dus weten we zeker dat de Bijbel slechts een verslag is van Gods werk in het verleden, dat het slechts een getuigenis is van Gods werk. De Bijbel kan God niet vertegenwoordigen, kan niet in de plaats van God staan om Zijn werk te doen en de mens te redden, Als het geloof van de mens alleen gebaseerd is op het lezen van de Bijbel in plaats van op Gods werk, dan zal de mens het werk van de Heilige Geest niet verwerven en niet gered worden. Omdat Gods reddingswerk een voortgaand proces is. Dus we kunnen ons niet blindstaren op één of twee fases van Gods werk. Omdat we de voetstappen van Gods werk moeten volgen tot God Zijn werk om de mens te redden, volbrengt. Op die manier kunnen we Gods volledige redding waarachtig ontvangen. Gods managementplan voor de redding heeft drie werkfases: het werk van het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. Iedereen weet dat het Tijdperk van de Wet de tijd was waarin God wetten gebruikte om de mensheid te leiden. In het Tijdperk van Genade verrichtte God Zijn werk van de verlossing. De Heer Jezus werd aan het kruis genageld om de mens te verlossen van onder het domein van Satan, om al zijn zonden te vergeven, en om de mens het recht te geven om voor God te verschijnen en tot Hem te bidden. En het oordeel tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk, omvat het werk dat de mensheid zal zuiveren, vervolmaken en redden. Als de mensheid slechts door het Tijdperk van de Wet en door het Tijdperk van Genade gaat, maar Gods oordeel van de laatste dagen weigert te aanvaarden, dan zal de mensheid niet echt gered worden en door God worden gewonnen. We snappen allemaal dat het redden van de mensheid het doel was van de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade. In dat tijdperk kon geloof in de Heer zorgen dat onze zonden werden vergeven en dat we mochten bidden en genade ontvangen. Maar we werden niet gereinigd in dit tijdperk.Waarom is dat zo? Omdat onze aard zondig is en omdat we vaak rebelleren tegen God en tegen Hem ingaan. De Heer Jezus heeft beloofd dat Hij terug zou komen, en alle waarheid zou uitdrukken die de mensheid zou redden tijdens de laatste dagen, om hen die Gods stem horen te zuiveren en hen voor Gods troon te brengen. Net zoals de Heer Jezus voorspeld heeft: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Het woord en werk van Almachtige God zijn een vervulling van dit vers van Johannes: “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.” Dus… Almachtige God is de wedergekeerde Heer Jezus. Almachtige God voert het oordeel uit, en zuivert en vervolmaakt allen die voor Zijn troon verschenen zijn, Al die wijze maagden, die tot Hem zijn weergekeerd nadat ze Zijn stem hadden gehoord en zo zegevierden, om hen naar het koninkrijk van God te brengen. God verricht Zijn werk in drie fases, daardoor kunnen wij zien dat God altijd gewerkt heeft om de mens te leiden en te redden. Iedere fase van Gods werk is diepgaander dan de vorige. Wat de Bijbel betreft, dat is niet meer dan een belangrijk boek voor ons, Gods volgelingen. Maar… de Bijbel kan het werk van God niet verrichten, zoals de mensheid redden of ons leiden.

De Bijbel is eigenlijk gewoon een verslag. Wanneer God werk had voltooid, werd dat vastgelegd in de Bijbel door Zijn volgelingen. En hoewel de Bijbel natuurlijk onmisbaar is, heeft de mens het werk van de Heilige Geest nodig om hem te begrijpen, om de waarheid te begrijpen. Dat is gewoon een feit. Dus moeten we de voetstappen van het Lam volgen en Gods werk van het oordeel aanvaarden en gehoorzamen. Op die manier kunnen we het werk van de Heilige Geest en Gods redding en perfectie ontvangen. Als we alleen de Bijbel lezen maar de woorden en het werk van God in de laatste dagen niet aanvaarden, dan kunnen we niet gezuiverd en gered worden. Sterker nog, zelfs als ieder woord dat God gesproken heeft, in de Bijbel zou staan, dan nog zouden we het nooit kunnen begrijpen zonder het werk van de Heilige Geest. Om de waarheid te begrijpen, moeten we het woord van God in praktijk brengen en verlichting van de Heilige Geest ontvangen. En alleen zo kunnen we Gods woord begrijpen, de realiteit van de waarheid binnentreden. Moeten we het volgende begrijpen. Wat is de sleutel tot onze redding, als gelovigen? De sleutel is het werk van de Heilige Geest en Zijn vervolmaking. Wie is de Heilige Geest? Is de Heilige Geest niet gewoon God Zelf? De Bijbel is slechts een verslag van Gods werk in het verleden. Dus hoe kan dat ooit Zijn plaats innemen? Zoals ik al zei, kan alleen God de mens redden. De Bijbel kan de mens niet redden. Als ons geloof niet verder gaat dan de Bijbel volgen en als we Gods werk in de laatste dagen niet aanvaarden, of niet de voetstappen van Gods werk volgen, dan zullen we verlaten worden. Velen in het Tijdperk van de Wet hebben het werk van de Heer Jezus niet kunnen aanvaarden en werden dus uitgesloten. Degenen die in de Heer Jezus geloven maar het werk van Almachtige God niet kunnen aanvaarden, zullen ook verlaten en uitgesloten worden. We kunnen inzien dat deze mensen blind zijn en God niet kennen. Ze zullen de volle laag krijgen bij de rampen, en ze zullen lijden.

Het oordeel, uitgevoerd door Almachtige God door de waarheid uit te drukken, dat vormt het hart van Gods managementplan om de mensheid te redden. En het is ook de laatste fase van Gods werk om de mensheid te zuiveren, te redden en te vervolmaken. Dus als gelovigen alleen maar de eerste twee fases van de Bijbel volgen, maar weigeren Christus’ werk van zuivering, verricht in de laatste dagen, te aanvaarden, dan kunnen ze het koninkrijk van God nooit binnentreden. Het maakt niet uit hoelang ze in de Heer geloofd hebben. Dat alles zal voor niets zijn. Want allen die de allerlaatste redding van Almachtige God afwijzen, zijn tegenstanders van God. Zij zijn allen hypocriete farizeeën. Daar bestaat geen twijfel over. Ook al baseerden de farizeeën zich op de Bijbel en wezen ze de Heer Jezus af, en ook al gebruiken de voorgangers en ouderlingen de Bijbel in de laatste dagen om het werk van Almachtige God af te wijzen, toch is dit helemaal niet logisch. Ze hebben hun argumentatie gebaseerd op het schrift van de Bijbel, in plaats van op Gods woord. Hoeveel argumenten iemand daar ook voor heeft, iedereen die het werk van Almachtige God in de laatste dagen afwijst is een verrader. In Gods ogen zijn dat allemaal kwaaddoeners. God zal hen nooit erkennen. Deze ongelovigen en antichristen die ontmaskerd zullen worden in de laatste dagen zullen de straf moeten ondergaan en de rampen moeten verduren. God zal hen allen verbannen en uitsluiten, en ze zullen nooit meer de gelegenheid hebben om God te zien. We weten wel, dat dit waar is: De Bijbel kan God niet vertegenwoordigen en kan de plaats van Gods werk niet innemen. God is God. De Bijbel is de Bijbel. En aangezien we geloven, moeten we Gods werk ervaren, moeten we het tempo van Gods werk volgen, we moeten Gods woord eten en drinken tijdens de laatste dagen, en we moeten Gods waarheid volgen en aanvaarden. Dit is de ware betekenis van geloof. Iedere keer dat God vlees wordt om te werken, moet Hij zich ontdoen van degenen die alleen de Bijbel volgen en God niet gehoorzamen. Dus kunnen we vol vertrouwen zeggen: “Geloof in God moet overeenstemmen met de Bijbel, de Bijbel naleven is het ware geloof in God, de Bijbel vertegenwoordigt God”, deze ideeën zijn dwalingen. Iedereen die zo spreekt, zo klakkeloos, die kent God niet. Als iemand de Bijbel boven al het andere plaatst, zelfs in de plaats van God, bewandelt hij dan niet de weg van de farizeeën? De farizeeën hingen de Bijbel aan, maar verwierpen God en dus werden ze vervloekt. Staat dat niet vast?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Of mensen leven verwerven door hun geloof in God is afhankelijk van of zij zich de waarheid eigen maken. Als zij dat doen, dan hebben zij God waarlijk leren kennen; slechts zij die dat hebben gedaan, hebben het leven echt verworven. Zij die God niet werkelijk kennen, beschikken niet over de waarheid; daarom hebben zulke mensen geen leven bereikt. Dat is zeker, zonder enige twijfel. Wat betekent het dan precies om zich de waarheid eigen te maken? Dat vereist het kennen van Christus, omdat Hij de geïncarneerde God is te midden van de mensen, de Ene die alle waarheid uitdrukt. De waarheid komt voort uit het leven van God en is helemaal een uitdrukking van Christus wiens essentie de waarheid, de weg en het leven is. Alleen Christus bezit de essentie van waarheid en leven, dus als je Hem kent en Hem wint, heb je je de waarheid werkelijk eigen gemaakt. Het is daarom duidelijk dat van hen die in God geloven, alleen zij die Christus kennen en Hem hebben gewonnen het leven waarlijk hebben verworven, God kennen en eeuwig leven hebben geoogst. Dat vervult precies wat er in de Bijbel is geschreven: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Geloven in de Zoon verwijst ongetwijfeld naar het geloof in de geïncarneerde Christus. Van de mensen die in God geloven, kunnen alleen zij die Christus herkennen als de waarheid, de weg en het leven, waarlijk God kennen en gered en vervolmaakt worden; alleen zij zullen Gods goedkeuring verkrijgen. Wie in God gelooft en toch Christus ontkent, weerstaat of verloochent, is iemand die het geloof belijdt maar ook God weerstaat en verraadt. Derhalve kan hij kan geen redding of vervolmaking bereiken. Als iemand in God gelooft, maar slechts blindelings de Bijbel aanbidt en ervan getuigt en zich ondertussen tegen Christus verzet en haat tegen Hem voelt, dan heeft zo iemand zich al begeven op het pad van de antichrist en is een vijand van God geworden. Als een antichrist zal zo iemand worden gestraft en vervloekt door God, en ten slotte worden verdoemd en ten gronde gebracht. Voor hen die in God geloven, is dit de meest ernstige vorm van falen en smart.

Er zijn velen die op grond van de Bijbel alleen in een vage God in de hemel geloven, maar niet geloven dat God vlees kan worden, laat staan dat ze accepteren dat Christus de incarnatie van God is, de Redder van de verdorven mensheid of de praktische God die mensen redt. Zulke mensen weten niet dat Christus de waarheid, de weg en het leven is; zij kunnen ook niet met Christus verenigbaar zijn. Zij behoren stellig tot het soort mensen dat verveeld raakt door de waarheid en er haat tegen voelt. We kunnen allen in de Bijbel lezen dat de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs hun leven lang in God geloofden, maar weigerden de vleesgeworden Heer Jezus te accepteren en zo ver gingen dat zij Jezus Christus zelfs kruisigden en doodden. Daardoor werden zij mensen die zich tegen God verzetten en Hem verraadden; daarom werden zij door Hem gestraft en vervloekt. Ondanks hun levenslange geloof waren zij niet in staat Gods zegeningen en belofte te verkrijgen. Wat een erbarmelijk en droevig einde! Of mensen met succes geloven, hangt er daarom van af of zij Christus kennen en hebben gewonnen. De kern van de zaak is of zij al de door Christus uitgedrukte waarheden hebben geaccepteerd en al het werk van God gehoorzaam hebben ervaren, of zij Christus kunnen verheerlijken en van Hem kunnen getuigen tot zij met Hem verenigbaar zijn. Dit bepaalt of hun geloof in God slaagt of faalt. Maar veel mensen zijn het daarmee niet eens. Zij beschouwen de Bijbel als het hoogste en hebben deze zelfs gebruikt om God in hun hart te vervangen. Wanneer de geïncarneerde God Zijn werk komt uitoefenen, kunnen deze mensen Christus zowaar ontkennen, verwerpen en zich tegen Hem keren. Als Christus’ woorden en daden niet overeenstemmen met bepaalde regels in de Bijbel, gaan deze mensen zo ver dat zij Hem veroordelen, verwerpen en verlaten. Het is juister om te zeggen dat zij in de Bijbel geloven dan dat zij in God geloven. In hun ogen is de Bijbel hun Heer, hun God. Het schijnt dat voor hen God, de Heer, in de Bijbel is, die Hem vertegenwoordigt, dus zij geloven dat de waarheid iets is wat geheel in overeenstemming is met de Bijbel, terwijl iets wat van de Bijbel verschilt de waarheid niet kan zijn. Alleen de Bijbel is de waarheid. Zij beschouwen de Bijbel als iets dat hoger staat dan welke waarheid dan ook; afdwalen van de Bijbel zou afdwalen van de waarheid zijn. Zij denken dat het werk en de uitingen van God alleen op de pagina’s van de Bijbel staan en weigeren ook maar iets te erkennen dat Hij buiten de Bijbel zou hebben gedaan of gezegd. Zulke mensen zijn hetzelfde als de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs die alleen de Bijbel erkenden, maar God helemaal niet kenden; zij wilden het bestaan van de geïncarneerde Christus al helemaal niet toegeven. Zij plaatsten de Bijbel en Christus zelfs tegenover elkaar en wisten absoluut niet dat Hij de waarheid, de weg en het leven is; zij verheerlijkten de Bijbel en getuigden ervan en nagelden Christus aan het kruis, waarmee zij een monsterlijke zonde van verzet tegen God begingen. Dus het kan zijn dat zij in God geloofden, maar zij zijn niet gered. Zij werden integendeel vijanden van God en antichristen en waren voorbestemd om door Hem te worden gestraft en vervloekt. Dat is het directe gevolg voor mensen die in God geloofden in een religie, die misleid en gecontroleerd werden door de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs, en op het pad van de antichrist werden gezet. Dit laat zien dat wat de Heer Jezus zei, waar is: “Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil” (Mat. 15:14). Zulke mensen kunnen zeker niet worden gered en vervolmaakt.

De Bijbel bevat een zin die het beste de essentie van Christus weergeeft. Het betreft wat de Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Joh. 14:6). Met deze woorden sloeg de Heer Jezus de spijker op de kop en onthulde het grootste mysterie van het geloof in God – het feit dat mensen alleen gered kunnen worden door Christus te kennen en te winnen. Dat is omdat God de mensheid alleen grondig kan redden als Hij als Christus is geïncarneerd. Christus is de enige toegangspoort voor Zijn schapen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan en alleen de geïncarneerde Christus is de praktische God die de mensen redding kan brengen. Als zij in God geloven, kunnen zij alleen op het pad naar redding en vervolmaking terechtkomen door Christus te accepteren en te volgen. Dit is de enige manier waarop zij mensen kunnen worden die de wil van de hemelse Vader uitvoeren en op hun beurt het hemelse koninkrijk binnengaan. Hierdoor weten we dat zij die in God geloven de geïncarneerde Christus moeten aanvaarden en gehoorzamen, voordat zij gered en vervolmaakt kunnen worden en Gods goedkeuring kunnen ontvangen. Dit is de weg die God heeft voorgeschreven voor mensen om in Hem te geloven en gered te worden. De vraag of mensen die in God geloven Christus kennen en Hem hebben gewonnen, is daarom van het grootste belang en heeft direct invloed op hun bestemming en einde.

Als we terugdenken aan het werk dat de Heer Jezus verrichtte toen Hij naar de aarde kwam om het Tijdperk van Genade in te wijden, kunnen we zien dat geen van de gelovigen van de religie Hem kende of volgde. Dat gold in het bijzonder voor de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs van het jodendom; zij allen weigerden Christus te erkennen of te aanvaarden. Bovendien ontkenden, beoordeelden en veroordeelden deze mensen de Heer Jezus op grond van wat er in de Bijbel stond. Zij kruisigden Hem zelfs en begingen daarmee een monsterlijke zonde van verzet tegen God en werden gedurende de laatste tweeduizend jaar de archetypen van mensen die in God geloven en zich nochtans tegen Hem verzetten en Hem verraden, en daarom Gods straf en vervloekingen hebben moeten ondergaan. In feite had de Heer Jezus al vroeg tijdens Zijn prediking gemerkt dat de kern van de religieuze wereld er één is die zich verzette tegen God. Heel nauwkeurig legde Hij direct de wortel en kern bloot van de weerstand van de farizeeërs tegen God: “En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Joh. 5:38-40). De woorden van de Heer Jezus onthulden de waarheid en de kern van hoe de religieuze gemeenschap geloofde in God en zich nochtans tegen Hem verzette. Zij verhelderden tegelijkertijd de kern van de relatie tussen de Bijbel en Christus. Dit betekent ongetwijfeld een geweldige redding voor mensen die in God geloven. Maar in de huidige religieuze gemeenschap geloven de meeste mensen nog steeds blindelings in de Bijbel en vereren en getuigen van de Bijbel en plaatsen deze op een voetstuk boven Christus en getuigenissen van Christus. Dat geldt in het bijzonder voor de religieuze leiders en dominees die, net als de farizeeërs, doorgaan met het beoordelen, veroordelen en belasteren van de geïncarneerde Christus tijdens de laatste dagen volgens de Bijbel, ondanks de waarheid die Hij tot uitdrukking brengt. Hun daden hebben geleid tot de uiteindelijke tragedie, de kruisiging van Christus voor de tweede keer, en hebben lang geleden Gods woede gewekt. Het gevolg is desastreus, want Almachtige God waarschuwde al vroeg: “Wee hen die God kruisigen” (‘De slechten zullen zeker worden gestraft’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Het is daarom absoluut nodig duidelijk te communiceren over de relatie tussen de Bijbel en Christus, zodat iedereen correct kan omgaan met de Bijbel, Christus kan aanvaarden en gehoorzaam kan zijn aan Zijn werk om Gods goedkeuring te verkrijgen.

…………

Met betrekking tot de Schriften zei de Heer Jezus eens: “en ze getuigen ook van mij.” Hier was Gods woord heel duidelijk gesproken; de Bijbel is louter een verzameling van getuigenissen over Hem. We beseffen allemaal dat de Bijbel een authentiek verslag van de eerste twee fasen van Gods werk is. Met andere woorden: het is het getuigenis van de eerste twee fasen van Gods werk die de begeleiding en verlossing van de mensheid afronden na de schepping van de hemel en aarde en alle dingen, met inbegrip van de mensheid. Door het lezen van de Bijbel kan iedereen zien hoe God de mensen in het Tijdperk van de Wet leidde en hun leerde voor Hem te leven en Hem te aanbidden. We kunnen ook zien hoe God de mensheid in het Tijdperk van Genade verloste en hun vergiffenis schonk voor hun vroegere zonden, terwijl Hij hun vrede, vreugde en allerlei blijken van genade schonk. Mensen kunnen niet alleen zien dat God de mensheid heeft geschapen en voortdurend heeft geleid, maar ook dat Hij de mensheid daarna heeft verlost. Ondertussen heeft God ook voor de mensheid gezorgd en deze beschermd. Bovendien kunnen wij in de Bijbelse profetieën lezen dat Gods woorden in de laatste dagen als vuur zullen branden om Zijn volk te beoordelen en te reinigen. Zij zullen de mensheid van alle zonden verlossen en ons helpen te ontkomen aan de duistere invloed van Satan, zodat wij geheel tot God kunnen terugkeren en ten slotte Gods zegen en belofte beërven. Dat is wat God bedoelde toen Hij zei: “en ze getuigen ook van mij.” Daarom kan iedereen die de Bijbel gewetensvol leest, enkele van Gods daden zien en Zijn bestaan herkennen en de almacht en wijsheid waarmee Hij schiep, heerst en regeert over alles in de hemel en op aarde. Alzo is de Bijbel van diepgaande betekenis voor mensen voor het geloven in God, het kennen van God en het bewandelen van het juiste geloofspad. Iedereen die serieus in God gelooft en de waarheid liefheeft, kan in het leven een doel en richting vinden door het lezen van de Bijbel en leren in God te geloven, op Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen en aanbidden. Dit zijn allemaal gevolgen van de getuigenissen van God in de Bijbel; dit is een onweerlegbaar feit. Maar de Heer Jezus heeft ook een nog belangrijker punt verkondigd toen Hij zei: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben” en “En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen.” Deze woorden zijn erg belangrijk! Als mensen die in God geloven de waarheid en het leven willen verwerven, is het niet voldoende om alleen op het getuigenis van de Bijbel te vertrouwen; zij moeten ook tot Christus komen om de waarheid en het leven te winnen. Dat is omdat alleen Christus de waarheid tot uitdrukking kan brengen en de mensheid kan verlossen en redden. God is de Ene die ons leven schenkt. De Bijbel kan niet de plaats van Zijn kracht innemen, laat staan het werk van de Heilige Geest, en kan mensen niet namens God het leven schenken. Alleen door Christus te aanvaarden en gehoorzamen, kunnen wij het werk van de Heilige Geest verkrijgen en de waarheid en het leven winnen. Als mensen alleen in de Bijbel geloven zonder de praktische geïncarneerde God te aanvaarden, zullen zij niet in staat zijn het leven te winnen, omdat de Bijbel niet God is; deze is slechts een getuigenis van Gods werk. Door het geloof in God zouden we moeten begrijpen dat er fasen in Zijn werk van het redden van de mensheid zijn: drie werkfasen zijn nodig om de mensheid grondig te redden van de invloed van Satan, zodat de mensen waarlijk kunnen terugkeren bij God en door Hem worden gewonnen. Daarom brengt elke fase van Gods werk die de mensen ervaren hun een deel van Zijn redding. Alleen door het tempo van het werk van de Heilige Geest nauwkeurig te volgen en Gods oordeel en tuchtiging in de laatste dagen te ondergaan, kunnen we Gods omvangrijke en volledige redding ontvangen. Zo konden de Israëlieten bijvoorbeeld door hun geloof in Jehova God alleen tijdens het Tijdperk van de Wet Gods belofte genieten. Als zij de redding door Jezus Christus niet accepteerden, konden zij geen vergeving krijgen voor hun zonden, laat staan dat ze de door de Heer geschonken vrede, vreugde en rijkelijke genade konden genieten; dit is een feit. Als mensen alleen de verlossing van de Heer Jezus aanvaarden om vergeving te krijgen voor hun zonden en ook om de vele gunsten geschonken door God te genieten, maar Zijn werk van oordeel en kastijding in de laatste dagen niet accepteren, dan kunnen zij de waarheid of het leven niet winnen, en evenmin zullen zij in staat zijn verandering te bewerkstelligen in hun levensgezindheid. Daardoor komen zij niet in aanmerking om Gods beloften te erven en het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Elke fase van Gods werk werpt zijn eigen vruchten af en is meer verheven dan de vorige. Al deze fasen vullen elkaar aan: geen enkele kan worden overgeslagen. Zij leiden gaandeweg tot vervolmaking. Indien iemand een van de fasen van Gods werk niet zou accepteren, kon die persoon slechts een deel van Zijn redding verkrijgen, niet alles. Ook dat is een feit. Als mensen alleen in de Bijbel geloven zonder Christus in de laatste dagen te accepteren, worden zij mensen die zich tegen God verzetten en Hem verraden. Het resultaat zal zijn dat zij Gods uiteindelijke en volledige redding mislopen. Met andere woorden: als mensen alleen geloven in de Heer Jezus, maar niet de redding accepteren die Zijn terugkeer – die van Almachtige God – brengt in de laatste dagen, dan zal hun geloof halverwege bedorven raken en op niets uitlopen. Wat zou dat jammer zijn! Wat spijtig! Daarom leidt het niet accepteren van de geïncarneerde Christus ertoe dat men niet in staat is het leven te verwerven. Door alleen in de Bijbel te geloven, kunnen mensen niet worden gered of het leven verwerven en zullen ze nooit in staat zijn God te kennen, omdat de Bijbel niet God is, maar slechts getuigenis van Hem. Alzo, als mensen alleen in de Bijbel geloven zonder Christus te accepteren, kunnen zij niet het werk van de Heilige Geest ontvangen. Het resultaat is dat zij niet door God kunnen worden gered; zij kunnen alleen door Hem worden geëlimineerd. Dat is zeker, zonder enige twijfel. Het is een feit dat kan worden ingezien door het lezen van de Bijbel. Bovendien is dit de hoofdreden waarom de religieuze leiders en dominees in God geloven en zich nochtans tegen God verzetten, wat leidt tot falen van hun geloof.

uit communicatie van boven

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Gerelateerde media