Hoe kan men een normaal geestelijk leven binnengaan?

2021-03-13 0

Relevante woorden van God:

Voor een normaal geestelijk leven moet je in staat zijn om dagelijks nieuw licht te ontvangen en naar waarlijk begrip van Gods woorden streven. Je moet de waarheid duidelijk zien, een pad van praktisering vinden in alle aangelegenheden, nieuwe vragen ontdekken door Gods woorden dagelijks te lezen en je eigen onvolkomenheden inzien, zodat je een hunkerend en speurend hart mag hebben dat je hele wezen tot actie aanzet, en zodat je te allen tijde stil mag zijn voor God, intens bang dat je achterop raakt. Iemand met zo’n hunkerend, speurend hart die gewillig is om voortdurend intrede te bereiken, bevindt zich op het juiste spoor van een geestelijk leven. Wie door de Heilige Geest worden geraakt, wie verlangen het beter te doen, wie gewillig zijn en ernaar streven om door God te worden vervolmaakt, wie hunkeren naar diepgaander begrip van Gods woorden, wie niet naar het bovennatuurlijke streven maar veeleer een echte prijs betalen, wie zich echt om Gods wil bekommeren, wie werkelijk intrede bereiken zodat hun ervaringen oprechter en echter zijn, wie geen holle woorden en doctrines najagen of ernaar streven om het bovennatuurlijke te voelen, wie geen enkele geweldige persoonlijkheid vereren − zij zijn degenen die een normaal geestelijk leven zijn binnengegaan. Alles wat ze doen beoogt het bereiken van verdere groei in het leven en het vernieuwen en verlevendigen van de geest, en ze zijn altijd in staat om actief intrede te bereiken. Ze komen zonder het te beseffen tot begrip van de waarheid en gaan de werkelijkheid binnen. Mensen met een normaal geestelijk leven vinden elke dag de bevrijding en vrijheid van geest, en ze kunnen Gods woorden op een vrije manier tot Zijn tevredenheid praktiseren. Bidden is voor deze mensen geen formaliteit of een procedure; ze zijn elke dag in staat om gelijke tred met het nieuwe licht te houden. Mensen trainen zichzelf bijvoorbeeld om hun hart voor God te verstillen, en hun hart kan werkelijk stil zijn voor God en ze kunnen door niemand verstoord worden. Geen mens, gebeurtenis of ding kan hun normale geestelijke leven belemmeren. Dergelijke training is bedoeld om resultaten op te leveren en niet bedoeld om mensen regels te laten volgen. Deze praktijk gaat niet om het volgen van regels, maar gaat juist om het bevorderen van groei in iemands leven. Als je deze praktijk alleen als te volgen regels ziet, zal je leven nooit veranderen. Je praktiseert misschien wel op dezelfde manier als anderen, maar terwijl zij uiteindelijk in staat zijn om gelijke tred te houden met het werk van de Heilige Geest, word jij van de stroom van de Heilige Geest afgesneden. Houd je jezelf dan niet voor de gek?

uit ‘Aangaande een normaal geestelijk leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De manier waarop mensen in God geloven, van God houden en God tevredenstellen is door de Geest van God aan te raken met hun hart en zo Zijn voldoening te verkrijgen, en door hun hart te gebruiken om contact te maken met Gods woorden en zo bewogen te worden door de Geest van God. Als je een normaal geestelijk leven wilt verkrijgen en een normale relatie met God wilt aangaan, moet je eerst je hart aan Hem geven. Pas wanneer je je hart hebt gestild tegenover Hem en je hele hart in Hem hebt uitgestort, zul je geleidelijk aan een normaal geestelijk leven kunnen ontwikkelen. Als mensen, in hun geloof in God, hun hart niet aan Hem geven en als hun hart niet in Hem is en zij Zijn last niet als de hunne behandelen, dan is alles wat ze doen een daad van misleiding van God, een daad die typisch is voor religieuze mensen en die niet door God geprezen kan worden. God kan niets winnen van dit soort persoon; dit soort persoon kan alleen dienen als contrast voor Gods werk, zoals een versiering in het huis van God, iets wat overbodig en nutteloos is. God maakt geen gebruik van dit soort persoon. In zulke personen is er niet alleen geen gelegenheid voor het werk van de Heilige Geest, maar heeft zelfs hun vervolmaking geen enkele waarde. Dit soort persoon is, om de waarheid te zeggen, een lopend lijk. Zulke mensen hebben niets wat door de Heilige Geest kan worden gebruikt, maar zijn integendeel allemaal tot eigendom van Satan gemaakt en diep verdorven door Satan. God zal deze mensen verwijderen. Op dit moment, bij het gebruiken van mensen, gebruikt de Heilige Geest niet alleen die delen van hen die wenselijk zijn om dingen gedaan te krijgen; Hij vervolmaakt en verandert ook hun ongewenste delen. Als je hart in God kan worden uitgestort en stil kan blijven tegenover Hem, zul je de kans en de bekwaamheid hebben om door de Heilige Geest te worden gebruikt, om de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te ontvangen en, bovendien, de kans hebben dat de Heilige Geest je tekortkomingen vergoedt. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je aan de positieve kant dieper intreden en een hoger niveau van inzicht verwerven, maar zul je aan de negatieve kant een groter begrip hebben van je eigen gebreken en tekortkomingen, gretiger zijn om te proberen Gods wil tevreden te stellen en niet passief zijn, maar actief binnengaan. Zo zul je een juiste persoon worden.

uit ‘Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er is geen stap die crucialer is voor het binnengaan in de woorden van God dan het stillen van je hart in Zijn aanwezigheid. Het is een les die alle mensen momenteel urgent moeten binnengaan. De paden voor het intreden in het stillen van je hart tegenover God zijn de volgende:

1. Trek je hart terug uit externe zaken. Wees in vrede tegenover God en schenk je onverdeelde aandacht aan het bidden tot God.

2. Eet, drink en geniet van Gods woorden terwijl je hart in vrede is tegenover God.

3. Zorg dat je in je hart over Gods liefde mediteert en nadenkt en Gods werk overpeinst.

Begin eerst vanuit het aspect van het gebed. Bid met onverdeelde aandacht en op vaste tijden. Hoe weinig tijd je ook ter beschikking hebt, hoe druk je werk ook is of wat je ook overkomt, bid elke dag zoals gewoonlijk en eet en drink Gods woorden zoals gewoonlijk. Zolang je Gods woorden eet en drinkt zul je, hoe je omgeving ook is, grote vreugde hebben in je geest en zul je niet gestoord worden door de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen. Wanneer je doorgaans in je hart nadenkt over God, kan dat wat er buiten gebeurt je niet storen. Dit is wat het betekent om gestalte te bezitten. Begin met gebed: stil bidden voor God is het meest vruchtbaar. Eet en drink daarna de woorden van God, zoek het licht in Gods woorden door erover na te denken, vind het beoefeningspad, zorg dat je weet wat God bedoelt bij het spreken van Zijn woorden en dat je die precies begrijpt. Gewoonlijk zou het normaal voor je moeten zijn om in je hart dichtbij God te kunnen komen, Gods liefde te overdenken en Gods woorden te overpeinzen, zonder dat je door externe dingen wordt gestoord. Wanneer je hart een bepaalde mate van vrede heeft bereikt, zul je in stilte kunnen mijmeren en in jezelf Gods liefde kunnen overdenken en werkelijk dichtbij Hem kunnen komen, ongeacht je omgeving, tot je uiteindelijk zo ver bent, dat er lof opkomt in je hart, en zoiets is zelfs beter dan gebed. Dan zul je een zekere gestalte verkrijgen. Als je de hierboven beschreven gesteldheden kunt bereiken, zal dat bewijs zijn dat je hart werkelijk vrede kent voor God. Dit is de eerste fundamentele les. Pas nadat mensen in vrede kunnen zijn tegenover God, kunnen ze aangeraakt worden door de Heilige Geest en verlicht en geïllumineerd worden door de Heilige Geest. Pas dan kunnen ze echte communicatie hebben met God en ook Gods wil en de begeleiding van de Heilige Geest begrijpen. Ze zullen dan het juiste pad in hun geestelijke leven zijn opgegaan. Wanneer hun training om in Gods aanwezigheid te leven een bepaalde diepgang heeft bereikt, en ze zichzelf kunnen verzaken, zichzelf kunnen verachten en in Gods woorden kunnen leven, dan zijn hun harten werkelijk in vrede tegenover God. In staat zijn om jezelf te verachten, te vervloeken en te verzaken is het effect dat bereikt wordt door Gods werk en kan niet door mensen op eigen houtje worden gedaan. Daarom is de oefening van het stillen van je hart tegenover God een les die mensen onmiddellijk moeten binnengaan.

uit ‘Over je hart stil maken voor God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Zoals eerder gezegd, moeten jullie je hart aan God geven. Dat is een voorwaarde om de weg te gaan waarop de Heilige Geest je leidt. Jullie moeten dit doen om op het juiste pad te komen. Hoe geef je bewust je hart aan God? Als jullie Gods werk ervaren en tot Hem bidden in jullie dagelijks leven, doen jullie dit onverschillig – jullie bidden tot God terwijl jullie werken. Kun je dit je hart aan God geven noemen? Jullie denken aan huishoudelijke dingen of vleselijke zaken; jullie zijn altijd met jullie gedachten bij andere dingen. Kan dat gezien worden als je hart stil maken in de aanwezigheid van God? Dit gebeurt omdat je hart altijd is gericht op externe zaken en niet in staat is om zich tot God te keren. Als jullie werkelijk verlangen om je hart tot rust te brengen voor God, moeten jullie bewust meewerken. Dat betekent dat ieder van jullie tijd moet maken weg van ieder mens, zaak of ding voor je persoonlijk spirituele oefeningen, waar jullie je hart tot rust kunnen brengen en stil kunnen worden voor God. Jullie moeten daarbij je eigen aantekeningen maken, waarbij jullie je eigen kennis van Gods woord en hoe je geest is bewogen, kunnen noteren. Het maakt niet uit of wat jullie opschrijven diepzinnig of oppervlakkig is. Maak bewust jullie hart stil voor God. Als je een of twee uur per dag kunt besteden aan een waarlijk spiritueel leven, zal je leven die dag rijker voelen en je hart zal helder en duidelijk zijn. Als je dagelijks een dergelijk spiritueel leven kunt leiden, zul je steeds meer je hart aan God kunnen geven en zal je geest steeds sterker worden. Je toestand zal steeds beter worden, je zult beter in staat zijn om de weg waarop de Heilige Geest je leidt te gaan en God zal je meer en meer zegenen. Het doel van jullie geestelijk leven is om bewust de nabijheid van de Heilige Geest te zoeken en te verkrijgen. Het is niet om regels te onderhouden of religieuze rituelen te volbrengen, maar om waarlijk te handelen volgens de wil van God en jullie lichaam te disciplineren. Dat is wat de mens moet doen, dus moeten jullie je hier helemaal op richten. Hoe beter je meewerkt en hoe meer moeite je doet, des te meer zul je in staat zijn om je hart tot God te keren en des te meer zul je je hart stil maken voor Hem. Als je eenmaal een zekere staat hebt bereikt, zal God je hart helemaal winnen. Niemand zal je hart kunnen doen wankelen of stelen en je zult helemaal aan God toebehoren. Als je deze weg gaat, zal Gods woord zich te allen tijden aan je openbaren en je alles wat je niet begrijpt verklaren. Dit kun je allemaal bereiken door mee te werken. Dat is waarom God altijd zegt: “Ieder die handelt in overeenstemming met mij, zal ik dubbel belonen.” Jullie moeten deze weg duidelijk zien. Als jullie de juiste weg willen gaan, moeten jullie alles doen wat je kunt om God tevreden te stellen. Jullie moeten doen wat je kunt om een spiritueel leven te krijgen. In het begin zul je misschien niet veel bereiken, maar je moet jezelf niet toestaan om terug te vallen of te zwelgen in negativiteit – je moet hard blijven werken! Hoe meer je een spiritueel leven leidt, des te meer zal je hart vol zijn van de woorden van God, altijd hiermee bezig zijn en altijd deze last dragen. Daarna kun je je diepste waarheid aan God openbaren door je spirituele leven, kun je Hem vertellen over wat je wil doen, waar je aan denkt, je begrip van en je eigen zienswijzen betreffende Gods woord. Houd niets achter, zelfs niet het kleinste beetje! Oefen om de woorden in je hart aan God te zeggen, vertel Hem de waarheid en aarzel niet om te zeggen wat er in je hart omgaat. Hoe meer je dit doet, des te meer zul je Gods lieflijkheid voelen en je hart zal meer en meer naar God toe getrokken worden. Als dat gebeurt, zul je voelen dat God je meer lief is dan wie dan ook. Je zult God nooit verlaten, wat er ook gebeurt. Als je dit soort spirituele oefeningen dagelijks doet en dat niet vergeet, maar het behandelt als je levensroeping, dan zal Gods woord in je hart zijn. Dit is wat het betekent om aangeraakt te worden door de Heilige Geest. Het zal zijn alsof je hart altijd het bezit is geweest van God, alsof er altijd liefde in je hart is geweest. Niemand kan dat van je wegnemen. Als dat gebeurt, zal God werkelijk in je leven en een plaats hebben in je hart.

uit ‘Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

  • Waarom kunnen kerken ontaarden in religie?

    In elke fase van Gods werk zijn er ook bijbehorende eisen aan de mens. Allen in de stroom van de Heilige Geest bezitten de tegenwoordigheid en discipline van de Heilige Geest; mensen die niet in de stroom van de Heilige Geest zijn, bevinden zich onder het bevel van Satan en zijn van elk werk van de Heilige Geest verstoken.