Hoe moet men de waarheid in praktijk brengen om de waarheid-werkelijkheid binnen te gaan?

2021-03-13 0

Relevante woorden van God:

Ongeacht welk aspect van de werkelijkheid van de waarheid je ook hebt gehoord, als je jezelf daarmee vergelijkt, als je deze woorden in je eigen leven toepast en ze opneemt in je eigen praktijk, dan zul je beslist iets winnen en zul je beslist veranderen. Als je je buik volstopt met deze woorden en ze uit het hoofd leert met je brein, dan zul je nooit veranderen.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Voor welke problemen je ook staat, bescherm niet altijd je eigen belangen. Leer liever de waarheid te zoeken en over jezelf na te denken. Wat voor verdorvenheden er ook in jou worden geopenbaard, je mag ze niet ongecontroleerd laten. Het beste kun je nadenken over je verdorven wezen en het herkennen. Als je in alledaagse situaties stil blijft staan bij hoe je een oplossing kunt vinden voor je verdorven gezindheid, hoe je de waarheid in praktijk kunt brengen en wat de principes van de waarheid zijn, dan ben je in staat te leren hoe je de waarheid kunt aanwenden om je problemen op te lossen in overeenstemming met de woorden van God. Door dit te doen zul je geleidelijk de werkelijkheid binnentreden. Wanneer je verstand is vervuld van gedachten over hoe je een hogere positie kunt bereiken, of wat je moet doen zodat anderen je bewonderen, dan ben je op de verkeerde weg. Het betekent dat je dingen doet voor Satan; je verleent diensten. Wanneer je verstand is vervuld van gedachten over hoe je kunt veranderen zodat je steeds meer zoals een mens zult zijn, overeenkomstig Gods bedoelingen zult zijn, in staat zult zijn je aan Hem te onderwerpen en Hem te vereren, en je bij alles wat je doet terughoudendheid toont en Zijn kritische blik accepteert, dan wordt je toestand steeds beter. Dit is wat het betekent om iemand te zijn die in het aanschijn van God leeft. Wat dat betreft zijn er twee paden. Bij het ene pad wordt alleen gedrag benadrukt, en worden alleen de eigen ambities, verlangens, intenties en plannen vervuld; dan leef je voor Satan en onder zijn domein. Het andere pad benadrukt hoe je kunt voldoen aan Gods wil, hoe je de werkelijkheid van de waarheid kunt betreden, jezelf kunt onderwerpen aan God, en geen misvattingen over Hem of ongehoorzaamheid jegens Hem hebt, zodat je God vereert en je plichten goed vervult. Dit is wat het betekent om in het aanschijn van God te leven.

uit ‘Alleen door de waarheid in praktijk te brengen kan men normale menselijkheid hebben’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Mensen die zichzelf werkelijk inzetten voor God, spreiden hun hele wezen uit ten overstaan van Hem; ze onderwerpen zich oprecht aan al Zijn uitspraken en kunnen Zijn woorden in praktijk brengen. Ze maken van Gods woorden het fundament van hun bestaan en kunnen oprecht in Gods woorden zoeken om erachter te komen welke delen ze moeten beoefenen. Zo zijn mensen die werkelijk ten overstaan van God leven. Als dat wat je doet je leven ten goede komt, en je door het eten en drinken van Zijn woorden aan je innerlijke behoeften en tekortkomingen kunt voldoen, zodat je levensgezindheid wordt getransformeerd, zal dit Gods wil tevredenstellen. Als je handelt volgens Gods vereisten en als je in plaats van het vlees Zijn wil tevredenstelt, zul je in dit opzicht de werkelijkheid van Zijn woorden zijn binnengegaan. Wanneer er gesproken wordt over het meer realistisch binnengaan van de werkelijkheid van Gods woorden, betekent dit dat je je plicht kunt vervullen en aan Gods vereisten kunt voldoen. Alleen dit soort praktische handelingen kan het binnengaan van de werkelijkheid van Zijn woorden worden genoemd. Als je deze werkelijkheid kunt binnengaan, zul je de waarheid bezitten. Dit is het begin van het binnengaan van de werkelijkheid; je moet eerst deze training ondernemen, en pas dan zul je werkelijkheden kunnen binnengaan die zelfs nog dieper zijn.

uit ‘Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn praktische aspecten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vanaf het moment dat zij in God zijn gaan geloven, hebben mensen veel verkeerde bedoelingen gehad. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, vind je dat al je beweegredenen juist zijn. Maar als er iets met je gebeurt, kom je erachter dat er veel verkeerde beweegredenen in je leven zijn. Dus, als God mensen volmaakt maakt, zorgt Hij ervoor dat ze beseffen dat er veel opvattingen in hen leven die hun kennis van God in de weg staan. Als je erkent dat je beweegredenen verkeerd zijn, als je in staat bent op te houden met het praktiseren volgens deze opvattingen en beweegredenen, en in staat bent van God getuigenis af te leggen en stevig op je plek te staan in alles wat je overkomt, bewijst dit dat je tegen het vlees bent ingegaan. Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk een strijd van binnen voeren. Satan zal proberen en ervoor zorgen dat de mensen hem volgen, zal proberen en ervoor zorgen dat ze de opvattingen van het vlees volgen en de belangen van het vlees hooghouden. Maar Gods woorden zullen mensen van binnen verlichten en illumineren en op dat moment is het aan jou of je God of Satan volgt. God vraagt mensen om de waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die binnen in hen zijn te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te behandelen. De Heilige Geest raakt mensen in hun hart, en verlicht en illumineert hen. Daarom is er een strijd achter alles wat er gebeurt: elke keer dat mensen de waarheid of de liefde voor God in de praktijk brengen, is er sprake van een hevige strijd. Hoewel in hun vlees alles op orde lijkt, is er in de diepten van hun hart een strijd van leven en dood gaande en pas na deze hevige strijd, na ontzaglijk veel reflectie wordt bepaald of er verlies is geleden of een overwinning is behaald. Men weet niet of er gelachen of gehuild moet worden. Aangezien veel van de beweegredenen in mensen verkeerd zijn, of anders omdat veel van Gods werk ingaat tegen hun opvattingen, wordt er achter de schermen een groot gevecht geleverd als mensen de waarheid in praktijk brengen. Voordat deze waarheid in de praktijk is gebracht, hebben mensen achter de schermen ontzettend veel tranen van verdriet gelaten toen zij hun zinnen erop hadden gezet om God te behagen. Vanwege deze strijd ondergaan mensen lijden en loutering, dit is het ware lijden. Als de strijd je tegemoetkomt en je werkelijk aan de kant van God staat, dan ben je in staat om God te behagen. Tijdens het beoefenen van de waarheid is het onvermijdelijk dat men innerlijk zal lijden. Als alles van binnen juist was tijdens het in de praktijk brengen van de waarheid, dan zou men niet volmaakt hoeven te worden gemaakt door God en zou er geen strijd zijn en geen lijden. Het is vanwege de vele dingen in mensen die door God niet gebruikt kunnen worden en veel van de opstandigheid van het vlees, dat mensen de opstand tegen het vlees op een dieper niveau moeten leren. Dit noemt God het lijden dat Hij de mensen heeft gevraagd met Hem te doorstaan. Schiet op en bid tot God als er moeilijkheden op je pad komen: “O God! Het is mijn wens om u te behagen. Ik wil het ultieme lijden dragen om uw hart te behagen. Hoe groot de tegenslagen ook zijn, ik moet u toch behagen. Zelfs als ik mijn hele leven moet opgeven, moet ik u behagen!” Als je met dit voornemen zo bidt, zul je in staat zijn om rechtop te blijven in je getuigenis. Telkens als ze de waarheid in praktijk brengen, telkens als ze raffinering ondergaan, telkens als ze worden beproefd en telkens als Gods werk op hen af komt, dragen mensen een extreme last. Dit alles is een test voor de mensen en in hen allen is er dus een strijd gaande. Dit is de werkelijke prijs die ze betalen. Meer lezen van de woorden van God en veel doen is ook wel een prijs. Het is wat mensen zouden moeten doen. Het is hun plicht en de verantwoordelijkheid die ze moeten nemen. Maar mensen moeten afleggen wat in hen leeft dat afgelegd moet worden. Als je dat niet doet, maakt het niet uit hoe veel uiterlijke pijn je lijdt en hoeveel werken je verricht. Dat zal allemaal tevergeefs zijn. Dat wil zeggen, alleen de veranderingen die je van binnen ondergaat, bepalen van welke waarde het uiterlijke lijden is. Wanneer je van binnen veranderd bent en je de waarheid in praktijk brengt, zal al het uiterlijk lijden Gods goedkeuring verdienen. Als er geen innerlijke verandering heeft plaatsgevonden, dan maakt het niet uit hoeveel lijden je hebt te verduren of hoe hard je er van buitenaf werkt. Er is dan geen goedkeuring van God en lijden dat niet door God is bevestigd, is tevergeefs. Dus of de prijs die je hebt betaald is goedgekeurd door God, wordt bepaald door of je al dan niet van binnen bent veranderd, en door of je de waarheid in praktijk brengt en rebelleert tegen je eigen beweegredenen en opvattingen om Gods tevredenheid, de kennis van God en trouw aan God te verwerven. Hoeveel je ook doet, als je nooit hebt geweten tegen je eigen beweegredenen te hebben gerebelleerd, alleen uiterlijke acties en vurigheid zoekt en geen aandacht schenkt aan je eigen leven, dan zal al het lijden voor niets zijn geweest. Als je in een bepaalde omgeving iets wilt zeggen, maar je van binnen het gevoel hebt dat het niet goed is om het te zeggen, dat het zeggen daarvan je broeders en zusters geen goed doet en hen kan kwetsen, dan houd je het binnen. Kies ervoor om de pijn van binnen te dragen, omdat deze woorden niet zijn naar Gods wil. Op dat moment vindt er een strijd plaats van binnen, maar je bent bereid om pijn te lijden en je eigen wil af te leggen. Je bent bereid om dit lijden te dragen en God te behagen, en hoewel je van binnen pijn lijdt, zul je niet toegeven aan het vlees en zo God tevredenstellen en daarom zul je ook van binnen rust ervaren. Dit is echt een prijs betalen en het is de prijs die God verlangt. Als je zo handelt, zal God je zeker zegenen. Als je dit niet kunt volbrengen, dan maakt het niet uit hoeveel je begrijpt of hoe goed je kan spreken. Het zal allemaal voor niets zijn! Als je – op je weg naar het leren liefhebben van God – in staat bent om naast God te staan, terwijl Hij strijdt met Satan en je niet terugkeert naar Satan, dan zul je de liefde voor God hebben bereikt, en zal de kracht van je getuigenis blijven bestaan.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Samenvattend betekent het nemen van Petrus’ pad in iemands geloof het volgen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand duidelijk zijn hoe het pad van Petrus precies moet worden gevolgd en hoe het in de praktijk moet worden gebracht. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen dat hij zich geheel moet wijden aan het woord van God, zich moet focussen op het eten en drinken van Gods woorden, zich moet concentreren op het zoeken naar de waarheid en het zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden en moet proberen Gods wil in alles te begrijpen. Dit is de fundamenteelste en essentieelste methode van beoefening. Dit was wat Petrus deed nadat hij Jezus had gezien, en het is uitsluitend door deze manier van beoefening dat iemand de beste resultaten behaalt. Toewijding met het hele hart aan de woorden van God omvat hoofdzakelijk zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en meer waarheid begrijpen en verkrijgen uit Gods woorden. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan concentreerde hij zich op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woorden de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan de mens stelt om Hem tevreden te stellen. Petrus had zo veel correcte praktiseringen die trouw bleven aan de woorden van God. Dit kwam het meest overeen met Gods wil en was de beste manier waarop iemand kon samenwerken terwijl hij Gods werk ervoer. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie, de natuur en de verschillende soorten tekortkomingen van de mens. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben. Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods worden werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God toen niet zoveel sprak als nu, werden er in Petrus in deze aspecten toch resultaten behaald. Dit was iets zeldzaams en kostbaars. Petrus onderging honderden beproevingen maar leed niet voor niets. Hij leerde niet alleen zichzelf begrijpen door de woorden en werken van God, maar hij leerde ook God kennen. Bovendien concentreerde hij zich in het bijzonder op Gods eisen aan de mensheid in Zijn woorden. Ongeacht de aspecten waarin de mens God tevreden moet stellen om in overeenstemming te zijn met Gods wil, Petrus kon veel moeite steken in deze aspecten en volledige duidelijkheid bereiken; dit was zeer bevorderlijk met betrekking tot zijn eigen intrede. Waar God ook over sprak, zolang die woorden maar zijn leven konden worden en tot de waarheid behoorden, kon Petrus ze in zijn hart graveren om ze vaak te overdenken en ze te waarderen. Nadat hij de woorden van Jezus had gehoord, kon hij ze ter harte nemen. Daaruit blijkt dat hij zich zeer op Gods woorden richtte, en hij behaalde uiteindelijk echt resultaten. Dat wil zeggen: hij kon de woorden van God vrijelijk in praktijk brengen, de waarheid nauwkeurig in praktijk brengen en in overeenstemming zijn met Gods wil, handelen volkomen overeenkomstig Gods bedoeling, en zijn eigen persoonlijke meningen en voorstellingen opgeven. Op deze manier ging Petrus de realiteit van Gods woorden binnen.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp