Hoe moet men Gods woorden eten en drinken en Gods woorden overdenken?

2021-03-13 0

Relevante woorden van God:

Het principe van het eten en drinken van het woord van God kent twee aspecten: Het ene heeft te maken met kennis en het andere met binnengaan. Welke woorden zou je moeten leren kennen? Je moet de woorden leren kennen die te maken hebben met visie (zoals, de woorden die te maken hebben met welk tijdperk Gods werk nu is binnengegaan, wat God nu wil bereiken, wat vleeswording is, enzovoort; al deze dingen hebben te maken met visie). Wat wordt bedoeld met het pad dat de mens zou moeten ingaan? Dit verwijst naar de woorden van God die de mens moet beoefenen en waarin hij moet binnengaan. De bovenstaande zaken zijn de twee aspecten van het eten en drinken van het woord van God. Eet en drink van nu af aan het woord van God op deze manier. Als je een duidelijk begrip hebt van de woorden die met visie te maken hebben, dan is het niet nodig de hele tijd te blijven lezen. Van primair belang is dat je meer van de woorden eet en drinkt over het binnengaan, zoals hoe je je hart tot God wendt, hoe je je hart voor God tot rust brengt en hoe je het vlees verzaakt. Dit zijn de dingen die je in de praktijk zou moeten brengen. Zonder te weten hoe het woord van God moet worden gegeten en gedronken, is ware communicatie niet mogelijk. Zodra je weet hoe je van Zijn woord eet en drinkt en hebt begrepen wat de hoofdzaak is, zal de communicatie vrij worden. Welke kwesties ook te berde worden gebracht, je zult er communicatie over kunnen hebben en de werkelijkheid kunnen begrijpen. Communiceren over het woord van God zonder de werkelijkheid te bezitten, betekent dat je niet in staat bent te begrijpen wat de hoofdzaak is. Dit toont aan dat je niet weet hoe je van Zijn woord eet en drinkt. Sommigen voelen misschien vermoeidheid wanneer ze het woord van God lezen. Dat is geen normale gesteldheid. Het is normaal dat je nooit moe wordt van het lezen van Gods woord, dat je er altijd naar dorst en het woord van God altijd als goed ervaart. Dit is hoe iemand die echt is binnengegaan van het woord van God eet en drinkt. Wanneer je voelt dat het woord van God uitzonderlijk praktisch is en precies dat is waarin je zou moeten binnengaan, wanneer je voelt dat Zijn woord bijzonder behulpzaam en nuttig voor de mens is en dat het de voorziening van het leven van de mens uitmaakt, dan is het de Heilige Geest die je dit gevoel geeft en is het de Heilige Geest die je aanraakt. Dit bewijst dat de Heilige Geest in je werkt en dat God Zich niet van je heeft afgewend. Sommige mensen, als ze zien dat God altijd spreekt, worden moe van Zijn woorden en denken dat het niet uitmaakt of ze Zijn woorden wel of niet lezen. Dat is geen normale gesteldheid. Het ontbreekt hen aan een hart dat ernaar dorst binnen te gaan in de werkelijkheid en zulke mensen dorsten er niet naar te worden vervolmaakt, noch hechten er belang aan. Wanneer je voelt dat je niet naar het woord van God dorst, toont dat aan dat je niet in een normale gesteldheid bent. In het verleden was het zo dat je kon bepalen of God Zich van je had afgewend door je af te vragen of je innerlijke vrede voelde en of je vreugde ervoer. Nu gaat het erom of je dorst naar het woord van God, of Zijn woord je werkelijkheid is, of je trouw bent en of je in staat bent alles voor God te doen wat je kan. Met andere woorden, de mens wordt beoordeeld op basis van de realiteit van het woord van God. God richt Zijn woord op de hele mensheid. Als je bereid bent het te lezen, zal Hij je verlichten, maar als je er niet toe bereid bent, zal Hij dit niet doen. God verlicht degenen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid en degenen die Hem zoeken. Sommigen zeggen dat God hen niet verlicht ondanks dat ze Zijn woord lezen. Maar op welke manier las je de woorden? Als je Zijn woorden las op de manier waarop een ruiter op een paard naar bloemen kijkt en geen belang hechtte aan de werkelijkheid, hoe zou God je dan hebben kunnen verlichten? Hoe kan iemand die Gods woord niet koestert door Hem worden vervolmaakt? Als je het woord van God niet koestert, dan zul je noch waarheid noch werkelijkheid bezitten. Als je Zijn woord koestert, dan zul je in staat zijn de waarheid in praktijk te brengen. Alleen dan zul je werkelijkheid bezitten. Dit is de reden waarom je te allen tijde moet eten en drinken van het woord van God, of je het nu druk hebt of niet, of de omstandigheden nu ongunstig zijn of niet, en of je nu wordt beproefd of niet. Al met al is het woord van God de basis van het bestaan van de mens. Niemand kan zich afwenden van Zijn woord, maar moet Zijn woord eten, net zoals iemand de drie maaltijden van de dag moet eten. Kan het worden vervolmaakt en gewonnen door God een eenvoudige zaak zijn? Of je het op dit moment nu begrijpt of niet, en of je nu inzicht in het werk van God hebt of niet, je moet zo veel mogelijk eten en drinken van het woord van God. Dit is op een proactieve manier binnengaan. Haast je na het woord van God te hebben gelezen datgene waarin je kunt binnengaan in de praktijk te brengen, en zet even opzij wat je nog niet kunt. Er is misschien veel van het woord van God dat je in het begin nog niet begrijpt, maar na twee of drie maanden, misschien zelfs een jaar, zul je het wel begrijpen. Waarom is dit zo? Dit is omdat God de mens niet in een dag of twee volmaakt kan maken. Wanneer je Zijn woord leest zul je het meestal niet gelijk begrijpen. Op dat moment lijkt het niet meer dan louter tekst en alleen na een ervaringsvolle periode zul je in staat zijn het te begrijpen. God heeft zoveel gesproken dat je je uiterste best moet doen om van Zijn woord te eten en te drinken, en dan, onbewust, zul je het gaan begrijpen en zal de Heilige Geest je onbewust verlichten. Wanneer de Heilige Geest een mens verlicht, is dat vaak zonder dat de mens zich daarvan bewust is. Hij verlicht en leidt je wanneer je dorst en zoekt. Het principe volgens welke de Heilige Geest werkt is gecentreerd op het woord van God waarvan je eet en drinkt. Al degenen die geen belang hechten aan het woord van God en altijd een andere houding aannemen ten opzichte van Zijn woord, die in hun verdwaasdheid denken dat het niet uitmaakt of ze Zijn woord lezen of niet, zijn degenen die geen werkelijkheid bezitten. Noch het werk van de Heilige Geest, noch Zijn verlichting kan in zo’n persoon worden gezien. Zulke mensen drijven slechts met de stroom mee, schijnheiligen zonder werkelijke kwalificaties, zoals meneer Nanguo uit de gelijkenis.[a]

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer je de woorden van God eet en drinkt, moet je de werkelijkheid van je eigen gesteldheid daartegen afmeten. Dat wil zeggen: wanneer je je tekortkomingen ontdekt in de loop van je ware ervaring, moet je in staat zijn om een beoefeningspad te vinden, om je onjuiste drijfveren en noties de rug toe te keren. Als je deze dingen altijd nastreeft en jezelf overgeeft aan het bereiken ervan, zul je een beoefeningspad hebben, zul je je niet leeg voelen en zul je zodoende een normale gesteldheid in stand kunnen houden. Alleen dan zul je iemand zijn die een last draagt in zijn eigen leven, die geloof heeft. Waarom is het zo dat sommige mensen, na het lezen van Gods woorden, niet in staat zijn deze in praktijk te brengen? Komt dat niet omdat ze de meest cruciale dingen niet kunnen bevatten? Komt dat niet omdat ze het leven niet serieus nemen? De reden waarom ze de cruciale dingen niet kunnen bevatten en geen beoefeningspad hebben, is dat wanneer ze Gods woorden lezen ze hun eigen gesteldheden daar niet aan kunnen verbinden en deze ook niet kunnen beheersen. Sommigen zeggen: ‘Ik lees Gods woorden en verbind daar mijn gesteldheid aan, en ik weet dat ik verdorven en van een pover kaliber ben, maar ik ben niet in staat om aan Gods wil te voldoen.’ Je hebt alleen maar het bovenste laagje gezien; er zijn veel echte dingen die je niet kent: hoe de geneugten van het vlees opzij te zetten, hoe zelfgenoegzaamheid opzij te zetten, hoe jezelf te veranderen, hoe deze dingen binnen te gaan, hoe je kaliber te verbeteren en vanuit welk aspect te beginnen. Je begrijpt alleen een paar dingen aan de oppervlakte, en het enige wat je weet is dat je werkelijk erg verdorven bent. Wanneer je je broeders en zusters ontmoet, spreek je over hoe verdorven je bent en lijkt het dat je jezelf kent en voor je leven een grote last draagt. In feite is je verdorven gezindheid niet veranderd, hetgeen bewijst dat je het beoefeningspad niet gevonden hebt.

uit ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wat is het woord van God? Het is de werkelijkheid van alle positieve dingen; het is de waarheid, de weg en het leven die God aan de mens verleent. Gods woorden zijn geen doctrines, slogans of argumenten, en evenmin zijn ze een soort filosofie en kennis. Ze hebben eerder te maken met het leven en het bestaan van de mens, met zijn gedrag en gezindheid, met alles wat de mens openbaart, en met de ideeën en opvattingen die in het hart van de mens zijn verwekt en die in zijn geest bestaan. Als je overdenking over Gods woorden niet in deze zaken verankerd is, en als jij er niet verankerd in bent terwijl je Zijn woorden leest, naar preken en communicaties luistert, zal datgene wat jij kunt begrijpen oppervlakkig en beperkt zijn. Jullie moeten leren hoe je Gods woorden overdenkt. Dat is cruciaal. Er zijn veel manieren om Gods woorden te overdenken: je kunt ze in stilte lezen en in je hart bidden, op zoek naar verduidelijking en verlichting van de Heilige Geest. Je kunt ook in gezelschap van diegenen die de waarheid nastreven communiceren en biddend lezen, en natuurlijk kun je communicaties en preken in je overdenking integreren om je inzicht in en waardering voor Gods woorden te verdiepen. Er zijn vele en uiteenlopende manieren. Kortom, als je bij het lezen van Gods woorden inzicht in die woorden en in de waarheid wilt krijgen, is het cruciaal om Gods woorden te overdenken en ze al biddend te lezen. Het doel van het biddend lezen van Gods woorden is niet om ze later te kunnen reciteren, en evenmin om ze in je geheugen op te slaan; het gaat erom dat je zo een nauwkeurig inzicht in deze woorden krijgt nadat je ze al biddend hebt gelezen en ze hebt overdacht, en om de betekenis te kennen van deze door God gesproken woorden en van Zijn bedoeling. De bedoeling is om daarin het pad te vinden dat je moet praktiseren en om te voorkomen dat je naar je eigen pad afbuigt. Verder gaat het erom dat je in staat bent onderscheid te maken tussen allerlei gesteldheden en soorten mensen die in Gods woorden worden onthuld, om het juiste pad van beoefening te kunnen vinden waarmee je elk type persoon dient te behandelen. Tegelijkertijd is het ook bedoeld om te voorkomen dat je afdwaalt en voet zet op het pad dat God verafschuwt. Pas als je geleerd hebt hoe je biddend moet lezen en Gods woorden moet overdenken en dat ook vaak doet, kunnen Gods woorden in je hart wortelschieten en deel van je leven worden.

uit ‘Voor leiders en werkers is een pad kiezen van het grootste belang (11)’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Ongeacht welk aspect van de werkelijkheid van de waarheid je ook hebt gehoord, als je jezelf daarmee vergelijkt, als je deze woorden in je eigen leven toepast en ze opneemt in je eigen praktijk, dan zul je beslist iets winnen en zul je beslist veranderen. Als je je buik volstopt met deze woorden en ze uit het hoofd leert met je brein, dan zul je nooit veranderen.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Tot echt begrip komen van de feitelijke betekenis in Gods woorden is geen simpele kwestie. Denk niet als volgt: ik kan de letterlijke betekenis van Gods woord interpreteren, en iedereen zegt dat mijn interpretatie goed is en steekt een duim naar me omhoog, dus betekent dit dat ik Gods woorden begrijp. Dat is niet hetzelfde als het begrijpen van Gods woorden. Als je enig licht hebt verkregen vanuit Gods uitspraken en je enig begrip van de ware betekenis van Zijn woorden hebt gekregen en als je de bedoeling die achter Zijn woorden steekt kunt uitdrukken en wat voor effect die uiteindelijk zullen bereiken, wanneer je van al deze dingen eenmaal een duidelijk begrip hebt, dan kun je beschouwd worden als iemand die enige mate van begrip van Gods woorden heeft. Gods woorden begrijpen is dus nog niet zo eenvoudig. Al kun je nog zo goed een bloemrijke uitleg van de letterlijke betekenis van Gods woorden geven, dat wil dan nog niet zeggen dat je die begrijpt. Hoezeer je de letterlijke betekenis ervan ook kunt uitleggen, je uitleg is nog steeds gebaseerd op de voorstelling en denkwijze van de mens – die is nutteloos! Hoe kun je Gods woorden begrijpen? De oplossing is om de waarheid daarbinnen te zoeken; alleen op die manier kun je werkelijk begrijpen wat Hij zegt. Wanneer God spreekt, spreekt Hij beslist niet louter in algemeenheden. Elke zin die Hij uit, bevat details die zeker nader in Gods woorden zullen worden onthuld, en ze worden wellicht anders uitgedrukt. De mens kan de manieren waarop God de waarheid uitdrukt niet doorgronden. Gods uitingen zijn zeer diepzinnig en kunnen niet worden doorgrond met een menselijke denkwijze. Mensen kunnen de hele betekenis van elk aspect van de waarheid ontdekken als ze maar hun best doen; als je dat doet, zullen de details die overblijven terwijl je ze ervaart, geheel worden ingevuld naarmate de Heilige Geest jou verlicht, waardoor je inzicht krijgt in deze concrete gesteldheden.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Door het eten en drinken van Gods woorden kun je alleen maar de waarheid begrijpen als je dat op de juiste manier doet. Gewoon de waarheid begrijpen betekent echter niet dat je in staat bent de werkelijkheid ervan binnen te gaan. Sommige mensen zijn van een goed kaliber, maar houden niet van de waarheid; hoewel ze in staat zijn iets van de waarheid te begrijpen, brengen ze deze niet in praktijk. Kunnen zulke mensen de werkelijkheid van de waarheid binnengaan? De waarheid begrijpen is niet zo eenvoudig als doctrines begrijpen. Om de waarheid te begrijpen, moet je weten hoe je van Gods woorden moet eten en drinken. Neem nu het eten en drinken van een passage over de waarheid van de liefde voor God. In Gods woorden staat: “‘Liefde’, zoals het wordt genoemd, verwijst naar een emotie die puur en vlekkeloos is, waarbij het hart wordt gebruikt om lief te hebben, te voelen en attent te zijn. In de liefde zijn er geen voorwaarden, geen barrières en geen afstandelijkheid. In de liefde is er geen achterdocht, geen bedrog en geen sluwheid. In de liefde is er geen afstandelijkheid en is er niets onzuivers. Als je liefhebt dan zul je niet bedriegen, klagen, verraden, rebelleren, dwingen, of proberen iets te winnen of om een bepaalde hoeveelheid te verkrijgen.” Zo definieert God liefde, en dit is de waarheid. Maar van wie moet je houden? Moet je van je man houden? Van je vrouw? Van je broeders en zusters? Nee. Wanneer God van liefde spreekt, spreekt Hij niet van liefde voor je medemens, maar van de liefde van de mens voor God. Die liefde is ware liefde. Hoe moet je deze waarheid begrijpen? Het betekent dat God wil dat mensen niet aan Hem twijfelen of zich van Hem op een afstand houden, maar een liefde voor Hem hebben die puur en vlekkeloos is. 'Vlekkeloos' betekent dat er geen extravagante verlangens zijn en er geen extravagante eisen worden gesteld aan God, geen voorwaarden worden gesteld aan Hem en er geen uitvluchten worden verzonnen. Het betekent dat Hij de eerste plaats in jouw hart inneemt; het betekent dat alleen Zijn woorden jouw hart in beslag nemen. Dit is een emotie die puur en vlekkeloos is. Deze emotie neemt een bepaalde plaats in jouw hart in: je denkt altijd aan Hem, je mist Hem altijd en op ieder moment kun je Hem oproepen in je geest. Liefhebben betekent liefhebben met je hart. Liefhebben met je hart bestaat uit attent, zorgzaam en verlangend zijn. Om met je hart te kunnen liefhebben, moet je een proces van kennis doorlopen. Op dit moment, nu je nog weinig kennis van God hebt, zou je je hart moeten aanwenden om naar Hem te smachten en te verlangen, om Hem te gehoorzamen, attent te zijn voor Hem, tot Hem te bidden en om Hem aan te roepen; je zou zelfs in staat moeten zijn Zijn gedachten en zorgen te delen. Je moet je hart aan deze dingen wijden. Verkoop geen mooie praatjes en zeg niet: “Lieve God! Ik doe dit voor u, ik doe dat voor u!” Alleen God liefhebben en tevreden stellen met je hart is echt. Al zeg je het niet hardop, je hebt God in je hart, in je hart denk je aan Hem. Je kunt je man, je vrouw, je kinderen, je ouders opgeven, maar je hart kan niet zonder God. Zonder God kun je gewoon niet leven. Dit betekent dat je liefde hebt, en dat je God in je hart hebt. “Waarbij het hart wordt gebruikt om lief te hebben, te voelen en attent te zijn.” Dit houdt veel dingen in. Het is de ware liefde die God van de mens verlangt; met andere woorden, je moet met je hart van Hem houden en voor Hem zorgen en Hem altijd in gedachten houden. Dit betekent niet dat je alleen maar de woorden moet laten klinken noch betekent het hoe je jezelf met je houding moet uitdrukken. In de eerste plaats betekent het juist dingen met je hart doen en je hart al je handelingen laten bepalen. Als je de dingen op deze manier doet, is er geen motivering, geen vervalsing, geen achterdocht. Zo'n hart is veel puurder. Hoe komen twijfels in jouw hart tot uitdrukking? Ze komen tot uitdrukking als je altijd denkt: klopt het dat God dit doet? Waarom zegt God dit? Als er geen reden achter zit, gehoorzaam ik niet. Het is onrechtvaardig van God om dit te doen, ik gehoorzaam niet. Voor nu laat ik het er even bij zitten. Geen twijfel koesteren houdt in dat je erkent dat alles wat God zegt en doet juist is en dat er bij God geen goed of fout bestaat. De mens moet God gehoorzamen, attent zijn voor God, God tevreden stellen en Zijn gedachten en zorgen delen. Ongeacht of alles wat God doet jou betekenisvol voorkomt of niet, of het overeenkomt met de opvattingen en fantasieën van de mens of niet, en ongeacht of het voor de mens hout snijdt of niet, je kunt altijd gehoorzamen en een respectvol, onderdanig hart hebben ten opzichte van die dingen. Is een dergelijke praktijk niet in overeenstemming met de waarheid? Is het niet de manifestatie en praktijk van de liefde? Daarom, als je niet in staat bent Gods wil en intenties achter Zijn uitingen te begrijpen uit Gods woorden, als je de doelen en resultaten niet begrijpt die Zijn woorden bedoelen te bereiken, als je niet begrijpt wat Zijn woorden in de mens trachten te bereiken en te vervolmaken, als je deze dingen niet begrijpt, dan bewijst dat dat je de waarheid nog niet snapt. Waarom zegt God wat Hij zegt? Waarom spreekt Hij op die toon? Waarom is Hij zo ernstig en oprecht in elk woord dat Hij spreekt? Waarom kiest Hij ervoor bepaalde woorden te gebruiken? Weet je dat? Als je dat niet zeker durft te zeggen, betekent dat dat je Gods wil, Zijn bedoelingen en de context van Zijn woorden niet begrijpt. Als je dit niet snapt, hoe kun je dan de waarheid verwerven? De waarheid verwerven houdt in dat je Gods bedoeling begrijpt via elk woord dat Hij spreekt; het betekent dat je Gods woorden in de praktijk kunt brengen zodra je ze hebt begrepen, zodat Gods woorden door jou kunnen worden nageleefd en jouw werkelijkheid worden. Alleen wanneer je een diepgaand begrip hebt van het woord van God kun je werkelijk de waarheid bevatten.

uit ‘Alleen wie de realiteit van de waarheid hebben, kunnen voorgaan’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Samenvattend betekent het nemen van Petrus’ pad in iemands geloof het volgen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand duidelijk zijn hoe het pad van Petrus precies moet worden gevolgd en hoe het in de praktijk moet worden gebracht. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen dat hij zich geheel moet wijden aan het woord van God, zich moet focussen op het eten en drinken van Gods woorden, zich moet concentreren op het zoeken naar de waarheid en het zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden en moet proberen Gods wil in alles te begrijpen. Dit is de fundamenteelste en essentieelste methode van beoefening. Dit was wat Petrus deed nadat hij Jezus had gezien, en het is uitsluitend door deze manier van beoefening dat iemand de beste resultaten behaalt. Toewijding met het hele hart aan de woorden van God omvat hoofdzakelijk zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en meer waarheid begrijpen en verkrijgen uit Gods woorden. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan concentreerde hij zich op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woorden de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan de mens stelt om Hem tevreden te stellen. Petrus had zo veel correcte praktiseringen die trouw bleven aan de woorden van God. Dit kwam het meest overeen met Gods wil en was de beste manier waarop iemand kon samenwerken terwijl hij Gods werk ervoer. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie, de natuur en de verschillende soorten tekortkomingen van de mens. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben. Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods worden werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God toen niet zoveel sprak als nu, werden er in Petrus in deze aspecten toch resultaten behaald. Dit was iets zeldzaams en kostbaars. Petrus onderging honderden beproevingen maar leed niet voor niets. Hij leerde niet alleen zichzelf begrijpen door de woorden en werken van God, maar hij leerde ook God kennen. Bovendien concentreerde hij zich in het bijzonder op Gods eisen aan de mensheid in Zijn woorden. Ongeacht de aspecten waarin de mens God tevreden moet stellen om in overeenstemming te zijn met Gods wil, Petrus kon veel moeite steken in deze aspecten en volledige duidelijkheid bereiken; dit was zeer bevorderlijk met betrekking tot zijn eigen intrede. Waar God ook over sprak, zolang die woorden maar zijn leven konden worden en tot de waarheid behoorden, kon Petrus ze in zijn hart graveren om ze vaak te overdenken en ze te waarderen. Nadat hij de woorden van Jezus had gehoord, kon hij ze ter harte nemen. Daaruit blijkt dat hij zich zeer op Gods woorden richtte, en hij behaalde uiteindelijk echt resultaten. Dat wil zeggen: hij kon de woorden van God vrijelijk in praktijk brengen, de waarheid nauwkeurig in praktijk brengen en in overeenstemming zijn met Gods wil, handelen volkomen overeenkomstig Gods bedoeling, en zijn eigen persoonlijke meningen en voorstellingen opgeven. Op deze manier ging Petrus de realiteit van Gods woorden binnen.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase “van de gelijkenis”.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp