Als Bliksem uit het oosten de ware weg is, wat is dan de basis van je belijdenis? Wij geloven in de Heer Jezus omdat Hij ons kan redden, maar hoe krijg je bevestigd dat Bliksem uit het oosten de ware weg is?

2019-12-24 3

Vraag 2: Als Bliksem uit het oosten de ware weg is, wat is dan de basis van je belijdenis? Wij geloven in de Heer Jezus omdat Hij ons kan redden, maar hoe krijg je bevestigd dat Bliksem uit het oosten de ware weg is?

Antwoord: Laten we hierover twee passages uit de woorden van Almachtige God lezen om te zien wat Hij zegt. Almachtige God zegt: “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het is niet moeilijk om zoiets te bestuderen, maar daar is wel voor nodig dat ieder van ons deze waarheid kent: Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Broeders en zusters, als het de ware weg is, komt die voort uit het door God zelf verrichte werk. Het is Gods eigen werk, dus zullen waarheid en het werk van de Heilige Geest er zeker in tot uitdrukking komen. Wij hebben getuigd dat Bliksem uit het oosten de ware weg is. En dat Almachtige God de geïncarneerde God is, juist omdat Almachtige God is gekomen, vele aspecten van de waarheid heeft getoond en werk heeft verricht om de mensheid te oordelen en te zuiveren. Zo vervult Hij Gods werkplan om de mensheid in de laatste dagen te zuiveren en redden.

Almachtige God zegt: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt. Beter nog dan deze werkfase als een fase van redding te beschouwen, zou het treffender zijn om te zeggen dat deze het werk is van zuivering” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ ‘in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ ).

Almachtige God van de laatste dagen uitdrukt waarheden en verricht Zijn werk van het oordelen en reinigen van de mensheid. Hij uitdrukt alle waarheden die de mens moet kennen om kennis van God te krijgen en gered te worden. En onthult alle mysteries van Gods managementplan voor de mensheid. Bijvoorbeeld het doel van Gods managementplan van 6000 jaar. Gods werkprincipes, het inside verhaal van zijn werk in drie fasen. Het mysterie en de betekenis van Gods incarnatie. De ontwikkeling van de mensheid tot nu toe en haar toekomstige bestemming. De waarheid van de Bijbel, de betekenis van Gods namen, enzovoort. Allemaal mysteries die de mensheid niet kan doorgronden! Het woord van Almachtige God legt de verdorven essentie van de mensheid en de wortel van die verdorvenheid volkomen bloot. De mens heeft dus ware kennis over zijn eigen afstotelijke verdorvenheid in de vorm van arrogantie, zelfzucht en laagheid van karakter tegenover het strenge oordeel van Gods woorden. En de mens begrijpt de waarheid, heeft werkelijk begrip van Gods rechtvaardige gezindheid, en ontwikkelt een hart dat God vereert. Hun levensgezindheid is in wisselende mate veranderd en geleidelijk verwijderen ze zich van de verderfelijke gewoonte om overdag te zondigen en ’s avonds zonden te belijden. Dit laat genoegzaam zien dat het werk van Almachtige God de ware weg is. En dat het woord van Almachtige God de waarheid, de weg en het leven is, vol van gezag en macht. Want wie behalve God kan de mens helpen zich te ontdoen van de slavernij van de zonde? Wie behalve God kan de mysteries van duizenden jaren ontsluiten?

Alleen God is de waarheid, de weg en het leven. Alleen God kan de mens de weg van het eeuwig leven schenken. Alleen door de waarheden,geuit door Christus van de laatste dagen te accepteren, kunnen we eeuwige redding verwerven! Laten we nog eens naar het woord van Almachtige God kijken.

Almachtige God zegt: “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven‘ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’)

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben smerig water is waar ze zich al duizenden jaren aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven‘ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’)

De woorden en het werk van Almachtige God zijn de redding die God de mensheid in de laatste dagen schenkt. Het is het enige pad tot Gods redding van de mensheid in de laatste dagen. De Schriften zeggen: Wat van God komt, zal toenemen, wat van de mens komt, afnemen. Het is pas een kleine 20 jaar geleden dat Almachtige God Zijn werk is begonnen. Ondanks de felle weerstand en onderdrukking door de kwaadaardige CCP en de hele religieuze wereld, is Gods koninkrijksevangelie als een onstuitbare vloedgolf. Het heeft zich niet alleen over heel China verspreid, maar over vele landen wereldwijd. Het bereidt zich nu grootschalig uit naar alle landen en regio's. Meer en meer mensen die hongeren naar Gods verschijnen zijn één voor één naar het huis van Almachtige God gekomen. Dat het koninkrijksevangelie van Almachtige God zich tegen alle weerstand in zo snel heeft verspreid over de hele mensheid moet het werk van de Heilige Geest zijn. Dit toont ten volle aan dat “wat van God komt, zal toenemen”. En getuigt tegenover de mensheid: Almachtige God is de wederkomst van de Heer Jezus. Bliksem uit het oosten is de ware weg.

uit het filmscenario van ‘Break through the snare’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

Mogelijk vindt u dit ook interessant