Wat wordt er bedoeld met “alles achterlaten en God volgen”?

2019-05-15 1

Relevante woorden van God:

Je kunt je hart en lichaam en al je ware liefde aan God wijden, ze voor Hem plaatsen, volledig gehoorzaam zijn aan Hem en volledig rekening houden met Zijn wil. Niet voor het vleselijke lichaam, niet voor je gezin en niet voor je eigen wensen, maar voor de belangen van Gods huishouding. Voor alles kun je het woord van God nemen als het beginsel, als de basis. Op die manier zullen je intenties en je zienswijzen allemaal op het juiste gericht zijn en zul je iemand zijn die Gods lofprijzing ontvangt voor Zijn aangezicht.

uit ‘Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je gelooft in God en volgt God, en dus moet je God in je hart liefhebben. Je moet je verdorven gezindheid afschudden, proberen Gods wens te vervullen en de plicht van een schepsel van God uit te voeren. Omdat je in God gelooft en Hem volgt, moet je alles aan Hem opofferen. Daarbij moet je geen persoonlijke keuzes maken of eisen stellen, en dien je de vervulling van Gods wens te bereiken. Omdat je geschapen bent, dien je de Heer die jou geschapen heeft te gehoorzamen, want je hebt van nature geen heerschappij over jezelf en bent niet in staat om je eigen lot te bepalen. Omdat je een mens bent die in God gelooft, moet je op zoek naar heiligheid en verandering. Omdat je een schepsel van God bent, moet je bij je plicht blijven. Je moet je plaats kennen en je plicht niet overschrijden. Dit is niet om je te beperken, of om je middels een doctrine te onderdrukken. Het is het pad waardoor je je plicht kunt vervullen. Het is het pad dat allen die rechtschapen handelen kunnen – en zouden moeten – bereiken.

uit ‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

9. Jouw gedachten moeten gaan over het werk van de kerk. Je moet de vooruitzichten van jouw eigen vlees opzij zetten, je moet beslist zijn in familieaangelegenheden, je met heel je hart toewijden aan het werk van God, en Gods werk op de eerste plaats zetten en je eigen leven op de tweede. Dit is de betamelijkheid van een heilige.

uit ‘De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je moet lijden voor de waarheid, je moet jezelf aan de waarheid geven, je moet vernedering voor de waarheid verdragen en om meer van de waarheid te krijgen, moet je meer lijden ondergaan. Dit is wat je zou moeten doen. Je mag de waarheid niet verwerpen omwille van een vredig gezinsleven en je moet de waardigheid en integriteit van je leven niet verliezen om kortstondig plezier te hebben. Je moet alles najagen wat mooi en goed is en een levensweg volgen die zinvoller is. Als je zo'n ordinair leven leidt en geen doelen nastreeft, verspil je dan je leven niet? Wat kun je winnen van zo'n leven? Je moet alle genot van het vlees opgeven omwille van één waarheid en niet alle waarheden weggooien omwille van een beetje plezier. Mensen als deze hebben geen integriteit of waardigheid; hun bestaan heeft geen betekenis!

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

God vereist dit van al degenen die in Hem geloven: laat alles achter en volg God. Vanaf het Tijdperk van Genade tot het Tijdperk van het Koninkrijk zijn er heel veel mensen geweest die alles hebben achtergelaten om God te volgen. Alleen deze mensen zijn het waard heiligen genoemd te worden, zij zijn het volk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Wat betekent het alles achter je te laten en God te volgen? Het is je hele hart, je gehele wezen opofferen aan God en jezelf volledig onderdompelen in Gods werk en jezelf voor Hem uitputten. Dit is de werkelijke betekenis van alles achterlaten en God volgen. Er zijn mensen die geloven dat alleen degenen die geen eigen gezin hebben gesticht en zich nergens zorgen over hoeven te maken alles achter zich kunnen laten, terwijl degenen met een gezin, degenen die ouders, een partner of kinderen hebben, dit niet kunnen doen. Dit perspectief is onjuist. Allereerst dienen mensen te weten dat de eisen die God aan mensen stelt eerlijk en redelijk zijn. Hij eist niet van mensen dat ze hun ouders, partner of kinderen verloochenen. Hij eist veeleer van mensen dat ze hun hart opofferen en hun plicht ten volle uitoefenen zonder door enig mens, gebeurtenis of ding te worden belemmerd. Dit staat gelijk aan alles achterlaten en God volgen. God dwingt mensen niet om dingen te doen die ze niet willen doen. Het is genoeg voor een mens zijn uiterste best te doen om God tevreden te stellen. Het is alleen maar natuurlijk dat je een aantal dingen opzij moet zetten die terzijde moeten worden geworpen. Als je iets voorlopig niet kunt verlaten, is het voldoende dat je er niet door wordt belemmerd. Als iemands hart nog steeds belemmerd wordt en hij zijn plicht niet volledig kan uitvoeren, telt dit niet als alles achterlaten. De kwestie van devotie tot God ligt in de praktijk van het alles achter je te laten. Als je echt iemand bent die toegewijd is aan God zul je in je hart in staat zijn te vermijden dat je wordt gehinderd door je familie, partner of kinderen. Vele broeders en zusters hebben familiebanden, maar hun harten worden niet belemmerd door hun families, ze voeren hun plichten heel goed uit. Hoewel ze af en toe weggaan om voor hun gezinnen te zorgen, laten ze dit hun plichten in het geheel niet verstoren. Kun je zeggen dat ze niet alles hebben achtergelaten om God te volgen? Het hebben van een gezin is moeilijk – niemand kan dit ontkennen. Als hun hart echter trouw is aan God, zullen ze in staat zijn alle familieverstrengelingen van zich af te schudden. Het vlees lijdt enige ontbering maar er zijn geweldige zegeningen van God voor hun levensgroei. En wat winnen deze mensen die zich vastklampen aan de geneugten van het vlees? Uiteindelijk winnen ze niets. En hoe moeten we omgaan met de ontberingen van het vlees? Er kan worden gesteld dat elke hoeveelheid vleselijke ontbering iets goeds is. Zolang God tevreden wordt gesteld, kan de geest van een mens zich verheugen. Het zou de allergrootste pijn betekenen God te beledigen omdat je je vastklampt aan de geneugten van het vlees. Al degenen die alles opgeven om zich voor God uit te putten zullen tevreden worden gesteld omdat zij op de juiste manier de plicht van een menselijk wezen hebben uitgevoerd en God tevreden hebben gesteld. Bovendien zullen ze door God worden geprezen omdat God geweldige zegeningen schenkt aan allen die zich oprecht voor Hem uitputten. Degenen die zich vastklampen aan de geneugten van de familie en het vlees en niet alles achter kunnen laten om God te volgen, behoren allemaal tot degenen die toegewijd zijn aan de duivel Satan. Ze kunnen zeker niet door God worden gered en zullen in het bijzonder Gods zegen niet deelachtig worden.

uit communicatie van boven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media