Toen de geïncarneerde Heer Jezus verrees na Zijn kruisiging, werd Hij de leven-schenkende Geest. En daardoor is de leven-schenkende Geest in ons. Hij vermengt zich met onze geest en de twee geesten worden één. Dus hoe kan het dat we uiteindelijk niet God worden? Hoe kan ik hier ongelijk in hebben?

2021-03-13 0

Antwoord: Je zei: “Toen de geïncarneerde Heer Jezus verrees na Zijn kruisiging, werd Hij de leven-schenkende Geest.” Is er ergens in Gods woord iets waarop dat gebaseerd is? Zei de Heer Jezus hier iets over na Zijn opstanding? De Heer Jezus heeft nooit zoiets gezegd, dus waar zijn je beweringen op gebaseerd? Ik heb de Heer Jezus nooit iets horen zeggen over dat Hij de leven-schenkende Geest zou worden na Zijn opstanding, en de Heilige Geest heeft daar ook niet van getuigd. Dus op basis waarvan zeg je dat de Heer Jezus de leven-schenkende Geest werd na Zijn opstanding? Na Zijn opstanding zij de Heer Jezus: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (Hand. 1:8). De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat de “leven-schenkende Geest” over je zou komen. Als het echt de leven-schenkende Geest was die zou komen, waarom zei de Heer Jezus dat dan niet Zelf? Toch blijf je de Heilige Geest die komt om Zijn werk te doen de leven-schenkende Geest noemen. Dat is maar een hersenspinsel. Zelfs als de mens het werk van de Heilige Geest ondergaat en het leven wint, kan hij de Heilige Geest nog niet de leven-schenkende Geest noemen. De Heilige Geest is de Heilige Geest. En ongeacht hoe de Heilige Geest Zijn werk doet, ongeacht hoe Hij de mensheid redt en vervolmaakt, dat is allemaal het werk van God. Wij mensen moeten geen ongegronde verklaringen uiten, onzinnige dingen zeggen, of proberen de Heilige Geest of God naar eigen goeddunken te definiëren. De geïncarneerde God doet Zijn werk alleen om de mensheid te verlossen en te redden. De Heer Jezus, of het nu was voor of nadat Hij werd gekruisigd, deed het werk van het verlossen van de mensheid, en bleef in wezen dezelfde. Als we niet naar de waarheid streven, maar nog studeren en proberen God te definiëren… is dat zuiver een uitdrukking van onze satanische gezindheid. Laten we twee passages van de woorden van Almachtige God lezen. “De Geest in Jezus, de Geest in de hemel en de Geest van Jehova zijn één. Het kan de Heilige Geest genoemd worden, de Geest van God, de zevenmaal geïntensiveerde Geest en de alomvattende Geest. De Geest van God kan veel werk uitvoeren. Hij kan de wereld scheppen en door een vloed vernietigen; Hij kan de hele mensheid verlossen en bovendien de hele mensheid overwinnen en vernietigen. Dit werk wordt helemaal door God Zelf uitgevoerd en kan niet door een van de andere personen van God in Zijn plaats zijn gedaan” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “De substantie van God Zelf is de Geest, die de Heilige Geest kan worden genoemd of de zevenvoudig versterkte Geest. Al met al, Zij zijn de Geest van God. Het enige is, dat de Geest van God in verschillende tijden verschillend wordt genoemd. Maar Hun substantie is nog altijd één. Daarom is het werk van God Zelf het werk van de Heilige Geest; het werk van de geïncarneerde God is niets minder dan de Heilige Geest aan het werk” (‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit Gods woord blijkt dat God tijdens de twee keer dat Hij vlees werd het werk van het verlossen en redden van de mensheid deed. Het is de Heilige Geest die Gods eigen werk doet. De Heilige Geest is God en God is de Heilige Geest. Elke fase van Gods werk, of het nu is door incarnatie of door de mens te gebruiken, is het werk van de Heilige Geest. Waar geen mens zich mee kan bemoeien. Daarom moeten we niet proberen het werk van de Heilige Geest naar eigen goeddunken te definiëren, en het nu eens het werk van de Heilige Geest en dan weer het werk van de leven-schenkende Geest noemen. Dat is volkomen onaanvaardbaar. Het is een belachelijke misvatting.

We weten allemaal dat het werk van de Heer Jezus het werk van de Heilige Geest is, en dat de Geest van de Heer Jezus zonder twijfel de Heilige Geest is. En dus zijn het werk en de uitdrukkingen van de Heer Jezus die van de Heilige Geest, zowel voor als nadat Hij werd gekruisigd. De Heilige Geest is voor altijd en eeuwig de Heilige Geest. Zijn wezen zal werkelijk nooit veranderen. Het is de Heilige Geest die het werk doet, welk niveau het ook heeft bereikt. Het is niet zo dat het werk van de Heilige Geest soms wordt gedaan door de Heilige Geest, en op andere momenten door de leven-schenkende Geest of de Geest van opstanding. Dat is absurd. De Heilige Geest is oppermachtig en Zijn werk is alomvattend. Hij spreekt niet alleen Gods stem uit, maar Hij verricht ook tekenen en wonderen. Hij voorziet de kerken, begiftigt de mens met waarheid en leven, en bovendien kan Hij de mens redden en vervolmaken en de mensheid in haar geheel leiden. De Heilige Geest is oppermachtig, alomtegenwoordig en vervult alle dingen. Als we God zouden definiëren als deze Geest of die Geest overeenkomstig Zijn specifieke capaciteiten, zou dat dan niet belachelijk zijn? Alleen valse profeten, antichristen en charlatans vertellen zulke onzin. Jullie zeiden net: “Gods Geest is in de mens en vermengt zich met onze geesten om één te worden.” Op basis waarvan zeggen jullie dat? Berust dit op Gods woord? Heeft de Heilige Geest dit ergens bevestigd? Is er een bewijs op grond van ervaring en getuigenis? Toen de Heer Jezus Zijn werk deed, heeft Hij nooit gezegd dat Zijn Geest zich zou vermengen met de geest van de mens en dat ze één zouden worden. De Heilige Geest heeft daar ook niets over gezegd. Noch zijn er voorspellingen over in de Bijbel. En is er onder alle generaties van heiligen in de wereld, ooit iemand geweest wiens geest zich vermengde met Gods Geest en één werd? Is er iemand die van zoiets kan getuigen? Niemand. In feite kan iedereen met levenservaring getuigen van het feit dat wanneer de Heilige Geest aan Gods uitverkorenen werkt, Hij dat doet om hen te verlichten en te illumineren, zodat ze de waarheid in Gods woorden begrijpen, om hen te leiden en hen Gods woord te laten ervaren, zodat ze God kunnen leren kennen. Maar de Heilige Geest zal werkelijk nooit het leven van de mens zijn. Als we tot Hem bidden, zal Hij ons soms vertrouwen en kracht geven, zal Hij ons soms Gods aanwezigheid laten voelen… en doet Hij soms openbaringen over Zijn woord om ons Zijn wil te laten begrijpen. De Heilige Geest Zelf zal echter nooit het leven van de mens zijn. Dat feit wordt algemeen erkend. Dus hoe vaak de mens ook tot God bidt en met Hem communiceert, zijn geest zal zich nooit vermengen met die van God om één te worden. Als de Heilige Geest aan de mens werkt, laat Hij de mens de waarheid begrijpen, zich losmaken van Satans invloed en terugkeren naar Gods zijde, zodat hij God kan gehoorzamen en vereren. Als hij dit bereikt, zal Gods reddingswerk voltooid zijn, en zal de Heilige Geest niet langer aan hem hoeven te werken want dan zal hij de waarheid hebben verworven als zijn leven, en het werk van de Heilige Geest zal Zijn doel hebben bereikt. Daarom is er niets op basis waarvan je kunt zeggen dat “de geest van de mens en Gods Geest zich zullen vermengen en één worden”. Het komt alleen voort uit de opvattingen en verbeelding van de mens. Nu kunnen we zien dat mensen die zulke absurde misvattingen verspreiden Gods werk echt verstoren. Ze verspreiden deze dwalingen alleen om mensen te misleiden en te verstoren, zodat ze Gods wil en Zijn werk niet kunnen begrijpen. Hun beweegredenen zijn slecht en kwaadaardig. Satan verlangt ernaar de mens te misleiden en te bedriegen, en verzint deze leugens en misvattingen om mensen te misleiden, zodat ze ernaar streven om God te worden, en zo de weg te bereiden voor de dwaling dat “God mens werd opdat de mens God kan worden”. Satan doet dat om te zorgen dat zulke dwalingen algemeen aanvaarde overtuigingen worden. Wij, Gods uitverkorenen, moeten op onze hoede zijn voor Satans listen.

In werkelijkheid is het werk dat de Heilige Geest aan de mens verricht het reddingswerk. We zijn allemaal in staat om dit te ervaren. De Heilige Geest verlicht en illumineert vaak de mens vanbinnen en helpt hem om de waarheid te begrijpen en God te kennen. Hij vermaant de mens, disciplineert hem, troost hem en wijst hem de weg om hem te helpen om voor God te leven. Maar de Heilige Geest zal nooit het leven van de mens zijn. Hij inspecteert eerder de mens en openbaart hem om hem te helpen zichzelf te begrijpen. Alles wat de Heilige Geest doet, doet Hij om de mens te redden. Iedereen die ogen heeft, kan dat zien. Of het nu in het Tijdperk van Genade of in de laatste dagen is, de essentie van het werk van de Heilige Geest verandert nooit. En dus komt het idee dat “de Heilige Geest in ons is en de twee geesten zich vermengen om één te worden” niet overeen met de echte werkelijkheid van Gods werk. Tot op heden hebben we nooit gehoord over iemand in het Tijdperk van Genade wiens geest één werd met de Geest van God, of die Gods beeld naleefde. En in de laatste dagen heeft Almachtige God nooit gezegd dat “de geest van de mens zich zal vermengen met de Geest van God en uiteindelijk één zal worden, zodat de mens zal leven om God te worden”. En dus kunnen we er zeker van zijn dat het idee dat “de Heilige Geest in ons is en de twee geesten zich vermengen om één te worden” absoluut geen basis heeft in Gods woord en volledig afkomstig is van de opvattingen en verbeelding van de mens. Dit komt totaal niet overeen met de werkelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Het is een van Satans dwalingen, bedoeld om ons te misleiden, en niets anders. We weten allemaal dat God de Heer is van de hele schepping, en dat God uniek en ongeëvenaard is, en dat wij mensen niet meer zijn dan Zijn schepping. Ook al ondergaan we het werk van God tot we de waarheid bereiken als ons leven, en ook al kunnen we een klein beetje van het beeld van de waarheid naleven, we zullen nooit God kunnen worden. Laten we nog enkele passages lezen uit het woord van Almachtige God, zodat we het allemaal beter begrijpen. Almachtige God zegt: “Hoewel de gezindheid van de mens door God beschikt is – dat valt niet te betwisten en kan worden beschouwd als iets positiefs – is zij bewerkt door Satan. Daardoor is de hele gezindheid van de mens gelijk aan de gezindheid van Satan. […] Zelfs als iemand God zo liefheeft dat hij van het leven kan genieten alsof het de hemel op aarde is, of uit kan roepen: ‘O God, ik kan u niet genoeg liefhebben’ en de hoogste sferen heeft bereikt, kun je nog steeds niet zeggen dat hij God naleeft of God vertegenwoordigt, omdat het wezen van de mens niet is als dat van God. Een mens kan nooit God naleven, laat staan God zijn. Waartoe de Heilige Geest de mens aanstuurt om na te leven is alleen maar in overeenstemming met wat God vraagt van de mens” (‘De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Mensen moeten kortom iets begrijpen: Hoe goed je de waarheid ook begrijpt, hoeveel ervaring je ook hebt, hoe volkomen gehoorzaam je ook bent aan Gods orkestratie, hoe hoog of diep je het leven ook binnengaat, jouw leven is nog steeds dat van een mens, en een mens kan nooit God worden; dit is onomstotelijk, en de mensen moeten dit begrijpen” (‘Weet jij wat de waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). “Als God Zelf persoonlijk een groep van grote Goden en kleine Goden zou vervolmaken, zou dat geen chaos opleveren? Hoe dan ook is dat iets wat onmogelijk is, iets absurds; het is een absurde voorstelling van menselijke wezens. God kan alleen mensen scheppen en andere dingen scheppen, God kan geen God scheppen; God kan alleen incarneren als een beeld van vlees, maar dat betekent niet dat Hij God heeft geschapen. God schiep niet Zichzelf, Hij heeft Zijn eigen wezen, dat nooit zal veranderen” (‘Weet jij wat de waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). Almachtige God maakt alles zo duidelijk dat we het meteen begrijpen als we Zijn woorden lezen. God schiep de hemel, de aarde, alle dingen en de mensheid. Dat is lang geleden al vastgesteld. God heeft nooit gezegd dat Hij een groep Goden, zowel groot als klein, zou scheppen. Hij zei alleen dat Hij de mens schiep naar Zijn evenbeeld. Ook al zijn wij mensen gemaakt naar Gods evenbeeld, we zijn nog steeds mensen op grond van het feit dat God de mens schiep naar Zijn evenbeeld. Waarom moeten sommige mensen Gods woorden verkeerd interpreteren en verdraaien? Hoe kan het verkeerd zijn dat God de mens schiep naar Zijn evenbeeld? Het is duidelijk dat de verdorvenheid van de mensen door Satan veel te diep gaat. Zelfs nadat God hen verloste, is hun wens om God te worden niet in het minst afgenomen. Ze bladeren in Gods woord, wanhopig op zoek naar iets wat dit verlangen kan bevestigen. Is dat niet de gezindheid van de aartsengel? Vertel eens, hoe is de aartsengel Satan geworden? Kwam dat niet doordat hij God wilde zijn en op gelijke hoogte met God wilde staan? Nadat God Satan neersloeg vanuit de hemel, nam Satan de heerschappij over de aarde over. Satan kan de mens verderven, beheersen en misleiden en hem tot vijand van God maken, zodat de mens Satan volgt en hem vereert. Dat is het ultieme gevolg van het verderven van de mensheid door Satan. Die dwaling dat “God mens werd opdat de mens God kan worden” welke gevolgen heeft die voor de mensheid? Ze leidt tot het verlangen om God te zijn en op gelijke hoogte met God te staan. Iemand die is misleid en vergiftigd door deze theorie zal arrogant en zelfgenoegzaam worden, en zelfs van anderen eisen dat ze hem gehoorzamen, dat ze hem gehoorzamen en aanbidden alsof hij God was, om zijn verlangen te bevredigen. Dit druist volledig in tegen God en Gods doel om de mensheid te redden. Dus waar komt deze valse theorie in hemelsnaam vandaan? Is ze afkomstig van de mens of van Satan? Dat moeten we kunnen onderscheiden. Deze theorie is duidelijk niet afkomstig van de Heilige Geest. Ze kan alleen afkomstig zijn van Satan. We kunnen dus gerust zeggen dat deze theorie, “God werd mens opdat de mens God kan worden”, slechts een leugen van Satan is, bedoeld om mensen te misleiden. Dat is zeker.

uit het filmscenario van ‘Opname in Gevaar’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp