Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

2019-04-16 3

Relevante woorden van God:

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

uit ‘Hoofdstuk 104’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De kerk van Philadelphia heeft gestalte gekregen, wat volledig te danken is aan de genade en ontferming van God. De heiligen hebben hun liefde voor God getoond en zijn nooit afgeweken van hun geestelijke pad. Ze staan vast in het geloof dat de ene, ware God vlees is geworden, dat Hij het Hoofd is van het universum en dat Hij het bevel voert over alle dingen – wat wordt bevestigd door de heilige Geest en wordt gestaafd met keihard bewijs! Hierin kan nooit verandering komen!

…………

Vandaag hebt u alle kerken compleet gemaakt – de kerk van Philadelphia – wat de verwerkelijking betekent van uw zesduizendjarige managementplan. De heiligen kunnen nu in nederigheid aan u gehoorzamen; ze zijn met elkaar verbonden in de geest en vergezellen elkaar in liefde. Ze zijn verbonden met de bron van de fontein. Onophoudelijk stroomt het levende water; alle vuil en modder in de kerk spoelt het weg, waarbij het uw tempel opnieuw zuivert. We hebben de praktische, ware God leren kennen, we hebben gewandeld in zijn woorden en we hebben onze eigen taken en plichten erkend; al het mogelijke hebben we gedaan om onszelf uit te putten voor de kerk. Ieder ogenblik moeten we benutten om stil te zijn voor u en om het werk van de heilige Geest ter harte te nemen; dan zal uw wil in ons niet worden belemmerd. Onder de heiligen heerst onderlinge liefde, en de kracht van sommigen zal het falen van anderen compenseren. Ieder ogenblik kunnen ze wandelen in de geest en de verlichting en de illuminatie van de heilige Geest verwerven. Ze brengen de waarheid in de praktijk zodra ze die hebben begrepen; ze houden vol dankzij het nieuwe licht en volgen in Gods voetstappen.

…………

Werk actief samen met God, dien in onderlinge samenwerking en word één; voldoe aan de wil van Almachtige God, haast je om een heilig, geestelijk lichaam te worden en vertrap Satan, om een einde te maken aan zijn lotsbestemming. De kerk van Philadelphia is opgenomen tot voor Gods aangezicht en toont zichzelf in Gods glorie.

uit ‘Hoofdstuk 2’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer God komt, zouden mensen moeten genieten van Zijn majesteitelijkheid en Zijn toorn, maar hoe hard Zijn woorden ook zijn, Hij komt om de mensheid te redden en te vervolmaken. Als schepselen zouden mensen de plichten moeten vervullen zoals zij behoren te doen, en als getuige moeten staan van God te midden van loutering. Bij elke beproeving moeten ze de getuigenis hooghouden die ze moeten meedragen en een klinkende getuigenis van God geven. Dat is een overwinnaar; ongeacht hoe God je zuivert, je blijft vol vertrouwen en verliest nooit het vertrouwen in God. Je doet wat de mens zou moeten doen. Dit is wat God van de mens verlangt en het hart van de mens zou in staat moeten zijn volledig naar Hem terug te keren en zich op elk moment naar Hem toe te wenden. Dit is een overwinnaar. Degenen die door God worden aangeduid als overwinnaars zijn degenen die nog steeds in staat zijn om te getuigen, hun vertrouwen te bewaren en hun toewijding aan God te behouden wanneer ze onder invloed van Satan zijn en belegerd zijn door Satan, dat wil zeggen, wanneer ze binnen de krachten van de duisternis zijn. Als je nog steeds in staat bent om, ongeacht wat er ook gebeurt, een hart van zuiverheid en je oprechte liefde voor God te behouden, dan getuig je van God, en dit is waarnaar God verwijst als zijnde een overwinnaar.

uit ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het is belangrijk dat jij, als iemand die in God gelooft, begrijpt dat, doordat je het werk van God in de laatste dagen mag ontvangen alsook al het werk van Gods plan in jou, je werkelijk buitengewone glorie en redding van God heb gekregen. Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep mensen. Hij heeft zich volledig voor jullie ingespannen en alles voor jullie opgeofferd. Vanuit het hele universum heeft Hij al het werk van de Geest herwonnen en aan jullie gegeven. Daarom zeg ik: jullie zijn de gelukkigen. Bovendien heeft Hij Zijn glorie van Israël, Zijn uitverkoren volk, verplaatst naar jullie om het doel van Zijn plan volledig door jullie groep mensen te openbaren. Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog: jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn. Misschien herinneren jullie je allemaal deze woorden: “De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.” Vroeger hebben jullie dit allemaal horen zeggen, maar niemand begreep de ware betekenis van de woorden. Tegenwoordig kennen jullie de echte betekenis hiervan wel. Deze woorden beschrijven wat God in de laatste dagen tot stand zal brengen. En ze zullen worden volbracht in hen die geteisterd zijn door de grote rode draak in het land waar deze zich bevindt. De grote rode draak vervolgt God en is de vijand van God. In dit land zijn zij die in God geloven dus onderworpen aan vernedering en vervolging. Daarom worden deze woorden in jullie groep mensen de realiteit. Aangezien het werk wordt uitgevoerd in een land dat tegen God is, wordt al Zijn werk buitensporig tegengewerkt en veel van Zijn woorden kunnen niet op tijd tot stand worden gebracht. Derhalve worden mensen gelouterd vanwege de woorden van God. Dit is ook een onderdeel van het lijden. Het is bijzonder zwaar voor God om Zijn werk te volbrengen in het land van de grote rode draak, maar het is door deze moeite dat God een fase van Zijn werk doet om Zijn wijsheid en wonderbaarlijke daden openbaar te maken. God grijpt deze gelegenheid aan om deze groep mensen compleet te maken. Vanwege het lijden van mensen, hun kaliber en de hele satanische gezindheid van mensen in dit onreine land doet God Zijn werk van zuivering en overwinning, zodat Hij hierdoor glorie verkrijgt en hen kan winnen die getuigen van Zijn daden. Dit is de volledige betekenis van alle offers die God heeft gebracht voor deze groep mensen.

uit ‘Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De mens zal helemaal compleet worden gemaakt in het Tijdperk van het Koninkrijk. De mens wordt na het overwinningswerk onderworpen aan loutering en verdrukking. Mensen die tijdens deze verdrukking kunnen overwinnen en getuigen, zullen uiteindelijk compleet worden gemaakt; zij zijn de overwinnaars. De mens moet deze loutering tijdens deze verdrukking aanvaarden en deze loutering is de laatste instantie van Gods werk. Het is de laatste keer dat de mens gelouterd zal worden vóór de voleinding van al het werk van Gods management, en allen die God volgen, moeten deze laatste test aanvaarden, moeten deze laatste loutering aanvaarden. Mensen die onder verdrukking gebukt gaan, zijn zonder het werk van de Heilige Geest en de leiding van God, maar mensen die werkelijk overwonnen zijn en God werkelijk zoeken, zullen uiteindelijk standhouden; zij bezitten menselijkheid en hebben God waarlijk lief. Wat God ook doet, deze overwinnaars zullen de visies niet kwijtraken en zullen de waarheid in praktijk blijven brengen en hun getuigenis behouden. Zij zullen uiteindelijk tevoorschijn komen uit de grote verdrukking.

uit ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik heb eerder gezegd dat een groep overwinnaars in het Oosten is gewonnen. Overwinnaars die uit de grote beproeving komen. Wat betekenen deze woorden? Ze betekenen dat deze mensen, die gewonnen zijn, pas echt gehoorzaam waren, nadat zij het oordeel en de tuchtiging, de behandeling en het snoeien, en allerlei vormen van loutering hadden ondergaan. Het geloof van dit soort mensen is niet vaag en abstract, maar oprecht. Zij hebben geen tekenen en wonderen gezien, of mirakels; zij spreken niet over duistere letters en doctrines, of diepzinnige inzichten; in plaats daarvan hebben zij realiteit, de woorden van God, en een waarlijke kennis van de werkelijkheid van God.

uit ‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Diegenen die God zal redden, worden in groepen teruggebracht. De eerste groep zijn degenen die op het Chinese vasteland wonen; de tweede groep zijn de mensen overzee. Degenen die overzee zijn, beginnen zich nu tot God te wenden. De derde groep zijn degenen die, nadat de grote rampen hebben toegeslagen, bij hun verstand zullen komen en te midden van die rampen tot God terug zullen keren. Degenen die voorafgaand aan de rampen zullen worden opgenomen en naar God zullen terugkeren, zijn veel in aantal. Op dit moment komt het werk van de opname voordat de grote rampen plaatsvinden, snel ten einde. Waarnaar verwijst dat ‘snel ten einde komen’? Waarom zeg ik dit? Omdat de grote rampen binnenkort zullen komen. Als die grote rampen binnen twee jaar komen, zullen degenen die in de loop van die twee jaar naar God terugkeren, ook worden beschouwd als deel van de groep die voorafgaand aan de rampen wordt opgenomen. Wat betreft degenen die niet tijdens die twee jaar naar God terugkeren: andere mensen verbreiden het evangelie naar hen en getuigen van het werk van Almachtige God in de laatste dagen, en toch ontkennen ze pertinent: ‘Dit is verkeerd, geen sprake van. Ik ga niets geloven wat ik niet met eigen ogen heb gezien.’ Wat anderen ook zeggen, ze weigeren het te accepteren. God zal deze mensen midden tussen de rampen plaatsen. Hij zal de rampen gebruiken om hen te zuiveren en te straffen, zodat zij te midden van de rampen zullen wenen en knarsetanden, in de duisternis.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

“Waarom geloof je in Almachtige God; wat betekent het om in Almachtige God te geloven?” Het is heel belangrijk om dat te begrijpen. Sommige mensen bedenken: “Van oorsprong geloofde ik in de Heer Jezus. Nu heb ik van de evangelisten van De Kerk van Almachtige God een kristalheldere getuigenis gehoord over de waarheid van de Bijbel. Ik heb met name de uitspraken gehoord van Almachtige God, die allemaal de waarheid zijn en ik kan horen dat ze Gods stem zijn. Dit heeft precies in vervulling doen gaan wat in Openbaring staat: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openb. 2:7). Nadat ik alle uitingen heb gehoord van Almachtige God, heb ik één ding vastgesteld: De Heer Jezus is teruggekeerd en Hij is Almachtige God.” Wij, gelovigen in Almachtige God, behoren tot de groep mensen die zullen worden opgenomen door de Heer. Dat is precies de vervulling van de profetieën van de Heer Jezus in de Bijbel: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Mat. 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openb. 3:20). “‘Ik kom onverwacht als een ​dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn ​kleren​ aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen” (Openb. 16:15). Sinds de profetieën van de Heer in vervulling zijn gegaan, gebruiken wij nu het avondmaal met de Heer. In de Bijbel noemde de Heer Jezus het “het bruiloftsmaal van het Lam”. Wat is de betekenis van “het bruiloftsmaal van het Lam”? Waarom wordt het “het bruiloftsmaal van het Lam” genoemd? “Het Lam” is Christus, en de bruiloft van het Lam betekent dat Christus een groep mensen compleet komt maken. Hij zal maken dat Zijn schapen, degenen die door Hem zijn voorbestemd, overwinnaars worden voorafgaand aan de ramp, daarom wordt dit het “aanzitten aan het avondmaal” genoemd. “Bruiloft” betekent iets verwerven, en daarna worden wij een familie. Daarom verwijst men in sommige interpretaties van dit Bijbelcitaat naar Christus als de bruidegom en naar de kerk als de bruid. Dat heet een bruiloft en het gaat om het verwerven van iets. Wat dat verwerven aangaat, dit heeft betrekking op Gods werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen, wat het werk van het oordeel is dat vanuit het huis van God begint. Dit werk ondergaan betekent dat iemand als eerste stap veroverd wordt door God, en daarna wordt gezuiverd, vervolmaakt, overwonnen en compleet gemaakt; het werk van het oordeel dat vanuit het huis van God begint is zo’n werk. Nadat mensen Gods werk in de laatste dagen hebben ondergaan en verenigbaar met Christus zijn geworden, komt het werk van het oordeel dat vanuit het huis van God is begonnen aldus ten einde. Als dat eenmaal voltooid is, is de groep mensen die compleet zijn gemaakt de groep overwinnaars die voorafgaand aan de ramp zijn gemaakt. Wat is de positie van de overwinnaars in het koninkrijk van God? Zij zijn de steunpilaren van het koninkrijk van Christus. Deze door God voorafgaand aan de rampen gemaakte overwinnaars zullen de steunpilaren worden van het koninkrijk van Christus. Vind je niet dat zoiets een reusachtige zegen is? Dit is een reusachtige zegen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Gerelateerde media

Mogelijk vindt u dit ook interessant