Ik geloof dat als we trouw zijn aan de naam van de Heer Jezus en de weg van de Heer en het bedrog van valse christussen en valse profeten niet aanvaarden, als we alert zijn terwijl we wachten de Heer ons zeker openbaringen geeft wanneer Hij komt. We hoeven niet te luisteren naar de stem van de Heer om te worden opgenomen. De Heer Jezus zei: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). Erkennen jullie het bedrog van de valse christussen en valse profetenniet? En dus geloven we dat iedereen die getuigt van de komst van de Heer vals is. We hoeven het niet te zoeken of onderzoeken. Want als de Heer komt, zal Hij zich aan ons openbaren en ons niet verzaken. Ik geloof dit de juiste manier is. Wat denken jullie?

2019-05-29 2

Vraag 1: Ik geloof dat als we trouw zijn aan de naam van de Heer Jezus en de weg van de Heer en het bedrog van valse christussen en valse profeten niet aanvaarden, als we alert zijn terwijl we wachten de Heer ons zeker openbaringen geeft wanneer Hij komt. We hoeven niet te luisteren naar de stem van de Heer om te worden opgenomen. De Heer Jezus zei: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). Erkennen jullie het bedrog van de valse christussen en valse profetenniet? En dus geloven we dat iedereen die getuigt van de komst van de Heer vals is. We hoeven het niet te zoeken of onderzoeken. Want als de Heer komt, zal Hij zich aan ons openbaren en ons niet verzaken. Ik geloof dit de juiste manier is. Wat denken jullie?

Antwoord: De Heer Jezus voorspelde inderdaad dat er in de laatste dagen valse christussen en valse profeten zouden zijn. Dat is een feit. Maar de Heer Jezus heeft ook duidelijk meerdere keren verkondigd dat Hij zou wederkeren. Dat geloven we toch? Als ze de profetieën van de komst van de Heer Jezus onderzoeken zijn veel mensen op hun hoede voor valse christussen en valse profeten. Ze denken er niet over na hoe ze de bruidegom moeten verwelkomen en hoe ze de stem van de bruidegom moeten horen. Wat is het probleem hier? Is dit niet als niet eten omdat je bang bent te stikken, of als zuinig met muntjes en kwistig met briefjes? Hoe we ons ook beschermen tegen valse christussen en valse profeten als we de komst van de Heer niet verwelkomen en niet voor Gods troon kunnen worden gebracht zijn we dwaze maagden die worden verdreven en verzaakt door God en is ons geloof in de Heer een volslagen mislukking. De sleutel tot het wel of niet kunnen verwelkomen van de Heer is het wel of niet kunnen horen van de stem van God. Zolang we erkennen dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, is het niet moeilijk om de stem van God te identificeren. Als we de waarheid niet kunnen onderscheiden en ons alleen richten op de tekenen en wonderen van God dan worden we zeker bedrogen door valse christussen en valse profeten. Als we de ware weg niet zoeken en onderzoeken, zullen we de stem van God nooit kunnen horen. Wachten we niet op de dood en veroorzaken we niet onze eigen ondergang? We geloven in de woorden van de Heer. Gods schapen horen de stem van God. Wie hersenen en kaliber heeft en de stem van God kan horen wordt niet bedrogen door valse christussen en valse profeten. Want valse christussen en valse profeten kennen geen waarheid en kunnen het werk van God niet doen. Dat is niet iets waar we ons zorgen over hoeven te maken. Alleen wie verward en hersenloos is kan worden bedrogen door valse christussen en valse profeten. De wijze maagden worden niet bedrogen door valse christussen en valse profeten want ze hebben Gods zorg en bescherming. Toen God de mens schiep, kregen de wijze maagden menselijke geesten en konden ze Gods stem horen. En zo horen Gods schapen Zijn stem, wat is beschikt door God. Alleen dwaze maagden zijn op hun hoede voor valse christussen en valse profeten, en zoeken en onderzoeken de komst van de Heer niet. Als we de Heer willen verwelkomen en niet bedrogen willen worden door valse christussen en valse profeten dan moeten we begrijpen hoe valse christussen mensen bedriegen. Eigenlijk heeft de Heer Jezus ons al verteld over de praktijken van valse christussen en valse profeten. De Heer Jezus zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). De woorden van de Heer Jezus laten zien dat valse christussen en valse profeten vooral tekenen en wonderen uitvoeren om Gods uitverkoren volk te bedriegen. Dat is de belangrijkste uitdrukking van het bedrog van mensen door valse christussen. Daarom moeten we begrijpen waarom valse Christenen de tekenen en wonderen gebruiken om mensen te bedriegen. Het komt vooral omdat valse christussen en valse profeten totaal geen waarheid kennen. Van nature zijn het zeer kwade geesten. En dus moeten ze tekenen en wonderen gebruiken om mensen te bedriegen. Als valse christussen en valse profeten de waarheid hadden zouden ze geen tekenen en wonderen gebruiken om mensen te bedriegen. Voeren valse christussen en valse profeten tekenen en wonderen uit, omdat ze niets anders kunnen doen. Als we dit niet kunnen zien, zullen ze ons heel makkelijk kunnen bedriegen. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven. De Ene die de waarheid kan uitdrukken en mensen de weg kan wijzen en ze het leven kan geven is de Ene die Christus is. Wie de waarheid niet kan uitdrukken, is zeker een valse Christus. Dat is het basisprincipe om valse christussen en valse profeten te identificeren. Wie de ware weg zoekt en onderzoekt, moet dit principe volgen om de stem van God te zoeken en te vinden. Dan doen ze het goed. Almachtige God heeft de praktijken van valse christussen en valse profeten al aan het licht gebracht. Laten we enkele woorden van Almachtige God lezen. Almachtige God zegt: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien” (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Het werk van God zal nooit op de opvattingen van de mens worden afgestemd, want Zijn werk is altijd nieuw en nooit oud. Nooit herhaalt Hij Zijn oude werk, Hij werkt liever gestaag door aan wat nooit eerder is gedaan” (‘Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God vertellen ons duidelijk dat God altijd nieuw en nooit oud is, en nooit hetzelfde werk doet. Dit is net als toen Jezus met Zijn werk begon: Hij begon het Tijdperk van Genade en beëindigde het Tijdperk van de Wet. Hij voltooide één fase van het werk van verlossing en redde de mensheid van zonde. Zodat Zijn werk effectief zou zijn, voerde Hij enkele tekenen en wonderen uit. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen om het Tijdperk van het Koninkrijk te beginnen en het Tijdperk van Genade te beëindigen. Maar Hij herhaalt niet het werk van de Heer Jezus. In plaats daarvan, op basis van het werk van verlossing van de Heer Jezus voert Hij het werk van het oordeel uit vanuit het huis van God. Hij drukt alle waarheden uit voor de zuivering en redding van de mensheid om de oorzaak van de zonde van de mens en zijn duivelse gezindheid weg te nemen en om de mens voorgoed te redden van de invloed van Satan, zodat de mens wordt gewonnen door God. En de valse christussen? Dat zijn allemaal kwade geesten die doen alsof ze Christus zijn. Ze kunnen geen nieuw tijdperk beginnen en het oude tijdperk beëindigen. Ze kunnen de Heer Jezus slechts imiteren door enkele simpele tekenen en wonderen uit te voeren om diegenen te bedriegen die verward en onoplettend zijn. Maar ze kunnen de werken van Jezus niet herhalen, zoals de doden doen opstaan en vijfduizend mensen voeden met vijf broden en twee vissen, of de wind en de zee beheersen. Dat gaat ze te ver. In wezen zijn valse christussen kwade geesten die totaal geen waarheid kennen. En dus gebruiken ze tekenen en wonderen om mensen te bedriegen. Of anders bedriegen en waarschuwen ze mensen door de toon van Gods woorden en simpele uitspraken van God te imiteren. Kijken we naar de woorden van Almachtige God. Almachtige God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. De echte Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen die valse christussen allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De woorden van Almachtige God laten duidelijk zien dat Christus de geïncarneerde God is. Hij is Gods Geest die vlees is geworden. Alles wat God bezit inclusief wat God heeft en is, Gods gezindheid en de wijsheid van God zijn in Hem allemaal tot vlees geworden. Christus heeft de essentie van goddelijkheid en is de belichaming van de waarheid. Hij kan de waarheid uitdrukken om voor de mens te zorgen, altijd en overal. Alleen Christus kan de mensheid verlossen en redden. Niemand anders kan dat imiteren of ontkennen. De meeste valse christussen zijn daarentegen bezeten van kwade geesten. Ze zijn zeer arrogant en belachelijk. Het zijn in wezen kwade geesten en demonen. Wat voor tekenen en wonderen ze ook uitvoeren en hoe ze de Bijbel ook verkeerd interpreteren en praten over diepe kennis en theorie. Ze doen niets anders dan mensen bedriegen en kwetsen en kapotmaken. Niets wat ze doen, is goed voor mensen. Ze veroorzaken slechts meer duisternis in de harten van mensen, die uiteindelijk doelloos worden opgeslokt door Satan. Je zou kunnen zeggen dat alle valse christussen en valse profeten de belichaming van Satan zijn. Het zijn kwade demonen die Gods werk willen storen. Dus hoeveel mensen ze ook bedriegen, kwetsen of kapotmaken ze zullen weldra vallen en uit zichzelf ten onder gaan want ze bezitten geen greintje waarheid. Als we echt weten hoe we de ware Christus en valse christussen kunnen onderscheiden kunnen we niet weigeren om de stem van God te horen of de verschijning van God te verwelkomen uit angst dat we worden bedrogen door valse christussen.

Enkel omdat de woorden van Almachtige God het wezen van valse christussen en valse profeten openbaren kunnen we het verschil zien. In wezen zijn valse christussen en valse profeten kwade geesten zonder een greintje waarheid. Ze kunnen slechts enkele simpele tekenen en wonderen uitvoeren om mensen te bedriegen. Als we deze waarheid begrijpen worden we niet langer bedrogen door valse christussen en valse profeten. Bovendien heb je gezegd dat God de mens bij Zijn komst zeker zal inspireren. In feite geloven veel mensen dit: Zolang ze trouw zijn aan de naam en de weg van de Heer, zullen ze bij de komst van de Heer openbaringen krijgen en naar het koninkrijk van de hemel worden gebracht, zonder de stem van God te hoeven horen. Dat spreekt de woorden van de Heer Jezus duidelijk tegen. De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openb. 2:7). De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd dat als de Heer komt, Hij zeker zal spreken en de stem van God zal uitdrukken. Wie de stem van God hoort, zoekt en aanvaardt zal zo de komst van de Heer verwelkomen en voor Gods troon worden gebracht. Is het genoeg als we mensen horen getuigen van de komst van de Heer, maar het zelf niet zoeken of onderzoeken? Hoe kan het mogelijk zijn om enkel te wachten op de openbaring van de Heer? Zou de Heer zich zo kunnen gedragen? Heeft de Heer gezegd dat we op Zijn openbaring moeten wachten? Nee, dat heeft Hij niet gezegd. Zulke ideeën zijn dan ook misleidend en bedrieglijk. Alleen belachelijke dwazen zouden zoiets kunnen zeggen. Als we wachten op de openbaring van de Heer volgens dit gezegde kunnen we slechts wachten op de dood en veroorzaken we onze eigen ondergang. Laten we kijken naar de woorden van Almachtige God. “Zelfs nog meer mensen geloven dat wat het nieuwe werk van God ook is, het onderbouwd moet zijn door profetieën, en dat in ieder stadium van het werk aan iedereen die Hem met een oprecht hart volgt ook openbaringen getoond moeten worden, anders zou dat werk nooit van God kunnen zijn. Het is al geen gemakkelijke opgave voor de mens om God te leren kennen. Als je daarbij het absurde hart en de opstandige natuur van gewichtigheid en verwaandheid van de mens optelt, is het nog veel moeilijker voor de mens om het nieuwe werk van God te aanvaarden. De mens bestudeert het nieuwe werk van God niet zorgvuldig, maar accepteert het ook niet deemoedig; de mens neemt liever een geringschattende houding aan en wacht op de openbaring en begeleiding van God. Is dit niet het gedrag van een mens die tegen God in opstand komt en zich tegen Hem verzet? Hoe kan zo iemand Gods goedkeuring verkrijgen?” (‘Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Als we bij de komst van de Heer blindelings vasthouden aan onze eigen opvattingen en denkbeelden als we niet de waarheid zoeken of aandacht schenken aan het horen van de stem van God en slechts wachten op de openbaring van God zullen we de komst van de Heer nooit verwelkomen. We moeten weten dat in het Tijdperk van Genade, onder de volgelingen van de Heer Jezus er niet één persoon was die volgde, omdat ze eerst een openbaring hadden gekregen. Ze hoorden allemaal getuigenissen van mensen over de Heer Jezus of de uitspraken en preken van de Heer Jezus en herkenden Zijn stem. Daarom volgden ze de Heer. En hoewel Petrus een openbaring van God kreeg en begreep dat de Heer Jezus eigenlijk Christus was, de Zoon van God gebeurde dat pas nadat Hij de Heer Jezus al een poosje had gevolgd. Uit de woorden en het werk van de Heer Jezus had hij geleerd over de Heer Jezus. Pas toen werd hij verlicht door de Heilige Geest. Dat is een feit. In de laatste dagen doet de geïncarneerde Almachtige God het werk van het oordeel vanuit het huis van God. Hij heeft miljoenen woorden uitgedrukt en talrijke volgelingen ontvangen. En niet één van hen had daarvóór Gods openbaring ontvangen. Wie Almachtige God volgt, was verlicht door de Heilige Geest terwijl hij de woorden en het werk van Almachtige God onderzocht. Ze voelden dat de woorden van de Almachtige God alle waarheden waren. Ze herkenden Gods stem en pas toen aanvaardden ze Gods werk van de laatste dagen en werden ze voor Gods troon gebracht. Dit vervult de profetie uit Openb: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openb. 3:20). Maar in de religieuze gemeenschap zijn er mensen die hun opvattingen en denkbeelden weigeren op te geven. Ze wachten slechts op de openbaring van de Heer en weigeren om de stem van God te horen. Vooral de pastors en ouderlingen zoeken en onderzoeken niet wanneer ze worden geconfronteerd met Almachtige Gods werk van de laatste dagen. Bovendien verzinnen ze geruchten en verzetten ze zich verwoed tegen Almachtige God en veroordelen Hem. Ze bedriegen zelfs gelovigen en proberen ze ervan te weerhouden om de ware weg te onderzoeken. Die mensen zijn ontmaskerd als onkruid en antichristen door Gods werk van de laatste dagen. En het zijn dezelfde mensen die worden ontbloot en verdreven door Gods werk. In de twee keer dat God vlees is geworden om te werken op aarde, had Hij dat vooraf aan niemand geopenbaard. Want God is de Schepper en Hij heeft Zijn eigen plan voor Zijn werk. Hij werkt niet volgens opvattingen en denkbeelden van mensen en vraagt mensen niet om raad. Laat staan dat Hij iemand het vooraf vertelt. Door op deze manier te werken, is God eerlijk tegenover iedereen. Dit bewijst perfect Zijn eerlijke en rechtvaardige gezindheid. Bovendien toont het de wijsheid van God in Zijn werk. Gods schapen zullen de stem van God horen. God gebruikt praktische woorden en werk om te onthullen wie van de waarheid houdt, wie de waarheid beu is wie slim, stom, goed en kwaadaardig is. Net zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (Mat. 5:3). “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mat. 5:6). “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien” (Mat. 5:8). Als gelovigen in God moeten we nederig zijn en verlangen naar rechtvaardigheid en een puur hart hebben, zoals Jezus heeft gevraagd. Als een wijze maagd moeten we ons richten op het horen van de stem van God. We moeten de waarheden die door Almachtige God worden uitgedrukt, zoeken en onderzoeken. En alleen op die manier kunnen we naar het huwelijksfeest van het Lam. Als we ons enkel blindelings beschermen tegen valse christussen en Almachtige Gods werk van de laatste dagen niet zoeken en onderzoeken als we nog steeds wachten op de openbaring van de Heer zijn we blinde, dwaze maagden geworden en elimineren we onszelf.

uit het filmscenario van ‘Wachten’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

Mogelijk vindt u dit ook interessant