Hoofdstuk 6 Verschillende vormen van onderscheiding die je zou moeten bezitten in je geloof in God

Hoofdstuk 6 Verschillende vormen van onderscheiding die je zou moeten bezitten in je geloof in God

5. Het verschil tussen God volgen en mensen volgen

Relevante woorden van God:

Bij het volgen van God is het van het grootste belang dat alles is volgens de woorden van God van vandaag. Ongeacht of je er nu naar streeft om het leven binnen te treden of dat je streeft naar het volbrengen van Gods wil, tegenwoordig moet alles draaien om Gods woorden. Als bij wat je communiceert en nastreeft de woorden van God van vandaag niet centraal staan, dan ben je een vreemdeling voor de woorden van God en compleet verstoken van het werk van de Heilige Geest.

uit ‘Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het werk van de Heilige Geest verandert met de dag, klimt hoger met elke stap; de openbaring van morgen is zelfs hoger dan die van vandaag, stap voor stap steeds hoger. Zo is het werk waardoor God de mens vervolmaakt. Wanneer de mens niet kan volgen, kan hij op ieder moment worden achtergelaten. Wanneer de mens geen gehoorzamend hart heeft, kan hij niet volgen tot het eind. De vroegere tijd is voorbij gegaan, dit is een nieuwe tijd. En in een nieuwe tijd moet nieuw werk worden gedaan. In het bijzonder in de laatste tijd waarin de mens zal worden vervolmaakt, zal God steeds sneller nieuw werk volbrengen. Daarom zal de mens het moeilijk vinden om in de voetstappen van God te treden, zonder gehoorzaamheid in zijn hart. God komt geen regels na, noch behandelt Hij enige fase van Zijn werk als onveranderlijk. Nee, het werk dat Hij doet is steeds nieuwer en hoger. Zijn werk wordt praktischer met elke stap, steeds meer in overeenstemming met de werkelijke noden van de mens. Alleen nadat de mens dit soort werk heeft ervaren, kan hij de uiteindelijke transformatie van zijn gezindheid bereiken. … Het werk dat God doet verschilt van tijd tot tijd. Wanneer je grote gehoorzaamheid toont in een fase, maar in de volgende fase minder of zelfs geen enkele, dan zal God je in de steek laten. Als je gelijke tred houdt met God wanneer Hij deze trede opgaat, dan moet je gelijke tred blijven houden wanneer Hij de volgende opgaat. Alleen dan ben je iemand die de Heilige Geest gehoorzaam is. Aangezien je gelooft in God, moet je aanhoudend blijven in je gehoorzaamheid. Je kan niet simpelweg gehoorzamen en ongehoorzaam zijn wanneer je maar wilt. Dit soort gehoorzaamheid krijgt Gods goedkeuring niet. Wanneer je geen gelijke tred kan houden met het nieuwe werk dat ik communiceer en blijft vasthouden aan wat eerder gezegd is, hoe kan er dan ontwikkeling zijn in je leven? Gods werk is om jou te voorzien door Zijn woorden. Wanneer je gehoorzaamt en Zijn woorden accepteert, dan zal de Heilige Geest zeker in je werken. De Heilige Geest werkt precies op de manier zoals ik spreek. Doe zoals ik heb gezegd en de Heilige Geest zal meteen in je werken.

uit ‘Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Denk niet dat het zo gemakkelijk is om God te volgen. De sleutel is dat je Hem moet kennen, je moet Zijn werk kennen en je moet de wil hebben om ontbering voor Hem te ondergaan, om je leven voor Hem op te offeren en om door Hem te worden vervolmaakt. Dit is het visioen die je zou moeten hebben. Het is niet goed om altijd maar te denken aan genieten van de genade. Denk niet dat God er alleen is voor het plezier van mensen en om genade te schenken aan mensen. Dat heb je verkeerd gedacht! Als men niet zijn of haar leven kan riskeren om te volgen, als men geen afstand kan doen van elk aards bezit om te volgen, dan zullen ze absoluut niet in staat zijn om helemaal tot het eind te volgen!

uit ‘Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige mensen verheugen zich niet in de waarheid en nog minder in het oordeel. In plaats daarvan verheugen ze zich in hun macht en rijkdommen. Dat soort mensen wordt beschouwd als snobs. Zij komen uitsluitend af op die geloofsgemeenschappen in de wereld die invloed hebben en op die geestelijk leiders en leraren die van een theologische hogeschool komen. Ondanks dat ze de weg van de waarheid hebben aanvaard, blijven ze sceptisch en zijn ze niet in staat zichzelf volledig toe te wijden. Ze praten over offers brengen voor God, maar hun ogen zijn gericht op de grote geestelijk leiders en leraren, en Christus wordt opzijgeschoven. Hun hart is vol van roem, fortuin en glorie. Ze geloven er niets van dat zo'n onaanzienlijke man in staat is zovelen te overwinnen, dat iemand die zo onopvallend is, in staat is mensen te vervolmaken. Ze geloven er niets van dat deze stumperds die tussen het vuil en de mesthopen leven de mensen zijn die door God zijn uitverkoren. Als dát soort mensen door God gered zou worden, denken ze, zou het de wereld op zijn kop zijn en iedereen zou in een deuk liggen van het lachen. Ze geloven dat als God zulke sukkelaars uitkiest om te worden vervolmaakt, die hoge heren God Zelf zouden worden. Hun perspectief is besmet met ongeloof; sterker nog, het zijn belachelijke beesten. Want zij hechten alleen waarde aan positie, prestige en macht. Wat zij hoogachten, zijn grote groepen en geloofsgemeenschappen. Ze hebben geen enkel respect voor diegenen die geleid worden door Christus. Ze zijn niet meer dan verraders die zich van Christus, de waarheid en het leven hebben afgekeerd.

Wat jij bewondert, is niet de nederigheid van Christus, maar die valse herders met aanzien. Je houdt niet van de lieflijkheid of de wijsheid van Christus, maar van die lichtzinnige figuren die omgang hebben met de verachtelijke wereld. Je lacht om de pijn van Christus, die geen plaats heeft om Zijn hoofd neer te leggen, maar bewondert die levenloze wezens die offeranden wegkapen en zich wentelen in losbandigheid. Je bent niet bereid zij aan zij met Christus te lijden, maar stort je maar al te graag in de armen van die roekeloze antichristenen, hoewel ze je alleen maar vlees, alleen maar letters en alleen maar controle geven. Zelfs nu keert je hart zich nog steeds naar hen, hun reputatie, hun status en hun invloed. Maar je blijft je verzetten tegen het werk van Christus en blijft weigeren het te aanvaarden. Daarom zeg ik dat je niet het geloof hebt dat inhoudt dat je Christus erkent. De enige reden waarom je Hem tot op de dag van vandaag hebt gevolgd, is dat je daartoe gedwongen werd. In je hart rijzen altijd maar weer imposante beelden op. Je kunt alles wat ze zeggen en doen, hun invloedrijke woorden en handen, maar niet vergeten. In jullie hart zijn ze voor altijd oppermachtig en voor altijd helden. Maar de Christus van vandaag niet. Hij is altijd maar weer onbetekenend in je hart en altijd maar weer is Hij je eerbied niet waard. Want Hij is veel te gewoon, heeft veel te weinig invloed en is allesbehalve verheven.

uit ‘Ben jij een ware gelovige van God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dus er zijn sommige mensen die vaak worden misleid door diegenen die aan de buitenkant spiritueel lijken, nobel lijken, verheven beelden lijken te hebben. Wat betreft die mensen die kunnen spreken over woorden en doctrines, en van wie de woorden en daden bewonderenswaardig lijken, hun bewonderaars hebben nooit gekeken naar de essentie van hun daden, de principes achter hun daden, wat hun doelen zijn. En ze hebben nooit gekeken of deze mensen echt God gehoorzamen en of ze iemand zijn die echt God vreest en het kwade mijdt. Ze hebben nooit het wezen van de menselijkheid van deze mensen onderscheiden. Integendeel, vanaf de eerste stap dat ze ze beetje bij beetje leren kennen, bewonderen ze deze mensen, vereren ze deze mensen en uiteindelijk worden deze mensen hun idolen. Bovendien, naar de mening van sommige mensen, kunnen de idolen die zij aanbidden, waarvan zij geloven dat zij hun families en banen kunnen achterlaten en oppervlakkig gezien de prijs betalen – deze idolen zijn degenen die God echt tevreden stellen, degenen die echt een goede uitkomst en een goede bestemming kunnen ontvangen. In hun gedachten zijn deze idolen de mensen die God looft.

uit ‘Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Als je God volgt, betekent dat je God in alles gehoorzaamt, dat je je onderwerpt aan al Gods voorschriften, dat je handelt in overeenstemming met Gods woorden en dat je alles aanvaardt wat van God komt. Wie in God geloven moeten God volgen, maar de meeste mensen volgen mensen, zonder het te weten. Dat is niet alleen onzinnig maar ook beklagenswaardig. Strikt genomen zullen mensen geloven in wie ook maar ze volgen. Hoewel bepaalde mensen in naam wel geloven in God, is er geen God in hun hart. Wat hun hart vereert is de persoon die hen leidt. Wanneer mensen alleen de leider gehoorzamen, en dit zover gaat dat ze Gods voorschrift afwijzen, laat dat heel precies zien dat ze wel in God geloven maar mensen volgen. Voordat ze de waarheid verkrijgen, geloven de mensen op deze warrige manier, en hebben ze er zelfs geen idee van wat het inhoudt om God te volgen. Ze hebben geen idee hoe ze kunnen onderscheiden wat het inhoudt om God te volgen en wat het inhoudt om mensen te volgen. Wie het mooist praat en wie het meest verheven praat, noemen ze pappie of mammie. Wie melk heeft is voor hen moeder, en wie macht heeft is hun eigen vader. Zo zielig kunnen mensen zijn. Je kunt zeggen dat de meeste mensen in deze toestand verkeren, in meerdere of mindere mate.

Wat betekent het om God te volgen? En hoe breng je dit in de praktijk? Als je God volgt, houdt dat niet alleen maar in dat je tot God bidt en God prijst; het belangrijkste is dat je Gods woorden eet en drinkt en in overeenstemming daarmee leeft, dat je handelt volgens de waarheid, dat je een pad vindt van een leven dat zich afspeelt in Gods woorden, dat je Gods opdracht aanvaardt, dat je al je plichten op passende wijze uitvoert en dat je het pad dat voor je ligt, bewandelt onder de leiding van de Heilige Geest. Speciaal op kritieke ogenblikken, als ernstige problemen je overkomen, is het nóg nodiger dat je op zoek gaat naar Gods bedoelingen, dat je ervoor oppast te worden bedrogen door menselijke dogma’s en dat je niet onder iemands macht valt. “Wat van God komt, gehoorzaam en volg ik, maar als het van de wil van een mens komt, verwerp ik het resoluut; wanneer wat verkondigd wordt door leiders of werkers botst met de voorschriften van God, zal ik beslist God volgen en mensen verwerpen. Als het volledig in overeenstemming is met Gods voorschriften en wil, kan ik ernaar luisteren”. Mensen die zich hierop toeleggen, zijn degenen die God volgen.

En wat betekent het om mensen te volgen? Dat betekent dat iemand degene volgt die hij vereert. In zijn hart heeft God weinig gezag; hij draagt alleen maar de uiterlijke kenmerken van iemand die in God gelooft. Alles wat hij doet, komt neer op mensen nadoen en hun voorbeeld volgen. Vooral bij belangrijke aangelegenheden staat hij toe dat mensen de beslissingen nemen, en dat mensen zijn lot bepalen. Zelf gaat hij niet op zoek naar Gods wensen, en hij maakt geen onderscheid in wat de mensen beweren. Zolang wat ze zeggen redelijk schijnt te zijn, ongeacht of wat ze zeggen wel in overeenstemming is met de waarheid, aanvaardt hij dat allemaal en gehoorzaamt hij eraan. Dit is het gedrag van iemand die mensen volgt. Zijn geloof in God is zonder principes en er is geen waarheid in de manier waarop hij zaken behandelt. Hij buigt mee met iedereen die redelijk spreekt. Mocht het zijn afgod zijn om een verkeerd pad in te slaan, dan zou hij dat tot het eind volgen. Als God zijn afgod zou veroordelen, zou hij wel enige notie hebben van God, maar stevig vasthouden aan zijn afgod. Zijn reden daarvoor is dat hij iedereen moet gehoorzamen die de leiding over hem heeft. Een hoge beambte is niet opgewassen tegen een praktijkgerichte manager. Dat is niet meer dan de logica van een dwaas. Wie een mens volgen, verkeren inderdaad in zo’n grote verwarring. Degenen die mensen volgen, hebben in hun hart geen plaats voor God en ze hebben geen waarheid; ze zijn afgodendienaars, zijn misleid door andere mensen en geloven niet werkelijk in God. Alleen Gods volgelingen geloven werkelijk in God.

uit ‘communicatie van boven’

Veel mensen geloven wel in God, maar weten niet wat het betekent om God te gehoorzamen; ze denken dat als ze in alle opzichten naar hun leiders luisteren, dit hetzelfde is als gehoorzaamheid aan God. Zo’n zienswijze is volkomen onzinnig, omdat de bron van hun gehoorzaamheid verkeerd is. Ze menen dat ze, als ze naar hun leiders luisteren, ze gehoorzamen aan God. Volgens deze zienswijze is geloven in God niets meer dan slechts in naam in God geloven; in werkelijkheid geloven deze mensen in mensen. …

Wanneer we in God geloven, moet God een leidende positie innemen in ons hart; dan moeten we God alle dingen in handen geven en in alles op zoek gaan naar Gods bedoelingen; dan moeten onze handelingen overeenstemmen met Gods woorden en met de leiding van de heilige Geest; en dan moeten we aan alles wat van God komt, gehoorzamen. Als je naar mensen luistert, betekent dat dat God geen plaats heeft in je hart, en dat alleen mensen een plaats hebben in je hart. Niets is belangrijker voor mensen dan de waarheid na te jagen en Gods wil te begrijpen. Als je er niet op gespitst bent om Gods bedoelingen te zoeken en Gods wil te bevatten, dan bezit je geen echte gehoorzaamheid. Als je altijd naar mensen luistert, hoe juist hun woorden ook klinken, dan gehoorzaam je in wezen aan mensen – wat in geen enkel opzicht hetzelfde is als gehoorzamen aan God. In feite zit het zo: als degenen die in God geloven in staat zijn Gods bedoelingen direct op te maken uit Zijn woorden, als ze hun eigen pad kunnen vinden om te oefenen in Zijn woorden, als ze deelhebben aan de waarheid en de waarheid begrijpen in Zijn woorden, waarna ze die in de praktijk brengen, en als ze op het beslissende moment méér kunnen bidden, de leiding van de Heilige Geest zoeken en de bedoelingen van de Heilige Geest gehoorzamen, dan gehoorzamen ze werkelijk aan God. Degenen die aan God gehoorzamen, zijn op zoek naar het pad in Gods woorden; hun problemen worden opgelost in Gods woorden en ze handelen onder de leiding van de Heilige Geest; dat betekent het om werkelijk aan God te gehoorzamen. Het is wel zeker dat mensen die in alle opzichten naar hun leiders luisteren, in hun hart ver van God zijn afgedwaald. Bovendien hebben ze geen vrede voor Gods aangezicht; ze zijn geen mensen die voor Gods aangezicht leven en de waarheid zoeken; ze hebben geen band met God, en het uitgangspunt van hun handelen is dat ze luisteren naar iedereen die de juiste dingen zegt; en zolang hun leider iets zegt, zullen ze gehoorzamen. Zo’n handelwijze is belachelijk. Ze hebben de waarheid niet, en ook niet het vermogen om onderscheid te maken; ze kunnen alleen vaststellen wat volgens hun opvattingen of hersenen juist of verkeerd is; hoe kunnen ze dan weten of dit in overeenstemming is met de waarheid? Als ze volgens zo’n zienswijze in God geloven, zullen ze hun leven lang de waarheid niet begrijpen, noch God leren kennen. Van zo’n vorm van geloof kun je zeggen dat mensen in hun eigen hersenen geloven en hun eigen pad begaan; ze hebben geen band met de praktische God.

uit ‘communicatie van boven’

Hoofdstuk 6 Verschillende vormen van onderscheiding die je zou moeten bezitten in je geloof in God