XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(IX) Woorden over je plicht behoorlijk vervullen

104. Als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen, is het de verantwoordelijkheid en plicht van ons allemaal om onze geest en lichaam op te offeren voor de volbrenging van Gods opdracht, want ons hele wezen kwam van God, en het bestaat dankzij de soevereiniteit van God. Als onze geesten en lichamen niet voor Gods opdracht zijn en niet voor de rechtvaardige zaak van de mensheid, dan zijn onze zielen hen die als martelaren gestorven zijn voor Gods opdracht onwaardig, en te meer God, die ons alles gegeven heeft, onwaardig.

uit ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

105. Hoe je omgaat met Gods opdracht is een heel serieuze zaak! Als je niet kunt voltooien wat God je toevertrouwt, dan ben je niet geschikt om in Zijn aanwezigheid te leven en zul je moeten worden gestraft. Het is de wet van de hemel en het principe van de aarde dat mensen moeten voltooien wat God hen toevertrouwt. Dit is hun grootste verantwoordelijkheid, even belangrijk als hun leven. Als je Gods opdracht niet serieus neemt, dan verraad je God op de meest ernstige wijze. Dit is nog betreurenswaardiger dan wat Judas heeft gedaan en maakt dat je het verdient te worden vervloekt. Mensen moeten een grondig begrip verwerven van hoe ze wat God hen toevertrouwt moeten beschouwen en, op z’n minst, moeten begrijpen dat God de mensheid een opdracht geeft: dit is een verheerlijking en speciale gunst van God, een bijzonder glorieus iets. Al het andere kan worden opgegeven – zelfs als iemand ervoor zijn leven moet opofferen, moet hij nog steeds Gods opdracht uitvoeren.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

106. Er bestaat geen verband tussen de plicht van de mens en of hij gezegend of vervloekt is. Zijn plicht is wat de mens hoort te vervullen; het is zijn gezworen plicht en zou niet afhankelijk moeten zijn van vergoeding, voorwaarden of redenen. Dan pas is er sprake van zijn plicht vervullen. Een mens die gezegend is, geniet goedheid als hij na het oordeel vervolmaakt wordt. Een mens die vervloekt is, krijgt straf als zijn gezindheid onveranderd blijft nadat hij getuchtigd en geoordeeld is, dat wil zeggen dat hij niet vervolmaakt is. Als schepsel hoort de mens zijn plicht te vervullen, hij moet doen wat hij hoort te doen, en wat hij kan doen, of hij nu gezegend of vervloekt zal worden. Dit is de fundamentele voorwaarde voor de mens, als iemand die op zoek is naar God. Je moet je plicht niet vervullen alleen om gezegend te worden en je moet niet weigeren iets te doen uit angst om vervloekt te worden. Laat me jullie dit ene ding vertellen: Als de mens in staat is om zijn plicht te vervullen, betekent het dat hij doet wat hij hoort te doen. Als de mens niet in staat is om zijn plicht te vervullen, laat het zien dat de mens opstandig is. Het is altijd door het proces van zijn plicht vervullen dat de mens gaandeweg veranderd wordt, en door dit proces toont hij zijn loyaliteit. Derhalve, hoe meer je in staat bent je plicht te vervullen, des te meer waarheden je zult ontvangen, en dan zal ook jouw uitdrukking echter worden. Zij die hun plicht alleen voor de vorm vervullen en niet op zoek zijn naar de waarheid, zullen uiteindelijk geëlimineerd worden, want zulke mensen vervullen hun plicht niet bij het praktiseren van de waarheid, ze praktiseren geen waarheid bij het vervullen van hun plicht. Zulke mensen blijven onveranderd en zullen worden vervloekt. Niet alleen is hun uitdrukking onzuiver, maar wat ze uitdrukken is niets anders dan verdorvenheid.

uit ‘Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

107. Eenieder die in God gelooft zou Zijn wil moeten begrijpen. Alleen degenen die hun plichten correct vervullen kunnen God tevredenstellen en alleen door het voltooien van de taken die Hij hun heeft toevertrouwd zal het vervullen van hun plichten aan alle eisen voldoen. Als mensen bij de voltooiing van een taak niet de waarheid in praktijk brengen of de waarheid zoeken, wanneer zij niet hun hart aan de waarheid wijden, dat wil zeggen, wanneer ze hun verstand alleen gebruiken om dingen te onthouden, hun handen alleen gebruiken om te handelen, en hun benen alleen gebruiken om hard te lopen, dan hebben ze niet waarlijk Gods opdracht uitgevoerd. Er zijn normen voor de vervulling van Gods opdracht. Wat zijn die normen? De Heer Jezus heeft gezegd: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” God liefhebben is één aspect van wat God van mensen eist. Als God mensen een opdracht geeft, als ze hun plicht vervullen vanuit hun geloof, zijn de normen die Hij van hen eist de volgende: met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. Als je er zelf wel bent maar je hart niet, als je denkt aan taken met je hoofd en ze uit het hoofd leert, maar je er je hart niet inlegt, en als je dingen uitvoert op basis van je eigen vermogens, is dat dan Gods opdracht voltooien? Dus aan wat voor soort norm moet worden voldaan om je plicht op gepaste wijze uit te voeren, te doen wat God je heeft toevertrouwd en je plicht trouw te vervullen? Dat is je plicht doen met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. Als je geen hart hebt dat God liefheeft, dan zal proberen je plicht correct te vervullen niet werken. Als je liefde voor God sterker en steeds oprechter wordt, dan zul je vanzelf in staat zijn je plicht met heel je hart, met heel je ziel, met heel je geest en met heel je kracht uit te voeren.

uit ‘De basis waarop mensen hebben geleefd’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

108. Wat je ook doet, je moet eerst begrijpen waarom je het doet, welke bedoeling het is die jou stuurt om dit te doen, wat het belang is dat je dit doet, wat de natuur van zaak is en of wat je doet positief of negatief is. Deze dingen moet je allemaal goed begrijpen, dit is onontbeerlijk om principieel te kunnen handelen. Als je iets doet om je plicht te vervullen, dan zou je eens moeten denken: Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik mijn plicht goed vervullen zodat ik dat niet alleen maar plichtmatig doe? In deze zaak moet je dicht bij God komen. Dicht bij God komen betekent de waarheid in deze zaak zoeken, de weg van praktiseren zoeken, de wil van God zoeken en zoeken hoe God tevreden te stellen. Op die manier kun je bij alles wat je doet dicht bij God komen. Dit houdt niet het opvoeren van een religieuze ceremonie of een uiterlijke daad in. Je doet het juist met het doel te praktiseren in overeenstemming met de waarheid nadat je Gods wil hebt gezocht. Als je altijd ‘God zij dank’ zegt als je niets hebt gedaan, maar als je dan iets doet en je blijft het doen zoals jij het wil, dan is dit soort bedanken slechts een uiterlijke daad. Altijd als je je plicht vervult of aan iets werkt, moet je denken: Hoe moet ik deze plicht vervullen? Wat is Gods bedoeling? Kom God naderbij door wat je doet. Als je dat doet, zoek je zowel de principes en de waarheid achter je daden als Gods bedoeling, en dwaal je niet af van God bij alles wat je doet. Alleen zo’n persoon gelooft oprecht in God.

uit ‘Gods wil zoeken is vanwege het beoefenen van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

109. Je moet altijd proberen Gods wil te vatten en te begrijpen wat Zijn eisen zijn met betrekking tot je plicht, ongeacht welke plicht je vervult. Alleen dan zul je in staat zijn de zaken op een principiële wijze af te handelen. Bij het vervullen van je plicht mag je je absoluut niet laten leiden door je eigen voorkeuren door te doen wat je zou willen doen, wat je blij maakt en wat je prettig vindt, of wat je in een goed daglicht zet. Als je je eigen voorkeuren aan God opdringt of ze in praktijk brengt alsof ze de waarheid zijn, ernaar handelt alsof ze de principes van de waarheid zijn, dan is dat niet je plicht vervullen, en je plicht op die manier vervullen zal God niet gedenken. Sommige mensen begrijpen de waarheid niet en ze weten niet wat het inhoudt om hun plichten te vervullen. Omdat ze zich er met hun hele hart op toe hebben gelegd en alle moeite voor hebben gedaan en geleden hebben omdat ze het vlees verloochend hebben, denken ze dat het vervullen van hun plicht voldoende zou moeten zijn. Waarom is God dan altijd ontevreden? Waar zijn deze mensen de fout ingegaan? Hun fout was dat ze Gods vereisten niet zochten maar in plaats daarvan volgens hun eigen bedoelingen handelden; ze behandelden hun eigen verlangens, voorkeuren en zelfzuchtige motieven als de waarheid en die behandelden ze alsof het Gods voorkeuren waren, alsof ze aan Zijn normen en vereisten voldeden. Ze beschouwden datgene waarvan ze geloofden dat het juist, goed en mooi was als de waarheid. Maar dat is een vergissing. Ook al denk je dat iets goed is, dan moet je nog op zoek naar de principes en kijken of wat je denkt aan Gods vereisten voldoet. Als blijkt dat het tegenstrijdig is aan Zijn eisen, dan is het verkeerd, zelfs als je denkt dat het juist is, want dat is een menselijke gedachte en dan moet je die loslaten. Wat is plicht? Het is een opdracht die door God wordt toevertrouwd. Hoe moet je dus je plicht vervullen? Door te handelen in overeenstemming met Gods normen en eisen en door je gedrag te baseren op de principes van de waarheid in plaats van op subjectieve menselijke verlangens. Op die manier zal het vervullen van je plichten aan de norm voldoen.

uit ‘Alleen door de principes van de waarheid te zoeken, kun je je plicht goed vervullen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

110. Voor ieder van jullie, die je plichten vervult, hoe diepgaand je de waarheid ook begrijpt, als je de werkelijkheid van de waarheid binnen wilt gaan, dan is de belangen van Gods huis voor ogen houden in alles wat je doet, je zelfzuchtige verlangens en je persoonlijke bedoelingen, motieven, aanzien en status loslaten de eenvoudigste manier van praktiseren. Stel de belangen van Gods huis voorop, dat is wel het minste dat je zou moeten doen. Wanneer iemand bij het vervullen van zijn plicht zelfs dat niet eens kan, hoe kun je dan zeggen dat die persoon zijn plicht uitvoert? Op zo’n manier vervult iemand zijn plicht niet. Je moet eerst rekening houden met de belangen van Gods huis, rekening houden met Gods eigen belangen en met Zijn werk, en deze overwegingen altijd voorop stellen. Pas daarna zou je over de stabiliteit van je status moeten denken of over hoe anderen jou zien. Heb je niet het idee dat het wat makkelijker wordt als je het in deze stappen verdeelt en enkele concessies doet? Als je dit enige tijd doet, zul je gaan voelen dat God tevreden stellen niet zo moeilijk is. Als je daarnaast je verantwoordelijkheden weet te nemen, je plichten en taken weet uit te voeren, je zelfzuchtige verlangens weet te veronachtzamen, je eigen bedoelingen en motieven buiten beschouwing weet te laten, rekening houdt met Gods wil en de belangen van God en van Zijn huis voorrang weet te geven, dan zul je, na dit een poos te hebben ervaren, voelen dat dit een goede manier van leven is: het is oprecht en eerlijk leven, zonder minderwaardig te zijn en niet te deugen, rechtvaardig en eerbaar leven in plaats van bekrompen of gemeen. Je zult voelen dat een mens zo hoort te leven en te handelen. Langzamerhand zal het verlangen in je hart afnemen om je eigen belangen te bevredigen.

uit ‘Je kunt waarheid ontvangen nadat je je ware hart aan God hebt overgegeven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

111. Als je je wilt wijden aan het vervullen van Gods wil bij alles wat je doet, dan kun je niet slechts één plicht vervullen. Je moet dan iedere opdracht accepteren die God jou geeft. Of het nou naar je smaak is, of onder jouw belangstellingen valt, of het iets is wat je niet leuk vindt, of nooit eerder hebt gedaan, of iets moeilijks, toch zou je het moeten accepteren en je eraan onderwerpen. Je moet het niet alleen accepteren, maar er ook proactief aan meewerken, erover leren en intreden. Zelfs als je lijdt en je er niet in bent geslaagd om op te vallen en uit te blinken, dan nog moet je je toewijding inzetten. Je moet het zien als jouw plicht die je moet volbrengen; niet als iets persoonlijks, maar als je plicht. Hoe moeten mensen hun plichten opvatten? Het is wanneer de Schepper – God – iemand een taak geeft. Op dat moment ontstaat er een plicht voor die persoon. De taken die God jou geeft, de opdrachten die God jou geeft – dat zijn jouw plichten. Wanneer je ze jezelf ten doel stelt en je echt een godminnend hart hebt, zou je dan Gods opdracht weigeren? (Nee.) Het is geen kwestie van wel of niet kunnen; het is iets wat je niet hoort te weigeren. Je hoort het te aanvaarden, waar of niet? Dit is het pad van de beoefening. Wat is het pad van de beoefening? (In alle dingen uiterst toegewijd zijn.) Wees in alle dingen toegewijd om aan Gods wil te voldoen. Waar ligt hier het brandpunt? Bij ‘in alle dingen’. Met ‘alle dingen’ wordt hier niet per se bedoeld de dingen die je graag doet of waar je goed in bent, laat staan dingen waarmee je al bekend bent. Soms zul je moeten leren, soms zul je moeilijkheden tegenkomen en soms moet je lijden. Maar welke taak het ook is, zolang de opdracht van God komt, moet je die van Hem accepteren, als jouw plicht zien, vol overgave uitvoeren en aan Gods wil tegemoet te komen: dit is het pad van de praktijk.

uit ‘Alleen door een eerlijk mens te zijn kun je echt gelukkig zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

112. Jullie moeten gewoon zo goed mogelijk jullie plicht doen met een open en oprecht hart. Wees bereid om al het nodige te doen. Zoals jullie al zeiden, zal God op die dag niemand onheus behandelen die voor Hem geleden of een prijs betaald heeft. Houdt jullie aan deze waardevolle overtuiging vast en vergeet dit nooit. Alleen op deze manier kan ik gerust over jullie zijn. Anders zal ik nooit gerust over jullie kunnen zijn en zullen jullie mij altijd met afschuw vervullen. Als jullie allemaal jullie geweten kunnen volgen en jullie helemaal voor mij geven, jullie volledig voor mijn werk inzetten en jullie hele leven aan mijn evangeliewerk toewijden, zal mijn hart dan niet van vreugde voor jullie opspringen? Kan ik dan niet volkomen gerust zijn over jullie?

uit ‘Over bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

113. Nu ga ik jullie vertellen over een principe van de praktijk: Wat je ook tegenkomt, of dat nu iets is wat jou op de proef stelt of toetst of een situatie waarin je aangepakt wordt, en ongeacht hoe anderen jou behandelen, je moet dat eerst terzijde schuiven en tot God bidden. Je moet naar de geest terugkeren, de harmonie in je geest herstellen en je gesteldheid opnieuw aanpassen. Dit is het eerste dat opgelost dient te worden: “Hoe groot dit ook is, als de hemel op ons neerkomt of het regent messen, ik moet mijn plicht goed vervullen. Zolang ik ademhaal, kan ik mijn plicht niet verzaken.” Hoe kun je nu je plicht goed vervullen? Niet door te doen alsof, niet door lichamelijk aanwezig maar geestelijk afwezig te zijn. Je moet met heel je hart je plicht vervullen. Hoe groot de kwestie waar je mee te maken hebt ook is, je moet deze terzijde schuiven en terugkeren naar God, en proberen je plicht goed te vervullen naar tevredenheid van God. Je moet overwegen: “Nu ik deze kwestie tegenkom, wat moet ik nu doen om mijn plicht te vervullen? Voorheen deed ik de dingen alleen maar plichtmatig, maar nu moet ik mijn aanpak wijzigen en het beter proberen te doen zodat het helemaal vlekkeloos gaat. Het voornaamste is dat ik God niet mag teleurstellen. Ik moet Hem geruststellen en Hem tonen dat bij het vervullen van mijn plicht ik me niet alleen goed gedraag en gehoorzaam ben, maar ook toegewijd ben.” Als je op deze manier praktiseert en je inspanningen hiervoor inzet, dan zal je plicht er niet onder lijden en kun je deze goed uitvoeren. En terwijl je verder bidt en wijzigingen aanbrengt, wordt je gesteldheid steeds normaler, waarna je steeds bekwamer wordt in het vervullen van je plicht.

uit ‘Intreden in het leven moet beginnen bij het vervullen van je plicht’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

114. Wat God ook van je vraagt, je hoeft alleen maar je uiterste best te doen. Hopelijk ben je uiteindelijk in staat om je trouw aan God te tonen voor Zijn aangezicht, en zolang je Gods tevreden glimlach op Zijn troon kunt zien, zelfs al is het ten tijde van je dood, zou je in staat moeten zijn om te lachen en te glimlachen terwijl je ogen gesloten zijn. Je moet je laatste plicht voor God doen tijdens je aardse leven. In het verleden werd Petrus ondersteboven voor God gekruisigd; je behoort God uiteindelijk te behagen en al je energie voor God in te zetten. Wat kan een schepsel voor God doen? Dus moet je jezelf vroeg of laat aan de barmhartigheid van God overgeven. Zolang God blij en tevreden is, laat Hem dan maar doen wat Hij wil. Welk recht hebben mensen dan om te klagen?

uit ‘Hoofdstuk 41’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

115. Wat jullie vandaag wordt gevraagd te bereiken, zijn geen aanvullende eisen, maar de plicht van de mens en wat alle mensen behoren te doen. Als jullie niet in staat zijn om zelfs maar jullie plicht te doen, of die goed te doen, roepen jullie dan geen problemen over jezelf af? Flirten jullie dan niet met de dood? Hoe kunnen jullie dan nog steeds een toekomst verwachten en vooruitzichten hebben? Het werk van God is ten behoeve van de mensheid en de medewerking van de mens is ten behoeve van Gods management. Nadat God alles heeft gedaan wat Hij behoort te doen, wordt van de mens geëist dat hij zich volop inzet in zijn praktijk en meewerkt met God. De mens dient zich in het werk van God geen moeite te sparen, zijn trouw te tonen, zich niet te wentelen in talloze opvattingen en niet passief op de dood te gaan zitten wachten. God kan Zichzelf voor de mens opofferen, waarom kan de mens dan niet zijn trouw aan God tonen? God is één van hart en één van zin jegens de mens, waarom kan de mens dan niet een beetje meewerken? God werkt voor de mensheid, waarom kan de mens dan niet wat van zijn plicht uitvoeren ten behoeve van Gods management? Gods werk is zover gekomen, toch zien jullie wel maar handelen jullie nog steeds niet, jullie horen wel maar komen niet in beweging. Zijn zulke mensen niet voor het verderf bestemd? God heeft Zijn alles al aan de mens toegewijd, waarom is de mens dan niet in staat om zijn plicht ernstig te vervullen? Gods werk is voor Hem Zijn eerste prioriteit en het werk van Zijn management is van het grootste belang. Gods woorden in praktijk brengen en aan Gods eisen voldoen, zijn voor de mens zijn eerste prioriteit. Dit behoren jullie allemaal te begrijpen.

uit ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid