Een grassprietje dat tussen de bramen groeide

Een grassprietje dat tussen de bramen groeide

Door Yixin, Singapore

In november 2016 leerde ik via Facebook broeder Lin, zuster Zhang en zuster Xiaoxiao van De Kerk van Almachtige God kennen. Ze namen sommige profetieën van de Bijbel op in de communicaties die ze me gaven en ze getuigden van Gods werk van de laatste dagen. Door hun communicaties en getuigenissen leerde ik begrijpen dat Almachtige God het werk van mensen oordelen en louteren uitvoert met woorden die worden geplaatst op de fundering van het verlossingswerk dat door de Heer Jezus was verricht. Almachtige God doet dit werk van de mensheid grondig redden van Satans domein en ons van onze verdorven gezindheid ontdoen, zodat we niet meer tegen God opstaan en ons verzetten tegen Hem, maar in plaats daarvan mensen worden die Hem werkelijk gehoorzamen en aanbidden. Uit de woorden van Almachtige God leerde ik begrijpen dat Gods oordeelswerk in de laatste dagen het kaf en het koren, de schapen en de bokken en de wijze maagden en de dwaze maagden aan het licht zal brengen om uiteindelijk ieder naar zijn eigen soort te scheiden en de goeden te belonen en de kwaden te straffen. Ik realiseerde me dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus was waar ik naar had verlangd. Vreugdevol aanvaardde ik Almachtige Gods werk van de laatste dagen.

Op een dag vroeg zuster Zhu van mijn oude kerk zomaar ineens waar ik het de laatste tijd zo druk mee had gehad. Dus vertelde ik haar dat ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen aan het onderzoeken was. Zuster Zhu had heel wat slechte dingen te zeggen over De Kerk van Almachtige God. Ook sprak ze godslasterlijke dingen over Almachtige God. Ze drong er bij me op aan niets van doen te hebben met die kerk. Ik zei: “Ik heb al enige tijd contact met enkele broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God en het is geweldig geweest om ideeën met hen uit te wisselen. Ze hebben een frisse en heldere manier om waarheden over te brengen en ik heb door naar hen te luisteren veel waarheden begrepen. Het heeft me veel geholpen, ik heb er veel voordeel van gehad, en ze zijn zeker niet zoals jij zegt. Bovendien zijn de woorden van Almachtige God heel praktisch en hebben heel wat problemen opgelost waar ik eerder nooit uitkwam. Zijn woorden kunnen onze levens voeden en ze hebben ons het pad van de praktijk laten zien.” Toen ze mijn onverzettelijk houding zag, veranderde zuster Zhu van tactiek en vroeg me of ik zuster Yun, die het evangelie van de Heer aan ons verkondigde, zou willen vertellen over mijn onderzoek naar het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Ik zei tegen haar: “Het is nog niet nodig haar dit nu al te vertellen. Er zijn nog veel dingen die ik niet begrijp. Maar als ik klaar ben met mijn onderzoek en helemaal zeker ben, dan zal ik iedereen vertellen over wat ik heb ontdekt.” Ze was het met me eens dat ik een helder beeld moest hebben voordat ik er iets over zei tegen zuster Yun.

Daarom was ik verrast toen de bazin van de salon waar ik werkte vijf dagen later naar me toe kwam en zei: “Yixin, zuster Yun heeft me gevraagd voor je te bidden. Eigenlijk weet ik niet hoe ik moet bidden, maar ik zal mijn best doen …” Toen ik dit hoorde realiseerde ik me onmiddellijk dat zuster Zhu zuster Yun had verteld over mijn onderzoek naar het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Ik vond dat zuster Zhu zich niet erg deugdzaam had gedragen en ik was een beetje kwaad op haar. Ik vond dat ze me had bedrogen en verraden en ik begon het gevoel te krijgen dat zelfs mijn broeders en zusters in de Heer onbetrouwbaar waren. Juist toen ik dit dacht, vroeg mijn bazin, zonder enig overleg met mij, de aandacht van de ongeveer tien collega’s in de salon en vertelde hun dat ik geen goede christen was en dat ik op een dwaalspoor was geraakt. Ze zei nog veel meer dingen tegen De Kerk van Almachtige God, die De Kerk veroordeelden. Dit gebeurde allemaal zo snel dat ik niet wist hoe ik moest reageren. Ik was zeer ontdaan. Stil bad ik: “Lieve Heer, ze hebben het nieuws gehoord dat u wedergekeerd bent. Waarom zijn ze dan helemaal niet geïnteresseerd om uw wederkomst te onderzoeken? Waarom luisteren ze alleen maar online naar geruchten en zeggen ze al die dingen die tegen u gericht zijn en u veroordelen? Almachtige God heeft zoveel waarheden tot uitdrukking gebracht. Is dat geen bewijs dat Almachtige God uw wederkomst is? Waarom moeten zij zich tegen mijn geloof in Almachtige God verzetten? Zou ik het kunnen zijn die het verkeerd heeft? O Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Leid mij en begeleid mij …”

Later vertelde ik broeder Lin wat mij die dag was overkomen en hij vond een passage van de woorden van Almachtige God voor mij: “Satan verslindt voortdurend de kennis van mij die de mensheid in haar hart heeft. Hij is constant met ontblote tanden en klauwen bezig met de laatste stuiptrekkingen van zijn doodstrijd. Willen jullie op dit moment gevangen worden genomen door zijn bedrieglijke krijgslisten? Willen jullie, op het moment dat de laatste fase van mijn werk wordt voltooid, jezelf van het leven afsnijden? Jullie verwachten toch zeker niet van mij dat ik nogmaals alles door de vingers zie? Mij zoeken te leren kennen is het belangrijkste, maar jullie zullen ook aandacht moeten geven aan het praktiseren. Ik onthul jullie rechtstreeks allerlei inzichten in mijn woorden, in de hoop dat jullie je zullen onderwerpen aan mijn leiding” (‘Hoofdstuk 6’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen communiceerde broeder Lin met mij. “We kunnen uit Gods woorden zien dat wat jou is overkomen een gevecht in de spirituele wereld was en je bent tegen Satans verleiding in opstand gekomen. In de laatste dagen is God in het vlees geïncarneerd en uit Hij Zijn woorden om de mensheid te redden. Door dit te doen stelt Hij ons in staat de waarheid uit Zijn woorden te begrijpen, Gods werk en Gods gezindheid te kennen, Satan geheel te verloochenen, naar God terug te keren en redding te verkrijgen en door God te worden gewonnen. Satan zit God altijd op de hielen. Hij probeert Gods werk te ontwrichten en te verstoren en gebruikt allerlei soorten mensen om geruchten in het leven te roepen die kwaadspreken over Almachtige God − de Christus van de laatste dagen − en Hem veroordelen en die ons ervan weerhouden voor God te komen. Religieuze leiders en atheïsten op machtige posities zijn de belichaming van Satan. Iedere keer dat God incarneert op aarde om Zijn werk te doen, verzetten zij zich tegen Hem en veroordelen zij Hem en proberen ze te storen en mensen ervan te weerhouden Hem te volgen. Toen de Heer Jezus Zijn werk deed, handelden de voornaamste priesters, de schriftgeleerden en de farizeeërs van die tijd als lakeien van Satan en deden ze alles wat ze konden om Zijn werk te veroordelen en tegen te werken. Ze verspreidden valse geruchten en gaven valse getuigenissen om lasterlijk en godslasterlijk over de Heer Jezus te spreken. Zo beweerden ze bijvoorbeeld op godslasterlijke wijze dat de Heer Jezus demonen uitdreef met de macht van Beëlzebub en zeiden ze op lasterlijke wijze dat de Heer Jezus de plaatselijke burgers ertoe aanzette geen belasting te betalen aan Caesar en kochten ze enkele soldaten om om valse getuigenissen af te leggen dat de Heer Jezus niet herrezen was en dat Zijn lichaam in het geheim door Zijn discipelen was meegenomen. Toen God incarneerde om Zijn nieuwe werk in de laatste dagen te verrichten, begonnen de Chinese Communistische regering, die probeert China in een atheïstische zone te veranderen, samen met veel religieuze voorgangers en ouderlingen, die hun eigen middelen van bestaan en status willen beschermen, talloze leugens en valse getuigenissen te verspreiden over Almachtige God en De Kerk van Almachtige God. Hiermee willen ze mensen misleiden en bang maken en voorkomen dat mensen Gods werk van de laatste dagen gaan onderzoeken en aanvaarden. Veel mensen die de waarheid niet begrijpen en geen onderscheidingsvermogen hebben, geloven deze geruchten blindelings en dansen naar Satans pijpen door deze valsheden te verspreiden, mensen lastig te vallen en ze ervan te weerhouden de ware weg te aanvaarden. Zulke mensen worden de handlangers van Satan en ze worden duivels die tegen God zijn. We moeten daarom duidelijk zien dat de atheïstische Chinese Communistische regering de vijand is van God, en dat de voorgangers en ouderlingen die anderen ervan weerhouden Gods werk te onderzoeken, de farizeeërs van onze tijd zijn. We moeten begrijpen dat alle geruchten op internet deel uitmaken van Satans intrige om te voorkomen dat wij ons tot God wenden. En we moeten er ook duidelijk over zijn dat, als we de ware weg willen onderzoeken, we alleen naar Gods woorden hoeven te luisteren en absoluut de geruchten van Satan niet moeten geloven. Zo zullen we in staat zijn aan Gods zijde te staan tijdens de spirituele gevechten, getuigenis te geven voor God en niet door Satan te worden overmand.”

De communicatie van broeder Lin hielp mij de oorsprong van de geruchten te begrijpen. Nu begreep ik dat Satan geruchten verspreidde om mij in de war te brengen en te belemmeren met het doel te voorkomen dat ik Gods redding van de laatste dagen zou ontvangen. En nu ik erover doordacht, realiseerde ik me dat deze mensen die mij aanvielen de woorden van Almachtige God nooit hadden gelezen, het werk van Almachtige God in de laatste dagen nooit hadden onderzocht en slechts blindelings geruchten geloofden en zich tegen Almachtige God verzetten en Hem veroordeelden. Hun verstand was volledig in de war gebracht door Satan en ze dansten naar zijn pijpen en verzetten zich tegen God zonder dat ze het zelf zelfs maar wisten. Een wijs mens leest eerst serieus de woorden van Almachtige God en stelt een grondig onderzoek in voordat hij een conclusie trekt. Maar geloof in God is niet iets om luchthartig over te doen en ik was bang om het verkeerde pad te nemen, dus had ik nog wat zorgen in mijn hart. Nadat ik thuiskwam uit mijn werk, bad ik met tranen in mijn ogen tot God: “O Heer, ik ben totaal de weg kwijt en in de war. Maar ik wil niet gewoon geloven wat anderen zeggen en dat woord voor woord papegaaien. Ik wil naar uw wil handelen, dus leid mij en begeleid mij, als u wil.” Die nacht viel ik in slaap. Een paar uur later had ik vaag het gevoel dat er iets op mij drukte. Ik spande me in om mijn ogen te openen, maar dat lukte niet. Toen ik me realiseerde dat mijn inspanningen geen zin hadden, riep ik snel: “Red mij, Heer Jezus!” Twee keer riep ik dit, maar er gebeurde niets. Nog steeds voelde ik iets op me drukken. Ik wist niet wat ik moest doen en werd heel bang. Plotseling dacht ik aan Almachtige God, en dus riep ik uit: “Almachtige God! Almachtige God!” en toen werd ik wakker. Eenmaal wakker was ik nog steeds van streek en het duurde even voordat ik helemaal bij zinnen was. Ik vroeg me af waarom het roepen van de naam van de Heer Jezus niet had gewerkt, terwijl ik meteen wakker was toen ik ‘Almachtige God’ had geroepen. Toen herinnerde ik me een communicatie van Broeder Li: “God neemt in ieder tijdperk een andere naam aan en nadat Hij met een nieuw werk begint, steunt de Heilige Geest Zijn naam voor dat nieuwe tijdperk. Om Gods lof, zorg en bescherming te krijgen moeten gelovigen dus in hun gebed de naam van God in het huidige tijdperk gebruiken. In dit tijdperk is de Heer Jezus al teruggekeerd en gebruikt Hij de naam ‘Almachtige God’ om het Tijdperk van Genade te beëindigen en het Tijdperk van het Koninkrijk te beginnen. Tijdens de laatste dagen is Almachtige God de naam van God, dus moeten we deze naam in onze gebeden gebruiken, anders verhoort God ze niet.” Op dat moment realiseerde ik me dat mijn nachtmerrie niet spontaan was gekomen, maar dat God mijn gebed had verhoord en me het bewijs had geleverd dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is. God zij dank! Toen ik me dit had gerealiseerd zwol mijn hart van kracht en nu had ik het vertrouwen om iedere aanval van mijn bazin en collega’s te trotseren.

De volgende dag op het werk zei mijn bazin weer, waar iedereen die daar werkte bij was, dat ik op een dwaalspoor was geraakt en ook zei ze veel spottende dingen over Almachtige God. Toen ik dat hoorde, werd ik echt kwaad. Ik vroeg haar dus: “We geloven allemaal in God. Waarom onderzoek je de woorden en het werk van Almachtige God niet en zoek je Gods wil niet in plaats van gewoon blindelings te oordelen en met Hem te spotten? Door dat na te laten, laat je zien dat je geen eerbied voor God hebt in je hart!” Nadat ik dit allemaal had gezegd, stormde ik de salon uit. Wat later kwam mijn bazin mij zoeken en ze zei tegen mij dat ik niet kwaad op haar had mogen worden. Ik zei: “Ik wilde niet kwaad worden, maar je had die dingen niet mogen zeggen. Wat jij zei was godslasterlijk, veroordeelde God en was tegen Hem gericht. Het is niet wat gelovigen in God ooit mogen zeggen, omdat het Hem beledigt. Vanuit jouw gezichtspunt lijkt het misschien dat je een goede daad verricht door mij aan te sporen van gedachten te veranderen. Maar ik ben volwassen en ik denk rationeel over dingen na. Ik heb gezocht en een onderzoek ingesteld naar de kwestie of Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is, of niet. Het is geen willekeurig besluit van mij om daar zomaar in te gaan geloven. Ik vraag je mijn besluit te respecteren en me niet tegen te houden of me te beperken in het zoeken naar en onderzoeken van Gods werk in de laatste dagen.” Toen vroeg mijn bazin me of ik iets had gezien van alle geruchten op TV en op internet over De Kerk van Almachtige God. Ik antwoordde: “Negatieve dingen komen altijd van Satan. Wat ik lees zijn de woorden van Almachtige God, en waar ik naar kijk zijn de films en de koor- en muziekvideo’s die door De Kerk van Almachtige God zijn uitgebracht. Ik kijk niet naar waar jij naar kijkt. De Kerk van Almachtige God staat niet toe dat de leden slechte daden begaan, wat precies het tegenovergestelde is van wat jullie allemaal zeggen. Almachtige God vraagt van ons dat wij eerlijke mensen worden en goede mensen die menselijkheid, een geweten en reden bezitten.” Toen ze had geluisterd naar wat ik te zeggen had, stond mijn bazin met de mond vol tanden. Ze had geen andere mogelijkheid meer dan weg te gaan.

Nadien begon mijn bazin steeds op mij te vitten en zelfs sarcastische dingen over mij te zeggen. Ik wist dat ze die dingen zei in een poging me te dwingen mijn geloof in Almachtige God af te vallen. Op een dag zei ze plotseling tegen me: “Zuster Yun wil met je praten als ze van zakenreis terugkomt.” Toen ik dat hoorde, schrok een beetje en voelde me wat zenuwachtig. Ik dacht: zuster Yun wil beslist voorkomen dat ik in Almachtige God geloof. Ik werd christen nadat ik haar preken had gehoord en ze is een heel belangrijke klant in onze salon. Als ik haar beledig is mijn bazin niet blij en krijg ik in de toekomst nog meer problemen in de omgang met haar.” Naarmate de dag dat zuster Yun terug zou komen naderde, werd ik zenuwachtiger en banger. Op een middag zat ik in de VIP-ruimte en bad tot God. Ik was net klaar met mijn gebed toen mijn telefoon ging. Het was mijn bazin. “Zuster Yun komt eraan. Geef haar een gezichtsbehandeling.” Ik had daar helemaal geen zin in maar ik kon het op geen enkele manier weigeren. Toen ik in de behandelkamer terugkwam, zette ik een opname op van hymnes om te kalmeren in Gods aanwezigheid. Ik luisterde naar de hymne ‘Ik ben vastbesloten om God lief te hebben’ en hoorde de volgende regels: “Ik verlang van u om de ogen van mijn geest te openen, ik wens dat uw Geest mijn hart aanraakt, zodat ik voor uw aangezicht ontdaan ben van mijn passiviteit en ongedwongen door enig persoon, materie of ding; ik leg mijn hart volkomen bloot voor u, zodat mijn hele wezen aan u is toegewijd en u mag mij testen hoe u dat ook zou willen. Nu geef ik geen aandacht aan mijn vooruitzichten, noch ben ik gebonden door de dood. Gebruikmakend van mijn hart dat van u houdt, wens ik de weg van het leven te zoeken” (‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Gods woorden schonken me vertrouwen en geleidelijk begon ik me rustiger en meer geaard te voelen. Dit klopt, dacht ik. Ik zou me door niets of niemand moeten laten tegenhouden, of bezwaar hebben tegen de juiste weg kiezen. Nu ik er al zeker van ben dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is, zou ik Hem moeten volgen zonder de minste twijfel of aarzeling. Het is helemaal in Gods handen hoe mijn bazin mij ziet en behandelt of hoe mijn relatie met zuster Yun ontwikkelt. Ik zou mijn zorgen aan de kant moeten zetten en me naar Gods ordeningen moeten schikken. Dus ging ik de situatie met vertrouwen tegemoet.

Een paar minuten laten arriveerde zuster Yun. Stil bad ik tot God: “O Almachtige God, ik vrees dat ze iets gaat zeggen dat godslasterlijk, opstandig, veroordelend of aanvallend is voor u. Ook ben ik bang dat ze me gaat lastigvallen. Help en bescherm mij, God.” In het begin praatte zuster Yun alleen maar over haar zakenreis naar Israël en hoe succesvol die was geweest. Maar uiteindelijk bracht ze met een omweg het onderwerp ter sprake. “De laatste tijd zijn er veel valse christussen en valse profeten die mensen proberen te bedriegen …” Ik wilde haar niets lasterlijks over Almachtige God horen zeggen, dus viel ik haar in de rede en zei: “Ja, de Heer heeft ons deze herinnering gegeven zodat we ons kunnen wapenen tegen die valse christussen die de Heer Jezus imiteren door tekenen en wonderen te laten zien. Maar het was de bedoeling van de Heer dat wij een onderscheidingsvermogen ontwikkelen, niet dat we weigeren te luisteren naar iedereen die het evangelie van de wederkomst van de Heer predikt. De Heer Jezus heeft gezegd: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij’ (Johannes 10:27). De Heer zal ons op het juiste pad leiden. We moeten ons dus niet gewoon druk maken dat we misleid worden door de valse christus van de laatste dagen, maar we zouden onszelf ook voor moeten houden dat de Heer tijdens de laatste dagen wederkeert. Zolang we de Heer zoeken, vinden we de manifestatie van de Heer, omdat Hij ons heeft verteld dat Gods schapen Gods stem kunnen horen.” Maar zuster Yun had geen aandacht voor wat ik zei en herhaalde gewoon die dingen over valse christussen die mensen de laatste tijd bedrogen en dat ik voorzichtiger zou moeten zijn. Toen zei ze nog meer over hoe slecht De Kerk van Almachtige God was. Ik negeerde haar, en toen ze zag dat ik geen antwoord ging geven, hield ze op met praten.

Daarna was mijn bazin nog steeds niet gelukkig dat ik in Almachtige God geloofde en ze bleef op me vitten en me aanvallen waar mijn collega's bij waren. In deze periode waren de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God er altijd om met mij te communiceren en Gods woorden te delen, zodat ik Gods wil zou kunnen begrijpen. Ook vertelde ze me dat God heilig is en dat toen God de mensheid schiep Hij ons een vrije wil gaf, de vrijheid om te kiezen. Ze zeiden dat God nooit iemand dwingt om iets te doen, maar dat Hij alleen maar waarheden tot uiting brengt die voedsel voor ons betekenen en die ons helpen Zijn wil te begrijpen en het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Bijvoorbeeld, God zei tegen Adam en Eva dat zij vruchten konden eten van alle bomen in de Hof van Eden, behalve de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad, want als ze dat deden zouden ze zeker sterven! Het wezen van God is goed en Hij geeft de mensheid de vrijheid om te kiezen. Het is alleen Satan die de mensen beheerst en dwingt, omdat Satan slecht is. Daarom is het aanvaarden van het werk van Almachtige God van de laatste dagen ieders persoonlijke beslissing en niemand wordt hiertoe gedwongen. Ze vertelden me deze dingen, maar vonden ook een passage uit Gods woorden voor me: “Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. […] Als God en Satan in het spirituele rijk strijd voeren, hoe kun je God dan behagen en hoe kun je standhouden in je getuigenis van Hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt een grote beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt” (‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De communicatie met de broeders en zusters hielp me deze passage een beetje te begrijpen. Nu begreep ik dat, wat er ook met me gebeurde, het altijd met de goedkeuring van God gebeurde. God gebruikte deze situatie om me op de proef te stellen en te zien of ik echt in Hem geloofde en om mijn onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. God wou dat ik duidelijk zag wat van Hem afkomstig was en wat van Satan. Hij wilde dat ik leerde op Hem te vertrouwen en naar Hem te kijken in tijden van beproeving, als Job van Hem te getuigen en zo Satan te vernederen.

Onder leiding van Gods woorden en met behulp van de broeders en zusters kon ik een helderder beeld creëren van de ware weg. Ik raakte daardoor overtuigd dat ik niet op het verkeerde pad was door Almachtige God te volgen maar juist gelijke tred hield met de voetafdrukken van het Lam. De broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God communiceerden met mij de waarheden en Gods wil. Ze getuigden van Gods reddingswerk van de mensheid en van alles wat God heeft en is. Nooit probeerden ze me te dwingen om iets te geloven. In plaats daarvan hielpen ze me onderscheid te leren maken tussen de verscheidene stemmen, zodat ik vrij mijn eigen beslissingen kon nemen. Maar zuster Yun en mijn bazin geloofden alle online geruchten en zeiden constant godslasterlijke dingen en dingen in weerstand tegen God om mij te belemmeren en te dwingen en om te voorkomen dat ik Gods werk van de laatste dagen zou aanvaarden. Als ik hun gezichtspunt niet accepteerde, begonnen ze me te intimideren, te bespotten en verbaal aan te vallen. Maar ik zag duidelijk dat alles wat ze deden van Satan kwam, want mensen intimideren, dwingen en aanvallen zijn daden die alleen uit Satan voortkomen. God zij dank! Ik kon nu in één oogopslag zien wie van God kwam en wie van Satan, en nu kon ik deze soorten mensen onderscheiden. Nu voelde ik dat het licht mijn hart vervulde en dat er een zwaar gewicht vanaf was gevallen. Ik was God zo dankbaar dat Hij in de laatste dagen in menselijke gedaante was geïncarneerd en zoveel waarheden had uitgedrukt, dat ik iedere keer als ik lastig werd gevallen me tot Gods woorden kon keren om Zijn wil te begrijpen en het pad van de praktijk te vinden. Ik vond dat ik zo’n geluk had dat ik in staat was te groeien, steeds een klein beetje, onder de bevoorrading van Gods woorden!

Eerst dacht ik dat de hele zaak voorbij was. Het verbaasde me dus toen de aanvallen weer van voren af aan begonnen. Op een dag had ik net een klant een schoonheidsbehandeling gegeven, toen mijn bazin me meenam naar het gebouw ernaast. Toen we bij de deur aankwamen, zei ze dat zuster Yun daar op me wachtte. Ik ging naar binnen en toen ik zag dat zuster Yun, voorganger Liu en zijn vrouw daar waren, werd ik onmiddellijk nerveus en had ik geen idee wat ze gingen doen. Snel bad ik stil tot God: “O God, ze komen weer met me praten. Bescherm mij en help mij door me de wijsheid te geven om hun te antwoorden.” Na mijn gebed was ik niet meer nerveus en vroeg me af: waren ze gekomen om mij te dwingen Almachtige God te verlaten? En als ik weigerde, raakte ik dan mijn baan kwijt? Maar toen herinnerde ik me dat alles in Gods handen ligt en dat Gods ordeningen altijd passend zijn. Dus nam ik me voor dat ik Almachtige God niet zou verlaten, al kostte het me mijn baan.

De voorganger vroeg wanneer ik voor het eerst in de Heer was gaan geloven en toen sprak hij over veel dingen die met het geloof in de Heer te maken hadden. Toen vroeg hij me: “Ken jij De Kerk van Almachtige God? Heb je nog contact met hen?” Toen ging hij verder en zei veel godslasterlijke dingen over Almachtige God en uitte valse beschuldigingen tegen De Kerk van Almachtige God. Ik werd kwaad toen ik naar hem luisterde en zei: “Hoe komt het dat De Kerk van Almachtige God die u beschrijft in niets lijkt op de kerk waar ik mee in contact ben en in feite iets vanaf weet? We hebben allemaal die dingen online zien staan. Wat ik heb gezien zijn de woorden van Almachtige God en de films en de video’s die De Kerk van Almachtige God heeft uitgebracht alsook de schriftelijke getuigenissen van ervaringen door de broeders en zusters. Ik heb ook een deel van de negatieve propaganda bekeken, maar ik zag alleen maar veel lege, ongegronde geruchten en leugens. Ze zijn niet in staat een greintje geloofwaardig bewijs te leveren om zelfs maar een van die geruchten te ondersteunen. Of ze verzinnen ze vanaf het begin of ze nemen een bestaande onwaarheid, verfraaien die en verspreiden hem verder. Het zijn allemaal leugens van Satan, dus ik geloof ze niet en ben er absoluut niet in geïnteresseerd. Hoe komt het dat jullie alleen de negatieve geruchten geloven maar nooit naar de woorden van God kijken op de website van De Kerk van Almachtige God? Niemand van jullie leest de woorden van Almachtige God of onderzoekt Gods werk van de laatste dagen. In plaats daarvan veroordelen jullie dit allemaal zoals het jullie uitkomt. Is dat het juiste om te doen?” De voorganger antwoordde mijn vraag niet rechtstreeks, maar zei in plaats daarvan: “De Kerk van Almachtige God is snel gegroeid en zij zijn actief op pad gegaan naar andere kerken om de leden weg te stelen. Als je volhardt in je geloof in Almachtige God, dan blijven we niet meer aardig voor jou. We zullen alle broeders en zusters in onze kerk vertellen dat je nu in Almachtige God gelooft. De volgende keer dat je dan naar onze bijeenkomst komt zullen ze denken dat je komt om ze weg te stelen en dan zullen ze je verwerpen.” Toen probeerde hij een paar valse getuigenissen te gebruiken om me bang te maken, maar niets wat hij zei trof mij. Ik voelde me zelfs aangemoedigd en zei: “Waar u het over heeft, heeft u dat zelf zien gebeuren? Of heeft u een grondig onderzoek ingesteld en hard bewijs gevonden? Welk bewijs heeft u dat de leden van De Kerk van Almachtige God dit allemaal hebben gedaan? Waar is het bewijs? U neemt gewoon de geruchten en valse getuigenissen die de CCP-regering en de religieuze gemeenschap verspreiden om Almachtige God te veroordelen en De Kerk van Almachtige God valselijk te beschuldigen en als schuldige aan te wijzen. Maakt u zich geen zorgen dat de Heer u zal veroordelen, net als de farizeeërs veroordeeld werden?”

Ik ging door en zei: “De Heer Jezus heeft dit voorspeld over Zijn wederkomst: ‘Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden’ (Lucas 17:25). Wat betekent dit? Op dit moment probeert de hele religieuze gemeenschap en de atheïstische communistische regering van China zijn best te doen om zich te verzetten tegen het werk van Almachtige God van de laatste dagen, en dit te veroordelen. Is dat niet de vervulling van de voorspelling van de Heer? Is de weerstand van de religieuze gemeenschap tegen Almachtige God en hun veroordeling van Hem niet precies hetzelfde als de weerstand van de joodse farizeeërs tegen de Heer Jezus en hun veroordeling van Hem zovele jaren geleden? De farizeeërs boden weerstand aan de Heer Jezus en ze ontkenden dat Hij de aangekondigde Messias was. Maar de discipelen van de Heer waren in staat te herkennen dat de Heer Jezus de Messias was zoals voorspeld in de profetieën en dus volgden zij Hem. En nu, vandaag, bevinden we ons in precies dezelfde situatie. De voorgangers en ouderlingen accepteren het werk van de laatste dagen van Almachtige God niet, ze verzetten zich tegen God en veroordelen Hem. Maar de goede schapen in de verschillende denominaties zijn in staat de stem van God te herkennen in de woorden van Almachtige God en te erkennen dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is. Hoe komt dit? De Heer Jezus heeft gezegd dat Gods schapen in staat zijn Gods stem te horen en dat de wederkomst van God de schapen van de bokken zou scheiden. Ik heb nog maar kort in de Heer geloofd en ik begrijp de Bijbel helemaal niet zo goed. Ik weet dus niet hoe de Heer de schapen van de bokken zal scheiden. Voorganger Liu, u bent naar het seminarie geweest en u bent al veel jaren voorganger. Misschien wilt u zo goed zijn mij dit uit te leggen?” Voorganger Liu keek kwaad naar me, omdat hij duidelijk niet wist hoe hij dit aan mij moest uitleggen. Hij zei alleen maar: “Wij gelovigen krijgen het eeuwige leven omdat we gedoopt zijn.” Dus zei ik: “Wat? Is het zo eenvoudig om het eeuwige leven te krijgen? Dus iedereen die naar uw kerk is gekomen en is gedoopt, zal het hemelse koninkrijk binnengaan? Komt dat overeen met wat de Heer heeft gezegd? Zijn het allemaal mensen die de Heer met een oprecht hart benaderen? Voegen ze zich allemaal naar de wil van de hemelse Vader? Iedere preek in de kerk vermeldt offers brengen, maar de Heer heeft nooit gezegd dat offers brengen hetzelfde is als de Heer liefhebben. Wat is de Heer liefhebben dan?” Voorganger Liu antwoordde: “Veel in de Bijbel lezen en vaak bidden is de Heer liefhebben.” Hoewel ik niet wist wat de Heer echt liefhebben inhield, wist ik wel dat het dwaas was om te zeggen dat de Bijbel lezen en vaak bidden de Heer liefhebben is. De farizeeërs lazen veel in de Bijbel en baden heel wat, maar je kunt toch niet zeggen dat ze de Heer liefhadden? Als ze de Heer liefhadden, waarom spraken ze dan godslasterlijk over Hem en veroordeelden ze Hem en nagelden ze Hem aan het kruis? Het scheen mij toe dat de voorganger helemaal niet begreep wat de Heer liefhebben inhield. Voorgangers kunnen best Bijbelse kennis en theologische theorieën begrijpen, maar dat betekent nog niet dat ze waarheden begrijpen! Ik kon alleen mezelf de schuld geven dat ik niet eerder voldoende onderscheidingsvermogen had gehad en ze te hoog had geacht.

Toen ik me dit realiseerde, zag ik dat een verdere discussie met voorganger Liu geen zin meer had voor mij, dus hield ik op met praten. Maar de voorganger had nog meer te zeggen. “Weet je dat er gezegd wordt dat de Heer als vrouw is geïncarneerd om Gods werk uit te voeren?” Ik antwoordde: “Welke vorm de Heer aanneemt als Hij wederkomt en incarneert om het werk te doen, is Zijn zaak. Wij zijn maar kleine, onbelangrijke wezens die door God zijn geschapen. Hoe kunnen we dan regels stellen voor het werk van God? In de Bijbel staat geschreven: ‘Wie was ooit zijn raadsman?’ (Romeinen 11:34). Almachtige God zegt: ‘De mens moet het werk van God niet definiëren. De mens kán het werk van God zelfs niet definiëren. De mens is in de ogen van God kleiner dan een mier. Hoe kan de mens dan Gods werk doorgronden?’ (‘Voorwoord’ tot in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). God is de schepper van alle dingen en Gods wijsheid overtreft alles. Hoe God dus Zijn werk doet, hoeft Hij niet eerst aan ons mensen te melden!” Toen ik zag dat ze niet in het minst geïnteresseerd waren om naar Gods werk van de laatste dagen te zoeken en het te onderzoeken, maar alleen wilden muggenziften en op zoek waren naar een kans om God aan te vallen en te belasteren en mij ervan te weerhouden Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden, besloot ik het gesprek niet voort te zetten. Ten slotte vroeg ik hun: “Hebben jullie er wel over nagedacht wat de invloed op mijn werk is van jullie komst naar de salon van vandaag?” Tot mijn grote verbazing loog de voorganger onbeschaamd en zei: “Je bazin weet niet waar dit gesprek over gaat.” Voordien zou ik geschokt zijn dat deze voorganger − een man die predikt en mensen onderricht en de Bijbel zo goed kent − zo onbeschaamd liegt. Maar nadat ik hun leugens had horen verzinnen die God belasterden, was ik helemaal niet meer verbaasd. Dit gedrag was gewoon te normaal voor hen. Ik moest aan de woorden van de Heer Jezus denken: “Jullie zijn van je vader de duivel en de lusten van je vader zullen jullie doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin en bleef niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan” (Johannes 8:44). In mijn hart zei ik deze woorden tot God: “Dank u, God! U hebt dit vandaag laten gebeuren zodat ik kan zien dat zij geen begrip van de waarheden hebben en dat het leugenaars zijn die schaamteloze onwaarheden verspreiden en mensen bedriegen. Het zijn echt hypocriete farizeeërs. Ik had ze niets meer te zeggen en wilde onmiddellijk weggaan.

Toen ze zag dat ik niet in de stemming was het gesprek voort te zetten, zei zuster Yun tegen me: “Yixin, denk aan je kinderen en aan je ouders.” Ik antwoordde: “Het gaat prima met ons allemaal. Ik geloof in de enige ware God, de schepper van alle dingen. Almachtige God is de wederkomst van de Heer Jezus. God is de God die van de mensen houdt en hun redt. Met Gods zegen en leiding zal het mijn familie steeds beter gaan.” De voorganger en zuster Yun wilden voor mij bidden, maar dat weigerde ik. Voorganger Liu rondde af met een waarschuwing: “Als je De Kerk van Almachtige God niet verlaat, word je uit onze kerk gestoten!” Ik dacht: en hoe is de kerk tegenwoordig? De kerk is als de tempel toen de Heer Jezus met Zijn werk begon: niets dan een dievenhol. De bijeenkomsten bieden geen enkele spirituele voeding. Wat is er dan dat ik zou missen? Gods werk van de laatste dagen had ik al aanvaard, ik hield al gelijke tred met de voetafdrukken van het Lam en was al voor Gods troon gekomen. Het was voorzien van het door Christus uitgedeelde levende levenswater en ik genoot de persoonlijke bewatering en hoede van God. Ik was de gelukkigste vrouw op aarde en De Kerk van Almachtige God was nu mijn ware thuis.

De woorden van Almachtige God zeggen: “Alles dat nu is klaargemaakt heeft als doel om jullie te onderwijzen zodat jullie kunnen groeien in jullie levens, om jullie geest alert en scherp te houden, om jullie spirituele ogen te openen en jullie te laten herkennen wat van God komt” (‘Hoofdstuk 13’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ik ben God dankbaar voor Zijn barmhartigheid en voor dat Hij de pesterijen van de religieuze macht heeft gebruikt om mij in staat te stellen mijn onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Ik zag hoe de religieuze voorgangers vol leugens zitten, hoe ze zich verzetten tegen Gods werk van de laatste dagen en dat veroordelen, en hoe ze zelfs geen greintje eerbied hebben voor God. Ik zag hoe hun congregaties zich vastklampen aan hun zondige manieren, hoe ze de trends en modes van de materiële wereld volgen, elkaar bedriegen en hoe ze zich helemaal niet als gelovigen in God gedragen. Hierdoor werd ik nog zekerder dat de religieuze gemeenschap het werk van de Heilige Geest niet meer bezit, dat ze in het donker uitdooft en onder gezag van Satan staat. Tegelijkertijd kon ik zien dat de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God de waarheid zoeken en God willen kennen onder de begeleiding van Gods woorden. Wanneer ze moeilijkheden ondervinden proberen ze Gods woorden te gebruiken om hun problemen op te lossen. Binnen De Kerk van Almachtige God regeren de waarheid, Gods woorden en de Heilige Geest helemaal. De woorden van Almachtige God moeten worden vervuld en wat gezegd wordt, wordt gedaan. Niemand kan dat wat God wil bereiken in de weg staan en dit is een onweerlegbaar feit! De woorden van Almachtige God zijn inderdaad de waarheid en Almachtige God is de manifestatie van de Heer van de schepping. Ik wil Almachtige God de rest van mijn leven volgen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Een grassprietje dat tussen de bramen groeide