38. Hoe manifesteert verandering van gezindheid zich?

38. Hoe manifesteert verandering van gezindheid zich?

Relevante woorden van God:

Of je gezindheid al dan niet kan veranderen, hangt af van het feit of je al dan niet de huidige woorden van de Heilige Geest bijhoudt en werkelijk begrip hebt. Dit is anders dan wat jullie eerder hebben begrepen. Wat je eerder begreep van een verandering van gezindheid, was dat je, die gemakkelijk te beoordelen bent, door Gods discipline niet langer zorgeloos spreekt. Maar dit is slechts een aspect van de verandering en op dit moment is het meest kritische punt het volgen van de leiding van de Heilige Geest. Je volgt na wat God zegt; je gehoorzaamt aan alles wat Hij zegt. Mensen kunnen hun gezindheid niet zelf veranderen; zij moeten het oordeel en tuchtiging, het lijden en de loutering van Gods woord ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas daarna kunnen ze gehoorzaamheid en toewijding aan God bereiken en moeten niet proberen Hem voor de gek te houden en Hem op een nonchalante manier te behandelen. Het is door de loutering van Gods woorden dat mensen een verandering van gezindheid ondervinden. Alleen zij die de blootstelling, het oordeel, de disciplinering en de behandeling door zijn woorden ondergaan, zullen niet langer roekeloos dingen doen en zullen kalm en bedaard worden. Het belangrijkste punt is dat ze in staat zijn om Gods huidige woorden te gehoorzamen en Gods werk te gehoorzamen en zelfs als het niet in overeenstemming is met menselijke opvattingen, zijn ze in staat deze opvattingen opzij zetten en zich gewillig te onderwerpen. Wanneer in het verleden over een verandering van gezindheid is gesproken, had het voornamelijk betrekking op het zichzelf verloochenen, het vlees laten lijden, het disciplineren van zijn lichaam en het zichzelf bevrijden van vleselijke voorkeuren – dit is één soort van verandering van gezindheid. Mensen weten nu dat de echte uiting van een verandering van gezindheid de huidige woorden van God gehoorzamen inhoudt en een goed begrip hebben van Zijn nieuwe werk. Op deze manier zullen mensen in staat zijn zich te ontdoen van hun eerdere begrip van God dat werd gekleurd door hun eigen noties en een echt begrip van en gehoorzaamheid aan Hem tot stand te brengen. Alleen dit is een werkelijke uiting van een verandering van gezindheid.

uit ‘Degenen wiens gezindheid is veranderd, zijn degenen die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mensen kunnen zich goed gedragen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de waarheid bezitten. De hartstocht van mensen kan er alleen voor zorgen dat mensen zich aan doctrine houden en regels volgen. Mensen die zonder de waarheid zijn kunnen onmogelijk wezenlijke problemen oplossen en doctrine kan de plaats van de waarheid niet innemen. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, zijn anders. Zij hebben waarheid in zich, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid en hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen. En ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze openbaren. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste van een verandering in gezindheid is dat deze mensen de waarheid in zich hebben en deze volledig begrijpen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en hun verdorvenheid niet vaak wordt geopenbaard. Over het algemeen lijkt iemand waarvan de gezindheid is veranderd behoorlijk verstandig en kritisch, en geeft hij, als resultaat van zijn begrip van de waarheid, niet zo veel blijk van zelfingenomenheid en arrogantie. Deze mensen zijn in staat alles duidelijk te zien, zodat ze niet arrogant worden na deze duidelijkheid te hebben verworven. Ze zijn in staat een weloverwogen begrip te hebben van wat de plek van de mens is, hoe ze zich redelijk kunnen gedragen, hoe ze plichtsgetrouw kunnen zijn, wat ze wel en niet moeten zeggen, en wat ze tot welke personen moeten zeggen en wat ze voor hen moeten doen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat dit soort mensen relatief verstandig zijn. Degenen die een verandering in gezindheid hebben, leven werkelijk de gelijkenis van een mens uit, en zij bezitten waarheid. Ze zijn niet onderworpen aan de invloed van anderen. Degenen waarvan de gezindheid is veranderd zijn stabieler, ze zijn niet besluiteloos. In welke situatie ze zich ook bevinden, ze weten hoe ze hun plicht naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen om God tevreden te stellen. Degenen van wie de gezindheden zijn veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren – zij hebben van binnen al duidelijkheid over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het zijn dat ze er van de buitenkant niet zo enthousiast uitzien of net alsof ze alles fantastisch hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op. Van degenen van wie de gezindheden zijn veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten – dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en de principes van waaruit ze handelen. Van degenen die geen waarheid bezitten is de gezindheid absoluut niet veranderd. Dat wil niet zeggen dat iemand die in zijn menselijkheid volwassen is noodzakelijkerwijze een verandering van gezindheid heeft ondergaan. Het verwijst primair naar het moment waarop een aantal van de satanische vergiften in de natuur van een mens verandert dankzij zijn kennis van God en zijn begrip van de waarheid. Dat wil zeggen, deze vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in de mens, wordt zijn leven en wordt de basis van zijn bestaan. Alleen dan wordt hij een nieuw mens en verandert bijgevolg zijn gezindheid. Een verandering van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheid van de mens zachtmoediger is dan voorheen, dat ze arrogant waren maar hun woorden nu verstandig zijn, dat ze naar niemand luisterden maar nu naar anderen kunnen luisteren – deze uiterlijk veranderingen kunnen geen veranderingen van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze dingen, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectief is geheel veranderd, en niets van dit alles is in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Er is een onderscheidend kenmerk van een verandering in gezindheid: het is in staat zijn om de waarheid aan te nemen en dingen te gehoorzamen die juist en in overeenstemming met de waarheid zijn. Het maakt niet uit wie je suggesties geeft – of ze nu jong of oud zijn, of je nu wel of niet goed met elkaar kunt opschieten, of er nu wrokgevoelens tussen jullie zijn of niet, zolang ze iets zeggen wat juist, in overeenstemming met de waarheid en bevorderlijk voor het werk van Gods huis is, kun je het tot je nemen en aanvaarden. Je laat je niet beïnvloeden door andere factoren. Dit is één aspect van die manifestatie. Een ander aspect is dat je de waarheid kunt zoeken als je een kwestie tegenkomt. Je komt bijvoorbeeld iets onbekends tegen wat niemand helemaal goed begrijpt. Je bent in staat om de waarheid te zoeken, om te zien welke praktijk in overeenstemming is met de principes van de waarheid en aan Gods eisen voldoet. Nog een ander aspect is het vermogen om Gods wil in acht te nemen. Hoe je Zijn wil in acht kunt nemen, zal afhangen van welke plicht je vervult en welke eisen God voor je heeft in deze plicht. In staat zijn om die uit te voeren volgens wat God vereist, handelen in een poging om God te behagen, en handelen met verantwoordelijkheid en trouw – dit alles is Gods wil in acht nemen. Als je niet weet hoe je Gods wil in acht moet nemen in die kwestie, moet je onderzoek doen om dat te volbrengen en om Hem te behagen.

uit ‘Alleen door de waarheid in praktijk te brengen kun je de ketenen van een verdorven gezindheid van je afwerpen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Het eerste aspect waaruit blijkt dat ze een verandering in gezindheid hebben ondergaan, is, op z’n minst, vrees voor God. … Degenen die God vrezen hebben een plek voor God in hun hart. Ze zullen zeker in alles oog hebben voor de wil van God, en vooral bij belangrijke vraagstukken zullen ze het niet wagen overhaaste beslissingen te nemen. Ze bidden altijd tot God en proberen achter Zijn bedoeling te komen. Ze wagen het bijvoorbeeld niet zaken die te maken hebben met hun pad in het leven, of zaken die betrekking hebben op de principes van de waarheid, te verwaarlozen of ze nonchalant te laten varen. Wanneer ze worden geconfronteerd met belangrijke kwesties van goed of fout kunnen ze hun eigen wil loslaten en hun eigen vlees verloochenen om God te gehoorzamen en tevreden te stellen. Dit is een teken van godvrezend zijn. Degenen die godvrezend zijn, zijn zeker openhartiger en eerlijker dan de gemiddelde mens. Ze handelen hun zaken op een onopvallende manier af, niet zo vrijpostig als ze eerder deden. Ze doen dingen rustiger en voorzichtiger, niet roekeloos en onzorgvuldig. Er kan worden gesteld dat het in zich hebben van de vrees voor God voor mensen de eerste stap is, dat zoiets het begin van veranderingen in hun levensgezindheid is. …

Het tweede aspect waaruit blijkt dat ze een verandering in gezindheid hebben ondergaan, is dat ze in staat zijn Gods orkestraties en regelingen te gehoorzamen. Wat God ook doet, hoe God hen ook behandelt of hoezeer Gods handelingen niet zijn zoals ze dat zouden willen, ze koesteren geen eigen opvattingen en klagen niet, maar zijn in staat te gehoorzamen. Ze kunnen dit bereiken. Hoewel ze vele ervaringen en lessen in falen hebben doorstaan, realiseren ze zich echt dat Gods regelingen en orkestraties de beste en de meest betekenisvolle zijn, en dat, wat God ook doet, het altijd gunstig is voor mensen. Vooral bij zaken waarbij mensen geneigd zijn eigen opvattingen over God te ontwikkelen, zijn ze in staat te zien dat wat God doet het meest betekenisvol is en het meest waard te herdenken en te delen. Ze hebben niet langer hun eigen persoonlijke keuzes in wat God doet omdat ze zich realiseren dat Hij de dingen op de beste manier doet, en dat, hoe onbereikbaarder het voor mensen is, des te dieper de betekenis. Pas wanneer de ervaring van mensen dit punt heeft bereikt, zijn ze werkelijk gehoorzaam aan God. … Degenen die een verandering van gezindheid hebben ondergaan zijn gehoorzamer en hebben minder persoonlijke eisen. Van de buitenkant gezien lijkt het niet alsof ze veel bewustzijn hebben van of reactie tonen op Gods daden. In werkelijkheid weten ze echter dat ze in hun hart en hun binnenste gehoorzaam en dankbaar zijn. Dit is de tweede manifestatie van degenen van wie de gezindheid is veranderd.

Het derde aspect waaruit een verandering in gezindheid blijkt is in staat te zijn trouw te zijn en op de juiste wijze de plicht van een schepsel uit te voeren. Omdat degenen waarvan de gezindheid is veranderd een duidelijk begrip hebben verworven van de betekenis van het doen van hun plicht als schepsel, is er geen sprake van oppervlakkigheid of bedrog in hun plicht. Ze klagen niet wanneer ze geconfronteerd worden met moeilijkheden of tegenslagen en zullen hartzeer en diepe spijt voelen wanneer het werk van Gods huis verlies lijdt omdat iets niet goed is gedaan. Ze zullen kosten noch moeite sparen bij het zoeken van een remedie. Mensen van wie de gezindheid is veranderd beschouwen het doen van hun plicht als hun levensmissie, als hun juiste en gepaste plicht. Als ze hun plicht niet goed hebben gedaan, voelen ze dit als hun grootste schande en grootste mislukking als menselijk wezen. Ze geloven dat degenen die hun plicht slecht doen het niet verdienen menselijk te worden genoemd of voor God te leven, en dat je alleen door je plicht goed te doen Gods liefde werkelijk kunt terugbetalen, het verdient menselijk genoemd te worden en op aarde te leven. Degenen waarvan de gezindheid is veranderd beschouwen het goed doen van hun plicht om God tevreden te stellen als hun eigen plezier en vreugde. Dit is ook de reden waarom het een van de primaire manifestaties van een verandering in gezindheid is. …

Het vierde aspect waaruit een verandering in gezindheid blijkt is in staat zijn God werkelijk lief te hebben. Alleen bij degenen die werkelijk de waarheid verwerven zal er door het werk van God te ervaren een verandering van gezindheid optreden. Nadat iemands levensgezindheid is veranderd, hebben ze niet meer de satanische, verdorven gezindheid waarbij ze arrogant, verwaand, zelfingenomen en zelfvoldaan zijn. Omdat ze van binnen over enige waarheden en ware kennis van God beschikken, worden deze religieuze doctrines, opvattingen en voorstellingen vervangen. Christus is hun schat en zo krijgen ze meer honger naar Gods woorden. Hoe meer ze de waarheid begrijpen, hoe meer ze de beminnelijkheid van God kunnen voelen. Wanneer ze meer van Gods beminnelijkheid ontdekken, wordt de liefde jegens God in hen steeds werkelijker, en groeit hun liefde voor God naarmate ze meer en meer waarheid van Hem verwerven. Zodra ze werkelijk begrip van God bezitten, wordt hun liefde voor God nog werkelijker. Mensen die God werkelijk liefhebben, nemen het hart van Christus als hun eigen hart aan en doen alles volgens de bedoelingen van Christus. Als Christus niet tevreden is gesteld putten ze er geen plezier uit, hoe goed ze ook denken dat ze de dingen hebben gedaan. Dit is het moment waarop ze in staat zijn de wil van Christus volledig te gehoorzamen en niet volgens hun eigen wil te handelen. Ware gehoorzaamheid komt voort uit een werkelijk begrip van God en een ware liefde voor God. Ware gehoorzaamheid bestaat alleen binnen liefde. Liefde kent geen weerstand of barrières. Alleen degenen die God werkelijk liefhebben kunnen bij alles rekening houden met Zijn wil en afstand doen van hun eigen gevoelens. Degenen van wie de gezindheid werkelijk is veranderd hebben God zeker werkelijk lief – als ze geen ware liefde voor God in hun harten hebben kan met zekerheid worden gesteld dat er nog geen verandering in hun levensgezindheid is geweest. Dit is categorisch.

Het vijfde aspect waaruit een verandering in gezindheid blijkt is het hebben van correcte interpersoonlijke relaties, dat wil zeggen, je naasten liefhebben als jezelf. Wanneer mensen enige waarheden bezitten zijn veranderingen van gezindheid het resultaat. Deze waarheden worden in verschillende mate hun leven en veranderen hun verdorven gesteldheden uit het verleden. Ze leven niet langer voor zichzelf en voor het vlees, maar zijn in staat voor God en het doen van Gods wil te leven. Omdat mensen van wie de gezindheid is veranderd ware liefde en gehoorzaamheid voor God hebben, vertonen ze uiteraard vele uitingen van liefde voor anderen, zoals zorg, liefde, hulp, geduld en tolerantie. Ze zijn ook in staat in harmonie met andere mensen te leven. Ze zullen hun eigen aversies niet aan anderen opdringen of veroordelend, beschuldigend of haatdragend zijn wanneer ze de tekortkomingen van anderen zien. Ze zijn tegenover anderen oprecht en in staat mensen volgens Gods woorden te behandelen. De manier waarop God mensen vergeeft, liefheeft en behandelt wordt voor hen het principe waarnaar ze handelen. Mensen waarvan de gezindheid is veranderd kunnen Gods hart als hun eigen hart behandelen – ze bezitten niet alleen liefde voor God, maar ook voor andere mensen, en ze kunnen in harmonie met al degenen in Gods huis leven. Dit is de gelijkenis van een goed menselijk wezen waar God over heeft gesproken. Mensen waarvan de gezindheid is veranderd zijn in staat lief te hebben wat God liefheeft en te haten wat God haat, en ze bezitten de waarheid, principes en wijsheid bij het behandelen van mensen. Dit is de manifestatie van het vijfde aspect van een verandering in gezindheid.

uit ‘De vijf primaire manifestaties van verandering van gezindheid’ in ‘Verzameling preken − voorziening voor het leven’

38. Hoe manifesteert verandering van gezindheid zich?