38. Hoe manifesteert verandering van gezindheid zich?

38. Hoe manifesteert verandering van gezindheid zich?

Relevante woorden van God:

Of je gezindheid al dan niet kan veranderen, hangt af van het feit of je al dan niet de huidige woorden van de Heilige Geest bijhoudt en werkelijk begrip hebt. Dit is anders dan wat jullie eerder hebben begrepen. Wat je eerder begreep van een verandering van gezindheid, was dat je, die gemakkelijk te beoordelen bent, door Gods discipline niet langer zorgeloos spreekt. Maar dit is slechts een aspect van de verandering en op dit moment is het meest kritische punt het volgen van de leiding van de Heilige Geest. Je volgt na wat God zegt; je gehoorzaamt aan alles wat Hij zegt. Mensen kunnen hun gezindheid niet zelf veranderen; zij moeten het oordeel en tuchtiging, het lijden en de loutering van Gods woord ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas daarna kunnen ze gehoorzaamheid en toewijding aan God bereiken en moeten niet proberen Hem voor de gek te houden en Hem op een nonchalante manier te behandelen. Het is door de loutering van Gods woorden dat mensen een verandering van gezindheid ondervinden. Alleen zij die de blootstelling, het oordeel, de disciplinering en de behandeling door zijn woorden ondergaan, zullen niet langer roekeloos dingen doen en zullen kalm en bedaard worden. Het belangrijkste punt is dat ze in staat zijn om Gods huidige woorden te gehoorzamen en Gods werk te gehoorzamen en zelfs als het niet in overeenstemming is met menselijke opvattingen, zijn ze in staat deze opvattingen opzij zetten en zich gewillig te onderwerpen. Wanneer in het verleden over een verandering van gezindheid is gesproken, had het voornamelijk betrekking op het zichzelf verloochenen, het vlees laten lijden, het disciplineren van zijn lichaam en het zichzelf bevrijden van vleselijke voorkeuren – dit is één soort van verandering van gezindheid. Mensen weten nu dat de echte uiting van een verandering van gezindheid de huidige woorden van God gehoorzamen inhoudt en een goed begrip hebben van Zijn nieuwe werk. Op deze manier zullen mensen in staat zijn zich te ontdoen van hun eerdere begrip van God dat werd gekleurd door hun eigen noties en een echt begrip van en gehoorzaamheid aan Hem tot stand te brengen. Alleen dit is een werkelijke uiting van een verandering van gezindheid.

uit ‘Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mensen kunnen zich goed gedragen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de waarheid bezitten. De hartstocht van mensen kan er alleen voor zorgen dat mensen zich aan doctrine houden en regels volgen. Mensen die zonder de waarheid zijn kunnen onmogelijk wezenlijke problemen oplossen en doctrine kan de plaats van de waarheid niet innemen. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, zijn anders. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, hebben de waarheid begrepen, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid en hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen. En ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze openbaren. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste van een verandering in gezindheid is dat deze mensen de waarheid duidelijk hebben begrepen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en hun verdorvenheid niet vaak wordt geopenbaard. Over het algemeen lijken mensen waarvan de gezindheid is veranderd behoorlijk verstandig en kritisch, en geven ze, vanwege hun begrip van de waarheid, niet zo veel blijk van zelfingenomenheid en arrogantie. Zij doorzien en onderscheiden veel van de verdorvenheid die is geopenbaard, waardoor arrogantie geen kans krijgt. Ze zijn in staat een weloverwogen begrip te hebben van wat de plek van de mens is, hoe ze zich redelijk kunnen gedragen, hoe ze plichtsgetrouw kunnen zijn, wat ze wel en niet moeten zeggen, en wat ze tot welke personen moeten zeggen en wat ze voor hen moeten doen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat dit soort mensen relatief verstandig zijn. Degenen die een verandering in gezindheid hebben, leven werkelijk de gelijkenis van een mens uit, en zij bezitten waarheid. Ze zijn altijd in staat om in overeenstemming van de waarheid te spreken en dingen te zien, en ze zijn principieel in alles wat ze doen; ze zijn niet onderworpen aan de invloed van wie of wat dan ook, en ze hebben allemaal hun eigen visie en kunnen de principes van de waarheid behouden. Hun gezindheid is relatief stabiel, ze zijn niet besluiteloos. In welke situatie ze zich ook bevinden, ze begrijpen hoe ze hun plicht naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen om God tevreden te stellen. Degenen van wie de gezindheden zijn veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren – zij hebben van binnen al duidelijkheid over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het zijn dat ze er van de buitenkant niet zo enthousiast uitzien of net alsof ze alles fantastisch hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op. Van degenen van wie de gezindheden zijn veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten – dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en de principes van waaruit ze handelen. Van degenen die geen waarheid bezitten is de gezindheid absoluut niet veranderd. Dat wil niet zeggen dat iemand die in zijn menselijkheid volwassen is noodzakelijkerwijze een verandering van gezindheid heeft ondergaan. Het verwijst primair naar het moment waarop een aantal van de satanische vergiften in de natuur van een mens verandert dankzij zijn kennis van God en zijn begrip van de waarheid. Dat wil zeggen, deze satanische vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in de mens, wordt zijn leven en wordt de basis van zijn bestaan. Alleen dan wordt hij een nieuw mens en verandert bijgevolg zijn gezindheid. Een verandering van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheid van de mens zachtmoediger is dan voorheen, dat ze arrogant waren maar hun woorden nu verstandig zijn, dat ze naar niemand luisterden maar nu naar anderen kunnen luisteren – deze uiterlijk veranderingen kunnen geen veranderingen van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze gesteldheden, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectief is geheel veranderd, en niets van dit alles is in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Veranderingen in gezindheid hebben een aantal kenmerken. Eén is in staat zijn om de waarheid aan te nemen en zich te onderwerpen aan wat juist en in overeenstemming met de waarheid is. Het maakt niet uit wie je suggesties geeft – of ze nu jong of oud zijn, of je nu wel of niet goed met elkaar kunt opschieten, en of er nu wrokgevoelens tussen jullie zijn of niet; zolang ze iets zeggen wat juist, in overeenstemming met de waarheid en bevorderlijk voor het werk van Gods familie is, kun je het aannemen en aanvaarden zonder door andere factoren te worden beïnvloed. Dit is het eerste kenmerk. Een ander kenmerk is in staat zijn de waarheid te zoeken als je tegen een probleem oploopt. Als je bijvoorbeeld een nieuw probleem tegenkomt dat niemand kan doorgronden, ben je in staat om de waarheid te zoeken, te zien wat je moet doen om de zaak in overeenstemming te brengen met de principes van de waarheid en aan Gods eisen te laten voldoen. Nog een ander kenmerk is het vermogen verwerven om Gods wil in acht te nemen. Hoe je Zijn wil in acht moet nemen, hangt af van welke plicht je vervult en welke eisen God voor je heeft in jouw plicht. In staat zijn om die uit te voeren volgens wat God vereist, handelen in een poging om God te behagen, en handelen met verantwoordelijkheid en trouw – dit zijn allemaal manieren om Gods wil in acht te nemen. Als je niet weet hoe je Gods wil in acht moet nemen in wat je aan het doen bent, moet je onderzoek doen om dat te volbrengen en om Hem tevreden te stellen. Als jullie deze drie principes in praktijk kunnen brengen, meet dan de manier waarop jullie in werkelijkheid volgens deze principes leven en vind een pad van praktijk, dan zullen jullie de zaken op een principiële manier aanpakken. Waar jullie ook mee worden geconfronteerd en met welke problemen jullie ook te maken krijgen, jullie zouden altijd moeten zoeken naar welke principes van praktijk er zijn, welke details elk van hen omvat, en hoe ze zouden moeten worden beoefend opdat jullie de principes niet schenden. Zodra jullie deze dingen begrijpen, zullen jullie vanzelf in staat zijn de waarheid te beoefenen.

uit ‘Alleen door de waarheid in praktijk te brengen kun je de ketenen van een verdorven gezindheid van je afwerpen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

38. Hoe manifesteert verandering van gezindheid zich?