Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?

Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?

Antwoord:

Vanaf het moment dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade Zijn verlossingswerk uitvoerde, zien we dat Hij vol verdraagzaamheid en geduld is, vol van liefde en genade. Zolang we in de Heer Jezus geloven, zullen onze zonden worden vergeven en zullen we van Gods genade kunnen genieten. Op basis hiervan hebben we vastgesteld dat God een liefhebbende en genadige God is, dat Hij de mens eeuwig vergeeft en de mens vrijspreekt van elk van zijn zonden, en dat God ons altijd behandelt zoals een moeder haar kinderen, met uiterste zorgzaamheid en zonder ooit woede te tonen. Daarom raken mensen in de war wanneer ze zien hoe Almachtige God in de laatste dagen in strenge bewoordingen waarheden uitdrukt en de mens oordeelt, bewoordingen die zo duidelijk en volkomen genadeloos de verdorvenheid van de mens blootleggen. Ze begrijpen het niet wanneer Hij boosaardige mensen, antichristen en de farizeeën veroordeelt en vervloekt. Ze voelen dat God niet zulke strenge bewoordingen zou moeten gebruiken om de mens te oordelen. Het feit dat we in staat zijn er dit soort opvattingen op na te houden, is volkomen het gevolg van onze gebrekkige kennis van Gods inherente gezindheid. Welke gezindheid God openbaart in welk tijdperk is altijd gebaseerd op de behoeften van Zijn werk van het redden van het menselijk ras en wordt ook bepaald door de behoeften van de verdorven mensheid. Het is allemaal omwille van het verlossen en redden van de mensheid. Laten we een paar passages uit de woorden van Almachtige God lezen om dit aspect van de waarheid te begrijpen en tot ware kennis van Gods gezindheid te komen.

Almachtige God zegt: “Het werk dat Jezus verrichtte, was afgestemd op de noden van de mensheid in dit nieuwe tijdperk. Het was Zijn taak het menselijke geslacht te verlossen door vergeving van zonden. Zijn gezindheid was geheel en al nederigheid, geduld, liefde, vroomheid, verdraagzaamheid, genade, en goedertierenheid. Hij zegende de mensheid rijkelijk, bracht hen genade in overvloed en gaf hun alle dingen waaruit zij plezier en vreugde konden putten. Hij schonk de mensen het genot van vrede en geluk, alsmede Zijn verdraagzaamheid, liefde, genade en goedertierenheid. In die dagen werden de mensen overstelpt met een overvloed aan genietingen: In hun harten heersten vrede en geborgenheid, zij ontvingen troost voor hun geest, en werden ondersteund door hun Verlosser Jezus. Dat zij deze schatten konden ontvangen, vloeide voort uit het tijdperk waarin zij leefden” (‘Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In het verleden was Zijn middel om redding te brengen de grootste liefde en barmhartigheid tonen, zodanig dat Hij Zich helemaal aan Satan gaf in ruil voor de hele mensheid. Vandaag staat haaks op het verleden. Vandaag komt jullie heil tot stand in de tijd van de laatste dagen, tijdens de classificatie van ieder naar zijn aard. Het middel om jullie heil te bewerkstelligen is niet liefde of barmhartigheid, maar wel tuchtiging en oordeel zodat de mens grondiger kan worden gered” (‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In Zijn laatste werk om het tijdperk af te sluiten, omvat Gods gezindheid tuchtiging en oordeel, waarmee Hij alles onthult wat onrechtvaardig is om publiekelijk te oordelen over alle volken, en te vervolmaken wie Hem oprecht liefhebben. Alleen een dergelijke gezindheid kan het tijdperk ten einde brengen. De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. Daarom is een gezindheid als deze doordrenkt met het belang van het tijdperk, en de openbaring en tentoonspreiding van Zijn gezindheid worden gemanifesteerd omwille van het werk van elk nieuw tijdperk. Het is niet zo dat God Zijn gezindheid willekeurig en zonder betekenis onthult. Stel je voor dat God, door de uitkomst van de mens tijdens de laatste dagen te onthullen, hem nog steeds oneindig veel barmhartigheid en liefde zou schenken en liefdevol jegens hem zou blijven, stel je voor dat Hij de mens niet aan een rechtvaardig oordeel zou onderwerpen maar hem juist tolerantie, geduld en vergeving zou tonen, en dat Hij de mens zou vergeven, ongeacht de ernst van zijn zonden, zonder een greintje rechtvaardig oordeel: wanneer zou Gods hele management dan ooit ten einde worden gebracht? Wanneer zou een dergelijke gezindheid de mensheid naar haar juiste bestemming kunnen leiden? Neem bijvoorbeeld een rechter die altijd liefdevol is, een rechter met een vriendelijk gezicht en een zachtmoedig hart. Hij houdt van mensen, ongeacht de misdaden die ze misschien begaan hebben, en hij benadert ze liefdevol en toegeeflijk, wie ze ook zijn. Wanneer kan hij dan ooit een rechtvaardig vonnis bereiken? In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wat kunnen we na deze woorden van Almachtige God te hebben gelezen, zien met betrekking tot de gezindheid van God zoals geopenbaard in het Tijdperk van Genade? Welke gezindheid openbaart God in het Tijdperk van het Koninkrijk? Zijn de gezindheden van God zoals geopenbaard in het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk gelijk? Het was in het Tijdperk van Genade dat God Zijn verlossingswerk verrichtte, waarin Hij Zijn genade en liefde openbaarde, Zijn verdraagzaamheid en geduld, alsook Zijn vergeving en absolutie. Het was uitsluitend hierdoor dat de mensen bevoegd werden om voor God te komen en tot Hem te bidden, hun zonden op te biechten en Hem te smeken. Na het ontvangen van Gods vergeving konden ze genieten van Gods genade en zegeningen. In de late periode van het Tijdperk van de Wet, ondanks het feit dat de mensheid wist wat zonde was en ze wist dat de wetten van Jehova God geen enkele zonde van de mensheid tolereerden, ging de mensheid toch vaak tegen deze wetten in en beledigde God. Overeenkomstig met wat de wet en de geboden van de mensheid eisten, zouden alle mensen volgens de wet ter dood moeten zijn gebracht. Dit is de reden waarom God vlees is geworden en is gekruisigd voor de mensheid in het Tijdperk van Genade. Hij droeg persoonlijk de zonden van de mensheid en sprak daarmee de mensheid van haar zonden vrij en vergaf hen. De Heer Jezus behandelde Zijn volgelingen net als moeders en vaders hun eigen zoons en dochters behandelen: met veel zorg en niet bereid om ook maar iemand die in Hem geloofde of volgde aan de kant te zetten. Dat de Heer Jezus Zijn genade, liefde, vergeving en absolutie openbaarde, had de bedoeling dat wij zouden kunnen zien hoe echt Gods liefde voor ons is, hoe genadig en vriendelijk Gods hart is, en hoe zeer Hij rekening houdt met onze zwakheden. Zijn liefde hervormde onze harten. Het is alleen hierdoor dat we bereidheid gingen tonen God te aanvaarden, voor Hem te verschijnen om berouw te tonen voor onze zonden, en om Gods verlossing te verwerven. Hebben we niet allemaal deze genade en liefde van God gevoeld? Nu de laatste dagen zijn aangebroken, weet de mensheid reeds van Gods bestaan en heeft ze al veel van Gods genade genoten. Het kan allen duidelijk zijn dat God de mensheid verlost en redt. Op dit moment zijn mensen in staat enige waarheden te aanvaarden – voor God is de tijd gekomen Zijn oordeelswerk te verrichten, zodat de mens grondig kan worden gereinigd en gered. Omdat de mensheid van de laatste dagen zo grondig besmet is met Satans verdorvenheid, zijn alle mensen ongelofelijk arrogant, vals, egoïstisch en verachtelijk, en zo verschrikkelijk boosaardig en hebzuchtig. Ze laten zich door niets weerhouden wanneer het gaat om beroemdheid, status en rijkdom. Ze hebben hun geweten en verstand volkomen verloren, het ontbreekt hen aan ook maar een greintje menselijkheid, en hoewel ze in de Heer geloven en hoewel hun zonden hen vergeven zijn, behouden ze toch hun zondige natuur en satanische gezindheid. Dit is waarom de gehele mensheid niet in staat is zichzelf uit een leven in zonde te bevrijden. Om de mensheid volkomen te redden van het kwaad van de zonde, is God in de laatste dagen vleesgeworden als de Mensenzoon, in overeenstemming met de behoeften van de verdorven mensheid. Hij heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te reinigen en te redden. God heeft een fase van Zijn werk van oordeel en tuchtiging uitgevoerd en wanneer Hij de waarheid doet uitgaan om de mens te oordelen, zullen Zijn woorden een beetje streng en confronterend zijn, als een scherp tweesnijdend zwaard; ze zullen Zijn rechtvaardige, majesteitelijke en toornige gesteldheid openbaren. Het is precies vanwege Gods oordeel en tuchtiging dat we kunnen zien dat Zijn rechtvaardigheid en heiligheid de overtredingen van de mensheid niet zullen tolereren, en alleen dan zullen we ons op de grond werpen en zullen we geen plek hebben om ons te verstoppen. Dan realiseren we ons dat we door en door verdorven zijn en overvol van Satans gezindheid, dat het ons volkomen ontbreekt aan eerbied en gehoorzaamheid aan God, dat we ons alleen maar verzetten en tegen Hem ingaan, en dat we het niet waard zijn in Gods aanwezigheid te vertoeven. Het is alleen hierdoor dat we tot werkelijk berouw komen, ontdekken wat een werkelijk menselijke gelijkenis is en hoe we een leven dat betekenis heeft uit zouden moeten leven. Door Gods oordeel en tuchtiging te ervaren, zijn we in staat vele waarheden te begrijpen, een hart vol eerbied voor en onderwerping aan God te ontwikkelen, het belang van het nastreven van de waarheid én de ultieme betekenis van het kennen en liefhebben van God te onderkennen. Is dit geen werkelijk berouw? Is dit niet echte verandering? Zonder Gods oordeel en tuchtiging zou er geen manier zijn waarop zulke grondig verdorven menselijke wezens konden worden gereinigd en redding zouden kunnen verwerven.

We zien nu dat het resultaat van het redden en vervolmaken van de mens door God, alleen kan worden bereikt via de weg van Zijn oordeel en tuchtiging. Dit zijn de feiten. Als de dingen zouden verlopen zoals wij ze ons voorstellen, zou God in de laatste dagen dezelfde liefhebbende en genadige gezindheid openbaren als de Heer Jezus – zou dit het resultaat, de reiniging en redding van de mensheid, kunnen bereiken? Als God in de laatste dagen Zijn oordeelswerk niet uit zou voeren dan zouden we nooit in staat zijn Gods inherente gezindheid werkelijk te begrijpen, een gezindheid die voornamelijk gebaseerd is op Zijn rechtvaardigheid. Dan zouden we niet in staat zijn de waarheid te ontvangen, zuivering of redding te verwerven, of te worden vervolmaakt. Daarnaast zou er geen manier zijn om de ongelovigen die de waarheid niet zoeken, te ontmaskeren en te elimineren, of de antichristen die de waarheid haten en vijanden van God zijn. Alleen Gods rechtvaardige oordeel kan de mens volkomen ontmaskeren en elk mens naar zijn soort classificeren. Alleen dit kan Gods werk van het redden van de mensheid volledig afsluiten. Door het lezen van het woord van Almachtige God kunnen we te weten komen dat de gezindheid die God uitdrukt in elk tijdperk wordt bepaald door de behoeften van het werk van het redden van de mensheid. We kunnen Gods gezindheid en Zijn totaliteit dus niet inperken op basis van de gezindheid die Hij in een bepaald tijdperk openbaart. Omdat de farizeeën Gods naam inperkten en zich rigide aan een verzameling regels hielden, verzetten zij zich tegen de Heer Jezus en veroordeelden Hem, wat ertoe leidde dat ze door God werden bestraft en vervloekt. We moeten Gods gezindheid leren kennen door de drie fasen van Zijn werk te leren begrijpen. Dit is de enige juiste manier om dit te doen, en dit is overeenkomstig Gods wil. Als we alleen op basis van de gezindheid die de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade openbaarde tot de conclusie zouden komen dat God liefdevol en genadig is, hoe zou dat ware kennis van God kunnen zijn? Dat zou een bijzonder domme en onwetende manier zijn om God te kennen. De farizeeën begrepen allemaal de Bijbel. Dus waarom kenden ze toch God niet? Omdat ze God uitsluitend definieerden op basis van één fase van Zijn werk. Toen dus de Heer Jezus kwam om Zijn werk uit te voeren, nagelden ze Hem aan het kruis. Dit toont aan hoe makkelijk het is God in te perken en te bestrijden als we Hem niet kennen.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?

Snelheid

Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?