De gevolgen en de uitkomst van het feit dat de religieuze wereld Gods oordeelswerk in de laatste dagen verwerpt

Relevante woorden van God:

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben troebel water is dat al duizenden jaren stil heeft gestaan, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel. Hoe kunnen zij dan God aanschouwen? Als je alleen maar probeert vast te houden aan het verleden, alleen probeert dingen in stand te houden door stil te staan en niet probeert de huidige situatie te veranderen en de geschiedenis terzijde te leggen, zul je dan niet altijd tegen God zijn? De stappen van Gods werk zijn enorm en machtig, zoals rollende golven en bulderende donderslagen – toch zit je stil en wacht je passief vernietiging af, vasthoudend aan je dwaasheid en het niets doen. Hoe kun je op deze manier worden beschouwd als iemand die de voetsporen van het Lam volgt? Hoe kun je de God die jij vasthoudt rechtvaardigen als een God die altijd nieuw is en nooit oud? En hoe kunnen de woorden van je vergeelde boeken je meenemen naar een nieuw tijdperk? Hoe kunnen ze je leiden in je zoektocht naar de stappen van Gods werk? En hoe kunnen ze je meenemen naar de hemel? Wat je in handen hebt, zijn de letters die slechts kunnen zorgen voor tijdelijke troost, niet de waarheden die in staat zijn om het leven te geven. De geschriften die je leest, kunnen slechts je tong verrijken, zij bevatten geen woorden van wijsheid die je kunnen helpen het menselijk leven te kennen, noch zijn zij wegen die je naar vervolmaking kunnen leiden. Geeft deze tegenstrijdigheid jou geen aanleiding tot reflectie? Kun je hierdoor niet de mysteriën begrijpen die zich binnenin bevinden? Ben je in staat om jezelf in je eentje naar de hemel te brengen om God te ontmoeten? Kun je jezelf meenemen naar de hemel om te genieten van het familiegeluk met God, zonder de komst van God? Ben je nu nog steeds aan het dromen? Ik stel voor dat je stopt met dromen en kijkt naar wie er nu werkt, naar wie nu bezig is met het werk van het redden van de mens in de laatste dagen. Als je dat niet doet, zul je nooit de waarheid verkrijgen en zul je nooit het leven verkrijgen.

uit ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je moet niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen zonder de waarheid te ontvangen, of zonder de voorziening van het leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan. Want deze Christus is Zelf de uitdrukking van de Heilige Geest, de uitdrukking van God, Degene die God Zijn werk op aarde heeft toevertrouwd. En dus zeg ik dat als je niet alles kunt accepteren wat gedaan is door Christus van de laatste dagen, je de Heilige Geest lastert. De vergelding die moet worden geleden door hen die de Heilige Geest lasteren, is voor iedereen vanzelfsprekend. Ik zeg je ook dat als je je verzet tegen Christus van de laatste dagen en Hem verloochent, er niemand is die de gevolgen voor jou kan dragen. Bovendien zul je vanaf deze dag geen nieuwe kans meer hebben om de goedkeuring van God te krijgen; zelfs als je jezelf probeert te redden, zul je nooit meer het aangezicht van God zien. Want waar je tegen bent is geen mens, wat je ontkent, is niet een nietig wezen, maar Christus. Ben je je bewust van deze consequentie? Je hebt geen kleine fout gemaakt, maar een gruwelijke misdaad begaan. En daarom adviseer ik iedereen om niet je tanden te laten zien aan de waarheid, of achteloze kritieken te uiten, want alleen de waarheid kan je het leven brengen en niets anders dan de waarheid kan je in staat stellen om herboren te worden en het aangezicht van God te aanschouwen.

uit ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Velen hebben een slecht gevoel over de tweede incarnatie van God, want de mens vindt het moeilijk te geloven dat God vlees zou worden om het werk van oordeel te doen. Niettemin moet ik je vertellen dat het werk van God de verwachtingen van de mens vaak overtreft en moeilijk te accepteren is voor het verstand van de mensen. Want de mensen zijn maar maden op de aarde, terwijl God het Opperwezen is dat het universum vervult; het verstand van de mens is verwant aan een put met smerig water dat enkel maden voortbrengt, terwijl ieder stadium van het werk dat bestuurd wordt door de gedachten van God de distillatie van Gods wijsheid is. De mens wenst constant te wedijveren met God, waarvan ik zeg dat het vanzelfsprekend is wie er zal verliezen op het einde. Ik vermaan jullie allemaal jezelf niet als belangrijker te beschouwen dan goud. Als anderen het oordeel van God kunnen accepteren, waarom kun jij het dan niet? Hoeveel hoger sta jij boven anderen? Als anderen hun hoofden kunnen buigen voor de waarheid, waarom kun jij dat dan ook niet doen? Gods werk heeft een onstuitbaar momentum. Hij zal het werk van oordeel niet herhalen omwille van je ‘merite’, en je zult vervuld worden van grenzeloos berouw over het laten wegglippen van zo’n goede gelegenheid. Als je mijn woorden niet gelooft, wacht dan op die grote witte troon in de lucht om oordeel over je te vellen! Je moet weten dat alle Israëlieten Jezus afwezen en verloochenden, en toch verspreidt het feit van de verlossing van de mensheid door Jezus zich nog steeds naar de uiteinden van het universum. Is dit niet een realiteit die God lang geleden gemaakt heeft? Als je nog steeds wacht tot Jezus je ten hemel op zal nemen, dan zeg ik dat je een koppig stuk dood hout[a] bent. Jezus zal een valse gelovige zoals jij, die ontrouw is aan de waarheid en enkel op zegeningen uit is, niet erkennen. Integendeel, Hij zal je zonder genade in de poel van vuur werpen om tienduizenden jaren lang te branden.

uit ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God wil niet dat er meer mensen worden gestraft, maar hoopt in plaats daarvan dat er meer mensen worden gered, en dat er meer mensen Zijn voetstappen zullen volgen en Zijn koninkrijk binnengaan. Als mensen echter weigeren hun fouten te erkennen, als ze de waarheid niet met een nederig hart kunnen aanvaarden, maar in plaats daarvan gaan muggenziften, proberen overal iets op aan te merken en doen alsof ze het begrijpen terwijl ze dat werkelijk niet doen, dan zullen ze degenen zijn die uiteindelijk aan het kortste eind zullen trekken. Gods werk wacht op niemand. Zijn redding is niet als een stuk afval dat je willekeurig om het even wie kunt toewerpen. Integendeel, Zijn redding is doelgericht, met een doel en uit vrije wil. Als je Zijn redding niet weet te koesteren, dan is het enige wat je te wachten staat Gods rechtvaardige oordeel en straf. God behandelt alle mensen rechtvaardig, wat je leeftijd ook is, hoe senior je ook bent of zelfs hoeveel lijden je ook hebt ondergaan, Gods rechtvaardige gezindheid verandert door al deze dingen niet. God behandelt niemand met hoogachting, noch bevoorrecht Hij iemand. Zijn houding ten opzichte van mensen is gebaseerd op de vraag of ze wel of niet de waarheid kunnen aanvaarden en Zijn nieuwe werk accepteren door alle dingen op te geven. Als je Zijn nieuwe werk kunt ontvangen en de waarheid die Hij uitdrukt kunt ontvangen, zul je in staat zijn Gods redding te verwerven. Als je trots bent op je status als oudgediende, je te koop loopt met je senioriteit en God voorwaarden stelt, zul je worden gediskwalificeerd voor Gods redding. Net als de joden die Jezus Christus niet konden aanvaarden, maar slechts wachtten op de Messias, uiteindelijk getroffen werden door de vloek en de toorn van God. Dit is een feit dat iedereen kan zien. …

… De kennis en het uiterlijke gedrag van de farizeeën redden hun relatie met Jezus Christus niet. In tegendeel, het schaadde hen. En het waren hun kennis en opvattingen, tezamen met het beeld van God dat ze in hun hart hadden, die hen ertoe aanzetten de Heer Jezus te veroordelen. Het waren hun voorstellingen en hun verstand die hen misleidden, die hun spirituele ogen bedekten en er de oorzaak van waren dat ze de Messias die reeds gekomen was niet herkenden, en dat ze hun uiterste best deden bewijs te vinden en probeerden een bruggenhoofd te veroveren waarvandaan ze de Heer Jezus konden veroordelen. Dit is hun lelijke gezicht – dat ze het handhaven van het oorspronkelijke werk van God als excuus gebruiken om Gods realistische werk in het heden te veroordelen. Natuurlijk, dit is een fout die mensen uit ieder tijdperk geneigd zijn te maken – oude doctrines en regels gebruiken om waarheden die ze nog nooit eerder hebben gehoord aan af te meten en te veroordelen. En dan ze denken dat ze vasthouden aan de ware weg en hun zuiverheid voor God bewaren, dat ze trouw zijn aan God. Maar wat zijn de feiten? God is continu bezig met Zijn nieuwe werk, gaat door met Zijn management, altijd nieuw en nooit oud. En hoe zit het met mensen? Ze klampen zich altijd vast aan enkele verouderde dingen, waarvan ze denken dat ze het geheel van Gods uitdrukkingen vormen. Ze kloppen zichzelf vol van arrogantie op de borst, wachtend op God om hen beloningen te schenken met een houding alsof ze geloven dat God hen nooit zal verwerpen en hen nooit slecht zal behandelen. En wat is de uitkomst? Gods werk gaat ononderbroken door, met meer mensen van het nieuwe tijdperk die Hem volgen en Zijn nieuwe werk aanvaarden, terwijl degenen die op God wachten om hen beloningen te schenken door Gods nieuwe werk worden geëlimineerd, en er zelfs nog meer mensen aan Gods straf ten prooi vallen. Op het moment dat hun straf begint, is hun leven van geloof in God voorbij en hun afloop en hun bestemming worden tot een eind gebracht. Dit is iets dat niemand wenst te zien, maar het gebeurt onbewust voor onze ogen. Ligt dit aan de genadeloosheid van Gods gezindheid of is het te wijten aan het zoeken van de mens? Zou het echt niet de moeite waard zijn dat de mensheid zichzelf grondig onderzoekt?

uit ‘Klassieke voorbeelden van straf voor weerstand tegen Almachtige God’

voetnoot:

a. Stuk dood hout: een Chinees idioom, dat ‘niet meer te helpen’ betekent.

Gerelateerde media