Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

6. De betekenis van lijden en wat voor soort lijden gelovigen in God moeten dragen

Relevante woorden van God:

Tegenwoordig hebben de meeste mensen die kennis niet. Ze geloven dat het lijden zonder waarde is, ze worden verworpen door de wereld, hun leven thuis is in moeilijkheden, ze zijn niet geliefd door God en hun vooruitzichten zijn somber. Het lijden van sommige mensen bereikt een bepaald punt en hun gedachten keren zich tot de dood. Dit is niet de ware liefde voor God. Zulke mensen zijn lafaards, ze hebben geen doorzettingsvermogen, ze zijn zwak en machteloos! God verlangt ernaar dat de mens Hem liefheeft, maar hoe meer men van Hem houdt, hoe groter het lijden van de mens is en hoe meer men van Hem houdt, hoe zwaarder de beproevingen van de mens zijn. Als je van Hem houdt zal elke vorm van lijden je overkomen en als je dat niet doet, dan zal misschien alles voor je soepel verlopen en zal alles vredig om je heen zijn. Wanneer je van God houdt, zul je voelen dat er veel om je heen onoverkomelijk is en omdat je gestalte te klein is, zul je gelouterd worden. Bovendien ben je niet in staat om God tevreden te stellen en je zult altijd het gevoel hebben dat Gods wil te verheven is, dat het buiten het bereik van de mens ligt. Vanwege dit alles zul je worden gelouterd. Omdat er veel zwakheid in je is en veel dat niet in staat is om de wil van God te bevredigen, zul je van binnen gelouterd worden. Toch moeten jullie duidelijk zien dat zuivering alleen wordt bereikt door loutering. Dus, moeten jullie tijdens deze laatste dagen een getuigenis aan God afleggen. Ongeacht hoe groot jullie lijden is, moeten jullie tot het uiterste einde toe doorgaan en zelfs bij jullie laatste ademhaling, moeten jullie nog steeds trouw zijn aan God en aan de genade van God; alleen dit is God echt liefhebben en alleen dit is de sterke en klinkende getuigenis.

uit ‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal je openbaring brengen. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak, niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen, nietwaar? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen moeten doorstaan, anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als het maar geringe omstandigheden zijn, zal iedereen ze toch moeten doorstaan. Het is alleen zo dat ze enigermate verschillen. De omstandigheid is een van mijn zegeningen; hoevelen knielen vaak voor mij neer om mijn zegen te vragen? Dwaze kinderen! Jullie denken altijd dat een paar fortuinlijke woorden gelden als mijn zegening, maar voelen niet dat bitterheid een van mijn zegeningen is. Degenen die in mijn bitterheid delen, zullen zeker in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en zegen voor jullie.

uit ‘Hoofdstuk 41’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer God werkt om de mens te louteren, lijdt de mens, wordt zijn liefde voor God groter en wordt meer van Gods kracht in hem geopenbaard. Hoe minder de loutering van de mens, hoe minder zijn liefde voor God en hoe minder Gods macht in hem wordt geopenbaard. Hoe groter zijn loutering en pijn en hoe meer zijn kwelling, hoe dieper zijn ware liefde voor God zal zijn, des te oprechter zijn geloof in God zal zijn en hoe dieper zijn kennis van God zal zijn. Door je ervaringen zul je zien dat degenen die grote loutering, pijn, behandeling en discipline ondergaan, een diepe liefde voor God hebben en een diepere en meer indringender kennis van God. Degenen die niet ervaren hebben om te worden behandeld, hebben slechts een oppervlakkige kennis en kunnen alleen zeggen: “God is zo goed, Hij schenkt genade aan mensen zodat zij van Hem kunnen genieten.” Als mensen ervaren hebben dat ze worden behandeld en gedisciplineerd, dan zijn ze in staat om van de ware kennis van God te spreken. Dus hoe wonderbaarlijker Gods werk in de mens is, des te waardevoller en betekenisvoller het is. Hoe meer ondoordringbaar het voor jou is en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer Gods werk in staat is om je te overwinnen, te winnen en je te vervolmaken. De betekenis van Gods werk is zo groot! Als Hij de mens niet op deze manier zou louteren, als Hij niet volgens deze methode zou werken, dan zou Gods werk ineffectief en zonder betekenis zijn. Dit is de reden achter de buitengewone betekenis van Zijn selectie van een groep mensen tijdens de laatste dagen. Eerder werd al gezegd dat God deze groep zou selecteren en winnen. Hoe groter het werk dat Hij in jullie uitvoert, hoe dieper en zuiverder jullie liefde voor God. Hoe groter het werk van God, hoe meer de mens in staat is om Zijn wijsheid te proeven en hoe dieper de kennis van de mens over Hem is.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je moet lijden voor de waarheid, je moet jezelf aan de waarheid geven, je moet vernedering voor de waarheid verdragen en om meer van de waarheid te krijgen, moet je meer lijden ondergaan. Dit is wat je zou moeten doen. Je mag de waarheid niet verwerpen omwille van een vredig gezinsleven en je moet de waardigheid en integriteit van je leven niet verliezen om kortstondig plezier te hebben. Je moet alles najagen wat mooi en goed is en een levensweg volgen die zinvoller is. Als je zo'n ordinair leven leidt en geen doelen nastreeft, verspil je dan je leven niet? Wat kun je winnen van zo'n leven? Je moet alle genot van het vlees opgeven omwille van één waarheid en niet alle waarheden weggooien omwille van een beetje plezier. Mensen als deze hebben geen integriteit of waardigheid; hun bestaan heeft geen betekenis!

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of bang zijn voor pijn, en we moeten nog minder bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn uitspraken moeten lezen over hoe Hij ons oordeelt en tuchtigt, en onze verdorven essenties blootlegt, en wanneer we Gods woorden lezen, moeten we onszelf daar vaker aan afmeten. Het ontbreekt ons aan geen enkele van deze verdorvenheden – wij allemaal komen daarmee overeen. […] We moeten ten eerste weten dat het niet uitmaakt of Zijn woorden gemakkelijk aan te horen zijn, of ze ons een onprettig of prettig gevoel geven – we moeten ze allemaal aanvaarden. Dit is de houding die we ten aanzien van Gods woorden zouden moeten aannemen. Over wat voor houding hebben we het? Is het een houding van godsvrucht? Van verdraagzaamheid? Of is het een houding van lijden? Ik zeg jullie: het is geen daarvan. In ons geloof moeten we krachtig blijven beamen dat Gods woorden de waarheid zijn. Omdat ze inderdaad de waarheid zijn, moeten wij ze rationeel aanvaarden. Of we het nu wel of niet kunnen herkennen of toegeven, onze eerste houding ten opzichte van Gods woorden zou er een moeten zijn van volledige aanvaarding.

uit ‘Het belang en het pad van het nastreven van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als je van God houdt, moet je Zijn wil zoeken in alles. Als er iets met je gebeurt, moet je in je binnenkamer gaan, zoeken naar Gods wil en proberen te zien wat Zijn wil is met betrekking tot hetgeen je overkomen is: welk doel heeft Hij met jou en hoe moet je bewust zijn van Zijn wil. Bijvoorbeeld: er gebeurt iets waardoor je lijden hebt te verduren. Op dat moment moet je begrijpen wat Gods wil is en hoe je bewust kunt zijn van Zijn wil. Je moet niet aan jezelf denken. Schuif jezelf eerst terzijde. Niets is zo ellendig als het vlees. Probeer God te behagen en vervul je plicht. Met zulke gedachten brengt God je verlichting en zal je hart rust vinden. Of het nu groot of klein is, als er iets met je gebeurt, moet je jezelf eerst terzijde schuiven en het vlees beschouwen als het meest lage van alles. Hoe meer je aan het vlees tegemoetkomt, hoe meer het je vrijheid de weg staat. Als je er nu voor zwicht, zal het de volgende keer om meer vragen en naarmate dit voortduurt, ga je steeds meer van het vlees houden. Het vlees heeft altijd buitensporige verlangens. Het verlangt altijd dat je eraan tegemoetkomt en dat je het van binnen koestert. Dat kan zijn in wat je eet, wat je draagt, of in je opvliegendheid, of toegeven aan je zwakheden en luiheid…. Hoe meer je het vlees behaagt, hoe groter zijn verlangens worden en hoe losbandiger het wordt. Ooit komt het zover dat men diepere opvattingen laat verankeren in het vlees, dat men God ongehoorzaam is, men zichzelf gaat verhogen en men gaat twijfelen aan het werk van God. … Je moet dus tegen het vlees in opstand komen en er niet aan toegeven: “Mijn man (vrouw), kinderen, vooruitzichten, huwelijk, familie: deze doen er niet toe! Alleen God is in mijn hart en ik moet mijn best doen om Hem te behagen en niet het vlees.” Dit moet je voornemen zijn. Als dit altijd je vaste voornemen is, dan zul je, als je de waarheid in praktijk brengt en jezelf terzijde stelt, in staat zijn om het met maar weinig moeite zo te volbrengen.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Of je je leven kunt winnen voor God en wat je einde zal zijn, hangt af van hoe je je tegen het vlees verzet. God heeft je gered, verkozen en voorbestemd. Maar als je nu niet bereid bent om Hem te behagen, de waarheid in praktijk te brengen en tegen je eigen vlees in opstand te komen met een hart dat God echt liefheeft, zul je uiteindelijk jezelf te gronde richten en zodoende extreme pijn te verduren hebben. Als je altijd toegeeft aan het vlees, zal Satan je langzaamaan naar binnen schrokken en geen leven voor je overlaten of aanraking van de Geest toelaten, totdat de dag komt dat je vanbinnen volledig duister zult zijn. Als je in duisternis wandelt, ben je door Satan gevangengenomen, heb je God niet meer in je hart en op dat moment zul je Gods bestaan ontkennen en Hem verlaten. Als je God dus wilt liefhebben, moet je de prijs van pijn en moeite betalen. Het is niet nodig om uiterlijke vurigheid te vertonen, ontberingen te doorstaan, meer te lezen of heen en weer te rennen. In plaats daarvan moet je de dingen die in je zijn afleggen; extravagante gedachten, eigenbelang, en je eigen overwegingen, opvattingen en motivaties. Dat is de wil van God.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God vraagt mensen om de waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die vanbinnen zijn te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te behandelen. De Heilige Geest raakt mensen in hun hart, en verlicht en illumineert hen. Daarom is er een strijd achter alles wat er gebeurt: Elke keer dat mensen de waarheid of de liefde voor God in de praktijk brengen, is er sprake van een hevige strijd. Hoewel in hun vlees alles op orde lijkt, is er in de diepten van hun hart een strijd van leven en dood gaande en pas na deze hevige strijd, na ontzaglijk veel reflectie wordt bepaald of er verlies is geleden of een overwinning is behaald. Men weet niet of er gelachen of gehuild moet worden. Aangezien veel van de beweegredenen in mensen verkeerd zijn, of anders omdat veel van Gods werk ingaat tegen hun opvattingen, wordt er achter de schermen een groot gevecht geleverd als mensen de waarheid in praktijk brengen. Voordat deze waarheid in de praktijk is gebracht, hebben mensen achter de schermen ontzettend veel tranen van verdriet gelaten toen zij hun zinnen erop hadden gezet om God te behagen. Vanwege deze strijd ondergaan mensen lijden en loutering, dit is het ware lijden. Als de strijd je tegemoetkomt en je werkelijk aan de kant van God staat, dan ben je in staat om God te behagen. Lijden tijdens het beoefenen van de waarheid is onvermijdelijk. Als alles van binnen juist was tijdens het in de praktijk brengen van de waarheid, dan zou men niet volmaakt hoeven te worden gemaakt door God en zou er geen strijd zijn en geen lijden. Het is vanwege de vele dingen in mensen die door God niet gebruikt kunnen worden en veel van de opstandigheid van het vlees, dat mensen de opstand tegen het vlees op een dieper niveau moeten leren. Dit noemt God het lijden dat Hij de mensen heeft gevraagd met Hem te doorstaan.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

In hun geloof in God is wat mensen proberen te verkrijgen, zegeningen voor de toekomst: dat is het doel in hun geloof. Alle mensen hebben deze intentie en deze hoop. Maar de verdorvenheid in hun natuur moet door beproevingen worden opgelost. In wat voor aspecten je niet bent gereinigd, dat zijn juist de aspecten waarin je gelouterd moet worden – zo heeft God het geregeld. God schept een omgeving voor jou en dwingt jou om daarin gelouterd te worden zodat je je eigen verdorvenheid kunt kennen. Uiteindelijk bereik je een punt waarop je liever sterft, je plannen en verlangens opgeeft en je onderwerpt aan de soevereiniteit en regeling van God. Daarom zullen mensen, als zij niet enkele jaren van loutering hebben doormaakt en niet een bepaalde mate van lijden hebben ondergaan, zich niet kunnen bevrijden van de slavernij van de verdorvenheid van het vlees in zijn denken en in zijn hart. De aspecten waarin je nog altijd onderworpen bent aan de slavernij van Satan en waarin je nog altijd je eigen verlangens en je eigen eisen hebt – dat zijn juist die aspecten waarin je zou moeten lijden. Want alleen door te lijden kunnen mensen lessen leren, de waarheid verkrijgen en Gods wil begrijpen. Sterker nog: veel waarheden worden begrepen door het ervaren van pijnlijke beproevingen. Niemand kan vanuit een comfortabele en gemakkelijke omgeving of onder gunstige omstandigheden Gods wil begrijpen, Gods almacht en wijsheid erkennen of Gods rechtvaardige gezindheid waarderen. Dat zou onmogelijk zijn!

uit ‘Hoe je in beproeving God kunt behagen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, dingen en zaken Hij ook gebruik maakt om dienst te doen, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Voordat Hij jou kan redden moet Hij je transformeren, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms wekt God de mensen, zaken en dingen om je heen op zodat je jezelf kunt leren kennen. Of het kan zijn dat je rechtstreeks wordt behandeld, gesnoeid en ontmaskerd. Net als een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat Hij mensen, zaken en dingen opwekt, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan is zoiets juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid. Als je elke keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en elke keer dat God je omgeving opwekt, in het geheel geen pijn of ongemak voelt, en helemaal niets voelt, en als je niet voor God komt om Zijn wil te zoeken, en ook niet bidt of de waarheid zoekt, dan ben je werkelijk heel erg gevoelloos! Als iemand te gevoelloos is en nooit geestelijk bewust is, zal God geen enkele manier hebben om aan hem te werken. Dan zal Hij zeggen: “Deze persoon is al te gevoelloos en is te diepgaand verdorven. Ik heb zo vele dingen aan hen gedaan, heb zoveel moeite gedaan, maar toch lukt het me nog steeds niet met mijn oproep hun hart te bereiken en hun geest wakker te schudden. Dit is zo lastig en moeilijk om mee te werken.” Wanneer God bepaalde omgevingen, mensen, dingen en objecten voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen, hebt geleerd om de waarheid te zoeken en, onbewust, wordt verlicht en geïllumineerd en de waarheid hebt bereikt, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vrucht begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dit alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van deze omgevingen, en de test goed hebt doorstaan. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen