Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

6. De betekenis van lijden en wat voor soort lijden gelovigen in God moeten dragen

Relevante woorden van God:

Tegenwoordig hebben de meeste mensen die kennis niet. Ze geloven dat het lijden zonder waarde is, ze worden verworpen door de wereld, hun leven thuis is in moeilijkheden, ze zijn niet geliefd door God en hun vooruitzichten zijn somber. Het lijden van sommige mensen bereikt een bepaald punt en hun gedachten keren zich tot de dood. Dit is niet de ware liefde voor God. Zulke mensen zijn lafaards, ze hebben geen doorzettingsvermogen, ze zijn zwak en machteloos! God verlangt ernaar dat de mens Hem liefheeft, maar hoe meer men van Hem houdt, hoe groter het lijden van de mens is en hoe meer men van Hem houdt, hoe zwaarder de beproevingen van de mens zijn. Als je van Hem houdt zal elke vorm van lijden je overkomen en als je dat niet doet, dan zal misschien alles voor je soepel verlopen en zal alles vredig om je heen zijn. Wanneer je van God houdt, zul je voelen dat er veel om je heen onoverkomelijk is en omdat je gestalte te klein is, zul je gelouterd worden. Bovendien ben je niet in staat om God tevreden te stellen en je zult altijd het gevoel hebben dat Gods wil te verheven is, dat het buiten het bereik van de mens ligt. Vanwege dit alles zul je worden gelouterd. Omdat er veel zwakheid in je is en veel dat niet in staat is om de wil van God te bevredigen, zul je van binnen gelouterd worden. Toch moeten jullie duidelijk zien dat zuivering alleen wordt bereikt door loutering. … Pas na het ervaren van ontbering en loutering weet de mens dat God liefelijk is. Tot op de dag van vandaag kan door opgedane ervaringen worden gezegd dat de mens een deel van Gods liefelijkheid heeft leren kennen, maar dit is nog steeds niet genoeg, omdat de mens zoveel tekort schiet. Hij moet meer van Gods wonderbaarlijke werk ervaren en meer van al de loutering door het lijden dat door God is uiteengezet. Alleen dan kan de levensgezindheid van de mens worden veranderd.

uit ‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal je openbaring brengen. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak, niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen, nietwaar? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen moeten doorstaan, anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als het maar geringe omstandigheden zijn, zal iedereen ze toch moeten doorstaan. Het is alleen zo dat ze enigermate verschillen. De omstandigheid is een van mijn zegeningen; hoevelen knielen vaak voor mij neer om mijn zegen te vragen? Dwaze kinderen! Jullie denken altijd dat een paar fortuinlijke woorden gelden als mijn zegening, maar voelen niet dat bitterheid een van mijn zegeningen is. Degenen die in mijn bitterheid delen, zullen zeker in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en zegen voor jullie.

uit ‘Hoofdstuk 41’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Nu is het vooral zo, dat mensen de waarheid en het leven nog niet verkregen hebben en zich midden in het proces bevinden van het zoeken naar verlossing, zodat ze tijdens deze periode enig leed door moeten maken. Op dit moment wordt iedereen op deze wereld getest: God lijdt nog steeds, dus hoe kan het zijn dat jullie niet ook lijden? Zonder loutering door middel van grote rampen kunnen mensen geen werkelijk geloof hebben, en zullen ze niet de waarheid en het leven verkrijgen. Zonder beproeving en loutering zal dat niet gaan. … Sommige mensen kampen met familieproblemen en sommigen kampen met huwelijksproblemen; sommigen hebben vervolging te verduren en hebben zelfs geen plek om hun voeten rust te geven. Waar ze ook heengaan, ze kunnen alleen in het huis van anderen verblijven, en zo lijden ze in hun hart. Is het lijden waar jullie nu mee geconfronteerd worden, niet precies hetzelfde als dat van God? Jullie lijden samen met God, en God lijdt met de mensen mee. Vandaag de dag hebben jullie allemaal een aandeel in de verdrukking, het koninkrijk en het geduld van Christus, en op het eind zullen jullie glorie verkrijgen. Deze vorm van lijden is zinvol maar jullie moeten absoluut vastberaden zijn. Je moet de betekenis van het lijden van vandaag begrijpen en waarom je zo moet lijden. Probeer hier iets van waarheid in te ontdekken en Gods bedoeling te begrijpen, en dan zul je de vastberadenheid bezitten om het lijden te ondergaan. Als je Gods bedoeling niet begrijpt en slechts je eigen lijden overpeinst, dan zul je je, hoe meer je er over nadenkt, hoe langer hoe verdrietiger voelen; dan zul je in moeilijkheden komen en gaan lijden aan de foltering van de dood. … Nu moeten al deze dingen dus duidelijk worden gezien, en moet daar de waarheid uit worden begrepen. Wanneer mensen de waarheid hebben, hebben ze kracht. Wanneer zij waarheid hebben, zijn zij vervuld van onuitputtelijke energie. Wanneer zij waarheid hebben, hebben ze wilskracht. Zonder waarheid zijn ze als de slappe bezinksels van tofu. Met waarheid zijn zij vastberaden en gesterkt, en ervaren zij hun lijden niet als lijden, ongeacht hoeveel zij verdragen. Waartoe draagt jullie lijden bij? Vleesgeworden God lijdt nog steeds. Jullie zijn mensen die verdorven zijn door Satan, met een natuur die rebelleert tegen God. Zonder je er bewust van te zijn, hebben jullie allemaal veel dingen gedaan die ongehoorzaamheid aan God inhouden, in jullie verzet tegen God. Jullie zouden geoordeeld en getuchtigd moeten worden. Een ziek persoon kan het lijden niet vrezen als hij wordt behandeld. Dus kunnen jullie, die verdorven zijn en graag jullie gezindheid willen laten transformeren en het leven willen verkrijgen, dan niet wat leed doorstaan? Jullie lijden moet worden gedragen; het moet gedragen worden. Het is niet zo, dat jullie er geen schuld aan hebben en het wordt jullie beslist niet opgedrongen. Waar jullie nu last van hebben, houdt alleen het ongemak in omdat jullie alle kanten uit rennen en wat vermoeidheid van jullie werk. Soms voelen jullie bedroefdheid in jullie harten omdat je je bewust wordt dat je verdorvenheid nooit verandert, en dan word je wat gekweld door je verdorven natuur. Soms is er een deel van Gods woorden dat je nooit kunt begrijpen, of wordt je hart doorboord terwijl je Gods woorden leest, en voel je je gepijnigd terwijl je enige loutering in Gods woorden ondergaat. Of je doet je werk slecht en maakt altijd fouten, je geeft jezelf de schuld, haat het dat je jezelf er niet doorheen kunt worstelen en het werk niet kunt doen. Op al deze manieren lijd je. Soms zie je anderen vooruitgang boeken en heb je het gevoel dat je eigen vooruitgang te traag gaat, dat je Gods woorden te traag ontvangt en dat het licht niet vaak genoeg verschijnt. Dit zorgt voor enig lijden. Soms bedreigt je omgeving je, waardoor je geest in een staat van angst wordt gebracht, je van rust wordt weerhouden en je gedwongen wordt in vrees te leven, en zo lijd je een beetje. Welke andere vormen van lijden bestaan er verder nog? Jullie worden niet gedwongen om zware arbeid te verrichten, en jullie hebben geen superieuren of bazen die jullie slaan en vervloeken, en niemand maakt jullie tot slaaf. Van geen van deze zaken hebben jullie te lijden, wel? De ontberingen waar je werkelijk aan lijdt, zijn eigenlijk geen echte ontberingen. Denk daar eens heel even over na – is dat niet zo? Jullie moeten begrijpen wat het betekent als jullie jezelf uitputten voor God, en waarom jullie dit willen doen. Als het is om de waarheid na te jagen, het leven na te jagen en je plichten te vervullen en terug te betalen voor Gods liefde, dan is dat volkomen rechtvaardig, een positieve zaak, en is het de wet van de Hemel en een principe van de aarde. In dat geval zul je nooit spijt hebben, en zul je nooit negatief worden.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Wanneer God werkt om de mens te louteren, lijdt de mens, wordt zijn liefde voor God groter en wordt meer van Gods kracht in hem geopenbaard. Hoe minder de loutering van de mens, hoe minder zijn liefde voor God en hoe minder Gods macht in hem wordt geopenbaard. Hoe groter zijn loutering en pijn en hoe meer zijn kwelling, hoe dieper zijn ware liefde voor God zal zijn, des te oprechter zijn geloof in God zal zijn en hoe dieper zijn kennis van God zal zijn. Door je ervaringen zul je zien dat degenen die grote loutering, pijn, behandeling en discipline ondergaan, een diepe liefde voor God hebben en een diepere en meer indringender kennis van God. Degenen die niet ervaren hebben om te worden behandeld, hebben slechts een oppervlakkige kennis en kunnen alleen zeggen: “God is zo goed, Hij schenkt genade aan mensen zodat zij van Hem kunnen genieten.” Als mensen ervaren hebben dat ze worden behandeld en gedisciplineerd, dan zijn ze in staat om van de ware kennis van God te spreken. Dus hoe wonderbaarlijker Gods werk in de mens is, des te waardevoller en betekenisvoller het is. Hoe meer ondoordringbaar het voor jou is en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer Gods werk in staat is om je te overwinnen, te winnen en je te vervolmaken. De betekenis van Gods werk is zo groot! Als Hij de mens niet op deze manier zou louteren, als Hij niet volgens deze methode zou werken, dan zou Gods werk ineffectief en zonder betekenis zijn. Dit is de reden achter de buitengewone betekenis van Zijn selectie van een groep mensen tijdens de laatste dagen. Eerder werd al gezegd dat God deze groep zou selecteren en winnen. Hoe groter het werk dat Hij in jullie uitvoert, hoe dieper en zuiverder jullie liefde voor God. Hoe groter het werk van God, hoe meer de mens in staat is om Zijn wijsheid te proeven en hoe dieper de kennis van de mens over Hem is.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je moet lijden voor de waarheid, je moet jezelf aan de waarheid geven, je moet vernedering voor de waarheid verdragen en om meer van de waarheid te krijgen, moet je meer lijden ondergaan. Dit is wat je zou moeten doen. Je mag de waarheid niet verwerpen omwille van een vredig gezinsleven en je moet de waardigheid en integriteit van je leven niet verliezen om kortstondig plezier te hebben. Je moet alles najagen wat mooi en goed is en een levensweg volgen die zinvoller is. Als je zo'n ordinair leven leidt en geen doelen nastreeft, verspil je dan je leven niet? Wat kun je winnen van zo'n leven? Je moet alle genot van het vlees opgeven omwille van één waarheid en niet alle waarheden weggooien omwille van een beetje plezier. Mensen als deze hebben geen integriteit of waardigheid; hun bestaan heeft geen betekenis!

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of pijn, en we moeten vooral niet bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn woorden over oordeel en tuchtiging, en het blootleggen van onze verdorven essenties, moeten lezen. Wanneer we Gods woorden lezen, moeten we ze meer ter harte nemen. Wij vertegenwoordigen al deze verdorvenheden – wij allemaal komen daarmee overeen. … We moeten ten eerste weten dat het niet uitmaakt of Zijn woorden gemakkelijk aan te horen zijn, of ze ons een onprettig of prettig gevoel geven – we moeten ze allemaal aanvaarden. Dit is de houding die we ten aanzien van Gods woorden zouden moeten aannemen. Over wat voor houding hebben we het? Is het een houding van godsvrucht? Van verdraagzaamheid? Of is het een houding van lijden? Ik zeg jullie: het is geen daarvan. We moeten bevestigen dat Gods woorden de waarheid zijn in het geloven in God. Zij zijn de waarheid, dus we hebben alle verstand om ze te aanvaarden. Of we ze nu wel of niet kunnen herkennen en erkennen, onze eerste houding zou moeten zijn dat we Gods woorden zonder uitzondering aanvaarden.

uit ‘Het belang en het pad van het nastreven van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als je van God houdt, moet je Zijn wil zoeken in alles. Als er iets met je gebeurt, moet je in je binnenkamer gaan, zoeken naar Gods wil en proberen te zien wat Zijn wil is met betrekking tot hetgeen je overkomen is: welk doel heeft Hij met jou en hoe moet je bewust zijn van Zijn wil. Bijvoorbeeld: er gebeurt iets waardoor je lijden hebt te verduren. Op dat moment moet je begrijpen wat Gods wil is en hoe je bewust kunt zijn van Zijn wil. Je moet niet aan jezelf denken. Schuif jezelf eerst terzijde. Niets is zo ellendig als het vlees. Probeer God te behagen en vervul je plicht. Met zulke gedachten brengt God je verlichting en zal je hart rust vinden. Of het nu groot of klein is, als er iets met je gebeurt, moet je jezelf eerst terzijde schuiven en het vlees beschouwen als het meest lage van alles. Hoe meer je aan het vlees tegemoetkomt, hoe meer het je vrijheid de weg staat. Als je er nu voor zwicht, zal het de volgende keer om meer vragen en naarmate dit voortduurt, ga je steeds meer van het vlees houden. Het vlees heeft altijd buitensporige verlangens. Het verlangt altijd dat je eraan tegemoetkomt en dat je het van binnen koestert. Dat kan zijn in wat je eet, wat je draagt, of in je opvliegendheid, of toegeven aan je zwakheden en luiheid…. Hoe meer je het vlees behaagt, hoe groter zijn verlangens worden en hoe losbandiger het wordt. Ooit komt het zover dat men diepere opvattingen laat verankeren in het vlees, dat men God ongehoorzaam is, men zichzelf gaat verhogen en men gaat twijfelen aan het werk van God. … Je moet dus tegen het vlees in opstand komen en er niet aan toegeven: “Mijn man (vrouw), kinderen, vooruitzichten, huwelijk, familie: deze doen er niet toe! Alleen God is in mijn hart en ik moet mijn best doen om Hem te behagen en niet het vlees.” Dit moet je voornemen zijn. Als dit altijd je vaste voornemen is, dan zul je, als je de waarheid in praktijk brengt en jezelf terzijde stelt, in staat zijn om het met maar weinig moeite zo te volbrengen.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God vraagt mensen om de waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die vanbinnen zijn te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te behandelen. De Heilige Geest raakt mensen in hun hart, en verlicht en illumineert hen. Daarom is er een strijd achter alles wat er gebeurt: Elke keer dat mensen de waarheid of de liefde voor God in de praktijk brengen, is er sprake van een hevige strijd. Hoewel in hun vlees alles op orde lijkt, is er in de diepten van hun hart een strijd van leven en dood gaande en pas na deze hevige strijd, na ontzaglijk veel reflectie wordt bepaald of er verlies is geleden of een overwinning is behaald. Men weet niet of er gelachen of gehuild moet worden. Aangezien veel van de beweegredenen in mensen verkeerd zijn, of anders omdat veel van Gods werk ingaat tegen hun opvattingen, wordt er achter de schermen een groot gevecht geleverd als mensen de waarheid in praktijk brengen. Voordat deze waarheid in de praktijk is gebracht, hebben mensen achter de schermen ontzettend veel tranen van verdriet gelaten toen zij hun zinnen erop hadden gezet om God te behagen. Vanwege deze strijd ondergaan mensen lijden en loutering, dit is het ware lijden. Als de strijd je tegemoetkomt en je werkelijk aan de kant van God staat, dan ben je in staat om God te behagen. Lijden tijdens het beoefenen van de waarheid is onvermijdelijk. Als alles van binnen juist was tijdens het in de praktijk brengen van de waarheid, dan zou men niet volmaakt hoeven te worden gemaakt door God en zou er geen strijd zijn en geen lijden. Het is vanwege de vele dingen in mensen die door God niet gebruikt kunnen worden en veel van de opstandigheid van het vlees, dat mensen de opstand tegen het vlees op een dieper niveau moeten leren. Dit noemt God het lijden dat Hij de mensen heeft gevraagd met Hem te doorstaan.

uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wat mensen proberen te verkrijgen zijn zegeningen voor de toekomst: dat is het doel waarom zij in God geloven. Alle mensen hebben deze intentie en deze hoop. Maar de verdorvenheid in hun natuur moet door beproevingen worden opgelost. De aspecten waar je niet voor slaagt, zijn juist de aspecten waarin je gelouterd moet worden – zo heeft God het geregeld. God schept een omgeving voor jou en dwingt jou om daarin gelouterd te worden zodat je je eigen verdorvenheid kunt kennen. Uiteindelijk bereik je een punt waarop je liever sterft, je plannen en verlangens opgeeft en je onderwerpt aan de soevereiniteit en regeling van God. Daarom zal iemand die niet enkele jaren van loutering doormaakt en niet een bepaalde mate van lijden heeft ondergaan, zich niet kunnen bevrijden van de slavernij van de verdorvenheid van het vlees in zijn denken en in zijn hart. De aspecten waarin je nog altijd onderworpen bent aan de slavernij van Satan en waarin je nog altijd je eigen verlangens en je eigen eisen hebt – dat zijn juist die aspecten waarin je zou moeten lijden. Want alleen door te lijden kun je lering verkrijgen, namelijk in staat zijn om de waarheid te verkrijgen en Gods wil te begrijpen. Sterker nog: veel waarheden worden begrepen door het ervaren van pijnlijke beproevingen. Niemand kan vanuit een comfortabele en gemakkelijke omgeving of onder gunstige omstandigheden Gods wil begrijpen, Gods almacht en wijsheid erkennen of Gods rechtvaardige gezindheid waarderen. Dat zou onmogelijk zijn!

uit ‘Hoe je in beproeving God kunt behagen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, welke vorm Zijn werk ook aanneemt, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Jou redden, betekent dat Hij je transformeert, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. God wekt de mensen, zaken en dingen om je heen op om je te ontmaskeren en je in staat te stellen jezelf te kennen. Of Hij behandelt je, snoeit je en ontmaskert je rechtstreeks. Zoals een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Telkens als God je snoeit en je behandelt, en mensen, zaken en dingen opwekt, worden je gevoelens beroert en krijg je een impuls. Het op deze manier ervaren is juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Kun je meteen gewoon de waarheid in praktijk brengen zodra je ergens enig begrip van hebt verkregen? Je kunt de waarheid niet gelijk in praktijk brengen. Tijdens de periode waarin je van dit inzicht vervuld bent, snoeien anderen je en nemen je onder handen, en vervolgens verplicht en dwingt je omgeving je in overeenstemming met de principes van de waarheid te handelen. Soms heb je geen zin dit te ondergaan en zeg je, “Waarom kan ik het niet op die manier doen? Moet ik het op deze manier doen?” Anderen zeggen, “Als je in God gelooft, dan moet je het op deze manier doen. Het op deze manier te doen is in overeenstemming met de waarheid.” Wanneer je een bepaald punt hebt bereikt waarop je enige beproevingen hebt ondergaan en uiteindelijk Gods wil en enkele waarheden bent gaan begrijpen, dan wordt je een beetje blij en zul je meer bereid zijn overeenkomstig de principes van de waarheid te werk te gaan. Mensen zijn aanvankelijk terughoudend de waarheid te beoefenen. Neem bijvoorbeeld het toegewijd vervullen van je plichten: je hebt enig begrip van het vervullen van je plichten en het toegewijd zijn aan God, en je begrijpt ook de gerelateerde waarheden, maar wanneer zul je in staat zijn je volledig aan God te wijden? Wanneer zul je in staat zijn je plichten zowel in naam als in daad te vervullen? Dit vereist een proces. Tijdens dit proces zul je veel ontberingen lijden. Mensen zullen je onder handen nemen, je snoeien of je de wet voorschrijven. Ieders ogen zullen op jou gericht zijn en uiteindelijk zul je je realiseren dat het probleem van jou is. Het vervullen van je plichten zonder toewijding is niet acceptabel. Je moet niet achteloos of oppervlakkig zijn. De Heilige Geest zal je van binnenuit verlichten en je verwijten maken wanneer je een fout maakt. Tijdens dit proces zul je bepaalde dingen over jezelf begrijpen en te weten komen dat je te onzuiver bent en je te veel persoonlijke motieven herbergt en te veel overmatige verlangens hebt bij het vervullen van je plichten. Zodra je de essentie van deze dingen hebt begrepen, wanneer je in staat bent in gebed voor God te komen en werkelijk berouw toont, kunnen daarna deze onzuivere dingen worden gezuiverd. Als je regelmatig op deze manier de waarheid zoekt om je eigen praktische problemen op te lossen, dan zul je in je geloof geleidelijk je voet op het juiste pad zetten. Hoe meer iemands verdorven gezindheid wordt gezuiverd, hoe meer zijn levensgezindheid zal transformeren.

uit ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen