Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

3. In je geloof in God moet je een normale relatie met God opbouwen

Relevante woorden van God:

Bij het geloven in God, moet je op zijn minst het probleem oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Zonder een normale relatie met God gaat de betekenis van het geloven in God verloren. Het tot stand brengen van een normale relatie met God wordt volledig bereikt door je hart te kalmeren in Gods aanwezigheid. Een normale relatie met God betekent dat je het vermogen hebt om niet te twijfelen aan Gods werk en het niet te ontkennen maar je eraan te onderwerpen, en bovendien betekent het de juiste bedoelingen hebben in de tegenwoordigheid van God, niet aan jezelf denken, altijd de belangen van Gods familie als het belangrijkste achten, wat je ook doet, je moet Gods terechtwijzing accepteren en je onderwerpen aan Gods regelingen. Je bent in staat om je hart in Gods aanwezigheid te kalmeren wanneer je iets doet; zelfs als je de wil van God niet begrijpt, moet je je taken en verantwoordelijkheden naar je beste vermogen uitvoeren. Het is niet te laat om te wachten tot Gods wil aan je is geopenbaard en dit vervolgens in praktijk te brengen. Wanneer je relatie met God normaal is geworden, dan zul je ook een normale relatie met mensen hebben. Alles is gebaseerd op Gods woorden. Door de woorden van God te eten en te drinken, ze te praktiseren in overeenstemming met Gods vereisten, stel je je standpunten op de juiste manier in en doe je geen dingen die weerstand bieden aan God of die de kerk storen. Doe geen dingen die het leven van de broeders en zusters niet ten goede komen, zeg geen dingen die niet bijdragen aan andere mensen, doe geen schandelijke dingen. Wees rechtvaardig en eerlijk wanneer je alle dingen doet en ze presentabel maakt voor God. Ook al is het vlees soms zwak, je bent in staat om er het grootste belang aan te hechten om het voordeel voor Gods familie, gerechtigheid uit te voeren, en niet om je eigen voordelen te begeren. Als je op deze manier kunt praktiseren, zal je relatie met God normaal zijn.

uit ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer je dan ook maar iets doet, moet je onderzoeken of je beweegredenen juist zijn. Als je in staat bent om te handelen volgens de vereisten van God, dan is je relatie met God normaal. Dit is het minimumcriterium. Als, wanneer je je beweegredenen onderzoekt, er sommige opduiken die incorrect zijn, en als je in staat bent om ze de rug toe te keren en handelt volgens de woorden van God, dan zal je iemand worden die voor God correct is; hierdoor zal blijken dat je relatie met God normaal is, en dat alles wat je doet in het belang is van God, en niet van jezelf. Wanneer je iets doet of zegt, moet je hart op de juiste plek zijn, rechtvaardig zijn en niet geleid worden door je emoties, of moet je niet handelen volgens jouw eigen wil. Dit zijn de principes waarnaar gelovigen in God zich gedragen. Iemands motivaties en gestalte kunnen worden onthuld in een klein ding, en wanneer mensen het pad willen betreden om door God te worden vervolmaakt, zullen ze dus eerst hun eigen motivaties en hun relatie met God voor elkaar moeten zien te krijgen. Alleen wanneer je relatie met God normaal is, zul je in staat zijn om door God te worden vervolmaakt, en alleen dan zullen Gods behandelen, snoeien, discipline en loutering in jou, in staat zijn om het gewenste effect te bereiken. Dat wil zeggen dat mensen in staat zijn om God in hun hart te hebben, geen persoonlijke voordelen te zoeken, niet na te denken over hun persoonlijke toekomst (verwijzend naar het denken aan het vlees), maar eerder de last dragen om het leven binnen te gaan, hun best doen om de waarheid na te streven, en zich onderwerpen aan Gods werk. Op deze manier zijn de doelen die je nastreeft correct en is je relatie met God normaal. Het kan gezegd worden dat het vaststellen van iemands relatie met God de eerste stap is naar zijn spirituele reis. Hoewel de bestemming van de mens in Gods handen is en door God is voorbestemd en niet op zichzelf kan worden veranderd, hangt de vraag of je al dan niet vervolmaakt of gewonnen kunt worden door God, ervan af of je relatie met God normaal is of niet. Misschien zijn er delen van jou die zwak of ongehoorzaam zijn - maar zolang je een juiste kijk hebt en je motivaties correct zijn, en zolang je je relatie met God juist hebt ingesteld en deze hebt genormaliseerd, zul je gekwalificeerd zijn om vervolmaakt te worden door God. Als je niet de juiste relatie met God hebt, en handelt omwille van het vlees, of je familie, dan zal het, ongeacht hoe hard je ook werkt, voor niets zijn. Als je relatie met God normaal is, valt al het andere op zijn plek. God kijkt naar niets anders, maar Hij kijkt alleen of jouw opvattingen over het geloof in God juist zijn: in wie je gelooft, in wiens belang je gelooft, en waarom je gelooft. Als je in staat bent om deze dingen duidelijk te zien en in staat bent om je opvattingen en uitoefening op de juiste wijze in te stellen, dan zal je leven vooruitgang boeken en ben je er zeker van dat je op het juiste pad kunt komen. Als je relatie met God niet normaal is en je opvattingen over het geloof in God afwijkend zijn, dan zal dit al het andere uitsluiten. Ongeacht hoe je in God gelooft, je zult niets winnen. Alleen als je relatie met God genormaliseerd is, zul je door God worden goedgekeurd wanneer je het vlees de rug toekeert, bidt, lijdt, verdraagt, gehoorzaamt, je broeders en zusters helpt, meer moeite doet voor God, enzovoort.

uit ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Wil je een goed geestelijk leven en een goede relatie met God bewerkstelligen, dan moet je eerst je hart aan Hem geven. Maak je hart ook stil voor Hem. Alleen als je je hele hart aan God hebt overgegeven, kun je gestaag een goed geestelijk leven vormgeven. Als mensen hun hart niet aan God geven in hun geloof in Hem, als hun hart niet in Hem is en ze Zijn last niet op zich nemen, bedriegen ze God alleen maar. Dan is hun gedrag misschien wel religieus, maar Gods lof verdienen zij niet.

uit ‘Zorgen voor een goede relatie met God is erg belangrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Alleen door God te leren kennen en Hem tevreden te stellen op het fundament van het eten en drinken van Zijn woorden, kan men geleidelijk een goede relatie met Hem tot stand brengen. Zijn woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen, is de beste samenwerking met God en het is de gewoonte die het beste een getuigenis meedraagt als een van Zijn mensen. Wanneer iemand begrijpt en in staat is om te gehoorzamen aan de essentie van Gods huidige woorden, leeft hij op het pad dat wordt geleid door de Heilige Geest en is hij op het juiste pad gekomen van Gods vervolmaking van de mens. Vroeger was het zo dat mensen zochten naar genade en naar rust en vreugde en toen Gods werk konden verkrijgen. Het is nu anders. Als ze de woorden van God die vleesgeworden is, niet hebben, als ze de realiteit van die woorden niet hebben, kunnen ze geen goedkeuring van God winnen en zullen door God worden geëlimineerd. Om een goed spiritueel leven te bereiken, eet en drink je eerst Gods woorden en breng je ze in praktijk; en op deze basis breng je een juiste relatie tussen de mens en God tot stand.

uit ‘Degenen wiens gezindheid is veranderd, zijn degenen die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wil je een goede relatie met God, dan moet je hart zich tot God keren. Op dat fundament zul je ook een goede relatie met andere mensen ontwikkelen. Heb je geen goede relatie met God, dan maakt het niet uit hoe je je relatie met andere mensen vormgeeft, hoe hard je werkt of hoeveel energie je ergens in steekt, maar valt dat alles nog steeds onder de filosofieën van mensen. Je behoudt je positie onder de mensen dan volgens een menselijk perspectief en menselijke filosofie, zodat ze je zullen prijzen. Je zorgt dan niet voor een goede relatie met mensen overeenkomstig het woord van God. Als je je niet richt op je relatie met mensen maar een goede relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en Hem leert gehoorzamen, wordt je relatie met alle mensen op natuurlijke wijze goed. Dan is die relatie niet op het vlees, maar op het fundament van God liefde gebaseerd. Er is dan bijna geen omgang op basis van het vlees, maar in de geest is er sprake van communicatie, liefde, troost en zorg voor elkaar. Dat gebeurt allemaal op basis van een hart dat God behaagt. Deze relaties worden niet op basis van filosofieën van mensen onderhouden, maar krijgen op natuurlijke wijze vorm door de last voor God. Er komt geen menselijke inspanning aan te pas — ze komen door de beginselen van Gods woord tot stand. … Er ontstaat een goede relatie met een stevig fundament tussen mensen als ze hun hart aan God geven. Die relatie komt niet door menselijke inspanning tot stand. Als mensen God niet in hun hart hebben, zijn interpersoonlijke relaties tussen mensen alleen op het vlees gebaseerd. Ze geven zich ongepast over aan lust. God verfoeit en heeft een hekel aan dergelijke relaties. Als je zegt dat je geest is geraakt, maar je alleen wilt omgaan met mensen die je aantrekken, die je hoog acht, en je een andere zoeker links laat liggen die je niet aantrekt, tegen wie je een vooroordeel hebt, dan bewijst dat des te meer dat je vooral op emoties afgaat en helemaal geen goede relatie met God hebt. Je probeert God te bedriegen en je eigen kwade kant te verdoezelen. Ook al kun je enig begrip overbrengen maar je hebt verkeerde intenties, dan is alles wat je doet alleen maar goed volgens menselijke maatstaven. God zal je niet prijzen – je handelt naar het vlees, niet naar de last van God. Alleen als je je hart stil kunt maken voor God en goed kunt omgaan met allen die God liefhebben, kan God je gebruiken. Hoe je dan ook met anderen omgaat, zo doe je dat in elk geval niet volgens de filosofieën van mensen. Je leeft dan voor God en bent Zijn last indachtig.

uit ‘Zorgen voor een goede relatie met God is erg belangrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wat je ook doet, overweeg: wat zal God denken als ik dit doe? Zal het ten gunste zijn van de broeders en zusters? Zal het ten gunste zijn van het werk van Gods huis? Onderzoek je intenties in je gebed, communicatie, spraak, werk en contact met mensen en onderzoek of je relatie met God normaal is of niet. Als je je intenties en gedachten niet kunt onderscheiden, dan heb je geen onderscheidingsvermogen, hetgeen bewijst dat je te weinig begrijpt van de waarheid. Als je een duidelijk begrip kunt hebben van alles wat God doet, de dingen ziet volgens Gods woord en de dingen ziet door aan de kant van God te staan, zullen je standpunten correct zijn. Daarom is het opbouwen van een goede relatie met God een topprioriteit voor iedereen die in God gelooft; iedereen zou het als de belangrijkste taak en als belangrijkste levensgebeurtenis moeten beschouwen. Alles wat je doet, moet worden afgewogen tegen het feit of je al dan niet een normale relatie met God hebt. Als je relatie met God normaal is en je intenties correct zijn, ga er dan voor. Om een normale relatie met God te behouden, kun je niet bang zijn om persoonlijke belangen te verliezen, kun je niet toestaan dat Satan de overhand krijgt, kun je niet toestaan dat Satan ook maar iets vindt dat tegen jou pleit, en kun je niet toestaan dat Satan je tot een lachertje maakt. Zo'n intentie is een manifestatie van je normale relatie met God. Het is niet voor het vlees, maar eerder voor de vrede van de geest, het is voor het verkrijgen van het werk van de Heilige Geest en voor het bevredigen van de wil van God. Als je een juiste toestand wilt binnengaan, moet je een goede relatie met God opbouwen en moet je je geloofsopvatting in God rechtzetten. Het is om God toe te staan om jou te winnen, om God toe te staan om de vruchten van Zijn woorden in jou te onthullen, en om je nog meer te verlichten en te illumineren. Op deze wijze ga je die toestand op de juiste manier binnen. Eet en drink voortdurend Gods huidige woorden, sla de huidige weg in van het werk van de Heilige Geest, handel volgens Gods huidige vereisten, volg geen ouderwetse gewoonten, blijf niet vasthouden aan oude manieren om dingen te doen en ga snel in op de manier van het werk van vandaag. Op deze manier zal je relatie met God volkomen normaal zijn en zul je op het juiste pad komen om in God te geloven.

uit ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen