Vraag 22: De Heer Jezus werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mens en verloste ons zo van zonde. Als we afdwalen van de Heer Jezus en in Almachtige God geloven, zou dit dan niet verraad van de Heer Jezus zijn? Zou dit niet afvalligheid zijn?

Vraag 22: De Heer Jezus werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mens en verloste ons zo van zonde. Als we afdwalen van de Heer Jezus en in Almachtige God geloven, zou dit dan niet verraad van de Heer Jezus zijn? Zou dit niet afvalligheid zijn?

Antwoord:

Vandaag, in deze laatste dagen, nu God een nieuw werk heeft gedaan en een nieuwe naam heeft aangenomen, verraden wij God of houden we gelijke tred met Gods werk, toen we de naam van Jezus loslieten en de naam van Almachtige God aanvaardden? Wanneer God met een nieuw werk begint, kan de mens alleen worden gered door gelijke tred te houden met Gods werk. Dit is waar. Uit het woord van Almachtige God kunnen we opmaken dat de reden waarom God de naam van Almachtige God aannam, te maken had met het werk dat wordt verricht in de laatste dagen, en met de gezindheid die door God wordt uitgedrukt. Almachtige God zegt: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods werk in de laatste dagen houdt in dat Hij de verdorven mensheid oordeelt en tuchtigt, mensen bij hun soort indeelt en het tijdperk afsluit. Dankzij de verlossing door de Heer Jezus werden onze zonden vergeven. Maar het valt niet te ontkennen dat we ons niet geheel en al hebben losgemaakt van de zonde. Onze gezindheid is nog steeds hoogmoedig, zelfzuchtig, hebzuchtig, bedrieglijk en slecht. We zitten gevangen in de vicieuze cirkel van zondigen overdag en berouw hebben in de nacht, terwijl we voor onze redding steunen op de genade. Om ons volkomen te redden spreekt God dus in de laatste dagen met Zijn rechtvaardige, majesteitelijke en onbeledigbare gezindheid, en verricht Hij Zijn nieuwe werk om de mens te oordelen, te tuchtigen, te overwinnen en te reinigen. Zo brengt Hij ons een geheel nieuw tijdperk: het Tijdperk van het Koninkrijk. De fase van het werk dat God in de laatste dagen verricht, laat geen wonderen zien. Alles wordt tot stand gebracht met woorden. De zonde, opstandigheid en onrechtvaardigheid van de mens worden geoordeeld en getuchtigd door Gods woord, dat de mens aldus volkomen reinigt en de mens vervolmaakt. Hieruit kunnen we opmaken hoe almachtig en wijs God is. God is inderdaad Almachtige God Zelf. God was het die alle dingen schiep, en Hij heerst over alles! Daarom knielen de mensen voor God en aanbidden zij Hem. Tegelijkertijd wordt de naam Almachtige God gebruikt om de zesduizend jaar lange oorlogsinspanning tegen Satan volkomen te beëindigen.

Gods werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen houdt ook het werk in dat Hij de mensen indeelt bij hun eigen soort. Daardoor gaat de profetie in 1 Petrus 4:17 in vervulling: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” Ook gaat hierdoor de profetie in vervulling over het onderscheiden van de schapen van de bokken, de tarwe van het onkruid en de goede dienaar van de slechte dienaar. Dit zijn de werken die God verricht in de laatste dagen. We zullen dit begrijpen nadat we verschillende passages van het woord van Almachtige God hebben gelezen.

Het werk van de laatste dagen is onder allen een scheiding aan te brengen naar gelang hun soort, om het managementplan van God af te ronden, want de tijd is nabij en de dag van God is gekomen. God brengt iedereen die Zijn koninkrijk is binnengegaan, dat wil zeggen, iedereen die Hem tot het einde toe trouw is gebleven, het tijdperk van God Zelf binnen. Nochtans, voordat het tijdperk van God Zelf is aangebroken, is het werk dat God zal doen niet het observeren van de daden van de mens of het informeren naar het leven van de mens, maar het oordelen van zijn opstandigheid, want God zal al diegenen die voor Zijn troon komen zuiveren. Al diegenen die God in Zijn voetstappen gevolgd zijn tot aan deze dag zijn degenen die voor de troon van God gekomen zijn, en om die reden wordt ieder afzonderlijk individu dat Gods werk in de laatste fase accepteert, het onderwerp van Gods zuivering. Met andere woorden, iedereen die Gods werk in de laatste fase accepteert is het onderwerp van Gods oordeel.

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. Daarom is een gezindheid als deze doordrenkt met het belang van het tijdperk, en de openbaring en tentoonspreiding van Zijn gezindheid worden gemanifesteerd omwille van het werk van elk nieuw tijdperk. Het is niet zo dat God Zijn gezindheid willekeurig en zonder betekenis onthult. Stel je voor dat God, door de uitkomst van de mens tijdens de laatste dagen te onthullen, hem nog steeds oneindig veel barmhartigheid en liefde zou schenken en liefdevol jegens hem zou blijven, stel je voor dat Hij de mens niet aan een rechtvaardig oordeel zou onderwerpen maar hem juist tolerantie, geduld en vergeving zou tonen, en dat Hij de mens zou vergeven, ongeacht de ernst van zijn zonden, zonder een greintje rechtvaardig oordeel: wanneer zou Gods hele management dan ooit ten einde worden gebracht? Wanneer zou een dergelijke gezindheid de mensheid naar haar juiste bestemming kunnen leiden? Neem bijvoorbeeld een rechter die altijd liefdevol is, een rechter met een vriendelijk gezicht en een zachtmoedig hart. Hij houdt van mensen, ongeacht de misdaden die ze misschien begaan hebben, en hij benadert ze liefdevol en toegeeflijk, wie ze ook zijn. Wanneer kan hij dan ooit een rechtvaardig vonnis bereiken? In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woord vertelt ons duidelijk dat het Gods voornaamste werk is in de laatste dagen, dat Hij alle dingen indeelt naar hun eigen soort. Dit werk houdt ook in dat Hij de mens oordeelt en tuchtigt met het woord, waarbij Hij de zonde van de mens oordeelt en de opstandigheid en onrechtvaardigheid van de mens tuchtigt. Zo transformeert Hij de mens geheel en al en vervolmaakt Hij de mens. Allen die Gods werk in de laatste dagen aanvaarden en gehoorzamen, zijn het voorwerp van Gods oordeel en reiniging. Alleen Gods rechtvaardige oordeel kan de mens redden, de mens vervolmaken en hem in een nieuw rijk brengen. De liefhebbende, genadige Redder Jezus verrichtte slechts het werk om de zonde van de mens te vergeven. Het was niet aan Hem om het werk van het reinigen en transformeren van de mens te verrichten, laat staan de mensen in te delen bij hun eigen soort. Daarom kan de mens alleen Gods volledige redding ontvangen wanneer hij het werk van oordeel en tuchtiging door het woord van Almachtige God aanvaardt, door de naam van Almachtige God grote eer toe te kennen. Wanneer we de naam van de Heer Jezus wel hooghouden, maar de naam van Almachtige God verwerpen, zullen we de waarheid en de redding voor de mensheid niet van Almachtige God in de laatste dagen ontvangen.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Almachtige God is Jehova, die de wet uitvaardigde om mensen tot leidraad te dienen. En Hij is de Heer Jezus die aan het kruis werd genageld om de mensheid te verlossen. Het werk van het oordeel verricht door Almachtige God, het werk van verlossing verricht door de Heer Jezus en het werk van de wet verricht door Jehova God: dit alles is verricht door één God. God redt de mensheid stapje voor stapje, in overeenstemming met Zijn eigen plan en de behoeften van de mensheid.

Door de naam van Almachtige God te aanvaarden, ben je niet ondankbaar jegens de Heer Jezus en verraad je Hem niet. Je treedt juist in de voetsporen van het Lam, door Gods weg hoog te houden en Hem trouw te volgen. God keurt dit goed, zoals ook in Openbaring 14:4 te lezen is: “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.” Al wie vasthoudt aan Jezus' naam en weigert Almachtige God te aanvaarden, wordt uiteindelijk een verrader van God en zal door Hem worden uitgeroeid. Net zoals toen God het werk kwam doen onder de naam van Jezus. Alle discipelen die Gods nieuwe werk aanvaardden en de Heer Jezus volgden verlieten niet de ware weg en ze verrieden Jehova God niet. Ze volgden juist in Gods voetsporen en alleen zij waren trouw aan God. De farizeeën die geloofden dat ze trouw waren aan Jehova God, hielden vast aan Zijn naam en verloochenden de Heer Jezus. Het gevolg was dat ze niet alleen niet geprezen werden door Jehova God, maar het doelwit werden van Gods vervloeking en straf. We moeten lering trekken uit het falen van de farizeeën, de naam van Almachtige God aanvaarden en in Gods voetsporen treden. Dit is de enige manier om Gods redding te verkrijgen.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

Vraag 22: De Heer Jezus werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mens en verloste ons zo van zonde. Als we afdwalen van de Heer Jezus en in Almachtige God geloven, zou dit dan niet verraad van de Heer Jezus zijn? Zou dit niet afvalligheid zijn?

Snelheid

Vraag 22: De Heer Jezus werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mens en verloste ons zo van zonde. Als we afdwalen van de Heer Jezus en in Almachtige God geloven, zou dit dan niet verraad van de Heer Jezus zijn? Zou dit niet afvalligheid zijn?