Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

5. Geloof in God zou niet alleen om het zoeken naar vrede en zegeningen moeten zijn

Relevante woorden van God:

Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je geloof in God? Nu weten jullie allemaal dat het geloof van de mens in God niet alleen voor de redding van zijn ziel en zijn lichamelijk welvaren is, noch is het om het leven te verrijken door de liefde voor God, enzovoorts. Het is zo: als je God liefhebt omwille van het welzijn van het vlees of voor tijdelijk geluk, dan zal, zelfs als je liefde voor God uiteindelijk het hoogtepunt bereikt en je nergens om vraagt, deze liefde die je zoekt nog steeds onzuiver zijn en God niet behagen. Wie de liefde voor God gebruikt om zijn saaie leven te verrijken en een leegte in zijn hart te vullen, zoekt een gemakkelijk leven, en probeert niet werkelijk God lief te hebben. Dit soort liefde gaat tegen de wil in, is een nastreven van emotioneel genot, en God heeft geen behoefte aan dit soort liefde. Wat voor soort liefde is de jouwe? Waarom heb je God lief? Hoeveel ware liefde heb je nu voor God? De liefde van de meesten van jullie is als hierboven omschreven. Dit soort liefde kan alleen de status quo bewaren; het kan niet een eeuwige bestendigheid bereiken, noch wortel schieten in de mens. Dit soort liefde is die van een bloem die geen vrucht draagt nadat hij gebloeid heeft en is verdord. Met andere woorden: nadat je God eenmaal op die manier hebt liefgehad, en er is niemand om je verder op weg te helpen, dan zul je ten val komen. Als je God alleen lief kan hebben in de tijd van de liefde voor God en je verandert nadien niets aan de levensgezindheid, dan zal je voortdurend omhuld blijven door de invloed van de duisternis, waar je niet aan kunt ontsnappen. Je kunt je nog steeds niet bevrijden van de manipulaties van Satan en het bedrogen worden door Satan. Zulke mensen kunnen niet volledig worden gewonnen door God; uiteindelijk behoren hun geest, ziel en lichaam steeds aan Satan toe. Hier bestaat geen twijfel over. Alle mensen die niet volledig gewonnen kunnen worden door God zullen terugkeren naar hun plaats van oorsprong, dat wil zeggen: terug naar Satan. Zij zullen afdalen naar het meer waarin het hellevuur brandt om de volgende stap in de straf van God te ondergaan. Zij die gewonnen zijn door God zijn degenen die tegen Satan rebelleren en uit zijn domein ontsnappen. Die mensen zullen officieel tot het koninkrijk worden gerekend. Zo ontstaan de mensen van het koninkrijk.

uit ‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vandaag de dag moet je voortschrijden over het juiste pad, omdat je in de praktische God gelooft. En wanneer je geloof hebt in God, moet je niet alleen streven naar Zijn zegeningen, maar moet je er ook naar streven om God te beminnen en God te kennen. Ten gevolge van Zijn verlichting en jouw streven, kun je Zijn woord eten en drinken, kun je een waarlijk begrip van God ontwikkelen en een ware liefde jegens God krijgen die uit je hart komt. Je liefde voor God is, met andere woorden, zo echt, dat niemand jouw liefde voor Hem kan vernietigen of belemmeren. Dan zit je, wat betreft je geloof in God, op de juiste weg. Het bewijst dat je God toebehoort, want dan is je hart door God in bezit genomen en kun je daarna door niets anders in bezit worden genomen. Dankzij jouw ervaring, de prijs die je hebt betaald en het werk van God, kun je uit eigen beweging een liefde voor God ontwikkelen. Dan word je bevrijd van de invloed van Satan en leef je in het licht van Gods woord. Pas wanneer je jezelf bevrijd hebt van de invloed van de duisternis, kun je als iemand beschouwd worden die God heeft gewonnen. Bij je geloof in God moet je dit doel nastreven. Dit is de taak van elk van jullie. Niemand hoort tevreden te zijn over de dingen zoals ze zijn. Je kunt niet tweeslachtig zijn ten aanzien van het werk van God of dit lichtvaardig opnemen. Je moet steeds en in alle opzichten aan God denken en alles ter wille van Hem doen. En wanneer je over dingen spreekt of die doet, moet je de belangen van het huis van God op de eerste plaats stellen. Alleen dit komt overeen met Gods wil.

uit ‘Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mensen hebben nu allemaal gezien dat iemand die God dient, niet alleen zou moeten weten hoe te lijden omwille van Hem, maar meer nog, zouden zij moeten begrijpen dat geloven in God is om Hem lief te hebben. Dat God jou gebruikt, is niet alleen om je te louteren of te laten lijden, maar het is om je Zijn acties te laten kennen, de ware betekenis van het menselijk leven te kennen en vooral om je te laten weten dat het dienen van God geen gemakkelijke taak is. Het ervaren van God gaat niet over het genieten van genade, maar meer over lijden vanwege je liefde voor Hem. Omdat je geniet van Gods genade, moet je ook genieten van zijn tuchtiging – je moet al deze dingen ervaren. Je kunt Gods verlichting in jou ervaren en je kunt Zijn oordeel en ook Hem ervaren als Hij je behandelt. Op die manier ervaar je alle kanten. God heeft het werk van oordeel in jou verricht en Hij heeft ook het werk van tuchtiging in je gedaan. Gods woord heeft je onder handen genomen, maar het heeft je ook verlicht, je geïllumineerd. Als je weg wilt rennen, trekt Gods hand je nog steeds aan. Al dit werk is om je te laten weten dat alles van de mens vanwege de genade van God is. Je denkt misschien dat geloven in God gaat over lijden, of het doen van veel dingen voor Hem, of voor de vrede van je vleselijk lichaam, of dat alles goed zal gaan voor jou, of dat alles comfortabel is – maar geen van deze doeleinden moeten mensen zichzelf voorhouden om te geloven in God. Als dat is wat je gelooft, dan is je zienswijze onjuist en kun je eenvoudigweg niet worden vervolmaakt. Gods daden, Gods rechtvaardige gezindheid, Zijn wijsheid, Zijn woorden en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid zijn allemaal dingen die mensen zouden moeten begrijpen. Gebruik dit begrip om de persoonlijke verzoeken en de individuele hoop en noties in je hart te verwijderen. Alleen door deze te elimineren, kun je voldoen aan de voorwaarden die God eist. Alleen hierdoor kan je leven hebben en God tevreden stellen. Geloven in God is voor het heil van Hem tevreden te stellen en voor het leven naar de gezindheid die Hij vereist, zodat Zijn daden en glorie gemanifesteerd kunnen worden door deze groep onwaardige mensen. Dat is de juiste zienswijze om in God te geloven en ook het doel dat je zou moeten zoeken. Je zou het juiste standpunt moeten hebben aangaande het geloven in God en Gods woorden proberen te verkrijgen. Je moet Gods woorden eten en drinken en in staat zijn om de waarheid na te leven en vooral Zijn praktische daden te zien, Zijn wonderbaarlijke daden in het hele universum te zien, evenals het praktische werk dat Hij in het vlees verricht. Door hun feitelijke ervaringen kunnen mensen waarderen hoe God Zijn werk ten aanzien van hen verricht en wat Zijn wil met hen is. Dit alles om hun verdorven satanische gezindheid te elimineren. Bevrijd jezelf van je onreine en onrechtvaardige binnenkant, verwijder je verkeerde bedoelingen en dan kun je werkelijk geloof in God ontwikkelen. Alleen door werkelijk geloof te hebben, kun je echt God liefhebben. Je kunt alleen echt God liefhebben op basis van je geloof in Hem. Kun je bereiken dat je van God houdt zonder in Hem te geloven? Omdat je in God gelooft, kun je er niet verward door raken. Sommige mensen worden vol van kracht zodra ze zien dat het geloof in God hen zegeningen zal brengen, maar verliezen alle energie zodra ze zien dat ze moeten worden gelouterd. Is dat geloven in God? Uiteindelijk gaat het geloof in God over volledige en totale gehoorzaamheid aan Hem. Je gelooft in God maar stelt nog steeds eisen aan Hem, hebt veel religieuze noties die je niet naast je neer kunt leggen, persoonlijke interesses die je niet kunt loslaten en toch zegeningen van het vlees zoeken en willen dat God je vleselijke lichaam redt, om je ziel te redden – dit zijn allemaal uitingen van mensen met de verkeerde zienswijze. Hoewel mensen met religieuze overtuigingen geloof in God hebben, zoeken ze geen verandering van gezindheid, streven ze niet naar kennis van God en zoeken ze alleen de belangen van hun vlees. Velen onder jullie hebben geloofsrichtingen die behoren tot de categorie religieuze overtuigingen. Dat is geen waar geloof in God. Om in God te geloven moeten mensen een hart bezitten om voor Hem te lijden en de wil om zichzelf op te geven. Tenzij ze aan deze twee voorwaarden voldoen, telt het niet als geloof in God en zullen ze geen verandering van gezindheid kunnen bereiken. Alleen mensen die oprecht naar de waarheid zoeken, naar kennis van God zoeken en het leven najagen, zijn degenen die echt in God geloven.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Begrijpen jullie nu wat geloof in God inhoudt? Bestaat het geloof in God uit het aanschouwen van tekenen en wonderen? Of het opstijgen naar de hemel? Geloven in God is helemaal niet gemakkelijk. Dat soort religieuze praktijken zouden weggevaagd moeten worden; het najagen van het genezen van zieken en uitdrijven van demonen, het richten op tekenen en wonderen, het meer begeren naar Gods genade, vrede en vreugde, het najagen van vooruitzichten en geneugten van het vlees – dit zijn religieuze praktijken en dit soort religieuze praktijken zijn een vaag soort geloof. Wat houdt een oprecht geloof in God in vandaag de dag? Het is het accepteren van Gods woord als werkelijkheid in jouw leven en God leren kennen vanuit Zijn woord zodat je Hem waarlijk lief zult hebben. Voor de duidelijkheid: het is het geloof in God waardoor je God zult gehoorzamen, God zult liefhebben en de plicht zult vervullen die van Gods schepselen verlangd wordt. Dat is het doel van het geloof in God. Je moet kennis verwerven over de beminnelijkheid van God, over hoe God het waard is om geëerd te worden en hoe Hij in Zijn schepselen het reddingswerk uitvoert en hen vervolmaakt. Dit is het minste dat je zou moeten bezitten in je geloof in God. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je een ommekeer maakt van een vleselijk leven naar een leven waarin je God liefhebt, van een leven vanuit je eigen natuur naar een leven in Gods aanwezigheid. Je komt onder Satans domein vandaan en leeft onder de zorg en de bescherming van God, het is in staat zijn om God te gehoorzamen en niet het vlees, God je hele hart toevertrouwen, God jou laten vervolmaken en jezelf bevrijden van de verdorven satanische gezindheid. In de eerste plaats is geloven in God het zichtbaar laten worden van de kracht en de glorie van God in jou, zodat je Gods wil gaat doen, Gods plan volbrengt en in staat bent om van God te getuigen ten overstaan van Satan. Het zien van tekenen en wonderen mag niet de reden van je geloof in God zijn, ook het belang van je eigen vlees mag geen reden zijn. Het moet voortkomen uit het streven om God te leren kennen en Hem te kunnen gehoorzamen en om net als Petrus Hem te gehoorzamen tot in de dood. Dat is het belangrijkst om het geloof te behalen. Je eet en drinkt van het woord van God om God te leren kennen en om God welgevallig te zijn. Door het woord van God te eten en drinken, vergroot je je kennis van God, en alleen dan kun je God gehoorzamen. Alleen als je God kent, kun je Hem liefhebben, en het bereiken van dit doel is het enige doel dat een mens in zijn geloof in God zou moeten hebben. Wanneer je met je geloof in God altijd probeert om tekenen en wonderen te zien, dan is het uitgangspunt van je geloof in God verkeerd. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je Gods woord accepteert als de werkelijkheid van het leven. Alleen door de woorden van Gods mond in de praktijk te brengen en deze in jezelf uit te dragen, bereik je het doel van God. Door het geloven in God zou de mens ernaar moeten streven om door God vervolmaakt te worden, zich te kunnen overgeven aan God en God volledig te gehoorzamen. Als je God zonder klagen kunt gehoorzamen, je bewust bent van Gods verlangens, de gestalte van Petrus bereikt en de stijl van Petrus bezit waar God over sprak, dan is dat het moment waarop je succesvol bent in het geloof in God en laat je daarmee zien dat je aan God toebehoort.

uit ‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je hoopt dat je geloof in God geen uitdagingen of beproevingen met zich meebrengt, of de minste ontbering. Je volgt altijd die dingen na die waardeloos zijn en je hecht geen waarde aan het leven, in plaats daarvan breng je je eigen extravagante gedachten als de waarheid. Je bent zo waardeloos! Je leeft als een varken, wat voor verschil is er tussen jou en varkens en honden? Zijn zij die niet de waarheid nastreven en in plaats daarvan van het vlees houden, niet allemaal dieren? Zijn die doden zonder geesten niet allemaal wandelende lijken? Hoeveel woorden zijn er onder jullie gesproken? Is er maar een klein beetje werk gedaan onder jullie? Hoeveel heb ik aan jullie geleverd? En waarom heb je het niet verkregen? Waarover moet je klagen? Is het niet zo dat je niets hebt gekregen omdat je te verliefd bent op het vlees? En komt het niet omdat je gedachten te extravagant zijn? Is het niet omdat je te stom bent? Als je niet in staat bent om deze zegeningen te verkrijgen, kun je dan God de schuld geven omdat Hij je niet heeft gered? Wat je nastreeft is, om vrede te krijgen na in God te geloven, voor je kinderen om vrij te zijn van ziekte, voor je echtgenoot om een goede baan te hebben, voor je zoon om een goede vrouw te vinden, voor je dochter om een fatsoenlijke echtgenoot te vinden, voor je ossen en paarden om het land goed te ploegen, voor een jaar van goed weer voor je gewassen. Dat is wat je zoekt. Jouw streven is alleen om comfortabel te leven, dat er geen ongelukken met je familie gebeuren, dat de wind aan je voorbij trekt, dat je gezicht onaangetast door gruis blijft, dat de gewassen van je familie niet worden overstroomd, dat je niet wordt beïnvloed door rampspoed, om te leven in Gods omhelzing, om te leven in een gezellig nest. Een lafaard zoals jij, die altijd het vlees navolgt – heb je een hart, heb je een geest? Ben je geen beest? Ik toon je de ware weg zonder iets terug te vragen, maar je streeft het niet na. Ben jij een van degenen die in God geloven? Ik schenk het echte mensenleven aan jou, maar je streeft het niet na. Ben jij niet anders dan een varken of een hond? Varkens streven niet naar het leven van de mens, ze streven er niet naar om gereinigd te worden en ze begrijpen niet wat het leven is. Elke dag slapen ze gewoon na gegeten te hebben. Ik heb je de ware weg getoond, maar je hebt het niet bereikt; je staat met lege handen. Ben je bereid om door te gaan in dit leven, het leven van een varken? Wat is de betekenis van zulke mensen die in leven zijn? Je leven is verachtelijk en onedel, je leeft te midden van vuiligheid en losbandigheid en je streeft geen enkel doel na; is jouw leven niet het meest onedele van allemaal? Heb je het lef om naar God te kijken? Als je op deze manier blijft ervaren, zul je dan niet niets verwerven? De ware weg is aan je getoond, maar of je het uiteindelijk wel of niet kunt bereiken hangt af van je eigen persoonlijke streven.

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoeveel heb jij God vandaag gewoon lief? En hoeveel precies weet je gewoon van alles wat God in je heeft gedaan? Dit zijn de dingen die je moet leren. Wanneer God op aarde aankomt, is alles wat Hij in de mens doet en de mens laat zien, omreden dat de mens Hem zal liefhebben en Hem werkelijk zal kennen. Dat de mens in staat is om voor God te lijden en in staat is geweest om zover te komen, is in één opzicht, omwille van de liefde van God en in een ander opzicht vanwege Gods redding; bovendien, is het vanwege het werk van oordeel en tuchtiging dat God in de mens heeft uitgevoerd. Als jullie zonder het oordeel, de tuchtiging en de beproevingen van God zijn en als God jullie niet heeft laten lijden, dan houden jullie, om eerlijk te zijn, niet echt van God. Hoe groter Gods werk in de mens en hoe groter het lijden van de mens is, hoe meer het kan aantonen hoe zinvol Gods werk is en hoe meer het hart van de mens in staat is om echt van God te houden. Hoe leer je hoe je God liefhebt? Zonder pijniging en loutering, zonder pijnlijke beproevingen – en als bovendien, alles wat God aan de mens gaf gratie, liefde en genade was – zou je dan in staat zijn om de ware liefde voor God te verkrijgen? Aan de ene kant leert de mens tijdens zijn beproevingen zijn tekortkomingen kennen en ziet hij dat hij onbetekenend, verachtelijk en nederig is, dat hij niets heeft en niets is; aan de andere kant creëert God tijdens Zijn beproevingen verschillende omgevingen voor de mens die de mens beter in staat stellen om de liefelijkheid van God te ervaren. Hoewel de pijn groot en soms onoverkomelijk is en het zelfs het niveau bereikt van verpletterend verdriet, ziet de mens, na dit ervaren te hebben, hoe liefdevol Gods werk in hem is en alleen op deze basis is de ware liefde voor God in de mens geboren. Vandaag de dag ziet de mens dat hij slechts met de genade, liefde en barmhartigheid van God, niet in staat is om zichzelf echt te kennen en nog minder in staat is om het wezen van de mens te kennen. Alleen door zowel de loutering als het oordeel van God, kan de mens tijdens zo’n loutering zijn tekortkomingen kennen en weten dat hij niets heeft. De liefde van de mens voor God is dus gebouwd op het fundament van de loutering en het oordeel van God. Als je alleen geniet van de genade van God, met een vreedzaam gezinsleven of materiële zegeningen, dan heb je God niet gewonnen en mankeert er wat aan je geloof in God. God heeft reeds één fase van het werk van genade in het vlees uitgevoerd en heeft reeds materiële zegeningen aan de mens gegeven, maar de mens kan niet slechts alleen met genade, liefde en barmhartigheid vervolmaakt worden. In de ervaringen van de mens ontmoet hij een deel van Gods liefde en ziet de liefde en genade van God, maar toch na dit gedurende een tijdsbestek ervaren te hebben, ziet hij dat Gods genade en Zijn liefde en barmhartigheid, niet in staat zijn om de mens te vervolmaken en niet in staat zijn om dat te onthullen wat verdorven is in de mens, noch zijn ze in staat om de mens te bevrijden van zijn verdorven gezindheid, of zijn liefde en geloof te vervolmaken. Gods werk van genade was het werk van één periode en men kan niet afgaan op het genieten van Gods genade om zodoende God te kennen.

uit ‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Veel volgelingen van God maken zich alleen druk over de vraag hoe ze zegeningen kunnen verkrijgen of rampspoed kunnen vermijden. Horen ze van het werk en management van God, dan worden ze stil en haken ze af. Ze zijn van mening dat het kennen van zulke vervelende vragen hun leven niet zal laten groeien of van enige baat zal zijn. Ook al hebben ze berichten over het management van God gehoord, ze gaan er lichtvaardig mee om. Ze beschouwen die niet als iets kostbaars om aan te nemen en doen er al helemaal niets mee in hun leven. Zulke mensen volgen God met één eenvoudig doel: om zegeningen te verkrijgen. Ze zijn te lui om aandacht te schenken aan alles wat buiten dit doel valt. Geloven in God om zegeningen te verkrijgen is voor hen een uiterst legitiem streven, iets wat hun geloof de moeite waard maakt. Ze trekken zich verder niets aan van alles wat dit doel niet volbrengt. Dat is het geval met de meeste mensen die tegenwoordig in God geloven. Hun doel en motivatie lijken legitiem, want ze geloven niet alleen in God, maar zij putten zich ook uit voor God, wijden zich toe aan God en vervullen hun plicht. Ze geven hun jeugd op, laten familie en carrière achter zich en spannen zich zelfs jarenlang weg van huis in. Omwille van hun uiteindelijke doel stellen ze hun interesses bij, veranderen ze hun kijk op het leven en stellen ze zelfs hun koers bij. Toch kunnen ze het doel van hun geloof in God niet bijstellen. Ze maken zich druk om hun eigen idealen na te jagen. Hoe lang de weg ook is, hoeveel moeilijkheden en obstakels er onderweg ook zijn, ze blijven doorzetten en zijn niet bang voor de dood. Waar halen ze de kracht vandaan om zich zo te blijven toewijden? Is het hun geweten? Is het hun grote en edele karakter? Is het hun vastberadenheid om tot het einde toe tegen de machten van het kwaad te strijden? Is het hun geloof waarin ze getuigen van God zonder een beloning te zoeken? Is het hun trouw waarvoor ze bereid zijn alles op te geven om aan de wil van God te voldoen? Of is het hun geest van toewijding waarin ze nooit extravagante eisen voor zichzelf hebben gesteld? Dat mensen die het werk van Gods management nooit hebben gekend toch zoveel geven, is gewoonweg een verbazingwekkend wonder! Laten we nu even niet bespreken hoeveel deze mensen hebben gegeven. Hun gedrag is onze analyse echter wel meer dan waard. Deze mensen begrijpen God niet en geven Hem toch zoveel. Kan er voor hen een andere reden zijn dan de voordelen die eraan kleven? Daarin ontwaren we een niet eerder vastgesteld probleem: de relatie van de mens met God is puur gebaseerd op naakt eigenbelang. Het gaat om de relatie tussen de ontvanger en gever van zegen. Het valt goed te vergelijken met de relatie tussen werknemer en werkgever. De werknemer werkt alleen om de beloningen van de werkgever te ontvangen. In een dergelijke relatie is er geen sprake van affectie, alleen van een deal. Er is geen sprake van liefde geven en liefde ontvangen, alleen van liefdadigheid en barmhartigheid. Er is geen sprake van begrip, alleen van gelatenheid en bedrog. Er is geen sprake van intimiteit, alleen van een onoverbrugbare kloof. Wie kan het tij keren als men op dit punt is beland? En hoeveel mensen kunnen werkelijk inzien hoe wanhopig deze relatie is geworden? Wanneer mensen zich compleet richten op de vreugde van hun gezegende toestand, kan niemand zich volgens mij indenken hoe beschamend en afzichtelijk een dergelijke relatie met God is.

Het bedroevende van het geloof van de mensheid in God is dat de mens zijn eigen zaken te midden van het werk van God regelt en zich niets van Gods management aantrekt. De mens faalt bovenal in het volgende: hij wil zich wel aan God onderwerpen en Hem aanbidden, maar tegelijkertijd creëert hij zijn eigen ideale bestemming. De mens berekent hoe hij de grootste zegeningen en de beste bestemming kan verkrijgen. Zelfs als mensen beseffen hoe meelijwekkend, haatdragend en zielig ze zijn, hoevelen kunnen dan hun idealen en hoop meteen aan de kant zetten? En wie kan zich inhouden en niet langer alleen aan zichzelf denken? God heeft mensen nodig die nauw met Hem willen samenwerken om Zijn management te kunnen aanvullen. Hij heeft mensen nodig die hun lichaam en geest toewijden aan het werk van Zijn management en zich zo aan Hem onderwerpen. Hij heeft geen mensen nodig die Hem elke dag met uitgestrekte hand ergens om bedelen. Hij heeft al helemaal geen mensen nodig die een beetje geven en dan op een beloning wachten. God verafschuwt mensen die enige inzet tonen en verder op hun lauweren rusten. Hij haat die kille mensen die een hekel hebben aan het werk van Zijn management en die alleen maar over de hemel en hun zegeningen willen praten. Hij heeft nog meer verachting voor mensen die hun voordeel doen met het werk dat Hij voor het heil van de mensheid doet. Deze mensen hebben zich namelijk nooit iets aangetrokken van wat God wil bereiken en tot stand brengen met het werk van Zijn management. Zij zijn alleen op de zegeningen uit die het werk van God te bieden heeft. Gods hart laat hen koud, ze zijn alleen met hun eigen toekomst en lot bezig. Mensen die een hekel hebben aan het werk van Gods management hebben geen enkele interesse in Gods wil en in hoe God de mensheid redt. Zij doen allemaal gewoon wat zij willen, los van het werk van Gods management. God is niet blij met hun gedrag. Hij keurt het niet goed en kijkt er zeker niet met genoegen op neer.

uit ‘De mens kan alleen gered worden onder Gods management’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Waar streef je nu naar? Wat je moet nastreven is of je in staat bent om de daden van God uit te drukken, of je een uiting en een manifestatie van God kunt worden en of je geschikt bent om door Hem te worden gebruikt. Hoeveel werk heeft God echt in jou gedaan? Hoeveel heb je gezien, hoeveel heb je aangeraakt? Hoeveel heb je ervaren en geproefd? Of God je nu heeft getest, je heeft behandeld of je heeft gedisciplineerd – het maakt niet uit wat van Zijn daden en Zijn werk in jou zijn uitgevoerd, maar als een gelovige in God, als iemand die bereid is na te streven volmaakt te worden gemaakt door Hem, ben je dan in staat om Gods daden uit te drukken middels je eigen praktische ervaring? Kun je hierdoor God naleven? Ben je in staat om anderen te voorzien door je eigen praktische ervaring en je toe te wijden in het belang van Gods werk? Om getuige te zijn van Gods daden moet je in staat zijn om te uiten wat Zijn daden zijn en dit wordt gedaan door jouw ervaring, kennis en het leed dat je hebt doorstaan. Ben jij iemand die getuigt van Gods daden? Heb je dit streven? Als je in staat bent om te getuigen van Zijn naam en zelfs meer, van Zijn acties en ook om naar het beeld dat Hij van Zijn volk verlangt te leven, dan ben jij een getuige van God. Hoe getuig je eigenlijk van God? Door God te zoeken en te verlangen Hem na te leven, door getuigenis te geven middels jouw woorden, door mensen in staat te stellen om Zijn daden te kennen en te zien – als je dit allemaal echt zoekt, zal God je vervolmaken. Als alles wat je zoekt is om door God volmaakt te worden gemaakt en uiteindelijk gezegend te zijn, dan is het perspectief van je geloof in God niet puur. Je zou moeten najagen hoe je Gods daden in het echte leven kunt zien, hoe je Hem kunt tevredenstellen als Hij Zijn wil aan jou openbaart, zoekend hoe je kunt getuigen van Zijn wonderlijkheid en wijsheid en hoe Hij Zijn discipline kan demonstreren en jou kan behandelen. Dit zijn allemaal dingen die je nu moet proberen te achterhalen. Als je liefde voor God alleen zo is dat je kunt delen in de glorie van God nadat Hij je heeft vervolmaakt, dan is het nog steeds ontoereikend en kan het niet voldoen aan Gods vereisten. Je moet in staat zijn om te getuigen van Gods daden, zijn eisen te bevredigen en het werk te ervaren dat Hij op een praktische manier onder mensen heeft verricht. Of het pijn, tranen of verdriet betreft, je moet het allemaal in de praktijk ervaren. Dit alles is, zodat je een getuige van God kunt zijn. Onder de heerschappij van wat ben je nu precies aan het lijden en zoek je naar vervolmaking? Is het om te getuigen van God? Is het voor zegeningen van het vlees of voor toekomstperspectieven? Al je intenties, motivaties en persoonlijke doelen om na te streven moeten juist worden ingesteld en kunnen niet worden geleid door je eigen wil.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen