Hoofdstuk 120

Hoofdstuk 120

Sion, heil! Sion, zing! Ik ben teruggekomen in triomf, ik ben teruggekomen als overwinnaar! Alle volken moeten zich haasten om zich in rijen op te stellen! Alle dingen moeten volledig tot stilstand komen, want mijn persoon staat tegenover het ganse universum en verschijnt in het oosten van de wereld! Wie waagt het om niet te knielen in aanbidding? Wie waagt het om niet over de ware God te spreken? Wie waagt het om niet in eerbied op te zien? Wie waagt het om niet te prijzen? Wie waagt het om niet te juichen? Mijn volk zal mijn stem horen, mijn zonen zullen overleven in mijn koninkrijk! Bergen, rivieren en alle dingen zullen onophoudelijk juichen en springen zonder rust. Op dit moment durft niemand zich terug te trekken, durft niemand op te staan om in verzet te komen. Dit is mijn wonderbaarlijke handelen en des te meer mijn grote kracht! Ik zal alles in hun hart mij laten vereren, ja, ik zal alle dingen mij laten loven. Dit is het uiteindelijke doel van mijn managementsplan dat zich uitstrekt over zesduizend jaar − ja, ik heb het bepaald. Geen mens, geen ding of welke materie dan ook, durft op te staan om zich tegen mij te verzetten, of waagt het om mij te weerstaan. Heel mijn volk zal naar mijn berg stromen (dat is een aanduiding van de wereld die ik later zal scheppen) en zij zullen zich aan mij onderwerpen omdat ik majesteit bezit en oordeel en gezag uitstraal. (Dit verwijst naar de momenten waarop ik in het lichaam ben. Ik heb ook gezag in het vlees, maar omdat in het vlees de beperkingen van tijd en ruimte niet kunnen worden overwonnen, kan niet worden gezegd dat ik de volledige eer heb verkregen. Hoewel ik de eerstgeboren zonen in het vlees verkregen heb, kan nog altijd niet worden gezegd dat ik glorie heb verkregen. Pas als ik naar Sion terugkeer en van uiterlijk verander, kan worden gesteld dat ik gezag heb, dat wil zeggen dat ik glorie heb verkregen.) Niets zal moeilijk voor me zijn. Alle dingen zullen vernietigd worden door de woorden uit mijn mond. En het is door de woorden uit mijn mond dat ze zullen ontstaan en compleet zullen worden gemaakt. Dat is mijn grote kracht en dat is mijn gezag. Omdat ik vol van kracht en vol van gezag ben, is er niemand die me durft te stoppen. Ik heb alles al overwonnen en alle zonen van de rebellie verslagen. Ik breng mijn eerstgeboren zonen samen om terug te keren naar Sion. Ik ben niet de enige die naar Sion terugkeert. Om deze reden zullen allen mijn eerstgeboren zonen zien en zo eerbied voor mij krijgen in hun hart. Dit is mijn doel bij het verkrijgen van de eerstgeboren zonen. Het is mijn plan vanaf de tijd van mijn schepping van de wereld.

Als alles op orde is, zal de dag aanbreken dat ik naar Sion zal terugkeren, en deze dag zal door alle volkeren worden gevierd. Wanneer ik naar Sion terugkeer, zullen alle dingen op aarde stil worden en alle dingen op aarde zullen in vrede zijn. Wanneer ik zal zijn teruggekeerd naar Sion, zullen ze allen hun oorspronkelijk uiterlijk herkrijgen. In die tijd zal ik mijn werk in Sion beginnen. Ik zal de goddelozen straffen en de goeden belonen. Ik zal mijn rechtvaardigheid ten uitvoer brengen en ik zal mijn oordeel uitvoeren. Ik zal mijn woorden gebruiken om alles te volbrengen, ja, alles en iedereen mijn hand laten voelen die tuchtigt. Ik zal alle mensen mijn volle glorie laten zien, mijn volle wijsheid, mijn grote mildheid. Niemand zal durven opstaan om een oordeel te vellen, omdat alles met mij is voltooid. Iedereen zal hierbij mijn eer volledig erkennen en allen zullen mijn overwinning volledig ervaren, als alles met mij tot manifestatie komt. Dan is men in staat om mijn grote kracht te zien en mijn gezag te erkennen. Niemand zal mij durven beledigen, niemand zal het wagen om mij te belemmeren. Alles zal openbaar worden gemaakt voor mij. Wie zou het durven om iets te verbergen? Ik zal hem zeker geen genade tonen! Dat soort ellendelingen moet een strenge straf ontvangen. Dat uitschot moet uit mijn zicht worden verwijderd. Ik zal hen regeren met een ijzeren staf en ik zal mijn gezag gebruiken om hen te oordelen, zonder enige genade en zonder hun gevoelens te sparen, want ik ben God Zelf. Ik heb geen emotie en ben majestueus en mag niet beledigd worden. Dit moet iedereen begrijpen en moet door iedereen worden gezien, anders wordt hij ‘zonder oorzaak of reden’ door mij neergehaald en door mij vernietigd als de tijd komt, want mijn staf zal allen neerslaan die mij beledigen. Het maakt me niet uit of ze mijn bestuurlijke decreten kennen of niet. Dat is voor mij niet van belang, aangezien mijn persoon niemands belediging kan tolereren. Dat is de reden dat er wordt gezegd dat ik een leeuw ben. Wie ik ook aanraak, ik zal je neerslaan. Daarom wordt er gezegd dat mensen die nu beweren dat ik een God van mededogen en goedertierenheid ben, mij lasteren. Ik ben in wezen geen lam, maar een leeuw. Niemand durft mij te beledigen en wie mij beledigt, zal ik onmiddellijk straffen met de dood, zonder ook maar enig gevoel! Hieraan kan men mijn gezindheid goed herkennen. Daarom zal een grote groep mensen zich in de laatste eeuw moeten terugtrekken, wat moeilijk te aanvaarden is voor de mens. Maar ik ben ontspannen en gelukkig en ik zie dat helemaal niet als een moeilijke taak. Zo is mijn gezindheid.

Ik hoop dat alle mensen een onderdanig hart zullen hebben om alles wat van mij komt te aanvaarden. Op die manier zal ik de mensheid zeker grote zegen brengen. Ik heb immers gezegd dat diegenen die met mij verenigbaar zijn zullen worden gespaard, terwijl degenen die vijandig tegenover mij zijn, vervloekt zullen worden. Ik heb dit zo bepaald en niemand kan het veranderen. De dingen die ik heb vastgesteld, zijn dingen die ik heb volbracht en wie ertegen ingaat, zal onmiddellijk worden getuchtigd. Ik heb alles wat ik nodig heb in Sion en alles wat ik verlang. Er is geen spoor van de wereld in Sion te bekennen en vergeleken met de wereld is het een rijk en groots paleis. Maar niemand heeft het betreden en daarom bestaat het totaal niet in de verbeelding van de mens. Het leven in Sion is heel anders dan het leven op aarde. Op aarde is het leven eten, kleden, spelen en plezier zoeken, terwijl het in Sion volstrekt anders is. Het is een leven waarin Vader en zonen zijn vervuld van vreugde en altijd de gehele ruimte van het universum vullen, maar ook steeds in harmonie samenleven. Nu de dingen vandaag tot dit punt zijn gekomen, zal ik jullie vertellen waar Sion is gelegen. Ik verblijf in Sion, het is de plek waar mijn persoon zich ophoudt. Daarom moet Sion een heilige plaats zijn, en het moet ver van de aarde verwijderd zijn. Daarom zeg ik steeds dat ik mensen, dingen en zaken van de aarde veracht. Ik heb een hekel aan eten, drinken, spelen en het zoeken van genietingen voor het vlees, want hoe aangenaam aardse genoegens ook zijn, ze zijn niet te vergelijken met het leven in Sion. Dat is een verschil van hemel en aarde en er is geen manier om beide met elkaar te vergelijken. De reden waarom er zoveel raadsels zijn die de mensen op aarde niet kunnen oplossen, is dat de mensen nooit van Sion hebben gehoord. Nu, waar ligt Sion? Ligt het ver weg in de ruimte zoals de mensen zich dat voorstellen? Nee! Dat is niet meer dan verbeelding van de menselijke geest. De derde hemel die ik noemde, wordt door mensen gezien als iets dat een symbolische betekenis heeft, maar de manier waarop mensen zich die voorstellen in hun geest, is precies het tegenovergestelde van de betekenis die ik eraan toeken. De derde hemel waarover ik hier spreek, is zeker geen fictie. Dat is waarom ik zeg dat ik de zon, de maan, de sterren en de hemellichamen niet zal vernietigen, en de hemel en de aarde niet zal elimineren. Kan ik mijn woonplaats vernietigen? Kan ik de berg Sion elimineren? Is dat niet lachwekkend? De derde hemel is mijn woonplaats, het is de berg Sion en dat is absoluut. (Waarom zeg ik dat ze absoluut is? Het is omdat wat ik nu zeg, helemaal niet begrepen kan worden door de mens. De mens kan er alleen maar over horen. De reikwijdte van het menselijk denken kan het simpelweg niet bevatten en daarom zeg ik alleen dit over Sion. Ik wil voorkomen dat mensen het zien als niet meer dan een verhaaltje.)

Nadat ik ben teruggekeerd naar Sion, zullen de mensen op aarde mij blijven prijzen zoals in het verleden. Al die trouwe dienstdoeners zullen blijven wachten om mij te dienen, maar hun functie zal ten einde moeten komen. Het beste dat ze kunnen doen is nadenken over het feit dat ik op aarde ben. In die tijd zal ik catastrofes brengen over hen die rampspoed lijden. Maar zoals[a] allen geloven dat ik een rechtvaardige God ben, zal ik die trouwe dienstdoeners zeker niet straffen en zij zullen alleen mijn genade ontvangen. Want ik heb gezegd dat ik alle boosdoeners zal straffen, en dat degenen die goede daden verrichten, materieel genot zullen ontvangen dat door mij geschonken is. Dit is een openbaring waaruit blijkt dat ik zelf de God van gerechtigheid en trouw ben. Bij mijn terugkeer naar Sion zal ik me tot elk volk in de wereld wenden. Ik zal de Israëlieten tot zaligheid brengen en de Egyptenaren tuchtigen. Dat is de volgende stap in mijn werk. Mijn werk in die tijd zal niet hetzelfde zijn als in de huidige tijd: het zal geen werk in het vlees zijn, maar het zal het vlees volledig overstijgen. En omdat ik gesproken heb, zal het worden gedaan, en als ik het gebied, zal het snel gebeuren. Zolang het door mij is gezegd, zal het onmiddellijk in werking treden. Dat is de ware betekenis van de onmiddellijke verwezenlijking van mijn woord zodra het wordt uitgesproken, omdat wat ik zeg gezag in zichzelf heeft. Ik spreek daarmee over een aantal algemene dingen om de mensen op aarde een paar aanwijzingen te geven, zodat ze er niet allerlei wilde speculaties op loslaten. Wanneer die tijd komt, zal alles door mij geregeld worden. Niemand mag eigenzinnig handelen, want anders zal mijn hand hem treffen. In de verbeelding van mensen is alles waarover ik spreek vaag, omdat het menselijk denken beperkt is en de gedachten van de mens en dat waarover ik heb gesproken zo ver uit elkaar liggen als hemel en aarde. Daarom kan niemand het doorgronden. Het is het beste om in te stemmen met wat ik zeg. Die trend is onverbiddelijk. Ik heb gezegd: ‘In de laatste dagen zal het beest tevoorschijn komen om mijn volk te vervolgen en degenen die bang zijn voor de dood zullen worden gemarkeerd met een zegel om te worden meegenomen door het beest. Degenen die mij hebben gezien, zullen door het beest worden gedood.’ Het ‘beest’ in die woorden verwijst zonder enige twijfel naar Satan die de mensen zal misleiden, dat wil zeggen als ik naar Sion terugkeer, zal een grote groep dienstdoeners zich terugtrekken, namelijk worden weggedragen door het beest. Deze schepselen zullen allen naar de bodemloze put worden gevoerd om mijn eeuwige tuchtiging te ontvangen. ‘Degenen die mij hebben gezien’ duidt op de trouwe dienstdoeners die door mij zijn overwonnen. ‘Mij gezien hebben’ verwijst naar hen die door mij zijn overwonnen. ‘Gedood door het beest’ verwijst naar Satan, die door mij is overwonnen en niet durft op te staan om mij te weerstaan, dat wil zeggen, Satan zal geen werk aan deze dienstdoeners durven verrichten. Daarom zullen de zielen van deze mensen gered zijn, en dit is vanwege hun vermogen om trouw te zijn aan mij, dat wil zeggen dat die trouwe dienstdoeners in staat zullen zijn mijn genade en mijn zegen te ontvangen. Daarom zeg ik dat hun zielen gered zullen zijn (dit verwijst niet naar een opgaan naar de derde hemel, die slechts een opvatting van de mens is). Maar die slechte dienaren zullen weer door Satan worden vastgezet en in de bodemloze put worden gegooid. Dit is mijn straf voor hen. Het is de vergelding voor hen, en het is wat hun misdaden verdienen.

Door het versnelde tempo van mijn werk wordt mijn tijd op aarde geleidelijk korter. De dag van mijn terugkeer naar Sion komt dichterbij. Mijn werk op aarde komt ten einde en ik zou naar Sion moeten terugkeren. Ik wil helemaal niet op aarde leven, maar omwille van mijn plan, omwille van mijn management, heb ik al het lijden verdragen. Vandaag is de tijd aangebroken. Ik zal mijn tempo versnellen en niemand zal me bij kunnen houden. Of de mensen het nu kunnen begrijpen of niet, ik zal jullie in detail alles vertellen wat de mens niet kan begrijpen, maar wat degenen onder jullie op aarde moeten weten. Daarom zeg ik dat ik God Zelf ben die tijd en ruimte overtreft. Ik wil de eerstgeboren zonen verkrijgen en zo Satan verslaan, anders dan zou ik reeds naar Sion zijn teruggekeerd of zou ik de mensheid nooit hebben geschapen. Ik veracht de wereld van de mens. Ik verafschuw de mensen die buiten mij staan, ja, zodanig dat ik overwoog om de hele mensheid in één klap te vernietigen. Mijn werk heeft echter orde en structuur, het heeft een gevoel voor verhoudingen en een zekere gematigdheid. Het is niet wanordelijk. Alles wat ik doe is om Satan te verslaan, en nog meer zodat ik zo snel mogelijk samen kan zijn met mijn eerstgeboren zonen. Dat is mijn doel.

Voetnoot:

a. De oorspronkelijke tekst bevat niet het woord ‘zoals’.

Hoofdstuk 120