Hoofdstuk 100

Hoofdstuk 100

Ik walg van al degenen die niet door mij zijn uitverkoren en gekozen. Ik moet deze mensen dus één voor één uit mijn huis werken; aldus zal mijn tempel heilig en vlekkeloos zijn; mijn huis zal altijd nieuw en nooit oud zijn, mijn heilige naam zal zich eeuwig verspreiden en mijn heilige mensen zullen mijn geliefden worden. Dit soort tafereel, dit soort huis, dit soort koninkrijk is mijn doel, mijn verblijfplaats en de basis voor mijn scheppen van alle dingen. Niemand kan het beïnvloeden of veranderen. Daarbinnen zullen alleen ikzelf en mijn geliefde zonen samen leven en niemand zal worden toegestaan het onder zijn voeten te vertrappen, niets zal het mogen bezetten en, sterker nog, het zal niet worden toegestaan dat er wat voor onplezierigs dan ook zal plaatsvinden. Het zal alles prijzen en juichen zijn, een tafereel dat voor de mens onvoorstelbaar is. Ik verlang alleen dat jullie mij al jullie kracht bieden met jullie hele hart en ziel en naar jullie beste vermogen. Of het nu vandaag of morgen gebeurt, of jullie nu iemand zijn die voor mij diensten verleent of iemand die zegeningen verwerft, jullie zullen allemaal jullie deel van jullie kracht voor mijn koninkrijk moeten inzetten. Dit is een verplichting die alle geschapen mensen op zich moeten nemen en het moet op deze manier worden gedaan en uitgevoerd. Ik zal alle dingen mobiliseren om dienst te verlenen voor de schoonheid van mijn koninkrijk zodat deze eeuwig nieuw wordt gemaakt, en voor mijn huis zodat dit harmonieus en verenigd wordt. Het wordt niemand toegestaan mij te trotseren; wie dat doet zal het oordeel ondergaan en worden vervloekt. Mijn vervloekingen beginnen nu neer te dalen op alle naties en alle volken en mijn vervloekingen zijn nog strenger dan mijn oordeel. Het is nu de tijd om te beginnen met het veroordelen van alle mensen, en er is gezegd dat dit vervloekingen zullen zijn. Dit komt omdat het nu de eindtijd is en niet de tijd van de schepping. Omdat de tijdperken zijn verschoven is het tempo van mijn werk nu heel anders. Vanwege de behoeften van mijn werk zijn de mensen die ik nodig heb ook anders. Degenen die in de steek moeten worden gelaten, zullen in de steek worden gelaten, degenen die afgesneden moeten worden, zullen worden afgesneden, degenen die moeten worden gedood, zullen worden gedood en degenen die over moeten blijven, zullen overblijven. Dit is een onvermijdelijke trend die onafhankelijk is van de wil van de mens en geen mens kan deze veranderen. Het moet worden gedaan in overeenstemming met mijn wil! Ik verloochen degenen die ik wil en elimineer degenen die ik wil; niemand mag willekeurig handelen. Ik verlaat degenen die ik wil verlaten en heb degenen lief die ik wil liefhebben; dit moet worden gedaan in overeenstemming met mijn wil! Ik handel niet uit emoties; bij mij is uitsluitend rechtvaardigheid, oordeel en toorn – er is in het geheel geen emotie. Er zit zelfs nog niet het kleinste spoortje menselijks aan mij, want ik ben God Zelf, de persoon van God. Omdat mensen allemaal het aspect van mij zien dat mijn menselijkheid vormt en ze het aspect dat mijn goddelijkheid vormt niet hebben gezien. Ze zijn echt zo blind en verward!

Jullie moeten wat ik jullie vertel in jullie harten bewaren, jullie moeten mijn hart door mijn woorden begrijpen en rekening houden met mijn last. Hierdoor zullen jullie mijn almacht leren kennen en mijn persoon zien. Want mijn woorden zijn woorden van wijsheid en niemand kan de principes of wetten achter mijn woorden bevatten. Mensen denken dat ik bedrog en valsheid pleeg en kennen mij niet door mijn woorden, in tegendeel, ze lasteren mij zelfs. Ze zijn zo blind en onwetend! Het ontbreekt hen geheel aan de gave van onderscheiding. Elke zin die ik uitspreek draagt gezag en oordeel en niemand kan dat veranderen. Zodra mijn woorden worden uitgesproken, zullen de dingen worden volbracht volgens mijn woorden. Dit is mijn gezindheid. Mijn woorden hebben gezag en wie ze aanpast beledigt mijn tuchtiging en diegene zal ik neer moeten slaan. In ernstige gevallen brengen ze verwoesting over hun eigen leven en gaan ze naar het dodenrijk of de put van de afgrond. Dit is de enige manier waarop ik met de mensheid omga en de mens kan dit op geen enkele wijze veranderen – dit is mijn bestuurlijk decreet. Onthoud dit! Niemand is het toegestaan mijn decreet te beledigen, dit moet allemaal worden uitgevoerd volgens mijn wil! In het verleden was ik te toegeeflijk met jullie en werden jullie alleen met mijn woorden geconfronteerd. De woorden die ik sprak over het neerslaan van mensen zijn nog geen werkelijkheid geworden. Maar vanaf dit moment zullen al deze rampen (met betrekking tot mijn bestuurlijke decreten) zich de één na de ander voltrekken om degenen te straffen die niet gehoorzamen aan mijn wil. De feiten moeten zichtbaar worden, anders zouden mensen mijn toorn niet kunnen zien en zouden ze zich keer op keer overgeven aan bandeloosheid. Dit is een stap van mijn managementplan en het is de manier waarop ik de volgende stap van mijn werk zet. Ik vertel jullie dit vooraf zodat jullie kunnen voorkomen dat jullie overtredingen begaan en voor eeuwig verdoemd worden. Dat wil zeggen, vanaf dit moment zal ik ervoor zorgen dat alle mensen, met uitzondering van mijn eerstgeborenen, hun juiste plaatsen in overeenstemming met mijn wil innemen, en zal ik ze één voor één tuchtigen. Ik zal er zelfs niet één laten ontsnappen. Waag het eens jullie nogmaals over te geven aan bandeloosheid! Waag het eens nogmaals te rebelleren! Ik heb jullie eerder gezegd dat ik rechtvaardig ben tegenover allen, zonder ook maar het minste beetje sentiment, en dit dient om te laten zien dat mijn gezindheid niet moet worden beledigd. Dit is mijn persoon. Niemand kan dit veranderen. Alle mensen horen mijn woorden en alle mensen zien mijn glorieuze aangezicht. Alle mensen moeten mij volledig en absoluut gehoorzamen – dit is mijn bestuurlijk decreet. Alle mensen aan de uiteinden van het universum zullen mij prijzen en verheerlijken, want ik ben de unieke God Zelf, want ik ben de persoon van God. Niemand kan mijn woorden en uitspraken veranderen, noch mijn spraak en houding, want dit zijn dingen die alleen mij aangaan, dingen die ik eeuwig heb bezeten en die tot in eeuwigheid zullen blijven bestaan.

Mensen koesteren de intentie mij te beproeven en ze willen iets vinden dat ze tegen mij binnen mijn woorden kunnen gebruiken zodat ze mij kunnen belasteren. Moet ik door jou worden belasterd? Moet ik achteloos worden beoordeeld? Moeten mijn zaken achteloos worden bediscussieerd? Jullie zijn echt een stelletje dat niet weet wat goed voor jullie is! Jullie kennen mij helemaal niet! Wat is de berg Sion? Wat is mijn verblijfplaats? Wat is het goede land Kanaän? Wat is de basis van de schepping? Waarom heb ik de laatste dagen deze woorden steeds weer aangehaald? De berg Sion, mijn verblijfplaats, het goede land Kanaän en de basis van de schepping worden allemaal gebezigd met betrekking tot mijn persoon (met betrekking tot mijn lichaam). Mensen denken allemaal dat dit plaatsen zijn die fysiek bestaan. Mijn persoon is de berg Sion en is mijn verblijfplaats. Wie de spirituele wereld betreedt zal de berg Sion beklimmen en binnengaan in mijn verblijfplaats. Ik heb alle dingen geschapen binnen mijn persoon, dat wil zeggen, alle dingen werden geschapen binnen het lichaam, daarom is dit de basis. Waarom zeg ik dat jullie samen met mij zullen terugkeren in het lichaam? Daarin ligt de originele betekenis. Net als de aanroeping ‘God’, hebben deze zelfstandige naamwoorden op zichzelf geen betekenis, maar zijn ze veeleer verschillende namen die ik geef aan verschillende plaatsen. Schenk dus niet te veel aandacht aan hun letterlijke betekenis, maar focus alleen op het horen van mijn woorden. Jullie moeten ze op deze manier zien, dan zullen jullie in staat zijn mijn wil te bevatten. Waarom herinner ik jullie keer op keer dat er wijsheid is in mijn woorden? Hoe velen van jullie hebben geprobeerd te begrijpen welke betekenis hierachter schuilgaat? Jullie analyseren allemaal blindelings en zijn onredelijk!

Jullie begrijpen nu nog steeds niet het merendeel van de dingen die ik jullie in het verleden heb verteld. Jullie blijven in een staat van twijfel en kunnen mijn hart niet bevredigen. Het moment dat jullie zekerheid krijgen over elke zin die ik uitspreek, zal het moment zijn waarop jullie leven volwassen wordt. Voor mij is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Hoe denken jullie over de tijd waarover ik spreek? Hoe leggen jullie deze uit? Jullie interpreteren het verkeerd! En daarnaast schoppen de meeste mensen hierover nog steeds heisa met mij, in de hoop iets te vinden om tegen mij te gebruiken – jullie weten niet wat goed voor jullie is! Ik zal je neerslaan! Wanneer de dag komt waarop alles duidelijk wordt gemaakt, zullen jullie het volledig begrijpen. Ik vertel het jullie nu nog niet (het is nu de tijd mensen te ontmaskeren en iedereen moet voorzichtig en behoedzaam zijn om aan mijn wil te kunnen voldoen. Ik zal alle mensen door mijn woorden ontmaskeren en hun originele vormen zullen worden geopenbaard zodat wordt getoond of ze waarachtig zijn of niet. Als iemand een hoer of een Izebel is, zal ik zo iemand ontmaskeren. Ik heb eerder gezegd dat ik dingen doe zonder een vinger uit te steken en dat ik alleen mijn woorden gebruik om mensen te ontmaskeren. Ik ben niet bang voor vermommingen; zodra mijn woorden zijn uitgesproken zul je je oorspronkelijke vorm moeten openbaren en hoe goed je je ook hebt vermomd, ik zal het zeker doorzien. Dit is het principe van mijn daden – ik doe alleen uitspraken en gebruik in het geheel geen kracht. Mensen maken zich druk of mijn woorden al dan niet worden vervuld, ze maken zich zorgen omwille van mij en maken zich zorgen om mij. Deze inspanningen zijn echt niet nodig en vormen een prijs die niet hoeft te worden betaald. Je maakt je zorgen over mij, maar is je eigen leven al volwassen geworden? Hoe zit het met je eigen lot? Stel deze vraag vaak en wees niet laks. De mensen zouden allemaal rekening moeten houden met mijn werk en – door mijn daden en woorden – mijn persoon moeten zien, meer kennis over mij moeten verwerven, mijn almacht moeten kennen, mijn wijsheid moeten kennen en de manieren en methoden moeten kennen waarmee ik alle dingen heb geschapen, en mij daardoor oneindig loven. Ik zal aan alle mensen laten zien op wie de handen van mijn bestuurlijke decreten rusten, aan wie ik werk, wat het is wat ik wil doen en wat het is wat ik wil volbrengen. Dit is iets dat elk mens moet bereiken, want dit is mijn bestuurlijk decreet. Ik zal volbrengen wat ik zeg. Niemand zou mijn woorden achteloos moeten analyseren. Allen moeten door mijn woorden de principes achter mijn daden zien, en uit mijn woorden te weten komen wat mijn toorn is, wat mijn vloek is en wat mijn oordeel is. Al deze dingen rusten op mijn woorden en zijn dingen die door ieder mens in elk van mijn woorden zou moeten worden gezien.

Hoofdstuk 100