Praktijk (2)

Praktijk (2)

Vroeger trainden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment te midden van de geest te leven, wat, vergeleken met de praktijk van vandaag, slechts eenvoudige geestelijke training is. Een dergelijke praktijk komt vóór de intrede van mensen op het juiste levenspad, en is de oppervlakkigste en eenvoudigste van alle praktijkmethoden. Het is de praktijk van de eerste fasen van het geloof van mensen in God. Als mensen altijd naar deze praktijk leven, zullen ze te veel gevoelens hebben en niet in staat zijn om ervaringen op te doen die diepgaand en waar zijn. Zij zullen slechts in staat zijn om hun geest te trainen, hun hart in een staat kunnen houden om zich normaal tot God te wenden en altijd enorme vreugde vinden in de nabijheid van God. Zij zullen beperkt zijn tot een klein wereldje van samenzijn met God, niet in staat om te vatten wat zich in de diepste lagen bevindt. Mensen die slechts binnen deze grenzen leven, zijn niet in staat om enige vooruitgang van betekenis te maken. Ze kunnen op elk moment uitroepen: “Ach! Heer Jezus. Amen!” Wanneer ze eten, roepen ze uit: “O God! Ik eet en u eet … ” En zo gaat het bijna elke dag. Dit is de praktijk van vroeger, het is de praktijk van leven in de geest op elk moment. Is dat niet platvloers? Vandaag geldt: wanneer het tijd is om Gods woorden te overpeinzen, moet je die overpeinzen, wanneer het tijd is om de waarheid in praktijk te brengen, moet je die in praktijk brengen, en wanneer het tijd is om je plicht te vervullen, moet je die vervullen. Deze werkwijze is heel vrij, je wordt erdoor bevrijd. Het is anders dan hoe de oude godsdienstige mannen bidden en danken. Natuurlijk werden mensen die in God geloofden vroeger geacht zo te werk te gaan – maar deze praktijk altijd aanhouden is achterhaald. De praktijk van vroeger is de basis voor de praktijk van vandaag. Er was inderdaad een pad voor de praktijk in vervlogen tijden, maar de praktijk van vandaag is veel gemakkelijker. Over welk aspect van de praktijk hebben we het dan wanneer er vandaag gesproken wordt over “God in het echte leven brengen”? “Het echte leven” vereist voornamelijk dat mensen over normale menselijkheid beschikken; wat mensen dienen te bezitten, is wat God vandaag van ze vraagt. De woorden van God in het echte leven brengen, is de feitelijke betekenis van “God in het echte leven brengen”. Vandaag moeten mensen zich voornamelijk uitrusten met het volgende: aan de ene kant moeten ze hun kaliber verbeteren, een opleiding volgen, hun vocabulaire uitbreiden en hun leesvaardigheid verbeteren; aan de andere kant moeten ze het leven van normale mensen leiden. Je bent net uit de wereld teruggekeerd voor Gods aangezicht en je moet eerst je geest trainen, je hart trainen om gemoedsrust te hebben voor Gods aangezicht. Dit is het meest fundamenteel en ook de eerste stap om verandering te bewerkstelligen. Sommige mensen zijn flexibel in hun praktijkuitoefening: ze overpeinzen de waarheid terwijl ze hun kleren wassen, proberen de waarheden te doorgronden die ze moeten begrijpen en de beginselen die ze in de werkelijkheid in praktijk moeten brengen. Aan de ene kant moet je een normaal menselijk leven leiden en aan de andere kant moet er intrede in de waarheid zijn. Dit is de beste praktijk voor het echte leven.

Vroeger leden mensen veel ontberingen, maar een deel daarvan was eigenlijk onnodig, want sommige dingen hoefde de mens niet in praktijk te brengen. Wanneer ze God in hun echte leven brengen, eist God voornamelijk dat mensen Hem aanbidden, naar de kennis van God streven en de plicht van een schepsel van God vervullen te midden van een normale menselijkheid. Ze hoeven niet tot God te bidden zodra ze de vloer gaan vegen, met een schuldgevoel naar Hem toe als ze dat niet doen. De praktijk van vandaag is anders, die is ontspannen en gemakkelijk! Aan mensen wordt niet gevraagd om zich strikt aan een bepaalde leer te houden. Ieder dient te handelen overeenkomstig zijn of haar persoonlijke gestalte: gelooft je echtgenoot niet, behandel hem dan als een ongelovige, en gelooft hij wel, behandel hem dan als een gelovige. Richt je niet op liefde en geduld, maar op wijsheid. Sommige mensen gaan op pad om groente kopen en mompelen onder het wandelen: “O God! Wat voor groente laat u me vandaag kopen? Ik smeek u om hulp. Moet ik kieskeurig zijn bij het winkelen? Dan denken ze: Ik zal niet kieskeurig zijn. God wil dat ik Hem verheerlijk, dat ik Zijn naam verheerlijk in alle dingen, en dat alle mensen getuigenis afleggen, dus als de verkoper mij iets ouds en droogs geeft, zal ik God nog steeds danken – ik zal volharden! Wij die in God geloven, kiezen niet uit wat voor groente we kopen. Je denkt dat je met deze handelwijze getuigenis aflegt aan God, en nadat je een yuan hebt uitgegeven om beschimmelde, oude groente te kopen, bid je nog steeds en zegt: “O God! Ik zal deze verrotte groente wel eten – zolang u mij aanneemt, zal ik ervan eten. Zijn dergelijke praktijken niet absurd? Is het niet volgen van een bepaalde leer? Vroeger trainden mensen hun geest en leefden ze elk moment in de geest. Dit had te maken met het werk in het Tijdperk van Genade. Godsvrucht, nederigheid, liefde, geduld, dankzegging voor alles – deze dingen werden gevraagd van elke gelovige in het Tijdperk van Genade. In die tijd baden mensen tot God in alle dingen; ze baden wanneer ze kleren kochten, en wanneer ze van een bijeenkomst hoorden, gingen ze ook bidden en zeiden dan: “O God! Wilt u dat ga of niet? Als u wilt dat ik ga, effen dan de weg voor mij, laat alles dan zonder problemen verlopen. En als u niet wilt dat ik ga, zorg dan dat ik neerval. Tijdens het bidden smeekten ze God. Na het bidden voelden ze zich ongemakkelijk en gingen dan niet. Er waren ook zusters die bang waren om door hun ongelovige echtgenoot te worden geslagen wanneer hij terugkwam, en zich daardoor ongemakkelijk voelden wanneer ze baden – en omdat ze zich ongemakkelijk voelden, gingen ze niet naar de bijeenkomst. Ze geloofden dat dit Gods wil was, terwijl er in werkelijkheid niets zou zijn gebeurd als ze wel gegaan waren. Het gevolg was dat ze een bijeenkomst misten. Dat werd allemaal veroorzaakt door de onwetendheid van mensen zelf. Mensen die op die manier te werk gaan, leven volgens hun eigen gevoelens. Deze praktijk is misplaatst en absurd, bestaat uit louter vaagheid, en bevat te veel persoonlijke gevoelens en gedachten. Als je van een bijeenkomst hoort, ga dan, en hoor je er niet van, ga dan niet. Wanneer je ervan hoort, hoef je niet tot God te bidden. Is dit niet simpel? Als je vandaag kleding moet kopen, doe dat dan gewoon. Bid niet tot God en zeg: “O God! Vandaag moet ik kleding kopen, wilt u dat ga of niet? Wat voor kleding moet ik kopen? Wat als een van de zusters langskomt wanneer ik weg ben? Biddend en denkend zeg je tegen jezelf: “Ik wil vandaag niet gaan, misschien komt er een zuster langs.” Het resultaat is dan dat er tegen de avond niemand is langsgekomen en jij veel hebt gemist. Zelfs in het Tijdperk van Genade was deze praktijk misplaatst en onjuist. Als mensen dus net zo blijven doen als in tijden van weleer, zal er niets veranderen in hun leven. Ze zullen dan onderworpen zijn, meer niet, geen aandacht schenken aan differentiatie, en niets anders doen dan blind gehoorzamen en volharden. In die tijd richtten mensen zich op het verheerlijken van God – maar God verkreeg geen heerlijkheid van hen, want zij hadden in geen enkel opzicht voluit geleefd en waren niet veranderd. Zij onderwierpen en beperkten zich gewoon overeenkomstig hun eigen opvattingen, en zelfs vele jaren van oefening in de praktijk bracht geen verandering in hun leven. Ze wisten alleen te volharden, nederig te zijn, lief te hebben en te vergeven, en ze werden geen greintje verlicht door de Heilige Geest. Hoe konden ze God kennen?

Mensen betreden alleen het juiste pad van geloof in God als ze God in hun echte leven brengen en in hun normale menselijke leven. Vandaag leiden Gods woorden jullie en hoeven jullie niet te zoeken en rond te tasten zoals in het verleden. Wanneer je in de praktijk kunt leven volgens deze woorden, en jezelf kunt beoordelen en onder de loep nemen volgens de toestanden die ik heb aangeduid, zul je in staat zijn om te veranderen. Dit is geen leer, maar wat God van de mens vraagt. Vandaag vertel ik je waar het op neerkomt: houd je alleen bezig met handelen naar mijn woorden. Mijn eisen aan jou zijn volgens de behoeften van normale mensen en dat heb ik je al verteld. Als je je puur bezighoudt met leven in de praktijk op deze manier, dan zul je naar Gods hart kunnen zijn. Vandaag is de tijd om in Gods woorden te leven: Gods woorden hebben alles verklaard, alles is duidelijk gemaakt, en zolang je naar Gods woorden leeft, zul je een leven leiden dat volkomen vrij en bevrijd is. Toen je God vroeger in je echte leven bracht, ervoer je te veel leer en ceremonie, bad je tot God in zelfs de kleinste aangelegenheden, zette je de expliciete woorden aan één kant zonder die te lezen, en deed je alle moeite om te zoeken – met het resultaat dat er geen effect was. Denk bijvoorbeeld aan wat je droeg: wanneer je bad, legde je deze kwestie in Gods handen en vroeg je of God iets geschikts voor je kon uitzoeken om te dragen. God hoorde deze woorden en zei: “Je vraagt of ik me om zulke onbeduidende details wil bekommeren? Waar zijn je normale menselijkheid en rationaliteit gebleven die ik voor je heb geschapen?” Soms doet iemand iets verkeerd en gelooft hij dat hij tegen God heeft overtreden, en begint zich dan geketend te voelen. Sommige mensen zijn in een zeer goede toestand, maar wanneer ze iets kleins fout doen, geloven ze dat God ze tuchtigt. In feite is dit niet het werk van God, maar een hersenspinsel van de mensen zelf. Soms is er niets mis met hoe je dingen ervaart, maar zeggen anderen dat je het niet goed ervaart, zodat je verstrikt raakt – je wordt negatief en duister van binnen. Wanneer mensen op deze manier passief zijn, geloven ze vaak dat ze door God worden getuchtigd, maar God zegt: “Ik doe niet het werk van tuchtiging in jou, hoe kun je mij dus de schuld geven?” Mensen zijn te negatief. Ze zijn ook vaak overgevoelig en klagen veelvuldig over God. God vraagt niet van je om te lijden, toch laat je jezelf in die toestand vervallen. Zulk lijden heeft geen waarde. Omdat mensen het werk dat God doet niet kennen, zijn ze in veel dingen onwetend en niet in staat om duidelijk te zien. Op zulke momenten raken ze steeds verder verstrikt in hun eigen verbeelding. Sommige mensen zeggen dat alle dingen en kwesties in Gods handen zijn – kan God dan niet weten wanneer mensen negatief zijn? Natuurlijk weet God dat wel. Wanneer je verstrikt bent in menselijke denkbeelden, kan de Heilige Geest geenszins in je werken. Sommige mensen raken vaak verstrikt in een negatieve toestand, maar ik zet mijn werk gewoon voort. Of je nu negatief of proactief bent, ik laat me niet door je terughouden – maar je moet weten dat de vele woorden die ik spreek, en het vele werk dat ik doe, goed en wel komen overeenkomstig de toestand waarin mensen verkeren. Wanneer je negatief bent, belemmert dit niet het werk van de Heilige Geest. In tijden van tuchtiging en de dood waren mensen allemaal verstrikt en in een negatieve toestand, maar dit hield mijn werk niet tegen. Toen je negatief was, bleef de Heilige Geest doen wat er gedaan moest worden in anderen. Jij kunt wel een maand stil blijven staan, maar ik blijf werken – wat je ook doet in de toekomst of het heden, het kan het werk van de Heilige Geest niet tegenhouden. Sommige negatieve toestanden komen voort uit menselijke zwakte; wanneer mensen echt niet in staat zijn om iets te doen of te vatten, worden ze negatief. In tijden van tuchtiging spraken Gods woorden bijvoorbeeld over God liefhebben tot een bepaald punt gedurende tuchtiging – maar je geloofde dat je incapabel was. In deze toestand voelden mensen zich bijzonder bedroefd en rouwig, het speet hen dat hun vlees zo ernstig door Satan was verdorven en dat hun kaliber zo ondermaats was, ze beklaagden zich zeer dat ze in deze omgeving werden geboren. Sommige mensen dachten dat het te laat was om in God te geloven en God te kennen, en dat ze onwaardig waren om vervolmaakt te worden. Dit zijn allemaal normale toestanden.

Het vlees van de mens is van Satan, het is vol ongehoorzame gezindheden, het is betreurenswaardig vuil, het is iets onreins. Mensen begeren te veel de geneugten van het vlees, er zijn te veel manifestaties van het vlees, en dus God verafschuwt het vlees tot een bepaald punt. Wanneer mensen de vuile, verdorven dingen van Satan achter zich laten, verkrijgen ze Gods heil. Maar als ze incapabel blijven om zich van vuil en verdorvenheid te ontdoen, zullen ze nog steeds onder de heerschappij van Satan zijn. Het intrigeren, het bedrog en de valsheid van mensen zijn dingen van Satan. Door je te redden, haalt God deze dingen bij je weg en Gods werk kan niet verkeerd zijn, en dient allemaal om mensen van duisternis te redden. Wanneer je tot een bepaald punt hebt geloofd, jezelf kunt ontdoen van de verdorvenheid van het vlees en niet langer wordt geketend door deze verdorvenheid, ben je dan niet gered? Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en zul je Gods nalatenschap niet ontvangen. Ben je eenmaal gereinigd en vervolmaakt geworden, dan zul je heilig zijn en zul je normaal zijn, en zul je ook worden gezegend door God en aangenaam zijn voor God. Het werk dat God vandaag doet, is redding, en bovendien oordeel, tuchtiging en vervloeking. Het heeft vele aspecten. Zijn sommige woorden van God geen oordeel, tuchtiging, maar ook vervloeking? Ik spreek om een effect teweeg te brengen, om mensen inzicht in zichzelf te geven, en niet om mensen ter dood te brengen; mijn hart is er voor jullie. Spreken is een van de methoden waarmee ik werk, ik gebruik woorden om uiting te geven aan Gods gezindheid en om je Gods wil te laten begrijpen. Je vlees kan sterven, maar je hebt een geest en een ziel. Als mensen alleen maar vlees hadden, zou hun geloof in God geen betekenis hebben, evenmin zou al dit werk dat ik gedaan heb geen enkele betekenis hebben. Vandaag spreek ik over één ding en daarna over iets anders, het ene moment ben ik ontzettend hatelijk naar mensen en het volgende moment ben ik buitengewoon liefdevol. Dit doe ik om je gezindheid te veranderen en je opvattingen te transformeren.

De laatste dagen zijn aangebroken en landen over de hele wereld zijn in beroering, er is politieke chaos, er doen zich overal hongersnoden, pestilentiën, overstromingen en droogten voor, er zijn catastrofes in de wereld van de mens en de hemel heeft rampspoed omlaag gezonden. Dit zijn tekenen van de laatste dagen. Maar voor de mensen lijkt het een wereld van steeds meer vrolijkheid en pracht te zijn. Wanneer mensen de wereld bezien, wordt hun hart erdoor aangetrokken en zijn velen niet in staat zich ervan los te rukken; zeer velen zullen worden misleid door mensen die zich met bedrog en tovenarij inlaten. Als je niet naar vooruitgang streeft en zonder idealen bent, zul je worden weggevaagd door deze golf van zonde. China is het meest achterlijke land van allemaal, het is het land waar de grote rode draak opgerold ligt, het heeft de meeste mensen die afgoden vereren en aan tovenarij doen, de meeste tempels en het is de plaats waar vuile demonen verblijven. Je bent eruit voortgekomen, je geniet de voordelen ervan, en je bent erdoor verdorven en gekweld, maar na het ondergaan van introspectie keer je je ervan af en word je volledig door God gewonnen. Dit is de heerlijkheid van God, en zo heeft deze fase van het werk grote betekenis. God heeft werk op zo’n grote schaal gedaan, heeft zo veel woorden gesproken en Hij zal jullie uiteindelijk volledig winnen – dit is één gedeelte van het werk van Gods management en is de ‘overwinningsbuit’ van de strijd met Satan. Hoe beter deze mensen worden en hoe sterker het leven van de kerk, hoe meer de grote rode draak op zijn knieën wordt gebracht. Dit zijn kwesties van de geestelijke wereld, het gaat om de strijd van de geestelijke wereld, en wanneer God zegeviert, zal Satan te schande worden gemaakt en neervallen. Deze fase van Gods werk is van enorme betekenis. Werk van een dergelijke grote schaal redt deze groep mensen volledig. Je ontkomt aan de invloed van Satan, je woont in het heilige land, je leeft in Gods licht, je wordt door het licht geleid en je leven heeft bovendien betekenis. Wat jullie eten en dragen, is verschillend van hen. Jullie genieten van Gods woorden en leiden een zinvol leven – en waar genieten zij van? Zij genieten alleen van de nalatenschap van hun voorouders en de ‘nationale geest’. Zij hebben geen greintje menselijkheid! Jullie kleding, woorden en daden zijn allemaal anders dan die van hen. Uiteindelijk zullen jullie het vuil volledig verlaten, niet langer verstrikt zijn in de verleiding van Satan en Gods dagelijkse voorzieningen verkrijgen. Jullie moeten altijd op je hoede zijn. Hoewel jullie in een vuile plaats leven, zijn jullie niet bezoedeld met vuil en kunnen jullie naast God leven en Zijn grote bescherming ontvangen. Jullie zijn gekozen uit allen in dit gele land. Zijn jullie niet de meest gezegende mensen? Als geschapen wezen dien je God uiteraard te aanbidden en naar een zinvol leven te streven. Als je God niet aanbidt en in het vuile vlees leeft, ben je dan niet gewoon een beest in menselijke kledij? Als menselijk wezen dien je jezelf uit te putten voor God en allerlei lijden te verduren. Je moet het beetje lijden waaraan je vandaag wordt onderworpen blijmoedig en vastberaden aanvaarden en een zinvol leven leiden, zoals Job, zoals Petrus. In deze wereld draagt de mens de kleren van de duivel, eet hij voedsel dat de duivel hem geeft, en werkt en dient hij onder de duim van de duivel, waarbij hij besmeurd wordt met het vuil ervan. Als je de betekenis van het leven of de ware weg niet vat, wat is dan de zin van je leven? Jullie zijn mensen die het juiste pad volgen, die naar verbetering streven. Jullie zijn mensen die opgroeien in de natie van de grote rode draak, degenen die God rechtvaardig noemt. Is dat niet het meest zinvolle leven?

Praktijk (2)