9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?

9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?

Relevante woorden van God:

Het nastreven van de waarheid is wat het allerbelangrijkste is, en het te beoefenen is in feite heel gemakkelijk. Je moet beginnen met een eerlijk mens te zijn, de waarheid te vertellen en je hart open te stellen. Als er iets is waarvoor je je teveel schaamt om erover met je broeders en zusters te praten, dan zou je neer moeten knielen en het in gebed aan God vertellen. Wat zou je tot God moeten zeggen? Vertel God wat er in je hart is. Uit geen lege beleefdheden en probeer Hem niet te bedriegen. Begin met eerlijk te zijn. Als je zwak bent geweest, dan zeg je dat je zwak bent geweest. Als je slecht bent geweest, dan zeg je dat je slecht bent geweest. Als je bedrieglijk bent geweest, dan zeg je dat je bedrieglijk bent geweest. Als je gemene en verraderlijke gedachten hebt gehad, dan vertel je God erover. Als je altijd wedijvert om posities, vertel je Hem dat ook. Laat God je disciplineren. Laat God een omgeving voor je organiseren. Sta God toe je te helpen al je moeilijkheden te overwinnen en al je problemen op te lossen. Je moet je hart open stellen; houd je hart niet gesloten. Zelfs als je Hem buitensluit, kan Hij nog steeds binnen in je kijken. Als je echter je hart voor Hem opent, dan kun je de waarheid verwerven. Welk pad zou je volgens jou moeten kiezen? Begin met eerlijk te zijn, en vooral niet te doen alsof. … Je hart kan zich alleen maar openen als je eerlijkheid beoefent, en pas als je hart zich heeft geopend kan de waarheid bij je binnengaan en kun je haar vervolgens begrijpen en verwerven. Als je hart altijd gesloten is en je nooit de waarheid met iemand spreekt, en je altijd ontwijkend en ongrijpbaar bent, wat zal dan het resultaat zijn van al die ontwijkende manoeuvres van je? Dan zul je uiteindelijk jezelf ten gronde richten en zul je niet in staat zijn welke waarheden dan ook te begrijpen of te verwerven.

uit ‘Zes indicatoren van vooruitgang in het leven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Om eerlijk te zijn, moet je je hart eerst blootleggen zodat iedereen je hart kan zien, alles kan zien wat jij denkt, en je ware gezicht kan zien; je moet niet doen alsof of proberen jezelf in te dekken. Dan pas zullen mensen je vertrouwen en je als eerlijk beschouwen. Dit is de meest fundamentele praktijk en de eerste vereiste voor eerlijkheid. Je doet altijd alsof, je veinst altijd heiligheid en deugd, dat je geweldig bent en over hoge morele kwaliteiten beschikt. Je laat mensen je verdorvenheid en tekortkomingen niet zien. Je toont de mensen een vals beeld zodat ze geloven dat je fatsoenlijk, geweldig, zelf-opofferend, onpartijdig en onbaatzuchtig bent. Dit is bedrieglijk. Doe niet alsof en verpak jezelf niet, maar leg jezelf en je hart bloot zodat anderen het kunnen zien. Als je je hart voor anderen bloot kunt leggen, alles blootlegt wat je in je hart denkt en van plan bent om te doen – ongeacht of het nu positief of negatief is – ben je dan niet eerlijk? Als je in staat bent je voor de ogen van anderen bloot te leggen, zal God je ook zien en zeggen: “Je hebt jezelf voor de ogen van anderen blootgelegd, dus zul je voor mij zeker ook eerlijk zijn.” Als je je alleen blootlegt voor God, uit het zicht van anderen, en tegenover hen altijd doet alsof je geweldig en deugdzaam, of rechtvaardig en onbaatzuchtig bent, wat zal God dan denken en wat zal Hij dan zeggen? God zal zeggen: “Je bent werkelijk bedrieglijk, je bent puur hypocriet en kleingeestig, en je bent niet eerlijk.” God zal je op deze manier veroordelen. Als je eerlijk wilt zijn, zul je in staat moeten zijn, wat je ook ten overstaan van God of mensen doet, je open te stellen en je jezelf blootgeven. Is dit makkelijk te realiseren? Het vereist tijd om in onze harten te strijden en doorlopend te oefenen. Beetje bij beetje zullen onze harten worden geopend en zullen we in staat zijn onszelf bloot te leggen.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De meeste mensen zijn tegenwoordig te bang om hun daden voor God te brengen. Je kunt Zijn vlees misschien wel misleiden, maar Zijn Geest niet. Alles wat Gods supervisie niet kan verdragen, is niet in overeenstemming met de waarheid. Dat moet je wegdoen, anders zondig je tegen God. Dus of je nu bidt, met je broeders en zusters praat en communiceert, of je plicht vervult en je zaken behartigt: je moet je hart voor God brengen. Wanneer je je taak doet, is God met je. Zolang je bedoelingen zuiver en voor het werk van Gods huis zijn, zal Hij alles wat je doet aanvaarden. Wijd je dus ernstig toe aan de vervulling van je taak. Wanneer je bidt, doe dat dan met liefde voor God in je hart, en zoek Gods zorg, bescherming en supervisie. Als je met die bedoeling bidt, zullen je gebeden effectief zijn. Wanneer je bijvoorbeeld op bijeenkomsten bidt, je hart opent en je God zonder leugens in je gebed vertelt wat er in je hart leeft − dan zullen je gebeden effectief zijn.

uit ‘God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ieder die Gods supervisie nu niet kan aanvaarden, kan Zijn goedkeuring niet ontvangen. En ieder die de vleesgeworden God niet kent, kan niet volmaakt worden. Beoordeel of je alles wat je doet voor God kunt brengen. Als je niet alles wat je doet voor God kunt brengen, laat je zien dat je een kwaaddoener bent. Kunnen kwaaddoeners volmaakt worden? Alles wat je doet, elke daad, elke bedoeling en elke reactie moet je voor God brengen. Zelfs je dagelijkse geestelijke leven − je gebeden, je nabijheid tot God, het eten en drinken van Gods woorden, communiceren met je broeders en zusters, het leven van de kerk leiden en je dienstbaarheid in partnerschap − moet je voor God en onder Zijn supervisie brengen. Dat alles zal je vooruitgang bevorderen. Gods supervisie leren aanvaarden is een zuiveringsproces. Hoe meer je Gods supervisie aanvaardt, hoe zuiverder je wordt en hoe meer je overeenkomstig Gods wil leeft. Dan hoor je de roep van losbandigheid en buitensporigheid niet meer, maar leeft je hart in Zijn tegenwoordigheid. Hoe meer je Zijn supervisie aanvaardt, hoe beschaamder Satan is en hoe beter je het vlees kunt verzaken. Gods supervisie aanvaarden is dus een pad dat mensen moeten beoefenen. Wat je ook doet, ook tijdens de communicatie met je broeders en zusters, als je je daden voor God brengt en Zijn supervisie zoekt, en als je de bedoeling hebt om God Zelf te gehoorzamen, dan is wat je doet veel juister. Alleen als je alles wat je doet voor God brengt en Gods supervisie aanvaardt, kun je iemand worden die in Gods tegenwoordigheid leeft.

uit ‘God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden. … Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen? Als je hypocriet en goed in de sociale omgang bent, ga je lichtvaardig met God om. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Als jij je plicht wilt vervullen zonder slordig te zijn en zonder God te misleiden, moet je de kwestie oplossen of je al of niet een eerlijk persoon bent. Terwijl jij je plicht doet, moet je aanvaarden dat er gesnoeid en behandeld wordt, je moet de scherpe blik van Gods Geest aanvaarden en je moet strikt in overeenstemming met Gods eisen praktiseren. Als je ontdekt dat je slordig bent in het uitvoeren van je plicht, bid dan tot God. Als je ontdekt dat je God probeert te misleiden, dan moet je die zonde erkennen. Je mag die niet toedekken en niet doen alsof, laat staan dat je de feiten verdraait om anderen de schuld te geven. Zo serieus moet je zijn over de dingen die je doet en je moet ernstig omgaan met al je woorden en daden. Wees recht door zee en zakelijk, zoek de waarheid in de feiten en bezoedel je woorden niet door net te doen alsof. Als je een zonde ontdekt moet je niet alleen tot God bidden, maar het ook openlijk aan anderen bekennen. Schrik daar niet voor terug uit bezorgdheid om je eigen reputatie. Je moet de feiten dapper onder ogen zien. Dat soort praktiseren is betekenisvol en het doet je gegarandeerd goed. Om te beginnen kan het je vertrouwen vergroten om een eerlijk mens te zijn. Ten tweede kan het je leren niet bang te zijn voor vernedering, en om je ijdelheid en zelfingenomenheid op te geven. Ten derde kan het je de moed geven om de feiten onder ogen te zien en te respecteren. Ten vierde kan het de wil in je kweken om serieus om te gaan met de dingen die je doet. Als mensen dat een tijdje hebben geoefend, zullen ze veel oprechter hun plichten vervullen, zullen ze reëler en minder vals zijn in de dingen die ze doen. Binnen een paar jaar worden het eerlijke mensen die de dingen die ze doen oprecht en serieus aanpakken en met verantwoordelijkheidsgevoel zaken afhandelen. Zulke mensen zijn betrekkelijk betrouwbaar bij het vervullen van hun plicht en het verrichten van hun werk. Alleen wanneer het huis van God gebruikmaakt van zulke mensen, is er de garantie dat er niets verkeerd zal gaan.

uit communicatie van boven

Op dit ogenblik zit je in het trainingsproces om een eerlijk mens te worden. Waar zou je tijdens het trainingsproces aandacht aan moeten schenken? Je zou aandacht moeten schenken aan het kennen van God en aan het begrijpen van de waarheid, en je zou een werkelijk intrede vanuit de positieve kant moeten bewerkstelligen. Als je vanuit de positieve kant binnengaat zal de verdorvenheid van de negatieve kant vanzelf verminderen. Dit is cruciaal. Bijvoorbeeld, om een eerlijk mens te zijn, zul je jezelf eerst moeten uitrusten met de werkelijkheid en waarheid van het zijn van een eerlijk mens. Nadat je dit hebt gedaan, zal het eerlijke deel van je toenemen en zullen de leugens en sluwheid vanzelf verminderen, nietwaar? Net als een kopje gevuld met vies water. Je kunt water het niet uit het kopje gieten, dus wat zou je moeten doen? Je moet wat schoon, goed water in het kopje gieten en het goede water zal vanzelf het vieze water uit het kopje spoelen. Je moet je nu uitrusten met de waarheid. Zodra de waarheid bij je binnengaat, zullen de negatieve dingen in je vanzelf verdwijnen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?