9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?

9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?

Relevante woorden van God:

Je moet eerlijk zijn en moet bidden om zodoende jezelf te ontdoen van de listigheid van je hart. Als je het gebed gebruikt om jezelf te zuiveren wanneer het nodig is en het gebruikt om aangeraakt te worden door de Geest van God, dan zal je gezindheid geleidelijk veranderen.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Je gedragen als een normaal mens betekent samenhangend spreken. Ja is ja en nee is nee. Houd je aan de feiten en spreek gepaste woorden. Lieg niet, bedrieg niet.

uit ‘Verbeter je kaliber om Gods redding te ontvangen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De grootste hindernissen om eerlijk te zijn, zijn de verraderlijkheid van mensen, hun bedrieglijkheid, hun kwaadaardigheid en hun lage drijfveren. Hebben jullie jezelf ooit getraind om eerlijk te zijn? En wat was jullie gesteldheid toen jullie jezelf trainden? … Een voorbeeld: je deed iemand iets aan, je bedroog hem of sprak woorden die ofwel onzuiver waren, of waarbij je eigen beweegredenen meespeelden. Je zult deze persoon dus moeten opzoeken, jezelf ontleden en zeggen: “Bij de woorden die ik toen heb gesproken speelden mijn persoonlijke beweegredenen mee. Vergeef me alsjeblieft als je mijn verontschuldiging kunt aanvaarden.” Op deze manier ontleed je jezelf en leg je jezelf bloot. Het vereist moed jezelf te ontleden en bloot te leggen. Wanneer er niemand in de buurt is, of je nu tot God bidt, of je fouten opbiecht, berouw toont of je verdorven gezindheid voor God ontleedt, kun je zeggen wat je maar wilt, want met je ogen dicht kun je niets zien, het is alsof je in het luchtledige zit te praten, en zo ben je in staat jezelf bloot te leggen. Dan kun je spreken over alles wat je ook maar hebt gedacht en wat je ook maar op dat moment hebt gezegd, en over wat je beweegredenen waren en hoe bedrieglijk je was. Maar als je jezelf bloot moet leggen tegenover een ander mens, kan de moed je in je schoenen zinken en kun je afzien van je voornemen het te doen omdat je je gezicht wilt redden. Het is dus heel moeilijk deze dingen in de praktijk te brengen. Als je gevraagd wordt in algemene termen te spreken, ben je in staat om te zeggen dat er soms persoonlijke beweegreden meespelen in de dingen die je doet of zegt, dat je woorden en acties verraderlijkheid, onzuiverheden, leugens en bedrog, alsook je eigen doelstellingen bevatten. Maar wanneer je iets overkomt, als je jezelf moet ontleden en moet openbaren hoe datgene wat je is overkomen zich van begin tot eind heeft afgespeeld, welke van de woorden die je hebt uitgesproken bedrieglijk waren, welke beweegredenen ze bevatten, wat je in je hart dacht en hoe je kwaadaardig en verraderlijk was, dan kan het heel goed zijn dat je je zenuwen niet in bedwang kunt houden zodat je toch niet bereid bent jezelf zo gedetailleerd te openbaren of zo specifiek te zijn in wat je zegt. Er zullen zelfs mensen zijn die het verbloemen en zeggen: “Het was gewoon een van die dingen die soms gebeuren. Het volstaat te zeggen dat de mens behoorlijk bedrieglijk, verraderlijk en onbetrouwbaar is.” Dit is het onvermogen je verdorven wezen, bedrieglijkheid en verraderlijkheid correct onder ogen te zien. Je gesteldheid is er altijd een van ontwijken, je toestand heeft altijd een ontwijkend karakter, je vergeeft jezelf altijd en bent niet in staat om voor deze zaak te lijden of een prijs te betalen. …

… Wanneer je jezelf niet blootlegt, hoe kun je dan bewijzen dat je toegeeft dat je werkelijk bedrieglijk bent? Als je jezelf niet blootlegt, en als iemand anders het ook niet doet, als jullie allemaal verborgen blijven, in jullie harten je eigen individuele plannen koesteren, en als iedereen een privéruimte binnen zijn eigen hart blijft houden, hoe kun je dan spreken over echte ervaring? Hoe kan ook maar iemand van jullie werkelijke ervaringen met anderen communiceren? “Ervaringen delen en communiceren” betekent spreken over elke gedachte in je hart, over je gesteldheid, over je ervaringen en kennis van Gods woord, en over de verdorven gesteldheid binnen in je. En daarna onderscheiden anderen deze dingen: ze accepteren wat positief is en erkennen wat negatief is. Alleen dit is delen en alleen dit is werkelijk communiceren. Het betekent niet eenvoudigweg inzicht hebben in de woorden van God of een gedeelte van een lofzang, zomaar communiceren en er vervolgens niets mee doen, en niets zeggen dat betrekking heeft op je eigen werkelijke leven. Iedereen praat over leerstellingen en theoretische kennis en zegt niets over kennis geput uit werkelijke ervaringen. Jullie allen vermijden het te spreken over zulke dingen, over je persoonlijk leven, over je leven in de kerk met je broeders en zusters, en over je eigen innerlijke wereld. Hoe kan er op die manier werkelijke communicatie zijn tussen mensen? Hoe kan er werkelijk vertrouwen zijn? Dat kan er niet zijn! … Zonder dit soort communicatie en uitwisseling tussen de broeders en zusters in de kerk zou er nooit harmonie onder broeders en zusters heersen. Dit is een van de vereisten om eerlijk te zijn.

Er zijn mensen die zeggen: “Het is moeilijk om eerlijk te zijn. Moet ik alles wat ik in mijn hart denk aan anderen vertellen? Is het niet voldoende om over de positieve dingen te communiceren? Ik hoef mensen toch niet te vertellen over mijn duistere en verdorven kant?” Als je niet over deze dingen spreekt en jezelf niet ontleedt, zul je jezelf nooit leren kennen, zul je nooit weten wat voor persoon je bent en bestaat er geen kans dat anderen je vertrouwen. Dit is een feit. Als je wilt dat anderen je vertrouwen, moet je eerst eerlijk zijn. Om eerlijk te zijn, moet je je hart eerst blootleggen zodat iedereen je hart kan zien, alles kan zien wat jij denkt, en je ware gezicht kan zien; je moet niet doen alsof of proberen jezelf in te dekken. Dan pas zullen mensen je vertrouwen en je als eerlijk beschouwen. Dit is de meest fundamentele praktijk en de eerste vereiste voor eerlijkheid. Je doet altijd alsof, je veinst altijd heiligheid en deugd, dat je geweldig bent en over hoge morele kwaliteiten beschikt. Je laat mensen je verdorvenheid en tekortkomingen niet zien. Je toont de mensen een vals beeld zodat ze geloven dat je fatsoenlijk, geweldig, zelf-opofferend, onpartijdig en onbaatzuchtig bent. Dit is bedrieglijk. Doe niet alsof en verpak jezelf niet, maar leg jezelf en je hart bloot zodat anderen het kunnen zien. Als je je hart voor anderen bloot kunt leggen, dat wil zeggen, als je alles wat je in je hart denkt en van plan bent om te doen kunt blootleggen – ongeacht of het nu positief of negatief is – ben je dan niet eerlijk? Als je in staat bent je voor de ogen van anderen bloot te leggen, zal God je ook zien en zeggen: “Je hebt jezelf voor de ogen van anderen blootgelegd, dus zul je voor mij zeker ook eerlijk zijn.” Als je je alleen blootlegt voor God, uit het zicht van anderen, en tegenover hen altijd doet alsof je geweldig en deugdzaam, of rechtvaardig en onbaatzuchtig bent, wat zal God dan denken en wat zal Hij dan zeggen? God zal zeggen: “Je bent werkelijk bedrieglijk, je bent puur hypocriet en kleingeestig, en je bent niet eerlijk.” God zal je op deze manier veroordelen. Als je eerlijk wilt zijn, zul je in staat moeten zijn, wat je ook ten overstaan van God of mensen doet, je open te stellen en je hart aan anderen te openbaren. Is dit makkelijk te realiseren? Het vereist tijd om in onze harten te strijden en doorlopend te oefenen. Beetje bij beetje zullen onze harten worden geopend en zullen we in staat zijn onszelf bloot te leggen.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De meeste mensen zijn tegenwoordig te bang om hun daden voor God te brengen. Je kunt Zijn vlees misschien wel misleiden, maar Zijn Geest niet. Alles wat Gods supervisie niet kan verdragen, is niet in overeenstemming met de waarheid. Dat moet je wegdoen, anders zondig je tegen God. Dus of je nu bidt, met je broeders en zusters praat en communiceert, of je plicht vervult en je zaken behartigt: je moet je hart voor God brengen. Wanneer je je taak doet, is God met je. Zolang je bedoelingen zuiver en voor het werk van Gods huis zijn, zal Hij alles wat je doet aanvaarden. Wijd je dus ernstig toe aan de vervulling van je taak. …

… Alles wat je doet, elke daad, elke bedoeling en elke reactie moet je voor God brengen. Zelfs je dagelijkse geestelijke leven − je gebeden, je nabijheid tot God, het eten en drinken van Gods woorden, communiceren met je broeders en zusters, het leven van de kerk leiden en je dienstbaarheid in partnerschap − moet je voor God en onder Zijn supervisie brengen. Dat alles zal je vooruitgang bevorderen. Gods supervisie leren aanvaarden is een zuiveringsproces. Hoe meer je Gods supervisie aanvaardt, hoe zuiverder je wordt en hoe meer je overeenkomstig Gods wil leeft. Dan hoor je de roep van losbandigheid en buitensporigheid niet meer, maar leeft je hart in Zijn tegenwoordigheid. Hoe meer je Zijn supervisie aanvaardt, hoe beschaamder Satan is en hoe beter je het vlees kunt verzaken. Gods supervisie aanvaarden is dus een pad dat mensen moeten beoefenen. Wat je ook doet, ook tijdens de communicatie met je broeders en zusters, als je je daden voor God brengt en Zijn supervisie zoekt, en als je de bedoeling hebt om God Zelf te gehoorzamen, dan is wat je doet veel juister. Alleen als je alles wat je doet voor God brengt en Gods supervisie aanvaardt, kun je iemand worden die in Gods tegenwoordigheid leeft.

uit ‘God maakt mensen naar Zijn hart volmaakt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden. … Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen? Als je hypocriet en goed in de sociale omgang bent, ga je lichtvaardig met God om. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Als jij je plicht wilt vervullen zonder slordig te zijn en zonder God te misleiden, moet je de kwestie oplossen of je al of niet een eerlijk persoon bent. Terwijl jij je plicht doet, moet je aanvaarden dat er gesnoeid en behandeld wordt, je moet de scherpe blik van Gods Geest aanvaarden en je moet strikt in overeenstemming met Gods eisen praktiseren. Als je ontdekt dat je slordig bent in het uitvoeren van je plicht, bid dan tot God. Als je ontdekt dat je God probeert te misleiden, dan moet je die zonde erkennen. Je mag die niet toedekken en niet doen alsof, laat staan dat je de feiten verdraait om anderen de schuld te geven. Zo serieus moet je zijn over de dingen die je doet en je moet ernstig omgaan met al je woorden en daden. Wees recht door zee en zakelijk, zoek de waarheid in de feiten en bezoedel je woorden niet door net te doen alsof. Als je een zonde ontdekt moet je niet alleen tot God bidden, maar het ook openlijk aan anderen bekennen. Schrik daar niet voor terug uit bezorgdheid om je eigen reputatie. Je moet de feiten dapper onder ogen zien. Dat soort praktiseren is betekenisvol en het doet je gegarandeerd goed. Om te beginnen kan het je vertrouwen vergroten om een eerlijk mens te zijn. Ten tweede kan het je leren niet bang te zijn voor vernedering, en om je ijdelheid en zelfingenomenheid op te geven. Ten derde kan het je de moed geven om de feiten onder ogen te zien en te respecteren. Ten vierde kan het de wil in je kweken om serieus om te gaan met de dingen die je doet. Als mensen dat een tijdje hebben geoefend, zullen ze veel oprechter hun plichten vervullen, zullen ze reëler en minder vals zijn in de dingen die ze doen. Binnen een paar jaar worden het eerlijke mensen die de dingen die ze doen oprecht en serieus aanpakken en met verantwoordelijkheidsgevoel zaken afhandelen. Zulke mensen zijn betrekkelijk betrouwbaar bij het vervullen van hun plicht en het verrichten van hun werk. Alleen wanneer het huis van God gebruikmaakt van zulke mensen, is er de garantie dat er niets verkeerd zal gaan.

uit ‘Alleen een eerlijk iemand zijn, is ware bekering’ in ‘Verzameling preken − voorziening voor het leven’

Op dit ogenblik zit je in het trainingsproces om een eerlijk mens te worden. Waar zou je tijdens het trainingsproces aandacht aan moeten schenken? Je zou aandacht moeten schenken aan het kennen van God en aan het begrijpen van de waarheid, en je zou een werkelijk intrede vanuit de positieve kant moeten bewerkstelligen. Als je vanuit de positieve kant binnengaat zal de verdorvenheid van de negatieve kant vanzelf verminderen. Dit is cruciaal. Bijvoorbeeld, om een eerlijk mens te zijn, zul je jezelf eerst moeten uitrusten met de werkelijkheid en waarheid van het zijn van een eerlijk mens. Nadat je dit hebt gedaan, zal het eerlijke deel van je toenemen en zullen de leugens en sluwheid vanzelf verminderen, nietwaar? Net als een kopje gevuld met vies water. Je kunt water het niet uit het kopje gieten, dus wat zou je moeten doen? Je moet wat schoon, goed water in het kopje gieten en het goede water zal vanzelf het vieze water uit het kopje spoelen. Je moet je nu uitrusten met de waarheid. Zodra de waarheid bij je binnengaat, zullen de negatieve dingen in je vanzelf verdwijnen.

uit ‘Hoe je het probleem van liegen bij de wortel aanpakt’ in ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven I’

9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?