XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(II) Woorden over bidden tot God en Hem aanbidden

11. Het gebed is niet een soort ritueel; het is een echte communicatie tussen mensen en God en het heeft een diepgaande betekenis. Wat kunnen we aan het gebed van mensen zien? Daaraan kunnen we zien dat ze God rechtstreeks dienen. Als je het gebed als een ritueel beschouwt, dan dien je God zeker niet goed. Als je niet serieus en oprecht bidt, dan kan gezegd worden dat vanuit God gezien jij als persoon niet bestaat. Als dat het geval is, hoe kun je dan de Heilige Geest in je laten werken? Het resultaat zal zijn dat je uitgeput raakt als je enige tijd hebt gewerkt. Vanaf nu zul je zonder gebed niet meer kunnen werken. Door gebed ontstaat werk, door gebed ontstaat dienst. Als je een persoon bent die leidt en God dient, maar toch jezelf nooit aan het gebed hebt overgegeven of nooit serieus hebt gebeden, dan zal jouw manier van dienen uiteindelijk je val betekenen. … Als je regelmatig in Gods aanwezigheid kunt komen en vaak tot Hem kunt bidden, bewijst dit dat je God als God behandelt. Als je dingen vaak zelf doet en vaak verzuimt te bidden en allerlei dingen achter Zijn rug om doet, dan dien je God niet, maar ben je veeleer alleen maar met je eigen zaken bezig. Zul je als zodanig niet worden veroordeeld? Van de buitenkant lijkt het niet alsof je iets storends hebt gedaan, en het lijkt ook niet alsof je God hebt gelasterd, maar je zult toch alleen maar je eigen ding doen. Wanneer je dit doet, stoor je dan niet? Zelfs als het oppervlakkig gezien niet zo lijkt, in essentie verzet je je tegen God.

uit ‘De betekenis en de praktijk van het gebed’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

12. Nadat God de mensheid geschapen en van een geest voorzien had, drukte Hij ze het volgende op het hart: als ze God niet aanriepen, zouden ze geen verbinding met Zijn Geest kunnen krijgen, waardoor ze de ‘satelliettelevisie’ uit de hemel niet op aarde konden ontvangen. Wanneer God niet langer in de geest van mensen is, is er een zetel voor andere dingen vrij. Zo grijpt Satan de kans om binnen te komen. Wanneer mensen met hun hart in contact met God blijven, raakt Satan meteen in paniek en gaat hij er snel vandoor. God hoort de mensen roepen en geeft ze wat ze nodig hebben. Maar Hij ‘verblijft’ eerst niet in hen. Hij geeft ze gewoon steeds hulp vanwege hun geroep en mensen raken gehard door die innerlijke kracht, zodat Satan hier niet durft te komen om naar hartenlust te ‘spelen’. Op deze manier staan mensen voortdurend in verbinding met Gods Geest en durft Satan de boel niet te verstoren. Zonder Satans verstoring is ieders leven normaal en kan God zonder belemmeringen in iedereen werken. Op deze manier kan God Zijn doeleinden door mensen bereiken.

uit ‘Hoofdstuk 17’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

(Geselecteerde passage uit Gods woord)

Over de praktijk van het gebed

Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Voorheen volgden ze hun gewoontes in hun gebeden en deden ze maar wat en niemand heeft ooit volledig z’n hart gegeven aan God en echt tot God gebeden. Mensen bidden alleen tot God als er iets met hen gebeurt. Heb je ooit echt tot God gebeden in al die tijd? Heb je ooit tranen van pijn laten vloeien voor het aangezicht van God? Heb je ooit echt jezelf leren kennen voor het aangezicht van God? Heb je ooit intiem tot God gebeden? Bidden wordt geleidelijk aan geleerd. Als je niet gewoonlijk thuis bidt, dan kun je gewoonweg niet bidden in de kerk en als je normaliter niet bidt tijdens kleine bijeenkomsten, dan zul je niet in staat zijn om tijdens grote bijeenkomsten te bidden. Als je gewoonlijk God niet benadert of nadenkt over de woorden van God, dan zul je niets te zeggen hebben wanneer het op het gebed aankomt – en zelfs al zou je bidden, dan zou je alleen maar lippendienst bewijzen, niet daadwerkelijk aan het bidden zijn.

Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is. Je zult je bijzonder geïnspireerd voelen en na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden. Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn. Heb je ooit op deze manier gebeden?

En hoe zit het met de inhoud van het gebed? Je zou stap voor stap moeten bidden, in overeenstemming met je werkelijke toestand en dat wat door de Heilige Geest gedaan moet worden en je moet met God communiceren in overeenstemming met Gods wil en Zijn vereisten van de mens. Wanneer je begint te oefenen met je gebeden, geef je eerst je hart aan God. Probeer niet Gods wil te begrijpen; probeer alleen de woorden in je hart tot God uit te spreken. Wanneer je voor Gods aangezicht komt, spreek dan “O God! Vandaag pas realiseer ik me dat ik u ongehoorzaam ben geweest. Ik ben werkelijk corrupt en verachtelijk. Voorheen was ik m’n tijd aan het verdoen; vanaf vandaag zal ik voor u leven. Ik zal een betekenisvol leven leiden en uw wil bevredigen. Ik zou dat doen, opdat uw Geest altijd werkt in mij en mij altijd illuminatie en verlichting geeft, zodat ik een krachtige en klinkende getuigenis voor u kan uitdragen, waardoor Satan uw glorie kan aanschouwen, uw getuigenis en het bewijs van uw overwinning in ons.” Wanneer je op deze manier bidt, zal je hart volkomen vrij gemaakt zijn en door op deze manier gebeden te hebben, zal je hart dichter bij God zijn en door vaak op deze manier te bidden, zal de Heilige Geest onvermijdelijk in je werkzaam zijn. Als je altijd op deze wijze tot God uitroept en je vastberadenheid voor God duidelijk maakt, dan zal de dag komen dat je vastberadenheid voor God geaccepteerd kan worden, dat je hart en heel je wezen ontvangen zullen worden door God en je uiteindelijk door God vervolmaakt zult worden. Het gebed is van uiterst belang voor jullie. Wanneer je bidt, ontvang je het werk van de Heilige Geest, je hart is dus aangeraakt door God en de kracht van de liefde voor God in je zal uit je voortkomen. Als je niet bidt vanuit je hart en je niet je hart opent om te communiceren met God, dan zal God geen manier hebben om in je te werken. Als je, nadat je gebeden hebt, alle woorden in je hart gesproken hebt en de Geest van God heeft niet gewerkt, als je je niet geïnspireerd voelt van binnen, dan toont dit aan dat je hart niet eerlijk is, dat je woorden niet waarachtig zijn en nog steeds onzuiver. Als je, nadat je gebeden hebt, tevredenheid voelt, dan zijn je gebeden geaccepteerd door God en heeft de Geest van God in je gewerkt. Als iemand die voor God dient, kun je niet zonder gebeden. Als je communicatie met God daadwerkelijk als iets zinvol en waardevol beschouwt, kun je dan het gebed verzaken? Niemand kan zonder communicatie met God zijn. Zonder het gebed, leef je in het vlees, leef je in de slavernij van Satan; zonder het werkelijke gebed, leef je onder invloed van de duisternis. Ik hoop dat de broeders en zusters in staat zullen zijn om elke dag waarlijk te bidden. Dit is echter niet het naleven van een doctrine, maar een effect dat bereikt moet worden. Ben je bereid om wat minder te slapen en voldoening te vinden, ochtendgebeden uit te spreken bij het aanbreken van de ochtend en dan te genieten van de woorden van God? Als je bidt en de woorden van God eet en drinkt, dan zul je, op deze manier, met een zuiver hart, meer geaccepteerd worden door God. Als je dit dagelijks doet, het oefenen om je hart elke dag aan God te geven en het communiceren met God, dan zal je kennis van God met zekerheid toenemen en zul je beter in staat zijn om Gods wil te begrijpen. Je moet zeggen: “O God! Ik wens mijn plicht te vervullen, zodat u in ons verheerlijkt mag worden en mag genieten van de getuigenis in ons, deze groep mensen, ik kan alleen maar mijn hele wezen aan u toewijden. Ik smeek u om in ons werkzaam te zijn, zodat ik u waarlijk kan liefhebben en u tevreden kan stellen en u tot het doel maak dat ik nastreef.” Wanneer je vervuld bent met deze last, zal God je zeker vervolmaken; je moet niet alleen voor jezelf bidden, maar ook omwille van het doen van Gods wil en omwille van de liefde voor Hem. Dat is het ware gebed. Bid je om de wil van God te doen?

Voorheen, wisten jullie niet hoe jullie moesten bidden en zagen jullie het gebed over het hoofd; vandaag moeten jullie je best doen om jezelf te leren bidden. Als je niet in staat bent om de kracht binnenin je op te roepen om van God te houden, hoe kun je dan bidden? Je moet zeggen: “O God! Mijn hart is niet in staat om werkelijk van u te houden, ik wens om van u te houden, maar ik kom de kracht te kort. Wat moet ik doen? Ik verlang van u om de ogen van mijn geest te openen, ik wens dat uw Geest mijn hart aanraakt, zodat ik voor uw aangezicht ontdaan ben van mijn passiviteit en ongedwongen door enig persoon, materie of ding; ik leg mijn hart volkomen bloot voor u, zodat mijn hele wezen aan u is toegewijd en u mag mij testen hoe u dat ook zou willen. Nu geef ik geen aandacht aan mijn vooruitzichten, noch ben ik gebonden door de dood. Gebruikmakend van mijn hart dat van u houdt, wens ik de weg van het leven te zoeken. Alle dingen en gebeurtenissen zijn in uw handen, mijn lot is in uw handen en bovenal is mijn hele leven onder controle van uw handen. Nu volg ik de liefde voor u na en ongeacht of u mij u laat liefhebben, ongeacht hoe Satan zich ermee bemoeit, ik ben vastbesloten om van u te houden.” Wanneer je op zulke dingen stuit, bid je op deze manier. Als je dit elke dag doet, dan zal de kracht om van God te houden geleidelijk toenemen.

Hoe kan iemand een waarlijk het gebed beginnen?

Terwijl je bidt, moet je hart in vrede zijn met God en moet het oprecht zijn. Je bent werkelijk aan het communiceren met God en tot Hem aan het bidden; je moet God niet om de tuin leiden door mooi klinkende woorden te gebruiken. Het gebed moet gericht zijn op dat wat God vandaag verlangt te bereiken. Vraag God om je verlichting en illuminatie te brengen en maak de toestand waarin je verkeert en moeilijkheden duidelijk in je gebed tot God en toon je vastberadenheid aan God. Het gebed is niet het volgen van een procedure, maar het zoeken van God door je waarachtige hart te gebruiken. Vraag God om je hart te beschermen, waardoor het mogelijk wordt om vaak in vrede voor God te zijn, zodat je in staat zult zijn om jezelf te leren kennen, jezelf te minachten en jezelf te begeven in de omgeving die God voor je heeft ingesteld, zodat het mogelijk voor je is om zodoende een normale relatie met God te hebben, hetgeen jou iemand maakt die werkelijk van God houdt.

Wat is het belang van het gebed?

Het gebed is één van de manieren waarop iemand samenwerkt met God, het is een manier waarop iemand tot God spreekt en het is het proces waardoor iemand aangeraakt wordt door Gods Geest. Zogezegd zijn degenen die zonder het gebed leven dood zonder geest, het bewijs dat hen het vermogen ontbreekt om aangeraakt te worden door God. Zonder het gebed zijn mensen niet in staat om een normaal spiritueel leven te leiden, laat staan dat ze in staat zijn om het werk van de Heilige Geest na te volgen; zonder het gebed brengen ze schade toe aan hun relatie met God en zijn ze niet in staat om Gods goedkeuring te ontvangen. Als iemand die gelooft in God, zul je meer door Hem aangeraakt worden, hoe vaker je bidt. Zulke mensen hebben een grotere vastberadenheid en zijn beter in staat de laatste verlichting van God te ontvangen; met als resultaat dat alleen zulke mensen zo snel mogelijk volmaakt kunnen worden gemaakt door de Heilige Geest.

Wat is het effect dat door het gebed bereikt moet worden?

Mensen zijn in staat om het gebed in praktijk te brengen en het belang van het gebed te begrijpen, maar het effect dat door het gebed bereikt moet worden is geen eenvoudige zaak. Het gebed is geen kwestie van formaliteiten, of het volgen van een procedure, of het herhalen van de woorden van God, dat wil zeggen, het gebed betekent niet het nazeggen van woorden en anderen kopiëren. In het gebed, moet je je hart aan God geven, de woorden in je hart delen met God zodat je door God aangeraakt mag worden. Als je gebeden effectief moeten zijn, dan moeten ze gebaseerd zijn op het lezen door jou van Gods woorden. Alleen door te bidden te midden van Gods woorden zul je in staat zijn om meer verlichting en illuminatie te ontvangen. Een waarachtig gebed wordt getoond door een hart dat verlangt naar de vereisten die door God gesteld zijn en bereidheid om deze eisen te vervullen; je zult in staat zijn om alles te haten wat God haat, op basis waarvan je kennis hebt, je zult weten en duidelijkheid zult hebben over de waarheden door God uitgelegd. Vastberadenheid, geloof en kennis hebben en een te beoefenen pad na het gebed – alleen dat is waarlijk bidden en alleen het gebed als zodanig kan effectief zijn. Toch moet het gebed gebouwd worden op basis van het genieten van Gods woorden en communiceren met God in Zijn woorden, op basis van je hart dat in staat is om God te zoeken en in vrede zijn voor het aangezicht van God. Zo’n gebed heeft reeds het punt bereikt van werkelijke communicatie met God.

Basiskennis van het bidden:

1. Zeg niet blindelings wat in je opkomt. Er moet een last in je hart zijn, hetgeen wil zeggen dat je een doel moet hebben als je bidt.

2. Je gebeden moeten de woorden van God bevatten; ze moeten gebaseerd zijn op de woorden van God.

3. Wanneer je bidt kun je niet in het oude vervallen; je moet geen dingen naar voren brengen die al verouderd zijn. Je zou jezelf speciaal moeten trainen om de huidige woorden van de Heilige Geest te spreken; alleen dan zul je in staat zijn om connectie met God te maken.

4. Groepsgebed moet gericht zijn op een kern, hetgeen vandaag het werk van de Heilige Geest moet zijn.

5. Iedereen moet leren hoe te bidden voor anderen. Men moet datgene in Gods woorden vinden waarvoor hij wenst te bidden, gebaseerd op de last die men moet hebben en waarvoor men vaak moet bidden. Dit is één manifestatie van de zorg voor Gods wil.

Het leven in persoonlijk gebed is gebaseerd op het begrip van het belang van het gebed en de basiskennis van het gebed. Men moet vaak bidden voor zijn tekortkomingen in zijn dagelijkse leven en moet bidden gefundeerd op de kennis van Gods woorden om zodoende veranderingen te bereiken in de gezindheid van zijn leven. Ieder moet z’n eigen gebedsleven voor elkaar zien te krijgen, men moet bidden voor de kennis gebaseerd op Gods woorden, men moet bidden om zodoende te zoeken naar de kennis van Gods werk. Leg je actuele omstandigheden bij God neer, wees pragmatisch en besteed geen aandacht aan methode; de sleutel is om ware kennis te verkrijgen en om daadwerkelijk Gods woorden te ervaren. Iedereen die het binnengaan tot het spirituele leven nastreeft, moet in staat zijn om te bidden op verschillende manieren. Stil gebed, nadenken over de woorden van God, het werk van God leren kennen, enzovoorts – dit doelgerichte werk van communicatie is om zodoende ingang te krijgen tot een normaal spiritueel leven, het steeds beter maken van je eigen situatie voor het aangezicht van God, met grotere progressie in je leven als gevolg. Kortom, alles wat je doet – of het nou eten en drinken van Gods woorden, of stilletjes bidden of hardop afroepen – doe je om duidelijk Gods woorden te zien, evenals Zijn werk en datgene wat Hij in jou wenst te bereiken. Nog belangrijker, het is om zodoende de standaard te bereiken die God vereist en om je leven tot een hoger niveau te brengen. De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen. Het minimale criterium voor het gebed is dat je in staat moet zijn om je hart in vrede te behouden voor God, het moet zich niet van God verwijderen. Misschien heb je gedurende deze periode geen nieuwer of hoger zicht verkregen, maar je moet het gebed gebruiken om de dingen te behouden zoals ze zijn – je kunt niet achteruitgaan. Dit is wat je op z’n minst moet verwerven. Als je zelfs dit niet eens kunt bereiken, dan bewijst het dat je spirituele leven zich niet op het juiste pad begeeft; met als gevolg dat je niet in staat zult zijn om vast te houden aan je oorspronkelijke visie, het geloof in God mist en je vastberadenheid substantieel verdwijnt. Je ingang tot het spirituele leven is gemarkeerd door het feit of je gebeden op het juiste spoor zijn beland. Alle mensen moeten deze realiteit binnengaan, ze moeten allemaal het werk van bewuste training van het gebed voor zichzelf uitvoeren, niet passief afwachten, maar bewust zoeken om aangeraakt te worden door de Heilige Geest. Alleen dan zullen ze mensen zijn die waarlijk God zoeken.

Wanneer je begint met bidden, moet je realistisch zijn en niet boven jezelf uitstijgen; je kunt geen extravagante eisen stellen, hopende dat je, zodra je je mond opendoet, aangeraakt zult worden door de Heilige Geest, verlicht en illumineert, overladen met grote genade. Dat is onmogelijk – God doet geen dingen die bovennatuurlijk zijn. God vervult de gebeden van mensen op Zijn eigen tijd en soms test Hij je geloof om te zien of je nog loyaal aan Hem bent. Wanneer je bidt, moet je geloof, doorzettingsvermogen, en vastberadenheid hebben. Wanneer ze beginnen met zichzelf te trainen om te bidden, voelen de meeste mensen niet dat ze aangeraakt zijn door de Heilige Geest en verliezen zo de moed. Zo zal het niet voor elkaar gekregen worden! Je moet doorzettingsvermogen hebben, je moet je richten op het voelen van de aanraking door de Heilige Geest en op het zoeken en ontdekken. Soms is het pad dat je bewandelt het verkeerde pad; soms zijn je motivaties en opvattingen niet in staat om standvastig voor God te staan en zodoende beweegt Gods Geest je niet; zo zijn er ook tijden wanneer God kijkt of je wel of niet loyaal bent. Kortom, je moet meer moeite doen om jezelf te trainen. Als je ontdekt dat de weg die je gaat afwijkt, kun je de manier waarop je bidt veranderen. Zolang je waarachtig zoekt en verlangt te ontvangen, dan zal de Heilige Geest je met zekerheid in deze realiteit meenemen. Soms bid je met een waarachtig hart, maar voel je niet dat je in het bijzonder bent aangeraakt. Op zulke momenten als deze moet je vertrouwen op je geloof en vertrouwen dat God op je gebeden toeziet; je moet doorzettingsvermogen hebben met je gebeden.

Je moet eerlijk zijn en moet bidden om zodoende jezelf te ontdoen van de listigheid van je hart. Als je het gebed gebruikt om jezelf te zuiveren wanneer het nodig is en het gebruikt om aangeraakt te worden door de Geest van God, dan zal je gezindheid geleidelijk veranderen. Het ware spirituele leven is een leven van het gebed en het is een leven dat door de Heilige Geest is aangeraakt. Het proces van aangeraakt zijn door de Heilige Geest is het proces van de verandering van iemands gezindheid. Een leven dat niet aangeraakt is door de Heilige Geest is geen spiritueel leven, het is nog steeds een religieus ritueel; alleen zij die vaak zijn aangeraakt door de Heilige Geest en verlichting en illuminatie hebben ontvangen door de Heilige Geest, zijn mensen die het spirituele leven zijn binnengegaan. Ieders gezindheid zal continu veranderen als hij bidt en hoe meer hij is bewogen door de Geest van God, hoe meer proactief en gehoorzaam hij is. Zo ook, zal zijn hart geleidelijk aan gezuiverd worden, waarna zijn gezindheid geleidelijk zal veranderen. Zo is het effect van het ware gebed.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

14. Ook al spreken mensen tot God in een ontastbaar rijk, wanneer ze knielen om te bidden, toch moet je goed begrijpen dat hun gebeden ook een soort doorgeefluik zijn waarmee de Heilige Geest werkt. Als ze in de juiste toestand bidden en zoeken, zal de Heilige Geest tegelijkertijd ook aan het werk zijn. Dit is een soort harmonieuze samenwerking tussen God en de mensheid vanuit twee verschillende optieken; met andere woorden, het is God die de mensen helpt met bepaalde kwesties om te gaan. Dit is een soort samenwerking van mensen als zij voor God verschijnen. Ook is het een soort methode van God om mensen te redden en te zuiveren. Bovendien is het voor de mensen het pad voor de juiste intrede in het leven. Het is niet een soort ceremonie. Gebed dient niet enkel om het enthousiasme van mensen aan te wakkeren. Als het alleen daar om ging, dan zou gewoon de schijn ophouden en wat slogans roepen volstaan, en zou er geen noodzaak zijn om ook maar iets te vragen en zouden verering en vroomheid niet nodig zijn. Het belang van het gebed gaat zeer diep! Als je vaak bidt en als je weet hoe je moet bidden − regelmatig zowel onderdanig als redelijk bidden − dan zal je innerlijke gesteldheid bijzonder juist zijn. Als je vaak stem geeft aan die slogans tijdens je gebed, zonder enige last te dragen en zonder te bedenken welk deel redelijk is van wat je in gebed zegt, welke van jouw woorden onredelijk zijn en welke manier van spreken geen ware verering is, en als je nooit serieus bent over deze zaken, dan zullen je gebeden niet slagen en zul je altijd een abnormale innerlijke gesteldheid hebben. Je zult nooit diep ingaan op de lessen over wat normaal verstand is, wat ware onderwerping is, wat ware verering is, en waar jij tijdens het gebed staat. Dit zijn allemaal subtiele zaken.

uit ‘De betekenis en de praktijk van het gebed’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

15. Veel te vaak ontbreekt het aan verstand in jullie gebeden. Altijd bidden jullie op de volgende toon: “O God! Omdat u mij deze plicht hebt laten uitvoeren, moet u ervoor zorgen dat alles wat ik doe gepast is, zodat uw werk niet onderbroken wordt en de belangen van Gods familie niet worden geschaad. U moet mij beschermen …” Een dergelijk gebed is toch veel te onredelijk? … Kijk naar de gebeden van Jezus (hoewel Zijn gebeden hier niet worden genoemd om mensen Zijn plaats of functie te laten innemen). In de hof van Gethsemane bad Hij: “Als het mogelijk is […].” Dat betekent: als het mogelijk is. Dit werd gezegd in een gedachtewisseling. Hij zei niet: “Ik smeek u”. Met een onderdanig hart en in een onderdanige toestand bad Hij: “Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt” (Matteüs 26:39). Op die manier bad Hij de tweede keer nog steeds, en de derde keer bad Hij: “laat het dan gebeuren zoals u het wilt”. Toen Hij de bedoelingen van God de Vader had begrepen, zei Hij: “laat het dan gebeuren zoals u het wilt”. Hij was in staat Zich volledig te onderwerpen, zonder enige persoonlijke keuzes te maken. Hij zei: “als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!” Wat betekende dat? Hij bad op deze manier, omdat Hij aan het grote lijden dacht van het bloeden aan het kruis tot Zijn laatste ademtocht – en dit roerde het onderwerp van de dood aan – en omdat Hij de bedoelingen van God de Vader nog niet helemaal had begrepen. Gezien het feit dat Hij zo kon bidden, ondanks de gedachte aan het lijden, was Hij uiterst onderdanig. Zijn manier van bidden was normaal. Hij stelde geen voorwaarden in Zijn gebed, en zei ook niet dat deze drinkbeker van Hem moest worden weggenomen. Zijn doel was eerder Gods bedoelingen te zoeken in een situatie die Hij niet begreep. De eerste keer dat Hij bad, begreep Hij het niet helemaal en zei Hij: “Als het mogelijk is […] maar zoals u het wilt.” Hij had tot God gebeden in een staat van onderworpenheid. De tweede keer bad Hij op dezelfde wijze. Hij bad in totaal drie keer (deze drie gebeden vonden natuurlijk niet binnen slechts drie dagen plaats) en in Zijn laatste gebed kwam Hij tot een volledig begrip van Gods bedoelingen. Daarna vroeg Hij nergens meer om. In Zijn eerste twee gebeden zocht Hij in een staat van onderworpenheid. Mensen bidden echter gewoon niet zo. In hun gebeden zeggen ze: “God, ik smeek u dit of dat te doen, ik smeek u me in dit of dat de weg te wijzen, ik smeek u gemakkelijke omstandigheden voor mij te creëren …” Misschien zal Hij geen gemakkelijke omstandigheden voor je creëren en zal Hij je ontberingen laten lijden. Als mensen altijd maar zeiden: “God, ik vraag u om voorbereidingen voor mij te treffen en mij kracht te schenken.” Zo bidden is zo onredelijk! Je moet redelijk zijn wanneer je bidt, en je moet er daarbij vanuit gaan dat je je onderwerpt. Begrens je gebeden niet. Zelfs voordat je begint te bidden, begrens je al op de volgende manier: ik moet God smeken en ervoor zorgen dat Hij dit of dat doet. Deze wijze van bidden is zo onredelijk.

uit ‘De betekenis en de praktijk van het gebed’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

16. Soms – als je de woorden van God tot je neemt – wordt je geest aangeraakt en merk je dat je God alleen maar kunt liefhebben, dat er grote kracht in je is en dat er niets is dat je niet terzijde kunt zetten. Als je je zo voelt, ben je door de Geest van God aangeraakt, en is je hart geheel op God gericht, en zul je tot God bidden en zeggen: “O God! Wij zijn werkelijk voorbestemd en gekozen door u. Uw glorie geeft mij trots en het voelt glorieus om één van uw volk te zijn. Ik zal alles gebruiken en alles geven om uw wil te doen en zal al mijn jaren en een heel leven van inspanning toewijden aan u.” Als je zo bidt, zal er oneindige liefde voor God en ware gehoorzaamheid aan God in je hart zijn. Heb je ooit een ervaring als deze gehad? Als mensen vaak door de Geest van God worden aangeraakt, zijn ze zeer bereid om zichzelf in hun gebed aan God toe te wijden: “O God! Ik wens uw dag van glorie te aanschouwen en ik wil voor u leven. Er is niets waardiger of van meer betekenis dan voor u te leven en ik heb niet het minste verlangen om voor Satan of voor het vlees te leven. U richt mij op door mij in staat te stellen om vandaag voor u te leven.” Als je op deze manier hebt gebeden, zul je het gevoel hebben dat je je hart alleen maar aan God kunt geven, dat je God moet winnen en dat je bijzonder ongaarne zou sterven zonder dat je God tijdens je leven hebt gewonnen. Nadat je zo’n gebed hebt uitgesproken, zal er een onuitputtelijke kracht in je zijn en je zult niet weten waar deze vandaan komt. Er zal een onmetelijke kracht in je hart zijn en je zult je er bewust van zijn dat God zo beminnelijk is en dat Hij het waard is om van te houden. Dit is wanneer je door God aangeraakt zal zijn. Allen die zo’n ervaring hebben gehad, zijn door God aangeraakt. Degenen die vaak door God worden aangeraakt, zien veranderingen in hun leven plaatsvinden. Ze zijn vastberaden en bereid om God helemaal te winnen. De liefde voor God in hun hart is sterker. Hun hart is geheel op God gericht. Ze hechten geen belang aan familie, de wereld, verwikkelingen of hun toekomst en ze zijn bereid om een leven van inspanning aan God toe te wijden. Allen die door de Geest van God zijn aangeraakt, zijn mensen die de waarheid zoeken en hoop hebben om door God volmaakt gemaakt te worden.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

17. Deze man, Petrus, was van uitstekend kaliber, maar zijn achtergrond was heel anders dan die van Paulus. Zijn ouders vervolgden mij, zij behoorden demonen toe die bezeten waren door Satan. Daarom kun je niet zeggen dat zij de weg aan Petrus hebben doorgegeven. Petrus was gevat, had een aangeboren intelligentie en werd van jongs af aan door zijn ouders geadoreerd. Maar toen hij opgroeide werd hij hun vijand, want hij wilde mij leren kennen en dat bracht hem ertoe om zijn ouders de rug toe te keren. Dat deed hij omdat hij in de allereerste plaats geloofde dat de hemelen en de aarde en alle dingen in handen zijn van de Almachtige, en dat al het goede van God afkomstig is en rechtstreeks van Hem komt, zonder enige bemoeienis van Satan. Met het voorbeeld van zijn ouders als contrast was het voor hem des te gemakkelijker om mijn liefde en genade te herkennen, waardoor hij een nog grotere passie kreeg om mij te zoeken. Hij gaf niet alleen aandacht aan het eten en drinken van mijn woorden, maar nog meer aan het begrijpen van mijn bedoelingen. Hij was altijd verstandig en behoedzaam met zijn gedachten, steeds scherpzinnig van geest, en daarom in staat om mij te behagen in alles wat hij deed. In het dagelijks leven besteedde hij veel aandacht aan het leren van mensen die in het verleden hadden gefaald om zichzelf aan te sporen tot nog meer ijver. Hij was bang om in de netten van het falen te geraken. Hij besteedde ook veel aandacht aan het in zich opnemen van het geloof en de liefde van allen die door de eeuwen heen van God hadden gehouden. Zo groeide hij niet alleen heel snel in het negatieve, maar wat veel belangrijker was, ook in het positieve, totdat hij in mijn aanwezigheid de mens werd die mij het beste kende. Om die reden is het niet moeilijk om je voor te stellen hoe hij mij alles wat hij had in handen kon geven en niet langer zijn eigen meester was, zelfs niet bij het eten, aankleden, slapen, of op de plek waar hij verbleef. Voor hem werd het behagen van mij in alle dingen de basis waarop hij genoot van mijn overdaad. Ik heb hem zo vaak beproefd, waarbij hij halfdood was. Maar zelfs te midden van die honderden beproevingen verloor hij nooit het geloof in mij. Nooit was hij gedesillusioneerd. Zelfs toen ik zei dat ik hem had verworpen, verslapte hij niet en verviel niet tot wanhoop. Hij ging door zoals daarvoor en voerde zijn principes uit om mij op een praktische manier lief te hebben. Ik vertelde hem – hoewel hij van me hield – dat ik hem niet zou belonen, maar hem aan het einde van zijn leven aan Satan zou overleveren. Te midden van deze beproevingen, die zijn vlees niet raakten, maar die beproevingen waren aan de hand van woorden, bad hij nog steeds tot mij: o God! Onder de hemelen en de aarde en de ontelbare dingen, is er één mens, één schepsel of iets wat niet in handen is van u, de Almachtige? Wanneer u mij genade wilt betonen, verheugt mijn hart zich in afwachting van uw genade. Wanneer u het oordeel over mij wenst te vellen, dan voel ik – hoe onwaardig ik ook mag zijn – des te meer het diepe mysterie van uw daden, omdat u vervuld bent van gezag en wijsheid. Ook als mijn vlees lijdt, voel ik mij getroost in de geest. Hoe zou ik uw wijsheid en uw daden niet kunnen verheerlijken? Zelfs als ik zou sterven na u te hebben leren kennen, zou ik er altijd gewillig en klaar voor zijn. O, Almachtige! Het is toch niet zo dat u uzelf niet echt aan mij wilt laten zien? Het is toch niet zo dat ik echt onwaardig ben om uw oordeel te ontvangen? Kan het zijn dat er iets in mij is dat u niet wilt zien? Hoewel Petrus te midden van dit soort beproevingen niet in staat was om mijn bedoelingen precies te begrijpen, is het duidelijk dat hij het als een kwestie van trots en persoonlijke glorie zag om door mij gebruikt te worden (zij het dan alleen om mijn oordeel te ontvangen zodat de mensheid mijn majesteit en toorn zou kunnen zien). Hij was allesbehalve bedroefd door deze beproevingen. Vanwege zijn trouw in mijn aanwezigheid, en vanwege mijn zegeningen voor hem, is hij duizenden jaren lang een voorbeeld en een model voor de mensheid geweest. Is dit niet precies het voorbeeld dat jullie zouden moeten volgen?

uit ‘Hoofdstuk 6’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

18. Toen hij door God werd getuchtigd, bad Petrus: “O God! Mijn vlees is ongehoorzaam en u tuchtigt mij en oordeelt mij. Ik verheug me over uw tuchtiging en oordeel en zelfs als u mij niet wilt, zie ik in uw oordeel uw heilige en rechtvaardige gezindheid. Wanneer u mij oordeelt, zodat anderen uw rechtvaardige gezindheid in uw oordeel kunnen aanschouwen, voel ik mij tevreden. Ik wens alleen dat uw gezindheid getoond kan worden zodat uw rechtvaardige gezindheid door alle schepselen gezien mag worden en ik u zuiverder lief kan hebben door uw oordeel en de gelijkenis kan krijgen van iemand die rechtvaardig is. Dit oordeel van u is goed, want zo is uw genadige wil. Ik weet dat er nog steeds veel in mij is hetgeen opstandig is en dat ik nog steeds niet in staat ben om voor u te verschijnen. Ik wens dat u mij nog meer oordeelt, hetzij door een vijandige omgeving of grote beproevingen; het maakt niet uit wat u doet, voor mij is het waardevol. Uw liefde is zo diepzinnig en ik ben bereid me over te geven aan uw genade zonder enige klacht.” Dit is de kennis van Petrus nadat hij het werk van God had ervaren en het is ook een getuigenis van zijn liefde voor God.

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid