XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart

XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart

5. Wat zijn de gevolgen als iemand in religie gelooft in God en blootstaat aan de misleiding en macht van de farizeeën en antichristen? Kan men door God worden gered als men op deze manier in God gelooft?

Bijbelverzen ter referentie:

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil” (Mat. 15:14).

De ​leiders​ van het volk misleiden het, het volk dat leiding zoekt, is op een dwaalspoor gebracht” (Jes. 9:15).

Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft. … Hoe talrijker de ​priesters​ werden, des te meer zondigden ze tegen mij. Maar ik zal hun aanzien verruilen voor schande. Ze teren op de ​zonden​ van mijn volk en hongeren naar nog meer. Ik zal volk en ​priesters​ over één kam scheren: ik zal hun wangedrag bestraffen, hun ​misdaden​ zal ik vergelden” (Hos. 4:6–9).

Relevante woorden van God:

Werk in het verstand van de mens wordt te gemakkelijk bereikt door de mens. Pastors en leiders in de religieuze wereld, bijvoorbeeld, vertrouwen op hun gaven en posities om hun werk te doen. Mensen die hen een lange tijd volgen, zullen worden geïnfecteerd door hun gaven en zullen worden beïnvloed door delen van wat zij zijn. Zij richten zich op de gaven, vaardigheden en kennis van mensen en ze geven aandacht aan sommige bovennatuurlijke dingen en vele diepgaande onrealistische doctrines (deze diepgaande doctrines zijn natuurlijk onbereikbaar). Ze richten zich niet op veranderingen aan de gezindheid van de mens, maar richten zich liever op het trainen van het preken, de werkvaardigheden en de kennis van de mens en rijke religieuze doctrines. Zij richten zich niet op hoezeer de gezindheid van mensen wordt veranderd, of hoezeer mensen de waarheid begrijpen. Ze geven geen aandacht aan de substantie van mensen, en proberen nog minder de normale en abnormale toestanden van de mens te kennen. Ze gaan niet in tegen de opvattingen van de mens, openbaren deze niet en herstellen hun tekortkomingen of corruptie al helemaal niet. De meeste mensen die hen volgen, dienen met hun natuurlijke gaven en wat zij uitdrukken is kennis en vage religieuze waarheid, die de realiteit uit het oog zijn verloren en absoluut niet in staat zijn mensen van leven te voorzien.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Diegenen die geen oordeel hebben ondergaan, uiten niets dan menselijk vlees en gedachten, vermengd met een grote hoeveelheid menselijke intelligentie en aangeboren talenten. Het is niet de accurate uitdrukking door de mens van Gods werk. De mensen die hen volgen worden bij hen gebracht door hun aangeboren kaliber. Omdat zij te veel opvattingen en ervaringen van de mens uitdrukken, die vrijwel los staan van Gods oorspronkelijke bedoeling en hier te ver van afwijken, is het werk van dit type persoon niet in staat om mensen voor God te brengen, maar enkel tot zichzelf. … Wat hij vraagt van mensen varieert niet van persoon tot persoon; hij werkt niet in overeenstemming met de werkelijke noden van de mensen. In dit type werk zijn er te veel regels en te veel doctrines. Het kan mensen niet in de realiteit brengen of in de normale praktijk van groei in het leven. Het kan mensen enkel in staat stellen om te steunen op een paar waardeloze regels. Dergelijke leiding kan mensen alleen maar naar het verkeerde pad leiden. Hij leidt je om te worden hoe hij zelf is; hij kan je brengen naar wat hij heeft en is.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn in de kerk veel mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben en wanneer er iets bedrieglijks gebeurt, blijven ze gewoon aan Satans kant staan. Wanneer zij de lakeien van Satan worden genoemd, voelen zij zich erg onrechtvaardig behandeld. En je zou kunnen zeggen dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, maar ze staan altijd aan de kant zonder waarheid. Er is geen enkel cruciaal moment geweest dat ze aan de kant van de waarheid stonden, geen enkele keer dat ze opstonden en voor de waarheid pleitten, dus hebben ze echt geen onderscheidingsvermogen? Waarom staan ze dan altijd aan Satans kant? Waarom zeggen ze nooit één woord dat eerlijk of redelijk is ten aanzien van de waarheid? Is deze situatie echt ontstaan vanuit hun tijdelijke verwarring? Hoe minder onderscheidingsvermogen iemand heeft, des te minder ze in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan. Wat laat dit zien? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen van het kwaad houden? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen de trouwe nakomelingen van Satan zijn? Waarom kunnen zij altijd aan de kant van Satan staan en dezelfde taal als hij spreken? Al hun woorden en daden en hun uitdrukkingen bewijzen ruimschoots dat zij geen liefhebber van de waarheid zijn, maar eerder dat zij mensen zijn die de waarheid verafschuwen. Dat zij aan de kant van Satan kunnen staan, bewijst ruimschoots dat Satan echt houdt van deze kleine duivels die hun hele leven vechten omwille van Satan. Zijn al deze feiten niet overduidelijk? Als je echt iemand bent die de waarheid liefheeft, waarom heb je dan geen aandacht voor degenen die de waarheid in praktijk brengen en waarom volg je dan onmiddellijk diegenen die de waarheid niet in praktijk brengen zodra ze het ergens even niet mee eens zijn? Wat voor een probleem is dit? Het maakt me niet uit of je onderscheidingsvermogen hebt of niet, het kan me niet schelen wat voor grote prijs je hebt betaald, het kan me niet schelen hoe sterk je bent en het kan me niet schelen of je een lokale vileine slang bent of een leider die de vaandel draagt. Als je sterk bent is dat alleen met behulp van Satans kracht; als je hoog in aanzien staat, dan is dat alleen maar omdat er te veel om je heen zijn die de waarheid niet in praktijk brengen; als je nog niet bent verdreven, dan is dat omdat het nu niet de tijd is voor het werk van verdrijving, het is veeleer tijd voor het werk van vernietiging. Er is geen haast bij om je nu te verdrijven. Ik hoef alleen maar te wachten op de dag nadat je vernietigd bent om je te straffen. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengt zullen vernietigd worden!

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige mensen verheugen zich niet in de waarheid en nog minder in het oordeel. In plaats daarvan verheugen ze zich in hun macht en rijkdommen. Dat soort mensen wordt beschouwd als snobs. Zij komen uitsluitend af op die geloofsgemeenschappen in de wereld die invloed hebben en op die geestelijk leiders en leraren die van een theologische hogeschool komen. Ondanks dat ze de weg van de waarheid hebben aanvaard, blijven ze sceptisch en zijn ze niet in staat zichzelf volledig toe te wijden. Ze praten over offers brengen voor God, maar hun ogen zijn gericht op de grote geestelijk leiders en leraren, en Christus wordt opzijgeschoven. Hun hart is vol van roem, fortuin en glorie. Ze geloven er niets van dat zo'n onaanzienlijke man in staat is zovelen te overwinnen, dat iemand die zo onopvallend is, in staat is mensen te vervolmaken. Ze geloven er niets van dat deze stumperds die tussen het vuil en de mesthopen leven de mensen zijn die door God zijn uitverkoren. Als dát soort mensen door God gered zou worden, denken ze, zou het de wereld op zijn kop zijn en iedereen zou in een deuk liggen van het lachen. Ze geloven dat als God zulke sukkelaars uitkiest om te worden vervolmaakt, die hoge heren God Zelf zouden worden. Hun perspectief is besmet met ongeloof; sterker nog, het zijn belachelijke beesten. Want zij hechten alleen waarde aan positie, prestige en macht. Wat zij hoogachten, zijn grote groepen en geloofsgemeenschappen. Ze hebben geen enkel respect voor diegenen die geleid worden door Christus. Ze zijn niet meer dan verraders die zich van Christus, de waarheid en het leven hebben afgekeerd.

Wat jij bewondert, is niet de nederigheid van Christus, maar die valse herders met aanzien. Je houdt niet van de lieflijkheid of de wijsheid van Christus, maar van die lichtzinnige figuren die omgang hebben met de verachtelijke wereld. Je lacht om de pijn van Christus, die geen plaats heeft om Zijn hoofd neer te leggen, maar bewondert die levenloze wezens die offeranden wegkapen en zich wentelen in losbandigheid. Je bent niet bereid zij aan zij met Christus te lijden, maar stort je maar al te graag in de armen van die roekeloze antichristenen, hoewel ze je alleen maar vlees, alleen maar letters en alleen maar controle geven. Zelfs nu keert je hart zich nog steeds naar hen, hun reputatie, hun status en hun invloed. maar je blijft je verzetten tegen het werk van Christus en blijft weigeren het te aanvaarden. Daarom zeg ik dat je niet het geloof hebt dat inhoudt dat je Christus erkent. De enige reden waarom je Hem tot op de dag van vandaag hebt gevolgd, is dat je daartoe gedwongen werd. In je hart rijzen altijd maar weer imposante beelden op. Je kunt alles wat ze zeggen en doen, hun invloedrijke woorden en handen, maar niet vergeten. In jullie hart zijn ze voor altijd oppermachtig en voor altijd helden. Maar de Christus van vandaag niet. Hij is altijd maar weer onbetekenend in je hart en altijd maar weer is Hij je eerbied niet waard. Want Hij is veel te gewoon, heeft veel te weinig invloed en is allesbehalve verheven.

Hoe dan ook, ik zeg dat al diegenen die geen achting hebben voor de waarheid ongelovigen zijn en de waarheid verraden. Dat soort mensen zal nooit de goedkeuring van Christus ontvangen.

uit ‘Ben jij een ware gelovige van God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders. Als ze iemand tegenkomen die de ware weg preekt, dan zouden sommigen van hen zeggen: “We moeten onze leider raadplegen over ons geloof.” Hun geloof moet via een mens gaan. Is dat niet een probleem? Wat is er dan van deze leiders terechtgekomen? Zijn ze niet farizeeërs, valse herders, antichristen en struikelblokken geworden voor mensen in de aanvaarding van de ware weg? …

In het geloof in God van mensen, of ze nu anderen plachten te volgen of ze Gods wil niet tevreden stelden, moeten ze uiteindelijk voor God komen gedurende deze fase van het werk van de laatste dagen. Als je het fundament hebt dat je door deze fase van het werk bent gegaan en je toch anderen blijft volgen, is dat onvergeeflijk en zul je net zo eindigen als Paulus.

uit ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’

Het zou het beste zijn voor die mensen die zeggen dat ze God volgen om hun ogen te openen en goed te kijken om precies te zien in wie ze geloven: is het echt God waar je in gelooft of Satan? Als je weet dat waar je in gelooft niet God is maar je eigen afgoden, dan kun je het beste niet zeggen dat je een gelovige bent. Als je echt niet weet in wie je gelooft, kun je, weer, het beste niet zeggen dat je een gelovige bent. Dat zeggen zou godslastering zijn! Niemand dwingt je om in God te geloven. Zeg niet dat jullie in mij geloven, want ik heb dat soort woorden lang genoeg gehoord en ik wens ze niet opnieuw te horen, want waar jullie in geloven zijn de afgoden in jullie hart en de lokale vileine slangen onder jullie. Degenen die hun hoofd schudden als ze de waarheid horen, die breed glimlachen als ze over de dood horen spreken, zijn het nageslacht van Satan en het zijn allemaal objecten die geëlimineerd moeten worden.

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als er verschillende lokale vileine slangen in een kerk zijn, evenals een paar kleine ‘vliegen’ die hen volgen zonder enig onderscheidingsvermogen, als degenen van de kerk de greep en manipulatie van deze slangen nog steeds niet kunnen afhouden nadat ze de waarheid hebben gezien, dan zullen deze dwazen uiteindelijk worden vernietigd. Hoewel deze kleine vliegen misschien niets vreselijks hebben gedaan, zijn ze nog sluwer, nog gladder en ongrijpbaarder en iedereen die zo is zal worden vernietigd. Er zal niet één over zijn! Degenen die tot Satan behoren, zullen worden teruggestuurd naar Satan, terwijl zij die God toebehoren, zeker op zoek zullen gaan naar de waarheid; dit wordt bepaald door hun nutuur. Laat allen die Satan volgen omkomen! Deze mensen zullen geen medelijden ontvangen. Laat zij die naar de waarheid zoeken voorziening verkrijgen en sta hen toe dat zij naar hartenlust vreugde ervaren in Gods woord. God is rechtvaardig; Hij behandelt mensen niet onrechtvaardig. Als je een duivel bent dan ben je niet in staat om de waarheid in praktijk te brengen. Als je iemand bent die naar de waarheid op zoek is, dan is het zeker dat je niet door Satan gevangen wordt genomen – hier is geen twijfel over mogelijk.

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vanwege hun kleingeestige slimheid zullen degenen zonder onderscheidingsvermogen in de handen van slechte mensen komen te verkeren en zij zullen door slechte mensen op een dwaalspoor worden gebracht en zij zullen niet in staat zijn om terug te keren. Deze mensen moeten op deze manier worden behandeld, omdat ze de waarheid niet liefhebben, omdat ze niet in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan, omdat ze slechte mensen volgen, ze staan aan de kant van slechte mensen en omdat ze samenspannen met slechte mensen en zich tegen God verzetten. Zij weten heel goed dat die slechte mensen kwaad verspreiden maar ze verharden hun harten en volgen hen, die bewegen in weerwil van de waarheid. Zijn deze mensen die de waarheid niet in praktijk brengen maar die destructieve en verfoeilijke dingen doen niet allemaal kwaad aan het doen? Hoewel er onder hen mensen zijn die zichzelf koningen noemen en zij die er achteraan rennen, zijn hun God – tartende naturen niet allemaal hetzelfde? Welk excuus kunnen ze aanvoeren om te rechtvaardigen dat God hen niet redt? Welk excuus kunnen ze aanvoeren om te zeggen dat God niet rechtvaardig is? Is het niet hun eigen kwaad dat hen zal vernietigen? Is het niet hun eigen opstandigheid die ze naar de hel zal slepen? Degenen die de waarheid in praktijk brengen zullen uiteindelijk worden gered en door de waarheid worden vervolmaakt. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengen zullen uiteindelijk door de waarheid hun ondergang uitlokken. Dit zijn de bestemmingen die wachten op degenen die de waarheid in praktijk brengen en degenen die dat niet doen.

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Denk aan wat er gebeurde nadat de Joden Jezus aan het kruis nagelden, 2000 jaar geleden. De Joden werden verdreven uit Israël en vluchtten naar alle landen van de wereld. Velen werden gedood, en de hele Joodse staat onderging een nooit eerder vertoonde intensiteit van vernietiging. Ze hadden God aan het kruis genageld – een gruwelijke misdaad begaan – en Gods gezindheid geprovoceerd. Ze moesten voor hun daden betalen, en de consequenties van hun handelen ondergaan. Ze veroordeelden God, verwierpen God, en daarom hadden ze maar één lot: ze werden gestraft door God. Dit is de bittere consequentie en rampspoed die hun leiders voor hun land en natie veroorzaakt hadden.

uit ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart