5. De gevolgen van de onderwerping van iemand aan het bedrog van en beheersing door de farizeeën en antichristen van de religieuze wereld, en of zij door God kunnen worden gered

5. De gevolgen van de onderwerping van iemand aan het bedrog van en beheersing door de farizeeën en antichristen van de religieuze wereld, en of zij door God kunnen worden gered

Bijbelverzen ter referentie:

“Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil” (Mat. 15:14).

“De leiders van het volk misleiden het, het volk dat leiding zoekt, is op een dwaalspoor gebracht” (Jes. 9:15).

“Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hos. 4:6).

Relevante woorden van God:

Aan welke voorwaarden moet een mens voldoen om redding te ontvangen? Ten eerste moet hij de mogelijkheid hebben satanische antichristen te herkennen, dit aspect van de waarheid moet hij bezitten. Alleen door het bezit van dit aspect van de waarheid kan hij oprecht in God geloven en ervan afzien de mens te aanbidden of te volgen. Alleen mensen die antichristen kunnen herkennen zijn in staat oprecht in God te geloven en getuigenis te geven voor Hem. Om antichristen te herkennen, moeten mensen eerst leren mensen en dingen met volledige duidelijkheid en inzicht te zien. Ze moeten de essentie van de antichristen kunnen waarnemen en ze moeten al hun samenzweringen, trucjes, innerlijke motivatie en doelstellingen doorzien. Als je dit kunt, dan kun je stevig staan. Als je redding wil verkrijgen, dan is de eerste proef die je moet afleggen dat je leert hoe je Satan kunt verslaan en hoe je vijandige krachten en inmenging van de buitenwereld kunt overwinnen en te boven komen. Wanneer je eenmaal gestalte en voldoende waarheid bezit om het tot het einde vol te houden in een gevecht tegen Satans krachten en je die hebt verslagen, dan – en pas dan – kun je gestaag de waarheid zoeken en pas dan kun je vastberaden en zonder incidenten het pad opstappen van het zoeken naar de waarheid en redding ontvangen. Als je deze proef niet kunt doorstaan kan er gesteld worden dat je groot gevaar loopt en dat je de kans loopt door een antichrist gestrikt te worden en onder Satans invloed zult leven. […] Dus, als je het punt wilt bereiken waarop je redding kunt verkrijgen, dan is de eerste proef die je moet doorstaan er een waarin je in staat bent Satan te doorzien en moet je ook de moed hebben tegen Satan in opstand te komen, hem te ontmaskeren en achter je te laten. Waar is Satan dan? Satan staat naast je en is overal om je heen. Hij kan zelfs in je hart wonen. Als je met de gezindheid van Satan leeft, kun je stellen dat je aan Satan toebehoort. De Satan van de spirituele wereld kun je niet zien of aanraken, maar de Satan die in het praktische leven bestaat is overal. Iedereen die de waarheid verafschuwt is slecht, en iedere leider of werker die de waarheid niet aanvaardt is een antichrist en een slecht mens. Zijn zulke mensen geen levende Satans? Deze mensen zouden wel eens de mensen kunnen zijn die jij aanbidt en waar je tegenop kijkt, het zouden de mensen kunnen zijn die jou leiden of de mensen waarop je lang hebt gehoopt, die je bewonderd en vertrouwd hebt in je hart. In feite zijn ze echter wegversperringen die je in de weg staan en verhinderen redding te verkrijgen: het zijn antichristen. Ze kunnen je leven en het pad dat je bewandelt overnemen, ze kunnen je kans bederven om gered te worden. Als je ze niet herkent en doorziet, dan kun je elk moment in hun val storten of gestrikt worden en door hen worden meegenomen. Zo verkeer je dus in groot gevaar.

uit ‘Voor leiders en werkers is een pad kiezen van het grootste belang (1)’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als er in een kerk meerdere plaatselijke pestkoppen zijn, en deze gevolgd worden door ‘vliegjes’ die totaal geen onderscheidingsvermogen hebben, en als de gemeenteleden, zelfs als ze de waarheid hebben gezien, nog altijd de greep en manipulatie van deze pestkoppen niet kunnen afwijzen, dan zullen al deze dwazen uiteindelijk worden geëlimineerd. Deze vliegjes hebben misschien niets vreselijks gedaan, maar zij zijn nóg bedrieglijker, nóg gladder en ongrijpbaarder, en iedereen die zo is, zal worden geëlimineerd. Er zal er niet één overblijven! Zij die aan Satan toebehoren, zullen aan Satan worden teruggegeven, terwijl zij die aan God toebehoren, beslist op zoek zullen gaan naar de waarheid; dit wordt bepaald door hun natuur. Laat al degenen die Satan volgen vergaan! Aan zulke mensen zal geen medelijden getoond worden. Laat degenen die de waarheid zoeken voorzien worden, en mogen zij zo veel genoegen scheppen in Gods woorden als hun hart begeert. God is rechtvaardig; Hij zou niemand voortrekken. Als je een duivel bent, dan ben je niet in staat de waarheid te beoefenen; als je iemand bent die de waarheid zoekt, dan is het zeker dat je niet gevangengenomen zult worden door Satan. Dit lijdt geen enkele twijfel.

uit ‘Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De kleinere trucjes van hen die geen onderscheidingsvermogen hebben, zullen leiden tot hun vernietiging door de boosaardigen; ze zullen door hen worden weggelokt en zullen nooit terugkeren. En zo’n behandeling is wat ze verdienen, omdat ze niet van de waarheid houden, omdat ze niet aan de kant van de waarheid kunnen staan, omdat ze slechte mensen volgen en aan de kant van slechte mensen staan, en omdat ze met slechte mensen samenspannen en zich tegen God verzetten. Ze weten heel goed dat die slechte mensen slechtheid uitstralen, maar toch verharden ze hun hart en keren de waarheid de rug toe om hen te volgen. Deze mensen die de waarheid niet beoefenen, maar vernietigende en afschuwelijke dingen doen, bedrijven ze niet stuk voor stuk kwaad? Sommigen onder hen werpen zichzelf op als koning en anderen volgen hen, maar is hun natuur die God tart niet dezelfde? Welk excuus kunnen ze hebben om te beweren dat God hen niet redt? Welk excuus kunnen ze hebben om te beweren dat God niet rechtvaardig is? Worden ze niet door hun eigen kwaad vernietigd? Worden ze niet door hun eigen opstandigheden neergetrokken naar de hel? Mensen die de waarheid beoefenen, zullen uiteindelijk gered worden en vervolmaakt worden door de waarheid. Zij die de waarheid niet beoefenen, zullen uiteindelijk vernietiging over zich afroepen door de waarheid. Dit zijn de uitkomsten die hen die de waarheid beoefenen en hen die dat niet doen te wachten staan.

uit ‘Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoeveel mensen er ook in God geloven, zodra God hun geloofsopvattingen definieert als religie of groep, heeft God bepaald dat ze niet gered kunnen worden. Waarom zeg ik dit? Wie aanbidden de mensen als zij in een groep of massa verkeren zonder het werk en de leiding van God, die Hem helemaal niet aanbidt? Wie volgen ze dan? Voor de vorm en in naam volgen ze een persoon, maar wie volgen ze eigenlijk? In hun hart erkennen ze God, maar in feite zijn ze onderworpen aan menselijke manipulatie, regelingen en controle. Zij volgen Satan, de duivel; ze volgen de machten die God vijandig zijn, die vijanden zijn van God. Zou God een dergelijk stel mensen redden? (Nee.) Waarom niet? Zijn ze tot berouw in staat? (Nee.) Ze wapperen met de vlag van geloof, voeren menselijke ondernemingen en hun eigen management uit, en ze gaan in tegen Gods managementplan voor de redding van de mensheid. Hun uiteindelijke uitkomst is dat God ze verafschuwt en verwerpt; God kan deze mensen onmogelijk redden, ze kunnen zich onmogelijk bekeren, ze zijn al gevangen door Satan – ze zijn volkomen in Satans handen. […] Hoeveel preken je ook hebt gehoord en hoeveel waarheden je ook hebt begrepen, als je uiteindelijk nog steeds mensen volgt en Satan volgt, en je uiteindelijk nog steeds niet in staat bent om de weg van God te volgen, God te vrezen en kwaad te vermijden, zulke mensen zal God verafschuwen en verwerpen. Deze mensen die God verafschuwt en verwerpt, kunnen kennelijk veel over woorden en leerstellingen praten, zijn vele waarheden gaan begrijpen en toch zijn ze niet in staat om God te aanbidden; ze zijn niet staat om God te vrezen en kwaad te vermijden, en ze zijn niet in staat tot totale gehoorzaamheid aan God. God definieert ze in Zijn ogen als een religie, als gewoon een groep mensen, een troep mensen en als een verblijfplaats voor Satan. Ze worden gezamenlijk de bende van Satan genoemd, volkomen verafschuwd door God.

uit ‘Alleen als je te allen tijde voor Gods aangezicht leeft, kun je het pad van redding bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Die mensen die beweren God te volgen zouden er het beste aan doen hun ogen te openen en eens goed te kijken, om precies te zien in wie ze geloven: is het werkelijk God in wie je gelooft, of is het Satan? Als je weet dat datgene waarin je gelooft, niet God is maar je eigen afgoden zijn, dan kun je beter niet beweren een gelovige te zijn. Als je werkelijk niet weet in wie je gelooft, ook dan kun je beter niet beweren een gelovige te zijn. Het zou godslasterlijk zijn om dat te zeggen! Niemand dwingt je om in God te geloven. Zeg niet dat jullie in mij geloven; ik heb genoeg gehad van zulke praat en wil die niet meer horen, want waar jullie in geloven, zijn de afgoden in jullie hart en de plaatselijke pestkoppen onder jullie. Zij die hun hoofd schudden wanneer ze de waarheid horen, die grijnzen wanneer ze over de dood horen praten, zijn allemaal Satansgebroed, en zij zijn degenen die geëlimineerd zullen worden. Velen in de kerk hebben geen onderscheidingsvermogen. Wanneer er iets misleidends gebeurt, staan ze onverwacht aan de kant van Satan; ze vinden het zelfs onrechtvaardig dat ze hielenlikkers van Satan worden genoemd. Hoewel mensen misschien zeggen dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, staan ze altijd aan de kant zonder waarheid; ze staan nooit aan de kant van de waarheid als puntje bij paaltje komt, ze staan nooit op om voor de waarheid te pleiten. Ontbreekt het hun werkelijk aan onderscheidingsvermogen? Waarom kiezen ze onverwacht partij voor Satan? Waarom zeggen ze nooit een enkel billijk en redelijk woord om de waarheid te ondersteunen? Is deze situatie werkelijk ontstaan als gevolg van hun tijdelijke verwarring? Hoe minder onderscheidingsvermogen mensen hebben, hoe kleiner hun vermogen om aan de kant van de waarheid te staan. Wat blijkt hieruit? Blijkt hieruit niet dat mensen zonder onderscheidingsvermogen van het kwaad houden? Blijkt hieruit niet dat ze trouw Satansgebroed zijn? Waarom is het zo dat ze altijd aan de kant van Satan kunnen staan en zijn taal kunnen spreken? Al hun woorden en daden, hun gezichtsuitdrukkingen, volstaan allemaal als bewijs dat ze op geen enkele manier van de waarheid houden; veeleer zijn ze mensen die de waarheid verachten. Dat ze aan de kant van Satan kunnen staan, is voldoende bewijs dat Satan echt houdt van deze kleinere duiveltjes die hun hele leven vechten omwille van Satan. Zijn al deze feiten niet overduidelijk? Als je werkelijk iemand bent die van de waarheid houdt, waarom heb je dan geen achting voor degenen die de waarheid beoefenen en waarom volg je onmiddellijk, als ze ook maar even een blik op je werpen, degenen die de waarheid niet beoefenen? Wat is dit voor probleem? Het kan me niet schelen of je wel of geen onderscheidingsvermogen hebt. Het kan me niet schelen hoe groot de prijs is die je hebt betaald. Het kan me niet schelen hoe groot je machten zijn, en het kan me niet schelen of je een plaatselijke pestkop bent of een vlagdragende leider. Als je machten groot zijn, komt dat alleen maar door de hulp van Satans kracht. Als je in hoog aanzien staat, komt dat louter doordat er om je heen te veel mensen zijn die de waarheid niet beoefenen. Als je niet verdreven bent, is dat omdat het nu niet het moment is voor het verdrijvingswerk; in plaats daarvan is het tijd voor het elimineringswerk. Er is geen haast om je nu te verdrijven. Ik wacht simpelweg op de dag waarop ik je zal straffen, nadat je geëlimineerd bent. Eenieder die de waarheid niet beoefent, zal worden geëlimineerd!

uit ‘Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Het verschijnen en het werk van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

5. De gevolgen van de onderwerping van iemand aan het bedrog van en beheersing door de farizeeën en antichristen van de religieuze wereld, en of zij door God kunnen worden gered

Snelheid

5. De gevolgen van de onderwerping van iemand aan het bedrog van en beheersing door de farizeeën en antichristen van de religieuze wereld, en of zij door God kunnen worden gered