XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart

XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart

6. Heersen in de religieuze wereld de waarheid en God of heersen de antichristen en Satan?

Bijbelverzen ter referentie:

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” (Mat. 23:13).

“Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn,’ maar jullie maken er een rovershol van!’” (Mat. 21:12–13).

Relevante woorden van God:

Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders. Als ze iemand tegenkomen die de ware weg preekt, dan zouden sommigen van hen zeggen: “We moeten onze leider raadplegen over ons geloof.” Hun geloof moet via een mens gaan. Is dat niet een probleem? Wat is er dan van deze leiders terechtgekomen? Zijn ze niet farizeeërs, valse herders, antichristen en struikelblokken geworden voor mensen in de aanvaarding van de ware weg?

uit ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’

We hebben het evangelie keer op keer aan vele leiders binnen religieuze kringen gepredikt, maar hoe we de waarheid ook met hen communiceren, ze willen haar niet aanvaarden. Waarom is dit zo? Het is omdat hun arrogantie hun tweede natuur is geworden en God niet langer in hun harten is! Sommige mensen zouden kunnen zeggen: “Mensen onder het leiderschap van sommige voorgangers in de religieuze wereld zijn echt heel gemotiveerd. Het lijkt erop dat God in hun midden is!” Hoe verheven de preken van deze voorgangers ook mogen zijn, kennen ze God? Als ze God werkelijk in hun harten zouden vereren, zouden ze mensen hen dan laten volgen en verheffen? Zouden ze een monopolie over anderen uitoefenen? Zouden ze beperkingen durven opleggen aan anderen die de waarheid zoeken en de ware weg onderzoeken? Als ze geloven dat Gods schapen in werkelijkheid van hen zijn en dat Zijn schapen allemaal naar hen zouden moeten luisteren en dat datgene wat zij zeggen de waarheid is, handelen ze dan zelf niet als God? Zulk soort mensen is erger dan de farizeeën – zijn het geen antichristen? Daarom hebben ze, vanwege hun arrogantie, dingen gedaan die God verraden.

uit ‘De arrogante natuur van de mens is de oorzaak van zijn verzet tegen God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Iedereen die het doel van Gods werk niet begrijpt behoort tot degenen die zich tegen God verzetten, en dit geldt nog sterker voor degenen die zich bewust zijn van het doel van Gods werk en er toch niet naar streven God te behagen. Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die doelbewust degenen die op het rechte pad willen wandelen voor de voeten lopen, struikelblokken die het pad van degenen die God zoeken moeilijker begaanbaar maken. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?

uit ‘Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart