XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(III) Woorden over op God vertrouwen en opzien naar God

19. Almachtige God heerst over alle zaken en dingen! Als ons hart altijd naar Hem opziet en wij de geest binnengaan om met Hem om te gaan, zal Hij ons alles laten zien waar wij naar zoeken, zal Zijn wil zich openbaren, en zullen onze harten vervuld zijn van vreugde en vrede, standvastigheid en helderheid. De crux is te handelen naar Zijn woord; om Zijn wil te bevatten en om volgens Zijn woord te leven. Dat is de ware ervaring.

uit ‘Hoofdstuk 7’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

20. Almachtige God, Hoofd van alle dingen, oefent gezeten op Zijn troon Zijn koninklijke macht uit. Hij heerst over het heelal en alle dingen, en over de hele wereld leidt Hij ons nu. Regelmatig zullen we Hem nabij zijn, rustig voor Zijn aangezicht komen. We zullen geen enkel moment mogen missen, altijd hebben we iets te leren. Onze omgeving en de mensen, zaken en dingen om ons heen zijn er bij toestemming van de troon. Zorg dat je geen klagend hart hebt, want dan schenkt God je geen genade. Als je ziek wordt, is dat door Gods liefde: Zijn goede bedoelingen zijn er beslist in te vinden. Neem geen ideeën van Satan aan, ook niet als je vleselijk lichaam lijdt. Loof God tijdens je ziekte en geniet van Hem tijdens je lofprijzingen. Verlies niet de moed in het aangezicht van ziekte, blijf zoeken en geef niet op, want God zal Zijn licht op je laten schijnen. Hoe groot was Jobs geloof? Almachtige God is een oppermachtige dokter! Wie in ziekte leeft is ziek, wie in de ziel leeft is niet ziek. Zolang je nog adem hebt, zal God je niet laten sterven.

Het leven van de herrezen Christus is in ons. We hebben echt te weinig geloof voor Gods aangezicht. Moge God waar geloof in ons brengen! Wat is Gods woord zoet! Gods woord is een krachtig medicijn! Beschaam de duivels en Satan! Als we Gods woord bevatten, vinden we steun: Zijn woord redt meteen ons hart! Alle dingen verdwijnen en overal is vrede. Geloof is een wankel bruggetje. Zij die stumperig aan het leven hangen, kunnen het niet oversteken, maar zij die bereid zijn hun leven op het spel te zetten, kunnen er gerust overheen gaan. Als mensen laffe of bange gedachten hebben, worden ze door Satan in de luren gelegd. Want hij is bang dat we de brug van geloof oversteken om binnen te treden in God. Satan probeert van alles om ons zijn gedachten te sturen. We moeten steeds God vragen ons te beschijnen met Zijn licht, steeds vertrouwen op God om ons te zuiveren van Satans gif. We moeten ons in onze ziel steeds erin oefenen dicht bij God te komen, zodat Hij kan heersen over onze gehele persoon.

uit ‘Hoofdstuk 6’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

21. Het is niet dat jouw geloof goed en zuiver is, maar eerder dat mijn werk is wonderbaarlijk! Alles is te danken aan mijn genade. Je mag niet de geringste verdorven gezindheid hebben van zelfzucht of arrogantie, anders zal mijn werk aan jou geen vooruitgang boeken. Je moet heel goed begrijpen dat het niet aan mensen zelf te danken is of ze vallen dan wel sterk overeind staan, maar aan mij. Als je deze stap niet duidelijk begrijpt, zul je vandaag tekortschieten en het koninkrijk niet betreden! Je moet begrijpen dat wat er vandaag gedaan wordt[a] het wonderbaarlijke werk van God is; het heeft niets met de mens te maken. Wat stellen de handelingen van de mens voor? Wanneer ze niet zelfzuchtig, arrogant en trots zijn, onderbreken ze Gods management en vernietigen ze zijn plannen. O, de verdorvenen! Je moet je vandaag op mij beginnen te verlaten; als je dat niet doet, dan zal ik je vandaag vertellen dat je nooit iets zal bereiken! Alles zal vruchteloos zijn en wat je onderneemt zal waardeloos zijn!

uit ‘Hoofdstuk 38’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

22. Jullie moeten luisteren naar alle woorden die de Heilige Geest leert; laat die niet langs de weg vallen. Jullie hebben mijn woorden zo vaak gehoord en toen vergeten. O, gedachtelozen! Jullie hebben zoveel zegen verloren! Jullie moeten nu goed luisteren en mijn woorden in acht nemen, communiceer meer met mij en kom dichter bij mij. Ik zal je alles leren wat je niet begrijpt, en ik zal jullie leiden op de verdere weg. Houd je niet te veel bezig met communiceren met andere mensen, want er zijn nu veel mensen die letters en doctrines prediken, en te weinig mensen die oprecht mijn werkelijkheid bezitten. Luisteren naar hun communicatie zal je verward en gevoelloos maken, niet wetend hoe je verder moet. Zelfs als je naar hen luistert, zul je alleen maar iets meer begrijpen over letters en doctrines. Je moet voorzichtig zijn, je hart beschermen en altijd voor mij leven, met mij spreken, dicht bij mij komen en ik zal je laten zien wat je niet begrijpt. Kijk uit met wat je zegt, let altijd goed op je hart en bewandel het pad dat ik loop.

uit ‘Hoofdstuk 26’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

23. Je moet proactief zijn in het samenwerken met mij; wees ijverig en nooit lui. Blijf altijd in gemeenschap met mij en heb een diepere intimiteit met mij. Als je het niet begrijpt, wees dan niet ongeduldig om snelle resultaten te zien. Het is niet zo dat ik het je niet zal vertellen; ik wil zien of je op mij vertrouwt wanneer je in mijn aanwezigheid bent en of je je in vertrouwen van mij afhankelijk durft te stellen. Je moet altijd dichtbij mij blijven en alle zaken in mijn handen leggen. Keer niet tevergeefs terug. Nadat je onbewust voor een bepaalde periode dichtbij mij bent geweest, zullen mijn intenties aan je worden geopenbaard. Als je ze begrijpt, zul je waarlijk voor mijn aangezicht staan, en je zult mijn gezicht waarlijk gevonden hebben. Je zult van binnen glashelder en standvastig zijn, en je zult iets hebben om op te vertrouwen, en je zult zowel macht als vertrouwen hebben. Je zult eveneens een pad hebben dat voorwaarts leidt, en alles zal gemakkelijk naar je toekomen.

uit ‘Hoofdstuk 9’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

24. Wees niet terughoudend, wees niet moedeloos of zwak. Heb meer directe communicatie met mij in je geest en wacht geduldig af: dan zal ik je zeker mijn openbaring geven, op de tijd die mij uitkomt. Je moet echt en beslist oppassen dat mijn inspanning voor jou geen verloren moeite is; verspil geen moment. Wanneer je hart voortdurende communicatie met mij heeft en voortdurend voor mijn aangezicht leeft, dan kan niemand, geen voorval, geen ding, geen echtgenoot, geen zoon of dochter, jouw communicatie met mij in je hart verstoren. Wanneer je hart voortdurend wordt begrensd door de Heilige Geest en je op ieder moment communicatie met mij hebt, zal mijn wil voorzeker aan jou worden geopenbaard. Wanneer je zo voortdurend dichter bij mij komt, zul je, ongeacht je omgeving of de situatie waarin je verkeert, niet in verwarring raken, wie of wat je op je weg ook tegenkomt; dan zul je voorwaarts kunnen gaan.

uit ‘Hoofdstuk 8’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

25. Als je naar God opkijkt kan het gebeuren dat Hij je helemaal geen gevoel of heldere ideeën geeft, laat staan duidelijke aanwijzingen, maar Hij gunt je enig begrip. Of misschien heb je deze keer helemaal niets begrepen, maar toch is het goed dat je naar God opkijkt. Dat mensen zo praktiseren is niet om de regels te volgen, maar het is juist de behoefte van hun hart en het is hoe de mensen zouden moeten praktiseren. Het is niet zo dat je iedere keer dat je naar God opkijkt of een beroep doet op God verlichting en begeleiding kunt krijgen. Deze spirituele gesteldheid in het leven van een mens is normaal en natuurlijk, en naar God opkijken is de normale interactie met God in het hart van de mensen.

Soms betekent opzien naar God niet God met specifieke woorden vragen om iets te doen, of Hem vragen om specifieke leiding of bescherming. Het is veeleer dat mensen Hem oprecht kunnen aanroepen als ze een of andere kwestie tegenkomen. Wat doet God daar dan wanneer mensen Hem aanroepen? Als iemands hart in beroering is en hij deze gedachte heeft: o, God, ik kan dit niet zelf, ik weet niet hoe ik het moet doen, en ik voel me zwak en negatief, wanneer dit soort gedachten bij ze opkomen, weet God daar dan niet van? Als deze gedachten in mensen opkomen, is hun hart dan oprecht? Als ze God oprecht op deze manier aanroepen, stemt God er dan mee in om ze te helpen? Ook al hebben ze misschien geen woord gesproken, tonen ze wel oprechtheid en stemt God ermee in om ze te helpen. Als mensen met een zeer netelige kwestie te maken krijgen, als ze zich tot niemand kunnen wenden en wanneer ze zich ontzettend hulpeloos voelen, vestigen ze hun enige hoop op God. Hoe staat het met hun gebeden? Hoe is hun gemoedstoestand? Zijn ze oprecht? Is er op dat moment sprake van enige schijn? Pas wanneer je God vertrouwt alsof Hij de laatste strohalm is waaraan je je vasthoudt om je leven te redden, in de hoop dat Hij je zal helpen, is je hart oprecht. Hoewel je misschien niet veel hebt gezegd, was je hart al in beroering. Dat wil zeggen: je geeft je oprechte hart aan God en God luistert. Als God luistert, ziet Hij jouw moeilijkheden en zal Hij je verlichten, je leiden en je helpen. Wanneer is het hart van mensen het meest oprecht? Als ze geen uitweg meer zien.

uit ‘Gelovigen moeten eerst de slechte trends van de wereld doorzien’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

26. Ongeacht hoeveel waarheid iemand begrijpt, hoeveel plichten iemand heeft vervuld, hoeveel iemand heeft meegemaakt bij de vervulling van die plichten, hoe groot of klein iemands gestalte ook is of in wat voor soort omgeving men zich bevindt, is er één ding waar niemand zonder kan en dat is dat hij bij alles wat hij doet opkijkt naar God en op God moet vertrouwen. Dit is het grootste soort wijsheid. Waarom zeg ik dat dit de grootste wijsheid is? Zelfs als men vele waarheden heeft leren kennen, volstaat het dan als men niet op God vertrouwt? Sommige mensen hebben na al wat langer in God te geloven enige waarheden leren begrijpen en een paar beproevingen ondergaan. Ze hebben misschien al wat praktische ervaring, maar weten niet hoe ze op God moeten vertrouwen en ze begrijpen niet hoe ze op moeten kijken naar God en op God moeten vertrouwen. Bezitten dergelijke mensen wijsheid? Ze zijn de dwaaste mensen, en ze vinden zichzelf o zo slim, ze vrezen God niet en mijden het kwaad niet. Sommigen mensen zeggen: “Ik begrijp veel waarheden en bezit de werkelijkheid van de waarheid. Het is prima om dingen gewoon op een principiële manier te doen. Ik ben God trouw en ik weet hoe ik dicht bij God kom. Is het niet voldoende dat ik op de waarheid vertrouw?” ‘Op de waarheid vertrouwen’ werkt goed, als je het over doctrines hebt. Maar vaak en in veel situaties komt het voor dat mensen niet weten wat de waarheid is en wat de principes van de waarheid zijn. Iedereen met praktische ervaring weet dit. Als je, bijvoorbeeld, een of ander probleem tegenkomt en je weet niet hoe je de waarheid met betrekking tot dat probleem in praktijk moet brengen of toepassen, wat moet je dan op zulke momenten doen? Hoeveel praktische ervaring je ook hebt, je kunt niet in alle situaties de waarheid bezitten. Al heb je nog zoveel jaren in God geloofd, zoveel meegemaakt, zoveel snoeien, behandeling en disciplinering meegemaakt, ben jij de bron van de waarheid? Sommigen mensen zeggen: “Ik ken die bekende woorden en passages uit het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uit mijn hoofd. Ik hoef me niet op God te verlaten of naar God op te kijken. Als de tijd daar is, heb ik genoeg als ik op deze woorden van God vertrouw.” De woorden die je uit je hoofd hebt geleerd zijn statisch, maar de omgevingen die je tegenkomt en je gesteldheden zijn dynamisch. De letterlijke woorden begrijpen en over de vele spirituele doctrines praten, staat nog niet gelijk aan begrip van de waarheid, laat staan dat het betekent dat je Gods wil in iedere situatie volledig begrijpt. Hier valt dus een zeer belangrijke les te leren. Dat is dat mensen bij alle dingen naar God op moeten kijken en dat mensen, door in alle dingen naar God op te kijken, een vertrouwen in God kunnen bereiken. Alleen door op God te vertrouwen hebben mensen echt een pad om te volgen. Anders kun je iets juist en volgens de principes van de waarheid doen, maar als je niet op God vertrouwt dan is wat je doet alleen maar een daad van een mens en stelt dat niet noodzakelijkerwijs God tevreden. Omdat mensen zo’n oppervlakkig begrip van de waarheid hebben, volgen ze vaak regels en houden ze zich halsstarrig vast aan letters en doctrines door dezelfde waarheid toe te passen in verschillende situaties. Het is mogelijk dat veel zaken over het algemeen afgerond kunnen worden volgens de principes van de waarheid, maar Gods begeleiding ontbreekt, en ook het werk van de Heilige Geest. Er is hier een serieus probleem, namelijk dat mensen veel dingen doen afhankelijk van hun ervaring en de regels die ze hebben begrepen en naar enige menselijke fantasie. Ze kunnen nauwelijks het allerbeste resultaat bereiken, wat bereikt wordt door Gods wil te begrijpen door naar Hem op te kijken, tot Hem te bidden en dan op Gods werk en begeleiding te vertrouwen. Daarom zeg ik: Het is de grootste wijsheid in alle dingen naar God op te kijken en op God te vertrouwen.

uit ‘Gelovigen moeten eerst de slechte trends van’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’ de wereld doorzien

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase ‘wat … gedaan wordt’.

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid