VI. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de verschillen tussen gered zijn in het Tijdperk van Genade en volledige verlossing in het Tijdperk van het Koninkrijk

VI. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de verschillen tussen gered zijn in het Tijdperk van Genade en volledige verlossing in het Tijdperk van het Koninkrijk

2. Wat zijn de essentiële verschillen tussen gered zijn en volledige verlossing bereiken?

Bijbelverzen ter referentie:

Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Joh 8:34-35).

Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21).

Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw ​lied. Niemand kon het ​lied​ begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openb. 14:3-5).

Relevante woorden van God:

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd.

uit ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn mensen die altijd denken: “Is geloven in God niet alleen maar het bijwonen van bijeenkomsten, het zingen van liederen, het luisteren naar het woord van God, bidden en het uitvoeren van enkele plichten? Ziet het er niet zo uit?” Hoe lang jullie ook al gelovigen in God zijn, jullie hebben nog steeds niet grondig het belang van geloof in God begrepen. In feite is het belang van het geloof in God ongelofelijk diep en hebben de mensen er niet grondig over nagedacht. Uiteindelijk moeten de dingen in de mensen die van Satan en van hun eigen natuur zijn veranderen en verenigbaar worden met de vereisten van de waarheid. Alleen dit is werkelijk redding ontvangen. Als je, zoals je gewend was toen je nog deel uitmaakte van de religie, slechts wat woorden of doctrines uit of wat slogans roept, en wat goede daden doet, wat goed gedrag vertoont en geen overduidelijke zonden begaat, dan betekent dit nog niet dat je het juiste pad van geloof in God hebt betreden. Betekent het enkele feit dat je je aan de regels houdt dat je het juiste pad bewandelt? Betekent dit dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Als de dingen in je natuur niet zijn veranderd en je je uiteindelijk toch nog tegen God verzet en God beledigt, dan is dit het grootste probleem van allen. Als je in God gelooft, maar dit probleem niet oplost, kun je dan worden beschouwd als gered? Wat betekent het dat ik deze dingen zeg? Het is bedoeld om jullie allemaal in je hart te laten begrijpen dat een geloof in God niet kan worden losgemaakt van Gods woorden, van God, of van de waarheid. Je moet je pad goed kiezen, moeite doen voor de waarheid en je best doen voor Gods woorden. Denk niet dat je klaar bent als je slechts halfbakken kennis, of niet meer dan een vaag begrip hebt verworven. Als je de dingen op een nonchalante manier doet, zul je jezelf alleen maar schade berokkenen. Mensen zouden niet moeten afwijken van hun geloof in God. Als ze uiteindelijk God niet in hun hart hebben en ze slechts een boek omhooghouden en er vluchtig een blik in werpen, maar geen ruimte voor God in hun hart laten, dan is het afgelopen met hen. Wat is de betekenis van de woorden: “Het geloof in God van de mens kan niet worden losgemaakt van Gods woorden”? Spreken ze de woorden: “Een geloof in God kan niet worden losgemaakt van God” tegen? Hoe kun je God in je hart hebben als Gods woorden niet in je hart zijn? Als je in God gelooft, maar je hart herbergt noch God, noch Zijn woorden, noch Zijn leiding, dan is het volkomen afgelopen met je.

uit ‘Degenen die het werk van de Heilige Geest hebben verloren lopen het meeste risico’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De betekenis van geloof in God is te worden gered, dus wat is de betekenis van gered worden? “Gered worden”, “loskomen van de duistere invloed van Satan” – mensen spreken vaak over deze onderwerpen, ze weten echter niet wat gered worden betekent. Hoe ziet de mens er exact uit wanneer hij is gered? Dit heeft te maken met Gods wil. In alledaagse taal gezegd betekent gered worden dat je door kunt gaan met leven en dat je door God weer tot leven wordt gewekt. Je kunt voor dit plaatsvindt spreken en ademen, hoe kan je dan dood zijn? (De geest is dood.) Waarom wordt gezegd dat mensen dood zijn wanneer hun geest dood is? Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Voordat mensen worden gered, leven ze onder de duistere invloed van Satan en leven ze naar hun verdorven satanische natuur. Daarom is vanuit Gods perspectief het gehele wezen van de mensen dood, inclusief het vlees en alle andere aspecten zoals hun ziel en hun gedachten. Aan de oppervlakte lijkt het of je ademhaalt, met je ogen knippert en nadenkt, maar het enige waar je constant over nadenkt is slecht. Je denkt na over dingen die God uitdagen en zich verzetten tegen God, dingen die God veracht, haat en veroordeelt. In Gods ogen behoren deze dingen niet alleen tot het vlees, maar behoren ze ook volledig tot Satan en tot de duivels. Wat zijn mensen dus in Gods ogen? Zijn ze mensen? God ziet ze als duivels, als beesten en als levende satans! Mensen leven naar de essentie van Satan en in Gods ogen zijn ze levende satans bekleed met menselijk vlees. God definieert zulke mensen als levende lijken, als dode mensen. God voert Zijn huidige reddingswerk uit om zulke mensen te nemen – deze levende lijken die leven naar hun verdorven satanische gezindheid en hun verdorven satanische essentie – Hij neemt deze zogenaamde dode mensen en maakt er levende mensen van. Dit is de betekenis van gered worden.

Het doel van geloven in God is redding te verwerven. Gered worden houdt in dat je van een dood mens verandert in een levend mens. Dat wil zeggen, je adem wordt gereanimeerd en je bent weer levend, je opent je ogen en ziet God, je kunt Hem herkennen en je bent in staat je neer te buigen om Hem te aanbidden. In je hart heb je geen verzet meer tegen God, je trotseert Hem niet langer, valt Hem niet langer aan en rebelleert niet meer tegen Hem. Alleen zulke mensen zijn in Gods ogen werkelijk levend. Als iemand alleen maar zegt dat hij God erkent en in zijn hart gelooft dat er een God is, dat God over alle dingen heerst en het lot van de mensheid bepaalt, als hij gelooft dat mensen tijdens hun leven geleid worden door God, dat Hij het lot van de mensen kan veranderen en hen op het pad vooruit kan leiden, als hij zo’n geloof heeft, behoort hij dan tot de levenden of niet? (Nee daartoe behoort hij niet.) Wat voor soort mensen zijn de levenden dan wel? Wat voor soort realiteit bezitten de levenden? Een realiteit waarbij alles wat je openbaart, alles wat je denkt en alles wat je doet ter ere van God is en je kwaad schuwt. Om het treffender te zeggen, geen enkele van je handelingen en gedachten wordt door God veroordeeld, verafschuwd of verworpen, maar in tegendeel door God goedgekeurd en geprezen. Dit is wat de levenden doen en dit is ook wat de levenden zouden moeten doen.

uit ‘Alleen echt gehoorzaam zijn is echt geloof’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Zij die onder invloed van de duisternis leven zijn zij die met de dood leven, het zijn zij die door Satan bezeten zijn. Zonder de redding van God en zonder door God te worden geoordeeld en getuchtigd, kunnen mensen niet ontsnappen aan de invloed van de dood, ze kunnen geen levenden worden. Deze doden kunnen geen getuigenis afleggen van God en kunnen ook niet worden gebruikt door God en zeker niet het koninkrijk betreden. God wil de getuigenis van de levenden, niet van de doden, en Hij vraagt van de levenden dat ze voor Hem werken, niet van de doden. “De doden” zijn zij die zich tegen God verzetten en rebelleren, hun ziel is verdoofd en zij begrijpen Gods woorden niet, het zijn zij die de waarheid niet in praktijk brengen en niet loyaal zijn aan God en het zijn zij die in het rijk van Satan leven en gebruikt worden door Satan. De doden maken zich kenbaar door zich te verzetten tegen de waarheid, door tegen God in te gaan en door laag, verachtelijk, kwaadaardig, bruut, misleidend en verraderlijk te zijn. Zelfs al eten en drinken zulke mensen van de woorden van God, zij zijn niet in staat de woorden van God na te leven; zij leven, maar zij zijn ten dode opgeschreven, zij zijn ademende lijken. De doden kunnen God op geen enkele manier tevredenstellen en zij zijn al helemaal niet in staat Hem te gehoorzamen. Zij kunnen Hem alleen verraden, blasfemie tegen Hem uitspreken, en alles wat zij naleven onthult de aard van Satan. Als mensen levende wezens willen worden en getuigenis willen geven van God en door God willen worden goedgekeurd, zullen zij Gods redding moeten aanvaarden, ze zullen zich graag moeten onderwerpen aan Zijn oordeel en tuchtiging en verheugd het snoeien en behandelen van God moeten accepteren. Alleen dan kunnen zij alle waarheden die door God geëist worden in praktijk brengen en alleen dan zullen zij Gods redding ontvangen en daadwerkelijk levende wezens worden. De levenden worden gered door God, zij zijn geoordeeld en getuchtigd door God, zij zijn bereid om zichzelf aan God te wijden en hun leven aan God te geven en zij willen graag hun hele leven aan God opdragen. Alleen wanneer de levenden getuigenis geven van God kan Satan te schande worden gemaakt, alleen de levenden kunnen het evangelische werk van God verspreiden, alleen de levenden zullen mensen naar Gods hart zijn en alleen de levenden zijn echte mensen. Oorspronkelijk was de mens die door God werd gemaakt levend, maar door Satans verdorvenheid leeft de mens met de dood en leeft de mens onder de invloed van Satan. Daarom zijn deze mensen doden geworden die leven zonder ziel, zijn zij vijanden geworden die zich verzetten tegen God, zijn zij middelen van Satan geworden en zijn zij de gevangen van Satan geworden. Alle levende mensen die door God geschapen zijn, zijn dood geworden en dus heeft God Zijn getuigenis verloren en Hij heeft de mensheid verloren, die door Hem geschapen is en het enige is dat Zijn adem bevat. Als God Zijn getuigenis terugneemt en hen terugneemt die door Zijn hand geschapen zijn maar gevangen zijn genomen door Satan, dan moet Hij hen laten herrijzen zodat ze levende wezens kunnen worden en Hij moet hen terugnemen zodat zij in Zijn licht leven. De doden zijn zij die geen ziel hebben, zij die extreem verdoofd zijn en zich verzetten tegen God. Bovendien kennen zij God niet. Deze mensen hebben geen enkel intentie om God te gehoorzamen, zij rebelleren alleen maar tegen Hem en verzetten zich tegen Hem en zijn niet in het minst loyaal. De levenden zijn zij met een herboren ziel, zij die weten hoe ze God moeten gehoorzamen en die loyaal zijn aan God. Zij zijn bezeten van de waarheid en van getuigenis en alleen deze mensen behagen God in Zijn huis.

uit ‘Ben je tot leven gekomen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Los van wat God doet of de manier waarop Hij dat doet, ondanks de kosten of Zijn doelstelling, het doel van Zijn handelen verandert niet. Zijn doel is Gods woorden in de mens te bewerkstelligen, Gods vereisten en Gods wil voor de mens. Met andere woorden, het is bedoeld om datgene, waarvan God gelooft dat het positief is en in overeenstemming met Zijn stappen, in de mens te bewerkstelligen. Hierdoor kan de mens Gods hart begrijpen en Gods essentie bevatten, en kan hij Gods soevereiniteit en bepalingen gehoorzamen, en zo God vrezen en het kwaad mijden − wat allemaal een aspect is van Gods doel in alles wat Hij doet. Het andere aspect is dat, omdat Satan als contrast en gebruiksvoorwerp dient in Gods werk, de mens vaak aan Satan wordt gegeven; God gebruikt deze manier om mensen de kwaadaardigheid, lelijkheid en verachtelijkheid van Satan te laten zien, te midden van Satans verleidingen en aanvallen, om zo mensen Satan te laten haten en te weten te komen en te erkennen wat negatief is. Dit proces stelt ze in staat om zich langzamerhand te bevrijden uit Satans grip, Satans beschuldigingen, inmenging en aanvallen − totdat zij, dankzij Gods woorden, hun kennis van en gehoorzaamheid aan God en hun geloof in God en vrees voor Hem, triomferen over Satans aanvallen en triomferen over de beschuldigingen van Satan. Alleen dan zullen ze volledig bevrijd zijn uit het domein van Satan. De bevrijding van mensen betekent dat Satan verslagen is. Het betekent dat ze niet langer voedsel voor Satan zijn − dat in plaats van ze op te slokken, Satan ze heeft losgelaten. Dit komt omdat deze mensen oprecht zijn, omdat ze geloof, gehoorzaamheid en vrees voor God hebben, en omdat ze volledig breken met Satan. Ze brengen Satan schande, ze maken van Satan een lafaard en ze verslaan Satan totaal. Hun overtuiging in het volgen van God, hun gehoorzaamheid aan en vrees voor God is wat Satan verslaat, wat ervoor zorgt dat Satan totaal opgeeft. Alleen dit soort mensen is daadwerkelijk door God verworven en dit is wat Gods ultieme doeleinde is in het redden van de mens. Als ze gered willen worden, geheel door God verworven willen worden, dan moeten al diegenen die God volgen de verleidingen en aanvallen van Satan, zowel klein als groot, onder ogen zien. Zij die boven deze verleidingen en aanvallen uitstijgen en in staat zijn Satan volledig te verslaan zijn degenen die gered zijn door God. Wat wil zeggen, zij die gered zijn door God zijn degenen die Gods beproevingen hebben ondergaan en die talloze keren verleid en aangevallen zijn door Satan. Zij die door God gered zijn, begrijpen Gods wil en vereisten en zijn in staat om te berusten in Gods soevereiniteit en bepalingen en verzaken niet het pad van godvrezendheid en het mijden van kwaad te midden van Satans verleidingen. Zij die door God zijn gered zijn eerlijk, goedhartig, maken onderscheid tussen liefde en haat, hebben een gevoel van rechtvaardigheid en zijn rationeel, en kunnen om God geven en alles koesteren wat van God is. Deze mensen zijn niet gebonden, bespied, beschuldigd, of misbruikt door Satan, zij zijn geheel vrij, ze zijn volledig vrijgelaten en bevrijd.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

Scrollrichting

VI. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de verschillen tussen gered zijn in het Tijdperk van Genade en volledige verlossing in het Tijdperk van het Koninkrijk

Snelheid

VI. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de verschillen tussen gered zijn in het Tijdperk van Genade en volledige verlossing in het Tijdperk van het Koninkrijk