Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2

De kerk van Philadelphia heeft gestalte gekregen, wat volledig te danken is aan de genade en ontferming van God. De heiligen hebben hun liefde voor God getoond en zijn nooit afgeweken van hun geestelijke pad. Ze staan vast in het geloof dat de ene, ware God vlees is geworden, dat Hij het Hoofd is van het universum en dat Hij het bevel voert over alle dingen – wat wordt bevestigd door de heilige Geest en wordt gestaafd met keihard bewijs! Hierin kan nooit verandering komen!

O Almachtige God! Vandaag hebt u onze geestelijke ogen geopend, waardoor u toestaat dat de blinden zien, de lammen wandelen en de melaatsen worden genezen. U hebt een hemels venster geopend en we hebben de geheimen van de geestelijke wereld gezien. Uw heilige woorden zijn in ons doorgedrongen; u hebt ons gered van de verdorven mensheid die Satan heeft voortgebracht. Dit is uw grote werk en uw geweldige ontferming. Wij zijn uw getuigen!

Lange tijd bent u nederig geweest en hebt u zich in stilte verborgen. De opstanding en het lijden van de kruisiging hebt u doorgemaakt; zowel de vreugden en het verdriet van het menselijk leven als vervolging en tegenslag hebt u gekend. De pijn van de menselijke wereld hebt u ervaren en geproefd, en u bent verloochend door dit tijdperk. De vleesgeworden God is God Zelf. U hebt ons gered van de mestvaalt omwille van Gods wil, en u hebt ons overeind gehouden met uw rechterhand; wij hebben uw genade om niet gekregen. Onvermoeibaar spant u zich in om uw leven in ons tot stand te brengen; de prijs die u hebt betaald met uw bloed, zweet en tranen is ook in de heiligen geweest. Wij zijn het voorwerp van[a] uw onverdroten inspanning; wij zijn de prijs die u betaalt.

O Almachtige God! Vanwege uw liefde en ontferming, uw rechtvaardigheid en uw majesteit, uw heiligheid en uw nederigheid zullen alle mensen voor u buigen en u aanbidden, in alle eeuwigheid.

Vandaag hebt u alle kerken compleet gemaakt – de kerk van Philadelphia – wat de verwerkelijking betekent van uw zesduizendjarige managementplan. De heiligen kunnen nu in nederigheid aan u gehoorzamen; ze zijn met elkaar verbonden in de geest en vergezellen elkaar in liefde. Ze zijn verbonden met de bron van de fontein. Onophoudelijk stroomt het levende water; alle vuil en modder in de kerk spoelt het weg, waarbij het uw tempel opnieuw zuivert. We hebben de praktische, ware God leren kennen, we hebben gewandeld in zijn woorden en we hebben onze eigen taken en plichten erkend; al het mogelijke hebben we gedaan om onszelf uit te putten voor de kerk. Ieder ogenblik moeten we benutten om stil te zijn voor u en om het werk van de heilige Geest ter harte te nemen; dan zal uw wil in ons niet worden belemmerd. Onder de heiligen heerst onderlinge liefde, en de kracht van sommigen zal het falen van anderen compenseren. Ieder ogenblik kunnen ze wandelen in de geest en de verlichting en de illuminatie van de heilige Geest verwerven. Ze brengen de waarheid in de praktijk zodra ze die hebben begrepen; ze houden vol dankzij het nieuwe licht en volgen in Gods voetstappen.

Werk actief samen met God; wanneer je je door Hem laat leiden, wandel je met Hem. Al onze eigen ideeën, opvattingen en meningen, al onze wereldse beslommeringen gaan dan in lucht op, als rook. Dan laten we God regeren in onze geest, wandelen we met Hem, gaan we uitblinken en overwinnen we de wereld; dan nemen onze geesten een vrije vlucht en verkrijgen ze bevrijding. Dit zijn de resultaten als God koning is. Hoe kunnen we dan niet dansen en Gods lof zingen, onze lofprijzing aan Hem opdragen en nieuwe hymnen aan Hem opdragen?

Waarlijk, er zijn veel manieren om God te prijzen: Zijn naam uitroepen, tot Hem naderen, over Hem nadenken, gebeden lezen, in communicatie verkeren, beschouwen, overpeinzen, gebed en lofzangen. Deze soorten van lofprijzing bevatten blijdschap en ook zalving; lofprijzing bevat kracht maar ook een last. Lofprijzing bevat geloof en ook nieuw inzicht.

Werk actief samen met God, dien in onderlinge samenwerking en word één; voldoe aan de wil van Almachtige God, haast je om een heilig, geestelijk lichaam te worden en vertrap Satan, om een einde te maken aan zijn lotsbestemming. De kerk van Philadelphia is opgenomen tot voor Gods aangezicht en toont zichzelf in Gods glorie.

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase ‘het voorwerp van’.

Hoofdstuk 2