Hoofdstuk 70

Hoofdstuk 70

Dat mijn geheimenis onthuld en openlijk gemanifesteerd is, niet langer verborgen, is geheel te danken aan mijn goedgunstigheid en genade. En dat mijn woord onder de mensen verschijnt en niet langer verborgen is, is nog veel sterker het gevolg van mijn goedgunstigheid en genade. Ik houd van al diegenen die zich oprecht voor mij inzetten en zich aan mij toewijden. En ik haat al diegenen die uit mij geboren zijn, maar mij niet kennen of mij zelfs weerstaan. Ik zal niemand die oprecht voor mij kiest, in de steek laten, maar zijn zegeningen verdubbelen. Maar degenen die ondankbaar zijn, zullen dubbel worden gestraft en zal ik niet lichtvaardig sparen. In mijn koninkrijk is geen zwendel of bedrog, geen wereldlijkheid, dat wil zeggen, er is geen geur van de dood, maar alles is rechtschapenheid, rechtvaardigheid, alles is zuiver en open, zonder verborgenheid, zonder verhulling; alles is fris, er is alleen maar genieten, het is alles opbouwend. Als iemand de geur van dood behoudt, kan hij zeker niet in mijn koninkrijk blijven. Zoiemand zal worden geregeerd door mijn ijzeren staf. Alle eindeloze geheimenissen van onheuglijke tijden tot de dag van vandaag worden volledig aan jullie geopenbaard – degenen die door mij zijn verworven in de laatste dagen. Voelen jullie je niet gezegend? De dag van openlijke manifestatie is meer nog de dag waarop jullie mijn heerschappij zullen delen.

Degenen die als ware koningen heersen, zijn afhankelijk van mijn voorbestemming en verkiezing. Dat heeft niets te maken met menselijke wil. Als iemand zich daaraan waagt, zal hij de slag van mijn hand ervaren en het voorwerp zijn van mijn toornend vuur. Dat is de andere kant van mijn rechtvaardigheid en majesteit. Ik heb gezegd dat ik heers over alle dingen. Ik ben de wijze God die volledig gezag uitoefent. Ik ben voor niemand mild, ik ben meedogenloos en zonder persoonlijke gevoelens. Ik behandel hen (hoe goed het ook is wat zoiemand zegt, ik zal hem niet buiten schot laten) vanuit mijn rechtvaardigheid, rechtschapenheid en majesteit. En ondertussen stel ik elk mens in staat om het wonder van mijn daden te ervaren – en te zien wat mijn daden betekenen. Ik bestraf allerlei soorten daden van boze geesten, één voor één. Ik werp ze stuk voor stuk in de put van de afgrond. Dit werk beeindigde ik al voordat de tijd begon, waardoor ze geen positie meer bezaten en geen plaats meer hadden om hun werk te doen. Al mijn uitverkorenen, alle mensen die door mij werden voorbestemd en uitverkoren, kunnen nooit en te nimmer door hen worden bezeten, want ze zijn altijd heilig. Maar degenen die ik niet heb voorbestemd en uitverkoren, draag ik over aan Satan en laat ze niet langer bestaan. Mijn bestuurlijke decreten zijn in alle opzichten in overeenstemming met mijn rechtvaardigheid, mijn majesteit. Zelfs van degenen aan wie Satan werkt, zal ik er geen laten gaan, maar ik zal ze samen met hun lichaam in het dodenrijk werpen, want ik haat Satan. Ik zal het op geen enkele wijze zo maar sparen, maar volledig vernietigen en het niet de minste gelegenheid geven om zijn werk te doen. Degenen die Satan tot op zekere hoogte heeft verdorven (degenen die rampen ondergaan) zijn dat mede door de wijsheid van mijn hand. Denk niet dat het door Satans wreedheid is, maar weet ook dat ik Almachtige God ben die alle dingen in het heelal regeert! Voor mij zijn er geen problemen die niet kunnen worden opgelost, en nog minder dingen die niet kunnen worden bereikt of woorden die niet kunnen worden gezegd. De mens moet zich niet voordoen als mijn adviseur. Pas op dat je niet door mijn hand wordt neergeslagen en in de Hades wordt geworpen. Ik zeg het je! Degenen die vandaag actief met mij meewerken, zijn het slimst. Ze voorkomen verlies en ontsnappen aan de pijn van oordeel. Dit alles staat in mijn bestuursplan, mijn voorbestemming. Maak geen indiscrete opmerkingen door groots te spreken en te denken dat je zo geweldig bent. Is het niet allemaal een gevolg van mijn voorbestemming? Jullie die mijn adviseurs zouden zijn, kennen geen schande! Jullie kennen je eigen gestalte niet, die zo zielig en klein is! Maar toch nemen jullie het lichtvaardig op en begrijpen jezelf niet. Keer op keer houden jullie je doof voor mijn woorden, waardoor mijn vurige inspanningen tevergeefs zijn en jullie nauwelijks beseffen dat het mijn goedgunstigheid en genade is. Jullie benadrukken telkens weer liever je eigen slimheid. Herinner je je nog welke tuchtiging mensen moeten ondergaan die denken dat ze slim zijn? Onverschillig en ontrouw aan mijn woorden, en door ze niet in jullie hart te graveren, gebruiken jullie mijn voorwendselen om dit of dat te doen. Boosdoeners! Wanneer bekommeren jullie je werkelijk om mijn hart? Je denkt niet aan mijn hart, en daarom is het geen onrechtvaarigheid om jullie boosdoeners te noemen. Dat past perfect bij jullie!

Vandaag toon ik jullie, één voor één, dingen die ooit verborgen waren. De grote rode draak wordt in de put van de afgrond geworpen en volkomen vernietigd, want zijn behoud heeft geen enkele zin, wat impliceert dat hij niet dienstbaar is voor Christus. Daarna zal er niets meer van het rode ding overblijven. Hij zal geleidelijk wegkwijnen tot niets. Ik doe wat ik zeg. Het zal de voltooiing zijn van mijn werk. Vergeet alle menselijke opvattingen, want alles wat ik heb gezegd, heb ik gedaan. Wie slim probeert te zijn, roept vernietiging over zich af, brengt schande voor zichzelf en wil niet leven. Daarom zal ik je tevreden stellen en zal zulke mensen zeker niet behouden. Hierna zal de bevolking in voortreffelijkheid toenemen, terwijl iedereen die niet actief met mij meewerkt zal worden weggevaagd en teruggebracht tot niets. Degenen die ik heb goedgekeurd, zijn degenen die ik zal vervolmaken. Ik zal er niet één verwerpen. Er is geen tegenspraak in wat ik zeg. Degenen die niet actief met mij meewerken, zullen meer tuchtiging ontvangen, maar uiteindelijk zal ik hen zeker redden, maar tegen die tijd zal de waarde van hun leven heel anders zijn. Wil je zoiemand worden? Sta op en werk mee! Ik zal diegenen die zich oprecht voor mij inzetten zeker niet slecht behandelen. Degenen die zich oprecht aan mij toewijden, zal ik al mijn zegeningen aan je schenken. Geef jezelf helemaal aan mij! Wat je eet, de kleding die je draagt en je toekomst zijn allemaal in mijn handen. Ik zal het allemaal goed regelen en je eindeloos plezier schenken. Het zal onuitputtelijk zijn, want ik heb gezegd: ‘Degenen die zich oprecht aan mij overgeven, zal ik stellig groots zegenen.’ Alle zegen zal komen tot een ieder die zich oprecht voor mij inzet.

Hoofdstuk 70